biomedicina slovenica


ct=1.06 : 763

 1. Pintar Tadeja
  Malabsorpcija po posegih v bariatrični kirurgiji
  [Malabsorption after bariatric surgery procedures]
  2018
 2. Železnik Polona; Ovsenik Marija
  Samopodoba študentov zdravstvenih ved
  2017
 3. Železnik Uroš; Kyngäs Helvi; Kaakinen Pirjo; Železnik Danica
  Samopodoba in samospoštovanje prekomerno hranjenih udeležencev programirane zdravstvene vzgoje
  2017
 4. Neuberg Marijana; Železnik Danica; Canjuga Irena
  Promijenjeno i narušeno zdravstveno stanje kao rizični čimbenik za pojavu nasilja nad osobama starije dobi u institucijama
  2017
 5. Erklavec Urška; Dovjak Mateja; Golja Aleš; Kukec Andreja
  Indoor air pollution and health effects
  2017
 6. Pečlin Polona; Rozman Janez
  Fabrication and testing of a multi-electrode spiral nerve cuff
  2017
 7. Drstvenšek Igor
  Pregled uporabe dodajalne izdelave v dentalni medicini
  [Overview of additive manufacturing applications in dentistry]
  2017
 8. Starc Jasmina
  Mnenje medicinskih sester o upravljanju z raznolikostjo pacientov
  [Opinion of nurses on patient diversity management]
  2017
 9. Markota Mladen; Cmrečnjak Pelicon Tanja; Videnović S.; Babić Admir; Grobelnik Jurjovič P.; Lubec Roman
  Psihosocialni faktori rizika na radnom mestu i njihovo smanljivanje putem promocije zdravlja - iskustva Inspektorata RS za delo
  [Psychosocial risk factors in the workplace and their elimination by means of health promotion in the workplace - labour Inspectorate of the Republic of Slovenia experience]
  2017
 10. Pohar-Marinšek Živa
  FNAC of pediatric tumours
  2015
 11. Hvalič Touzery Simona; Pesjak Katja; Skela-Savič Brigita
  Odnos medicinskih sester do doktorskega študija in raziskovanja v zdravstveni negi
  [Nurses' attitudes towards doctoral study and research in nursing]
  2017
 12. Skela-Savič Brigita; Pivač Sanela; Hvalič Touzery Simona; Čuk Vesna; Pesjak Katja
  Razvoj kompetenčnega modela za vse ravni izobraževanja v zdravstveni negi
  [Development of competency model for all education levels in nursing]
  2017
 13. Gabrovec Branko; Čuk Vesna; Pivač Sanela; Skela-Savič Brigita
  Kategorije in kompetence izvajalcev v zdravstveni negi po modelu European Federation of Nurses
  [Categories and competencies of the European Federation of Nurses matrix of the nursing care continuum]
  2017
 14. Babnik Katarina; Hvalič Touzery Simona; Pesjak Katja; Skela-Savič Brigita
  Zdravstvena nega kot stroka in znanost
  [Nursing as a profession and science]
  2017
 15. Šubelj Maja; Grilc Eva; Steiner Rihtar Saša
  Increasing trend of dermatophytoses in Slovenia
  2017
 16. Pajnkihar Majda; Donik Barbara; Fekonja Zvonka
  Modeli za razvoj in krepitev zdravstvene nege kot znanstvene discipline - uporabnost za zdravstveno nego v Sloveniji
  [Models for the development and strengthening of health care as a scientific discipline - the applicability of health care in Slovenia]
  2017
 17. Klanjšek Petra; Kegl Barbara; Stričević Jadranka; Pajnkihar Majda
  Učinkovitost očesnih vaj pri otrocih z različnimi motnjami vida
  [The efficacy of eye exercises in children with various disorders of vision]
  2017
 18. Brvar Miran; Varl Tanja; Kocjan Tomaž
  Hormonski motilci v predmetih splošne rabe in midicinskih pripomočkih
  2017
 19. Leban Vid; Možina Martin; Dobaja Mojca; Brvar Miran
  Antidoti za neposredne zaviralce faktorja Xa
  2017
 20. Selič Polona
  Stališča do profesionalizma pri študentih medicine
  [Attitudes towards professionalism among medical students]
  2017
 21. Štuhec Matej; Keuschler Jan
  Smiselnost uporabe prehranskih dopolnil
  2017
 22. Štrancar Katja; Mrhar Aleš
  Vrednotenje potencialno klinično pomembnih interkacij med zdravili v splošni bolnišnici
  2017
 23. Hvalič Touzery Simona; Skela-Savič Brigita
  Stališče medicinskih sester o pomenu doktorskega študija v zdravstveni negi
  [Nurses' attitudes towards the importance of doctoral study in nursing]
  2016
 24. Skela-Savič Brigita
  Stališča do poimenovanja štirih kategorij izvajalcev in splošnih kompetenc v zdravstveni negi Evropskega združenja v zdravstveni negi (EFN)
  [Opinions on naming four categories of nursing professionals and their general competences, as defined by the European Federation of Nurses Associations (EFN)]
  2016
 25. Berčan Mateja; Ovsenik Marija; Železnik Danica
  Vpliv dejavnikov na kompetentnost patronažnih medicinskih sester v procesu paliativne oskrbe
  2016
 26. Camlek Luka
  Can we reverse negative impact of prolonged mechanical ventilation on respiratory muscles?
  2016
 27. Škodlar Borut; Ditrich Tamara
  Čuječnost in psihoanaliza o spoznavanju časa skozi trenutek
  2016
 28. Serša Gregor
  Electrochemotherapy from bench to bedside
  2016
 29. Čemažar Maja
  Gene electrotransfer in vivo
  2016
 30. Gajšek Peter
  Elektromagnetna sevanja na delovnem mestu
  [Electromagnetic radiation in the workplace]
  2016
 31. Volavšek Metka
  Update on testicular germ cell tumours
  2016
 32. Battelino Saba
  Conservazione dei residui uditivi nella chirurgia dell'impianto cocleare
  2016
 33. Donik Barbara; Fijačko Nino; Koželj Anton; Widger Laura; Denny Margaret; Čuček-Trifkovič Klavdija
  Perceptions of educators to using technology - enhanced learning in nursing education
  [Odnos visokošolskih učiteljev do s tehnologijo podprtega učenja v izobraževanju zdravstvene nege]
  2016
 34. Rozman Urška; Mentges Manfred; Mathis Beat; Šostar-Turk Sonja
  Implementing the Morapex A device for evaluating hygiene of hospital textiles
  [Vpeljava naprave Morapex A za oceno higiene bolnišničnih tekstilij]
  2016
 35. Trotovšek Blaž
  Redki tumorji prebavnega trakta
  2014
 36. Leskovic Ljiljana
  Ali je varna starost pravica ali privilegij?
  2016
 37. Vogrin Matjaž
  Effects of platelet gel on early graft revascularization after anterior cruciate ligament reconstruction
  [Effekt trombocitarnogo gelja (TG) pri rannej revaskuljarizacii loskuta posle operacii po rekonstrukcii perednej krestoobraznoj svjazki]
  2009
 38. Čelan Dušan; Haložan David; Stričević Jadranka
  Improper lifting of heavy loads and the importance of applying the principles of ergonomics
  [Nepravilno dvigovanje težkih bremen in pomembnost uporabe ergonomskih načel]
  2016
 39. Vrbnjak Dominika; Pahor Dušica; Pajnkihar Majda
  Nurses' perception of why medication errors are not reported
  2016
 40. Kegl Barbara; Stričević Jadranka; Pajnkihar Majda; Klanjšek Petra
  Nutritional assessment in pediatric patients: literaure review
  [Prehranski pregled pri pediatričnih pacientih: pregled literature]
  2016
 41. Hojs Radovan; Ekart Robert; Bevc Sebastjan; Hojs-Fabjan Tanja
  Impact of renal dysfunction on mortality in patients with cardio/cerebro-vascular disease
  2009
 42. Drstvenšek Igor; Ihan Hren Nataša; Strojnik Tadej
  Rapid prototyping as comunication and implantation tool in medicine
  2008
 43. Ferluga Dušan; Vizjak Alenka
  Hereditary type IV collagen nephropathy
  2015
 44. Pajnkihar Majda; Vrbnjak Dominika
  Skrb in varnost za kakovostno obravnavo otrok in družine
  [Caring and safety for quality care of children and families]
  2016
 45. Kegl Barbara; Klanjšek Petra; Pajnkihar Majda; Stričević Jadranka
  Ali lahko z metodo kenguru, dojenjem in dodajanjem saharoze ali glukoze zmanjšamo novorojenčkovo bolečino med invazivnim posegom - pregled literature
  [Do the kangaroo method, breast-feeding and the addition of sucrose or glucose reduce pain in the newborn during invasive procedures? - literature review]
  2016
 46. Žikovšek Nataša; Belej Mateja Marija; Mrhar Aleš
  Optimizacija farmakoterapije starostnikov v domu starejših občanov
  2016
 47. Farmany Polona
  Compulsory vaccination and human rights
  2009
 48. Premuš Marušič Alenka
  Interakcije med zdravili v bolnišnični praksi
  2010
 49. Jarm Tomaž
  Measurement of blood flow in tissues
  2007
 50. Mičetić-Turk Dušanka
  Nutrition and prevention of infectious diseases in children
  2009
 51. Kloboves-Prevodnik Veronika
  Lymphoma
  2015
 52. Rozman Janez; Pečlin Polona
  Selective stimulation of autonomic nerves and recording of electroneurograms in a dog model
  2007
 53. Pavlin Mojca
  Theoretical and experimental analysis of diffusion of ions and molecules during cell electroporation - the relation between transient and stable pores
  2007
 54. Muhič Neža; Brvar Miran; Mrhar Aleš
  Napovedna vrednost podatkovnih baz za prepoznavanje neželenih učinkov zdravil zaradi interakcij
  2015
 55. Gaberšček Simona; Zaletel Katja; Pirnat Edvard; Hojker Sergej
  Telefonski posveti kot pomoč pri vodenju kroničnega tirološkega bolnika
  2015
 56. Gaberšček Simona; Zaletel Katja
  Pristop k naključni najdbi v ščitnici
  2015
 57. Vakselj Aleš; Merlo Sebastjan
  Kirurško zdravljenje ponovitve raka jajčnikov, jajcevodov ali peritonealnega karcinoma
  2015
 58. Novaković Srdjan
  Tumor vaccines and their role in oncology
  2015
 59. Jezeršek Novaković Barbara
  The diffuse large B-cell lymphoma - can we at least approach study results in everyday clinical practice
  2015
 60. Koželj Anton
  Temeljni postopki oživljanja, nove smernice in izvedba le teh v socialno varstvenih ustanovah
  2007
 61. Železnik Danica; Železnik Uroš
  Pomen vrednot v zdravstvu
  [The importance of values in healthcare]
  2015
 62. Svetina Saša; Luzar Alenka; Žekš Boštjan
  Electrical properties of the phospholipid/water interface
  1985
 63. Svetina Saša
  Hemoglobin oxygen binding, erythrocyte shape transformations and modeling of cell differentiation as examples of theoretical approaches in studying the structure-function relationship in biological systems
  1983
 64. Svetina Saša
  On the volume - osmotic pressure relationship in human red cells
  1975
 65. Svetina Saša
  Thermodynamic studies of mechanisms for cooperativity in proteins containing subunits
  1971
 66. Svetina Saša; Žekš Boštjan
  Red cell membrane properties and the bilayer couple hypothesis of red cell shape transformations
  1984
 67. Čemažar Maja; Dolinšek Tanja; Tešić Nataša; Štimac Monika; Serša Gregor
  Electrotransfer of antiangiogenic shRNA agains endoglin for effective cancer treatment
  2015
 68. Serša Gregor; Čemažar Maja
  Tissue reactions to electroporation and electrochemotherapy
  2015
 69. Tušek-Bunc Ksenija; Petek Davorina; Petek Šter Marija; Kersnik Janko
  Bolnikova ocena oskrbe kronične bolezni kot nova dimenzija ocenjevanja kakovosti
  [Patient assessment of chronic illness care - a new dimension of quality assessment]
  2015
 70. Svetina Saša
  On cell population variations of red blood cell membrane properties
  1981
 71. Križaj Igor; Šribar Jernej; Leonardi Adrijana
  Molekularni vidik toksičnosti slovenskih kač
  2015
 72. Kostanjšek Rok
  Nevarni pajki in škorpijoni v Sloveniji
  2015
 73. Pajk Žontar Tanja
  Ribe in morski sadeži - kakovost in senzorična ocena
  2013
 74. Kocjan Tomaž
  Clinical spectrum of adrenal gland pathology
  [Klinične značilnosti bolezni nadledvičnic]
  2013
 75. Pečovnik-Balon Breda; Rajšp Primož; Soršak Andrej
  Pomen merjenja kostne gostote pri bolnikih s kronično ledvično boleznijo
  [Significance of measuring bone mineral density in patients with chronic kidney disease]
  2011
 76. Pušnik Danijela
  Predaja pacienta - pomemben element zagotavljanja varne in kakovostne kontinuirane zdravstvene nege
  2010
 77. Cvetko Aleksej
  Sodna praksa
  [Court Practice]
  2011
 78. Marinček Črt
  Design for all in information society
  2007
 79. Strojan Nataša; Zurc Joca; Kersnik Janko
  Kakovost spanja medicinskih sester
  2015
 80. Anderle Darja; Skela-Savič Brigita; Kersnik Janko
  Promocija zdravja na delu in gibalna aktivnost medicinskih sester v osnovnem zdravstvu
  2015
 81. Petkovšek Gregorin Romana; Skela-Savič Brigita
  Mnenje medicinskih sester o njihovi obremenjenosti na delovnem mestu
  2015
 82. Ramšak-Pajk Jožica; Hvalič Touzery Simona
  Experiences in advanced dementia
  2015
 83. Skela-Savič Brigita; Pesjak Katja; Lobe Bojana
  Prepričanja in uporaba na dokazih podprte prakse med diplomiranimi medicinskimi sestrami v slovenskih bolnišnicah
  2015
 84. Selič Polona; Stare Ana
  Dejavniki, povezani z oceno preteklih izkušenj z izbranim zdravnikom družinske medicine
  [Patient's assessment of past experiences with their family physicians]
  2015
 85. Selič Polona; Stare Ana
  Kaj povečuje verjetnost, da bo bolnik nezadovoljen z izbranim zdravnikom?
  2015
 86. Frelih Nina; Bobnar Albina
  Vpliv izobrazbe in vzgoje staršev na informiranost študentov zdravstvene nege glede higiene ušes
  [The impact of education and upbringing on the informing of nursing students about the ear hygiene]
  2015
 87. Šelekar Lea; Fijačko Nino; Štiglic Gregor
  Sodelovanje med ekipami nujne medicinske pomoči in prostovoljnimi gasilci
  [Cooperation between the teams of emergency medical services and volunteer firefighters]
  2015
 88. Fekonja Zvonka; Habjanič Ana
  Kakovost urgentne zdravstvene nege z vidika pacientov
  [Quality of emergency nursing care from the viewpoint of patients]
  2015
 89. Serša Gregor
  Electrochemotherapy of cutaneous tumours, principles and applications
  2015
 90. Edhemović Ibrahim
  Electrochemotherapy of the colorectal liver metastases
  2015
 91. Čufer Tanja
  Individualized systemic therapy of non-small cell lung cancer
  2013
 92. Peterka-Novak Jožica
  Kroženje kadrov kot izbor pri optimiziranju organizacije dela
  [Rotation of personnel selection as to optimize the organization of work]
  2015
 93. Lukanovič Adolf; Šćepanović Darija
  Disfunkcija medeničnega dna in spolnost pri ženskah
  2011
 94. Kac David; Križmarić Miljenko
  Validacija C4 odvoda prenosnega enokanalnega EKG monitoringa z 12 kanalnim EKG zapisom
  [Validation of V4 lead of portable unipolar ECG monitoring with 12 lead ECG record]
  2015
 95. Križmarić Miljenko
  Uporaba električne kardiometrije za monitoring hemodinamičnega odziva stimulacije potapljaškega refleksa
  [Using of electrical cardiometry for haemodynamic monitoring of human diving reflex stimulation]
  2015
 96. Končnik Rok; Križmarić Miljenko
  Ocena polnitve srca z dinamičnimi parametri protitlačne Pe&x148;áz metode merjenja krvnega tlaka
  [Preload assessment with dynamic parameters of back pressure Pe&x148;áz method for blood pressure monitoring]
  2015
 97. Križmarić Miljenko; Končnik Rok
  Monitoring integritete avtonomnega živčevja med interakcijo kardiovaskularne in respiratorne funkcije
  [Neural integrity monitoring of the interaction between cardiovascular and respiratory function]
  2015
 98. Stričević Jadranka; Klanjšek Petra; Haložan David; Pajnkihar Majda
  Smotrnost vpeljave ergonomsko tehničnih pripomočkov v kliničnih okoljih
  [Eligibility for purchasing ergonomic technical aids in clinical settings]
  2015
 99. Mlinar Reljić Nataša; Strauss Maja; Donik Barbara
  Obravnava bolnika z bolečino z vidika študentov zdravstvene nege
  [Treatment of patients with pain from nursing students point of view]
  2015
 100. Vrbnjak Dominika; Pajnkihar Majda
  Raziskave mešanih metod v zdravstveni negi
  [Mixed methods research in nursing]
  2015

1 101 201 301 401 501 601 701  


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko