biomedicina slovenica


ct=1.08 : 7586

 1. Oražem Miha; Thys Kristof
  Under what conditions should minors be considered as potential hematopoietic stem cell donors
  2017
 2. Janežič Sandra; Mahnič Aleksander; Rupnik Maja
  Različni pristopi za študije interakcij črevesne mikrobiote in bakterije Clostridium difficile
  [Different approaches to study interactions between gut microbiota and Clostridium difficile]
  2015
 3. Poljak Mario
  Triaža žensk s pozitivnim izvidom presejalnega testa HPV z delno genotipizacijo
  2017
 4. Poljak Mario; Oštrbenk Anja
  Presejanje s testom HPV
  2017
 5. Černe Anja; Poplas-Susič Tonka; Zafošnik Uroš
  Integracija mobilnega snemalnika elektrokardiograma v obravnavo bolnikov v primarnem zdravstvenem varstvu - pilotni projekt Zdravstvenega doma Ljubljana
  [Integration of mobile electrocardiogram recorder in the management of patients in primary health care - a pilot project of the Community Health Center Ljubljana]
  2017
 6. Strle Franc; Maraspin-Čarman Vera; Lotrič-Furlan Stanka; Cimperman Jože
  Tolerability of treatment with 3 g of azithromycin given in 5 days
  1997
 7. Plaskan Kristina; Jereb Gregor; Jevšnik Mojca
  Higiena rok pri zdravstvenih delavcih in pojavnost bolnišničnih okužb
  2017
 8. Kugler Katja; Kvas Andreja
  Neželeni dogodki pri aplikaciji zdravil s strani medicinskih sester
  2017
 9. Kolaković Jelka; Bizjak Martina
  Zdravstvena nega novorojenčka z abstinenčnim sindromom
  2017
 10. Kacjan Žgajnar Katarina; Bahč Dejan; Kump Teja
  Hrup kot dejavnik tveganja v jasličnem oddelku
  2017
 11. Jug Ksenja; Ferfila Nevenka; Makarovič Matej
  Vloga zaposlenih v sistemu ravnanja z zdravstvenimi odpadki v domovih za starejše
  2017
 12. Grego Milva; Bizjak Martina
  Priporočena prehrana mladostnikov
  2017
 13. Galof Katarina
  Življenje v domovih starejših občanov
  2017
 14. Drnovšek Rok; Milavec Kapun Marija; Švab Vesna
  Spletni izobraževalni moduli za izvajanje kognitivne vedenjske terapije pri depresivno anksioznih motnjah
  2017
 15. Dolenc Eva; Zupin Jana; Slabe Damjan
  Pomen praktičnega znanja prve pomoči pri zapori dihalne poti s tujkom
  2017
 16. Čatak Elvisa; Oven Alenka
  Obravnava oseb z demenco z metodo validacije
  2017
 17. Bobnar Albina; Miklič Lilijana
  Kakovost umiranja v domu starejših
  2017
 18. Vuk Danica; Kvas Andreja
  Redna telesna dejavnost bolnikov s srčnim popuščanjem in vloga medicinske sestre pri tem
  2017
 19. Sotler Robert
  Merjenje kulturnih kompetenc v zdravstvu - uporabnost in zanesljivost
  2017
 20. Trošt Rupnik Alijana; Kovač Damjan; Pajek Jernej; Osredkar Joško; Marc Janja; Lindič Jelka
  The impact of gene polymorphisms in angiotensin receptor 1 and aldosterone synthase in peritoneal dialysis patients
  2017
 21. Gabrovec Branko
  Nasilje nad zaposlenimi v zdravstveni negi
  2017
 22. Jerman Alexander; Kovač Damjan; Večerić-Haler Željka; Hočevar Alojzija; Ota Ajda; Banović Sanela; Lindič Jelka
  Rhabdomyolysis and interferon
  2017
 23. Papatheodoridis G.; Thomas H. C.; Golna Christina; Bernardi M.; Carballo M.; Cornberg M.; Dalekos G.; Degertekin B.; Dourakis S.; Flisiak R.; Matičič Mojca
  Addressing barriers to the prevention, diagnosis and treatment of hepatitis B and C in the face of persisting fiscal constraints in Europe
  2016
 24. Ivanuš Urška; Primic-Žakelj Maja; Florjančič Mojca; Jerman Tine; Kuster Mojca
  Raziskovalni projekt sprejemljivosti testa HPV doma med neodzivnicami DP Zora in učinkovitosti novih triažnih testov
  2017
 25. Ivanuš Urška; Primic-Žakelj Maja; Florjančič Mojca; Jerman Tine; Kuster Mojca; Pogačnik Ana; Kloboves-Prevodnik Veronika; Smrkolj Špela; Gašper Urška; Strojan Fležar Margareta; Pižem Jože; Frković-Grazio Snježana
  Nova funkcionalnost prenovljenega informacijskega sistema DP Zora
  2017
 26. Primic-Žakelj Maja; Florjančič Mojca; Ivanuš Urška
  Presejalni register DP Zora danes
  2017
 27. Ivanuš Urška; Primic-Žakelj Maja; Repše-Fokter Alenka; Takač Iztok; Novaković Srdjan; Kloboves-Prevodnik Veronika
  Raziskovalni projekt sprejemljivosti testa HPV doma med neodzivnicami DP Zora in učinkovitosti novih triažnih testov
  2017
 28. Kloboves-Prevodnik Veronika
  Triaža žensk s pozitivnim izvidom presejalnega testa HPV s testom p 16/Ki-67
  2017
 29. Strojan Fležar Margareta; Pogačnik Ana
  Triaža žensk s pozitivnim izvidom presejalnega testa HPV s citološkim pregledom brisa materničnega vratu
  2017
 30. Primic-Žakelj Maja; Ivanuš Urška; Pogačnik Ana; Florjančič Mojca
  Preventiva raka materničnega vratu v Sloveniji
  2017
 31. Ivanuš Urška; Primic-Žakelj Maja
  Novi izzivi v presejanju za raka materničnega vratu
  2017
 32. Rajlić David; Smilović Radojčić Deni; Casar Božidar; Švabić Kolacio Manda; Faj Dario; Jurković Slaven
  Evaluation of dose planes using 2D detector array
  2017
 33. Novak Anja; Šenk Irena; Bahun Mateja; Bijol Alenka
  Kakovost dokumentiranja pri pacientih po vstavljenem stalnem srčnem spodbujevalniku v Splošni bolnišnici Jesenice
  [The quality of documentation for patients after implanted permanent cardiac pacemaker in Jesenice General Hospital]
  2017
 34. Avsenek Herta; Bahun Mateja; Lavrinec Pavla
  Znanje medicinskih sester za ocenjevanje in zmanjševanje tveganja za nastanek podhranjenosti v bolnišnici
  [Nurse's knowledge for assessing and reducing the risk of hospital undernutrition]
  2017
 35. Arnejšek Lev; Kasumović Benjamina
  Zajtrkovanje in gibanje osnovnošolskih otrok v Tržiški regiji
  [Breakfast and physical activity among elementary school children in Tržič]
  2017
 36. Košec Alma; Cimbola Klaudija
  Ozaveščenost pacientov o protektivni protiosteoporotični dieti
  [The awareness of patients about protective counter osteoporosis diet]
  2017
 37. Blatnik Brigita; Jerman Grašič Nataša
  Uporaba prehranskih dopolnil v nosečnosti
  [Usage of dietary supplements during pregnancy]
  2017
 38. Mikez Nataša; Levičnik Nežka; Skela-Savič Brigita
  Stres in sindrom izgorelosti zaposlenih v zdravstveni negi v Enoti za intenzivno psihiatrično terapijo v Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana
  [Stress and burnout syndrome of employees in Nursing in psychiatric ICU in the University Psychiatric Clinic in Ljubljana]
  2017
 39. Ilievski Adrijana; Skela-Savič Brigita
  Znanje študentov zdravstvene nege o osebni varovalni opremi
  [Knowledge of nursing students on personal protective equipment]
  2017
 40. Česen Karmen; Zupanc Katja
  Stališča in poznavanje področja dela v referenčni ambulanti družinske medicine s strani študentov druge stopnje programov Zdravstvena nega in Promocija zdravja na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin
  [Attitudes and knowledge of the areas of work in the model practice by students of master's degree study program of Nursing Care and Health Promotion at Angela Boškin Faculty of Health Care]
  2017
 41. Tavčar David; Musić Denis; Skela-Savič Brigita
  Moteči dejavniki, ki vplivajo na odklone pri pripravi in dajanju zdravil
  [Interruptions and medication errors]
  2017
 42. Godec Barbara; Skela-Savič Brigita
  Uspešnost programa Reintegracije in rehabilitacije mladostnikov s čustvenimi motnjami in/ali motnjami hranjenja v Mladinskem klimatskem zdravilišču Rakitna
  [Effectiveness of the Program of Reintegration and Rehabilitation of Adolescents with Emotional Disorders and/or Eating Disorders in Youth Climatic Health Resort Rakitna]
  2017
 43. Arnež Maruša; Badić Nina
  Ozaveščenost otročnic o pojavu poporodne depresije
  [Awareness of mothers after childbirth about the occurrence of the postpartum depression]
  2017
 44. Krnel Tilen Tej; Skela-Savič Brigita
  Izkušnje istospolno usmerjenih z zdravstvom
  [Experience of homosexuals with health care system]
  2017
 45. Oblak Tina; Skela-Savič Brigita
  Odnos zaposlenih v operacijski zdravstveni negi do usposabljanja novo zaposlenih na delovnem mestu
  [The attitude of employees in perioperative nursing to training new employees in the workplace]
  2017
 46. Filipič Jerneja; Dežman Zmerzlikar Barbara
  Uspešnost zdravstveno vzgojnih delavnic in zadovoljstvo udeležencev Centra za krepitev zdravja Vrhnika
  [The level of success of educational healthcare workshops and contentment of participants of Center za krepitev zdravja Vrhnika]
  2017
 47. Šuler Jerneja
  Poznavanje promocije zdravja na delovnem mestu pri zaposlenih v različnih podjetjih
  [Knowledge of health promotion in the workplace for employees in different companies]
  2017
 48. Hedžić Lejla; Skela-Savič Brigita
  Timski pristop in model delitve dela v zdravstveni negi na Internističnem oddelku Onkološkega inštituta Ljubljana
  [Team approach and model division in Nursing Internist Department of Oncology Institute Ljubljana]
  2017
 49. Bole Urban; Skela-Savič Brigita
  Odnos, znanje in ovire medicinskih sester pri implementaciji na dokazih podprte prakse
  [Knowledge, attitudes, practice and perceived barriers of evidenced based practice among nurses]
  2017
 50. Kučan Marko; Skela-Savič Brigita
  Stališča medicinskih sester v enoti intenzivne terapije do zdravstvene obravnave ob koncu življenja
  [Intensive care nurses's attitudes towards end-of-life care]
  2017
 51. Bahun Mateja; Skela-Savič Brigita
  Mnenja zdravstvenih delavcev o zagotavljanju dostojanstva pacientom med hospitalizacijo
  [Health care workers' opinions on ensuring patients' dignity during hospitalization]
  2017
 52. Povšnar Erika; Skela-Savič Brigita
  Učenje osebne komunikacije med partnerjema v šoli za starše kot odgovor na aktualne potrebe bodočih staršev
  [Learning personal communication between partners in parenting school as an answer to current needs of future parents]
  2017
 53. Jambrošič Ivo; Bregar Branko
  Povezanost vrste opioidne substitucijske terapije na izid zdravljenja pacientov odvisnih od prepovedanih drog
  [Relationship between the types of opioid substitution therapy and the treatment outcome of patients addicted to illegal drugs]
  2017
 54. Avberšek-Lužnik Ivica; Janša Karmen
  Določanje plazemske aktivnosti anti Xa pri terapiji z nizkomolekularnimi heparini v Splošni bolnišnici Jesenice
  [Measuring anti-factor Xa activity to monitor therapy with low-molecular-weight heparin in General Hospital Jesenice]
  2017
 55. Smodiš Marta; Skela-Savič Brigita
  Odnos medicinskih sester do zahtevnejših oblik dela v zdravstveni negi v bolnišnični dejavnosti
  [The attitude of nurses to more complex forms of nursing work in hospital operations]
  2017
 56. Strgar Mojca; Skela-Savič Brigita
  Ali znanje o negovalnih diagnozah in njihova uporabnost v praksi vplivata na profesionalizacijo v zdravstveni negi?
  [Can professionalism in nursing be influenced by knowledge of nursing diagnosis and by their usefulness in nursing practice?]
  2017
 57. Grmek-Košnik Irena; Dermota Urška
  Mikrobiološka diagnostika bakteriemije z infekcijo sečil
  [Microbiological diagnostics of bacteremia by the urinary tract infection]
  2017
 58. Dermota Urška; Grmek-Košnik Irena
  Vrednotenje kakovosti vzorcev, odvzetih iz spodnjega respiratornega trakta za mikrobiološko preiskavo
  [Evaluation of the quality of specimens, taken from lower respiratory tract for microbiological investigation]
  2017
 59. Kobentar Radojka
  Rezultati presejalnega testa za depresivnost pri starostnikih živečih v domačem okolju
  [The results of a screening test for depression in the eldery living at home]
  2017
 60. Mulalić Sabina; Rems Miran
  Predstavitev vloge koordinatorja pri izboljšanju uspešnosti zdravstvene obravnave
  [Presentation of the Coordinator's role in improving the performance of health care]
  2017
 61. Muminović Samir; Bregar Branko
  Predbolnišnično okolje in uporaba prisilnih ukrepov
  [Prehospital setting and use of the coercive measures]
  2017
 62. Kadenšek Klavdija; Bregar Branko
  Življenjski slog posameznikov zasvojenih s prepovedanimi drogami in vloga medicinskih sester pri obravnavi posameznikov
  [Lifestyle of substance abusers and the role of nurses in their treatment]
  2017
 63. Bitenc Patricia; Cankar Tina; Bernot Marjana
  Ocena potreb pacientov v paliativni oskrbi
  [Assessment of patients needs in palliative care]
  2017
 64. Bučan Eva; Bregar Branko
  Razširjenost novih psihoaktivnih snovi pri študentih dveh skrbstvenih poklicev
  [The prevalence of new psychoactive substances among students at two caring professions]
  2017
 65. Jalovec Viktorija; Kregar-Velikonja Nevenka; Peterlin Borut
  Medicinska sestra v vlogi genomskega informatorja
  [A nurse in the role of genomic informer]
  2017
 66. Pavlič Jerneja; Lešer Vladka
  Obveščenost staršev o preprečevanju okužb s hrano
  [Awareness of parents about preventing foodborne]
  2017
 67. Šobar Nina; Leskovic Ljiljana
  Razvoj klinične supervizije v zdravstveni negi skozi zgodovino
  [The development of clinical supervision in healthcare through history]
  2017
 68. Simonič Katja; Laznik Gorazd
  Soočanje delavcev v zdravstveni negi z jezikovnimi in kulturnimi ovirami med begunsko krizo
  [Nursing care workers facing linguistic and cultural barriers during the refugee crisis]
  2017
 69. Makivić Irena; Klemenc-Ketiš Zalika
  Biopsihosocialni pristop zdravnika družinske medicine in kakovost zdravstvene oskrbe bolnikov
  [Biopsychosocial approach of the family medicine and the quality of patients care]
  2017
 70. Rifel Janez
  Kakovost življenja pogostih obiskovalcev ambulant družinske medicine med starostniki
  [Quality of life of elderly fequent attenders in family medicine practices]
  2017
 71. Križanec Špela; Klemenc-Ketiš Zalika; Selič Polona
  Uporaba lestvice za samo-oceno žilavosti v družinski medicini
  [The resilience self-assessment scale in family medicine practice]
  2017
 72. Maguša Lorber Nataša; Selič Polona
  Dejavniki, povezani z zaupanjem bolnikov v izbranega osebnega zdravnika
  [Cross-sectional study in community Health Centre dr. Adolf Drolc Maribor exploring factors associated with patients' trust in family physician]
  2017
 73. Selič Polona
  Dejavniki, povezani z depresivnostjo pri doma živečih starejših
  [Cross-sectional study exploring factors associated with depression in elderly living at home]
  2017
 74. Petek Šter Marija; Mitić Jelena
  Opolnomočenost bolnikov s kronično atrijsko fibrilacijo v antikoagulacijski ambulanti zdravstvenega doma Trebnje
  [Empowerment of patients with chronic atrial fibrillation in anticoagulant office in the Health Center Trebnje]
  2017
 75. Klemenc-Ketiš Zalika
  Do elderly people who live alone at home differ from those who live with someone?
  2017
 76. Vrhovšek Danijel; Erjavec Tea
  Primjena ekoremedijacija za zaštitu hidro akumulacijskog bazena od zagađenja
  [Application of ecoremediation measures for protection of hxdro accumulation basins against pollution]
  2017
 77. Kotnik-Kevorkijan Božena
  Nujne obravnave na Oddelku za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Maribor
  [Emergency care treatment at the Department of Infectious Diseases of University Medical Centre Maribor]
  2017
 78. Ibričić Ervin; Djekić Bernarda; Gorjup Polona
  Opazovanje napak pri zagotavljanju prehodnosti drena torakalne drenaže
  [Observing mistakes in providing transitivity in thoracic drainage]
  2017
 79. Černjač Subotič Timotej; Bobnar Albina; Fink Rok
  Kontaminacija raztopin za parenteralno aplikacijo s steklenimi delci
  [Glass particle contamination of solutions for parenteral use]
  2017
 80. Vučina Maša; Žerdoner Lilijana; Pađen Ljubiša; Ravljen Mirjam
  Kakovost življenja bolnikov s kronično obstruktivno boleznijo pred in po pljučni rehabilitaciji
  [Quality of life of patients with chronic obstructive pulmonary disease before and after pulmonary rehabilitation]
  2017
 81. Blatnik Brigita; Kvas Andreja; Ščepanovič Katarina
  Razlogi za neodzivnost na preventivne in presejalne programe zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki
  [Reasons for uptake to preventive screening programs and early detection of precancerous lesions and cancer of the colon or rectum]
  2017
 82. Lampe Tomaž
  Vidik implementacije čezmejnega zdravstvenega varstva v Sloveniji
  [The aspect of the implementation of cross-border helathcare]
  2017
 83. Kovačević Marina; Nahtigal Blaža; Jevšnik Mojca
  Poznavanje elementov varnosti in kakovosti živil in prepoznavnost Evropske agencije za varnost hrane (EFSA) med študenti sanitarnega inženirstva in zdravstvene nege na Zdravstveni fakulteti v Ljubljani
  [Knowing the elements of food safety and visibility of European Food Safety Authority (EFSA) among students of saniraty engineering and nursing at the Faculty of Health Sciences in Ljubljana]
  2017
 84. Govekar Kaja; Kacjan Žgajnar Katarina; Oder Martina
  Ergonomske obremenitve in škodljivosti na delovnem mestu računovodje
  [Ergonomic burdens and harms at the workplace of an accountant]
  2017
 85. Jeriček Klanšček Helena; Furman Lucija; Zager Kocjan Gaja
  Individualni in socialni dejavniki težav v duševnem zdravju slovenskih 15-letnikov
  [Individual and socio-contextual factors as predictor of mental health problems in Slovenian 15-year-old adolescents]
  2017
 86. Križmarić Miljenko; Jekl Sebastjan
  Zaščitni mehanizmi sistemov za odsesavanje anestezijskih plinov
  [Mechanisms of protection in anaesthetic gas scavenging system]
  2017
 87. Križmarić Miljenko
  Ventilacija z ročnim dihalnim balonom in dušikovim oksidulom
  [Ventilation with manual resuscitator and nitrous oxide]
  2017
 88. Cilar Leona; Štiglic Gregor; Novak Žiga; Pajnkihar Majda
  Čustvena inteligenca med študenti zdravstvene nege
  [Emotional intelligence among nursing students]
  2017
 89. Režek Tina; Mlinar Reljić Nataša
  Potrebe po dnevnem centru za starostnike
  [The need for day-care centres for the elderly]
  2017
 90. Božnar Mateja; Birk Karin; Pađen Ljubiša
  Prehranska tveganja pri ambulantno zdravljenih pacientih s kompleksnimi ranami
  2017
 91. Cankar Ksenija
  Endodontsko zdravljenje zob pri bolnikih z boleznimi srca in žilja
  [Endodontic treatment in patients with cardiovascular diseases]
  2017
 92. Nemeth Lidija
  Ambulantna obravnava odraslih s posebnimi potrebami
  [Dental treatment of adults with special needs]
  2017
 93. Poplas-Susič Tonka
  Referenčne ambulante družinske medicine do konca leta 2016
  2017
 94. Svetina Saša
  Thermodynamical studies of cooperative oxygen binding by hemoglobin
  1975
 95. Svetina Saša
  Fazni prehodi v kristalih
  [Phase transitions on crystals]
  1968
 96. Grad Anton; Svetina Saša
  Mathematical model of respiratory gas exchange at stationary conditions
  1978
 97. Mulalić Sabina; Arlič Lidija; Štibelj Blok Milana; Dolžan Lindič Helena; Rems Miran
  Koordinator zdravstvene obravnave izboljša učinkovitost zdravstvene oskrbe
  2016
 98. Bahun Mateja; Macura Višić Nada; Strgar Mojca
  Neprekinjena in strukturirana izmenjava informacij o pacientu - ali to pomeni odličnost obravnave?
  2016
 99. Krel Cvetka; Rajkovič Vladislav; Benedik Peter; Bevc Sebastjan
  Elektronski zapis ZN in uporaba mobilnih naprav v klinični praksi
  2016
 100. Eberl Sabina; Kupnik Zvezdana; Balevska Violeta; Špalir Kujavec Betka; Kuhar Andreja; Horvat Marjetka; Marič Darijan; Lipičar Kovšca Benedikta; Pirkovič Boža; Kogal Franja; Parapot Marica; Stropnik-Galuf Tina; Ekart Robert
  Kot starostnik na dializi se počutim ---
  [As the elderly on dialysis I feel ---]
  2016

1 101 201 301 401 501 601 701 801 901  


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko