biomedicina slovenica


ct=2.11 : 1079

 1. Makuc Debora Petra; Schara Rok
  Vpliv lokalnih dejavnikov na izgubo alveolne kosti v različnih starostnih obdobjih
  2014
 2. Grmovšek Maja; Schara Rok
  Indeks telesne mase in parodontalna bolezen
  2016
 3. Breskvar Urša Hana; Schara Rok
  Prednosti in slabosti metode popolne dezinfekcije ustne votline
  2017
 4. Benčič Paola; Schara Rok
  Vpliv prehrane na parodontalno bolezen
  2016
 5. Valjavec Nina; Oblak Čedomir
  Priprava obzobnih tkiv pred fiksnoprotetično rehabilitacijo zob
  2015
 6. Zupančič Ana; Oblak Čedomir
  Vpliv fiksnoprotetičnih izdelkov na obzobna tkiva
  2012
 7. Vrhovec Saša; Čepič Mojca
  Statični prikaz podvodnih žarkov
  2009
 8. Avsec Helena; Pandel Mikuš Ruža
  Vloga medicinske sestre pri bolnikih zdravljenih z obsevanjem
  [The role of the nurse in managing patients receiving radiotherapy]
  2005
 9. Valentić Anes; Blagus Rok
  O neeksaknotsti eksaktnega binomskega intervala zaupanja
  [On the inexactness of the exact binomial confidence interval]
  2017
 10. Tepegjozova Marija; Blagus Rok
  O neeksaknotsti eksaktnega Fisherjevega testa za dva neodvisna deleža
  [On the inexactness of Fisher's exact test for testing the equality of two independent proportions]
  2017
 11. Batagelj Blaž; Blagus Rok
  Uporaba permutacijskih testov za primerjavo povprečij dveh populacij
  [Using permutation testing for comparison two population means]
  2017
 12. Simonovich Pino; Blagus Rok
  Primerjava modernih pristopov za identifikacijo pomembno izraženih genov za dve skupini
  [Comparison of modern approaches for identifying importantly expressed genes for two groups]
  2017
 13. Gerdovič Neja; Pavlović Miloš; Adamič Metka
  Učinek diodnega laserja z visoko frekvenco in/ali nizko energijsko gostoto na trajno zmanjšanje števila dlak
  [Low radiant exposures delivered by high frequency and/or long pulsed diode laser energy output in hair reduction]
  2017
 14. Ropret Sandra; Pungerčar Jože; Križaj Igor
  Vpliv amoditina L in njegove encimsko aktivne mutante na rast celic raka dojke
  2012
 15. Matoh Karin; Zafošnik Uroš
  Usposabljanje ekip nujne medicinske pomoči za posredovanje v masovnih nesrečah (vloga medicinske sestre)
  2016
 16. Terlević Dabić Diana; Rode Matjaž
  Parodontalna bolezen in psihosomatski faktorji
  1991
 17. Lapanja Aljoša; Zorc-Maver Darja
  Obravnava otrok in mladostnikov na psihiatričnem oddelku pod posebnim nadzorom
  2016
 18. Lapanja Aljoša; Zaletel Marija
  Vpliv zdravstvene vzgoje svojcev na kakovost življenja dementnega starostnika
  [The influence of health education of relatives on the quality of life of the eldery with dementia]
  2005
 19. Jeras Petra; Lenasi Helena
  Vloga živčnega sistema pri motoričnem učenju
  2016
 20. Jeretina Brigita; Pandel Mikuš Ruža; Peterka-Novak Jožica
  Avtizem in vloga prehrane - meta-sinteza znanstvenih študij
  [Autism and nutrition role - meta-synthesis of scientific studies]
  2016
 21. Erjavec Katja; Štamfelj Iztok
  Posledice in obravnava sprememb v ustni votlini po obsevanju
  [The consequences and treatment of changes in oral cavity after radiation therapy]
  2016
 22. Leskovic David; Štamfelj Iztok
  Testi za oceno vitalitete zobne pulpe
  2016
 23. Štirn Jože
  Zoogeografija in gospodarski pomen termitov v Jugoslaviji
  1963
 24. Maraž Blanka; Matjašič Marko
  Tetanus danes
  1998
 25. Dolinar Klemen; Križaj Igor
  Priprava fluorescenčno označenega derivata amoditoksina A in njegova uporaba v imunofluorescenčnih študijah na celični liniji PC12
  2013
 26. Škorjanc Podkrižnik Špela; Kraljić Suzana; Reljič Milan
  Pravica do svobodnega odločanja o rojstvu otrok
  2012
 27. Dietner Sabina; Bilban Marjan; Žlender Bojan
  Primerjava stališč slovenskih voznikov do zdravstvenega tveganja v cestnem prometu leta 1996 in 2002
  [Comparison of the standpoints of the Slovenian drivers to health risk in road traffic in 1996 and 2002]
  2005
 28. Doles Nina; Jogan Jernej; Bačič Martina; Strgulc-Krajšek Simona
  Revizija rodu Polygala v Sloveniji
  [Revision of genus Polygala in Slovenia]
  2015
 29. Pipan Tkalec Živa; Serša Gregor; Čemažar Maja
  Citotoksični vpliv različnih platinskih(II) kompleksov na različne vrste tumorskih celic
  [Antitumor activity of different platinum(II) complexes on different tumor cells]
  2004
 30. Sirk Diana; Čemažar Maja; Pandel Mikuš Ruža
  Vpliv preteklih izkušenj na pogostost motenj hranjenja pri ženskah
  [The role the past life - experiences in the frequency of eating disorders in women]
  2006
 31. Poldrugovac Mircha; Albreht Tit; Kukec Andreja
  Prostorske variacije v bolnišnični zdravstveni oskrbi v sloveniji
  2015
 32. Horvat Carmen; Serša Gregor
  Radiobiologija - zdravljenje malignih obolenj s hkratnim obsevanjem in pregrevanjem
  2001
 33. Pestotnik Sara; Gorše-Muhič Marija; Škodlar Borut
  Pomoč zdravstvenim delavcem po pacientovem samomoru
  [Assistance to healthcare professionals after a patient's suicide]
  2015
 34. Visintin Alessia; Cova Maria Assunta; Bošnjak Roman; Ukmar Maja
  Outcome dei pazienti con adenoma ipofisario GH secernente operati con tecnica endoscopica endonasale
  [Patients' outcome of GH secreting pituitary adenomas treated with endoscopic endonasal approach]
  2015
 35. Gerbec Andreja; Peterka-Novak Jožica; Gorše-Muhič Marija
  Vloga moških v zdravstveni negi na področju psihiatrije
  [The role of men in psychiatric and mental health nursing]
  2015
 36. Englaro Tadeja; Gorše-Muhič Marija; Škodlar Borut; Peterka-Novak Jožica
  Vloga medicinske sestre pri učenju samoobvladovanja bipolarne motnje
  [Nurse's role in teaching self-management of bipolar affective disorder]
  2015
 37. Kranjc Meta; Ovsenik Maja
  Laboratorijska izdelava pozicionerja
  [Laboratory fabrication of positioner]
  2015
 38. Malovrh Judita; Pandel Mikuš Ruža; Peterka-Novak Jožica
  Etiologija motenj hranjenja
  [Etiology of eating disorders]
  2015
 39. Perčič Simona; Eržen Ivan; Kukec Andreja
  Prostorski prikaz kapacitet izvajalcev preventivne zdravstvene dejavnosti na primarni ravni
  2015
 40. Žujo Šejla; Blagus Rok
  Uporaba logistične regresije za napovedovanje razreda, ko je število enot v preučevanih razredih različno
  [Using logistic regression for class-predicition in a setting with unbalanced class distribution)]
  2015
 41. Močnik Zala; Pandel Mikuš Ruža; Peterka-Novak Jožica
  Vpliv družine na motnje hranjenja
  [Family impact on eating disorders]
  2015
 42. Ameti Merima; Peterka-Novak Jožica; Gorše-Muhič Marija
  Varnost zaposlenih v zdravstveni negi s področja psihiatrije
  [Safety of nursing staff in the field of psychiatry]
  2015
 43. Roljić Slavica; Gorše-Muhič Marija
  Skrb za bolnika - zadovoljevanje duhovnih potreb
  [Patient care - meeting spiritual and emotional needs]
  2004
 44. Šubic Miha; Bregar Branko
  Uporaba enostavnih psihoterapevtskih tehnik v psihiatrični zdravstveni negi
  [Use of simple psychotherapy techniques in psychiatric nursing]
  2014
 45. Satler Matej; Čuk Vesna; Bregar Branko
  Primerjava mnenj in stališč medicinskih sester do odvisnosti in oseb odvisnih od prepovedanih drog
  [Comparison of opinions and positions of nurses regarding addiction and persons addicted to illegal drugs]
  2010
 46. Kamenšak Tina; Bregar Branko
  Razširjenost uporabe psihoaktivnih substanc pri študentih zdravstvene nege Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice
  [Prevalence of psychoactive substance abuse among College of nursing Jesenice students]
  2014
 47. Sever Martin; Bregar Branko
  Odnos študentov zdravstvene nege do specializacij v zdravstveni negi
  [Attitude of nursing students towards specializations in health care]
  2014
 48. Sambolić Denisa; Bregar Branko
  Odnos zaposlenih v zdravstveni negi do uporabnikov prepovedanih drog
  [Attitude of nursing professionals towards illicit drug users]
  2014
 49. Rant Barbka; Bregar Branko
  Razumevanje pomoči reševalcev pri obravnavi pacienta, ki je samomorilno ogrožen
  [Understanding the role of emergency medical technicians in the threatment of patients with suicidal ideation]
  2013
 50. Zupanc Mateja; Bregar Branko
  Zagotavljanje varnosti pacienta po poskusu samomora na oddelkih v bolnišnici
  [Ensuring patient saftey! after suicide attempts hospital wards]
  2013
 51. Babić Slađana; Blagus Rok
  Interval zaupanja za populacijsko povprečje ko porazdelitev preučevane spremenljivke ni normalna
  [The effects of nonnormal distribution on confidence interval around population mean]
  2015
 52. Kmet Karmen; Videtič Paska Alja
  Preiskava polimorfizmov posameznih nukleotidov v genu za možganski nevrotrofni dejavnik pri žrtvah samomora
  2015
 53. Špendl Joland Barbara; Čuček-Trifkovič Klavdija; Bregar Branko
  Zdravstvena nega pacientov odvisnih od psihoaktivnih snovi in s komorbidnostjo duševne motnje
  2013
 54. Lučić Olivera; Peterka-Novak Jožica; Gorše-Muhič Marija
  Spolna zloraba otrok in vloga medicinske sestre pri vedenjskih motnjah otroka po spolni zlorabi
  [Sexual abuse of children and a nurse's role in behavioural disorders of a seyually abused child]
  2015
 55. Lampič Mojca; Peterka-Novak Jožica; Gorše-Muhič Marija
  Samopoškodovalno vedenje mladostnika
  [Self-injury behaviour in adolescents]
  2015
 56. Dragin Jerman Urška; Erdani-Kreft Mateja
  Amnijska membrana kot nosilec urotelija in njena vloga pri diferenciaciji urotelijskih celic
  [Amniotic membrane as a scaffold for urothelium and its role in differentiation of urothelial cells]
  2010
 57. Babić Brankica; Pandel Mikuš Ruža; Širca-Čampa Andreja; Peterka-Novak Jožica
  Sindrom hiperaktivnosti pri otrocih in vloga prehrane
  [Hyperactivity syndrome in children and the role of nutrition]
  2014
 58. Mauer Maja; Ovsenik Maja
  Ortodontski pripomočki pri obravnavi transverzalnih nepravilnosti čeljustnic v vseh razvojnih obdobjih zobovja
  2013
 59. Jazbec Katerina; Rožman Primož; Kreft Marko; Štrus Jasna
  Serijska presaditev kostnega mozga pri neobsevanih miših BALB/c
  [Consecutive bone marrow transplantation in non-irradiated balb/c mice]
  2014
 60. Mori-Lukančič Majda; Kališnik Miroslav
  Didaktična igra in njena uporabnost pri zdravstveni vzgoji bolnikov s sladkorno boleznijo tipa 2
  1999
 61. Grabner Nejc; Zafošnik Uroš; Železnik Danica
  Simulacije kot sodobna metoda izobraževanja za osvojitev znanj na področju nujne medicinske pomoči
  2014
 62. Hrvacki Mitja; Zafošnik Uroš
  Preživetje pacientov po reanimaciji na terenu
  2014
 63. Mravljak Blaž; Zafošnik Uroš; Železnik Danica
  Telemedicina v nujni medicinski pomoči
  2013
 64. Kovačič Bojan; Zafošnik Uroš; Kaučič Boris Miha
  Izpostavljenost in obvladovanje stresa pri reševalcih zaposlenih v nujni medicinski pomoči
  2013
 65. Lončarič Tina; Košak Marko
  Dosedanji razvoj internetnega bančništva in razvojne perspektive za prihodnost
  2008
 66. Zafošnik Uroš; Pečnik Kristina; Rode Nino
  Posledice psihičnih obremenitev in sindroma izgorevanja na področju dela reševalcev
  2009
 67. Hren Doroteja; Ovsenik Maja
  Ortodontski pripomočki pri obravnavi nepravilnosti razreda II
  [Orthodontic appliances in class II malocclusions]
  2014
 68. Hočevar Tjaša; Peterka-Novak Jožica; Gorše-Muhič Marija
  Zdravstvena nega otrok z duševnimi motnjami in sodelovanje s svojci
  [Nursing care of children with mental disorders and collaboration with relatives]
  2014
 69. Šoštarič Anja; Peterka-Novak Jožica; Gorše-Muhič Marija
  Zdravstvena nega na področju psihiatrije v prihodnosti
  [Psychiatric nursing in the future]
  2014
 70. Luskovec Sara; Pandel Mikuš Ruža; Peterka-Novak Jožica
  Vpliv antidepresivne terapije na pojav debelosti in vloga zdravstvene nege
  [Influence of antidepressant therapy on obesity phenomenon and the role of health care]
  2014
 71. Pintarič Robert; Fettich Jurij
  Pozitronska tomografija (PET) s 18FDG (18fluor-2-deoksi-D-glukoza)
  2001
 72. Rojc Žan; Komel Radovan; Videtič Paska Alja
  Preiskava polimorfizmov v genu DRD2 pri žrtvah samomora
  2014
 73. Berce Blaž; Jevnikar Peter
  Izvedba konusne proteze z uporabo računalniške podpore, Y-TZP keraime in tehnike galvanskega nanosa zlata
  [Fabrication of conus crown supported prothesis using CAD/CAM, Y-TZP ceramics and galvanic gold coating technique]
  2014
 74. Ogris Iza; Komel Radovan
  Polimorfizma v genih BUB1B in PTTG1 pri slovenskih bolnikih z rakom želodca
  [[Association of polymorphisms in genes BUB1B and PTTG1 with gastric cancer in a Slovenian population]]
  2014
 75. Mirković Maša; Komel Radovan
  Analiza izbranih proteinov pri bolnikih z adenokarcinomom želodca s prenosom western in imunodetekcijo
  [[Analysis of selected proteins in patiens with gastric adenocarcinoma with Western blotting and immunodetection]]
  2014
 76. Vegetacija Mestnega loga
  1953
 77. Snoj Jožica
  Lišaji
  1952
 78. Bögel Metka; Pogačnik Tone
  Obod prsnega koša, trebuha, roke in noge ob vpisu in ob koncu študija ljubljanskih študentov
  1970
 79. Drešček Zofija; Karas Kuželički Nataša; Milek Miha
  Fiziološka ura
  1957
 80. Krek Judita Lea; Gaberščik Alenka; Zelnik Igor; Bačič Martina; Germ Mateja
  Vrstna sestava vegetacije vzdolž hidrološkega gradienta na Cerkniškem jezeru
  [Floristic composition of vegetation along the hidrological gradient on Cerknica Lake]
  2014
 81. Čurman Andreja; Dolenc Koce Jasna; Bačič Martina
  Kariologija in velikost jedrnega genoma skupine poljske bekice (Luzula campestris agg.) v Alpah in na Balkanu
  [Kariology and nuclear genome size of Luzula campestris group in the Alps and Balkan]
  2013
 82. Bračun Maja; Peterka-Novak Jožica; Gorše-Muhič Marija
  Zdravstvena nega pacienta s somatoformnimi motnjami po temeljnih življenskih aktivnostih
  [Nursing care of a patient with a somatoform disorder by activities of daily living]
  2014
 83. Kjuder Maja; Verovnik Rudi; Kostanjšek Rok
  Vpliv izgradnje vodnega zbiralnika na območju spodnjega dela doline potoka Drtijščica na favno dnevnih metuljev
  [The effect of constructing a water collector in the lower part of the Drtijščica river valley on butterfly fauna]
  2013
 84. Turkušić Hankija; Pavlič Alenka
  Prevalenca kariesa in razvojne okvare prvih stalnih kočnikov in sekalcev osemletnikov z območja Jesenic
  2013
 85. Žibert Ema; Berovič Marin; Perdih Anton
  Lakaze pri glivi Phanerochaete chrysosporium
  1999
 86. Mavec Mateja; Strgulc-Krajšek Simona; Bačič Martina
  Predlog za naravoslovno učno pot na južnem delu Radenskega polja
  [Proposition for a nature trail on the south region of Radensko polje]
  2013
 87. Tomšič Sonja; Zaletel-Kragelj Lijana
  Doživljanje lastnega zdravja pri starejših prebivalcih Slovenije v povezavi s socialnožekonomskim položajem, socialnim omrežjem in stresom
  2013
 88. Toškan Borut; Kryštufek Boris
  Morfometrična variabilnost vrtne rovke Crocidura suaveolens (insectivora, mammalia) vzdolž črte od srednje Evrope do severne Anatolije
  [Morphometric variability in garden shrew Crocidura suaveolens (insectivora, mammalia) along the transekt central Europe - northeren Anatolia]
  1999
 89. Poboljšaj Katja; Červek Stanislav
  Dvoživke (Amphibia) Slovenskega primorja
  [Amphibians (Amphibia) of Slovene coastland]
  1993
 90. Oštrbenk Anja; Poljak Mario; Klavs Irena; Bartol Tomaž
  Analiza mikrobioloških objav in citiranosti revije Acta Dermatovenerologica Alpina, Pannonica et Adriatica v letih 1992-2008
  [Analysis of microbiological publications and citation analysis of the Acta Dermatovenerologica Alpina, Pannonica et Adriatica years 1992-2008]
  2011
 91. Jarc Manca; Pregelj Peter; Masten Robert
  Sopojavljanje simptomov depresije ter rabe nikotina in kofeina
  2013
 92. Jakše Andreja; Gorše-Muhič Marija; Peterka-Novak Jožica
  Zdravstvena nega bolnika z obsesivno-kompluzivno motnjo
  [Nursing care of patient with obsessive-complusive disorder]
  2013
 93. Vukmirovič Milena; Batelo Renato; Maček Peter
  Indukcija oksidaz mešanih funkcij v jetrih rib Mugil auratus
  1989
 94. Mavrič Borut; Lucu Čedomil; Valentinčič Tine
  Aktivacija encima Na+/K+ ATPaze med prilagajanjem raka Carcinus aestuarii na razredčeno morsko vodo
  [Activation of Na+/K+ ATPase during acclimation of the crab Carcinus aestuarii to diluted sea water]
  2005
 95. Lazar Borut; Čokl Andrej; Jeram Sonja
  Zgradba hordotonalnih organov peclja tipalnic pri jamski koblici Troglophilus neglectus
  [Structure of chordontal organs of antenna pedicellum cave cricket]
  1997
 96. Zorc Anže; Kržan Mojca; Mavri Janez
  Vpliv devterirane vode na vezavne in funkcionalne lastnosti astrocitnega histaminskega receptorja H [spodaj] 2
  [The influence of deuterium oxide on binding and functional characteristics of histamine H [sub] 2 receptor in astrocytes]
  2013
 97. Jeranče Metka; Kržan Mojca; Zupanc Tomaž
  Starostniki in samomorilno vedenje: zloraba alkohola in centralno delujočih učinkovin kot dejavnik tveganja v letih 2009-2011
  [Suicidal behavior in the elderly: use of alcohol and centrally acting drugs as risk factors in 2009-2011]
  2013
 98. Zakšek Maja; Kržan Mojca; Mavri Janez
  Računalniško modeliranje kvantne narave vezave histamina na histaminski H2-receptor
  [Computer modelling of quantum nature of histamine binding to histamine H2 receptor]
  2013
 99. Novak Maša; Kržan Mojca
  Vpliv telemetilhistamina na privzem in sproščanje histamina v astrocite podgane v normalnih razmerah in po odtegnitvi kisika in hraniv
  [The effect of telemethylhistamine on histamine uptake and release into rat astrocytes in normal conditions and after oxygen and glucose deprivation]
  2013
 100. Vrhovšek Martin; Germ Mateja; Gaberščik Alenka
  Vpliv selena na vodne rastline preraslolistni dristavec (Potamogeton perfoliatus), klasasti rmanec (Myriophyllum spicatum) in navadni rogolist (Ceratophyllum demersum)
  [#The #effect of selenium on macrophytes Potamogeton perfoliatus, Myriophyllum spicatum and Ceratophyllum demersum]
  2013

1 101 201 301 401 501 601 701 801 901  


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko