biomedicina slovenica


ct=2.13 : 249

 1. Paradiž Jasna
  Biomonitoring malega zvončka (Galanthus nivalis L.) z analizo deformiranosti pelodnih zrn
  2017
 2. Pirc Damjana; Rožman Nuša; Vrhovšek Danijel; Potokar Anja; Brodnik Urša; Žibert Urška; Janžovnik Aleš
  HE Mokrice
  2015
 3. Pirc Damjana; Rožman Nuša; Janžovnik Aleš; Vrhovšek Danijel; Potokar Anja; Brodnik Urša; Žibert Urška; Hribar Andraž
  HE Mokrice
  2014
 4. Paradiž Jasna
  Rastlinski biosenzorji populacijske dinamike nadomestnega habitata za travnate odseke ob Savi na Dolenjskem
  2017
 5. Rožman Nuša; Hribar Andraž; Pirc Damjana; Vrhovšek Danijel; Vogrin Milan; Brodnik Urša; Vrhovšek Martin
  Usmeritve za izvedbo mokrišča na območju HE Mokrice
  2017
 6. Mubi Zalaznik Alenka; Diaci Jurij; Fidej Gal; Plestenjak Gregor; Oblak Urška
  Forestation for climate change in Kolonja municipality
  2017
 7. Vovk Korže Ana; Globovnik Nina; Makovec Haložan Mojca; Hepe Luka; Erjavec Tea
  Razvojni načrt upravljanja z Gajševskim jezerom in pojezerjem z uporabo ekoremediacij
  2015
 8. Meden-Vrtovec Helena; Cerar Matko-Vasili; Ilijaš-Koželj Marija; Lukanovič Adolf; Takač Iztok; Verdenik Ivan; Vlaisavljević Veljko
  Racionalizacija mreže porodnišnic v Sloveniji
  2009
 9. Belović Branislava; Krajnc Nikolić Tatjana; Zaletel-Kragelj Lijana; Eržen Ivan; Štrumbelj Iztok; Petraš Teodora; Nolimal Dušan; Janet Evgen; Konec Juričič Nuša; Valič Sonja
  Predlog strategije za zmanjševanje neenakosti v zdravju R Slovenije
  2007
 10. Plazar Nadja; Černe Darko; Čemažar Maja; Vouk Grbac Lilijana; Bučar-Miklavčič Milena
  Vloga za pridobitev soglasja k študijskemu programu prve stopnje Prehransko svetovanje - dietetika Visoke šole za zdravstvo Izola Univerze na Primorskem
  2006
 11. Strojan Primož; Casar Božidar; Lešničar Hotimir; Zwitter Matjaž; Sekereš Boris
  Ocena potreb po radioterapevtskih zmogljivostih v Republiki Sloveniji do leta 2010 in akcijski načrt za njihovo uresničitev
  2005
 12. Vrbič Vitomir; Simonič Jasna
  Preventiva zobnega kariesa z zalitjem in fluoriranjem zob
  1986
 13. Paradiž Jasna
  Nadomestni habitat NH3 suhi travnik na vplivnem območju HE Brežice
  2015
 14. Vrhovšek Danijel; Plestenjak Gregor; Potokar Anja; Vrhovšek Martin; Brodnik Urša
  Tehnološki projekt polja za ozemljavanje mulja iz biljnog postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda iz naselja Kaštelir
  2015
 15. Stanković Davor; Vrhovšek Danijel
  Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda općine Kaštelir - Labinci
  2015
 16. Mori-Lukančič Majda
  Program zdravstvene vzgoje bolnika s sladkorno boleznijo tipa 2
  1997
 17. Druškovič Blanka; Paradiž Jasna; Bavcon Jože
  Ugotavljanje citogenetske obremenjenosti rastlin z ekološko obremenjenih rastišč na območju Celja
  1991
 18. Druškovič Blanka; Paradiž Jasna
  Smreka kot bioindikatorski sistem za odkrivanje bioloških učinkov polucije
  1990
 19. Druškovič Blanka; Paradiž Jasna
  Vpliv genotoksičnih onesnaževalcev okolja na bioindikatorske testne rastline
  1988
 20. Druškovič Blanka; Paradiž Jasna
  Citogenetska indikacija genotoksičnih vplivov okolja
  1987
 21. Vrhovšek Danijel; Vrhovšek Martin; Brodnik Urša; Potokar Anja
  Ekoremedijacija u cilju zaštite okoliša i razvoja Unsko-sanskog kantona
  2014
 22. Vrhovšek Danijel; Čič Maja; Plestenjak Gregor; Mubi Zalaznik Alenka; Brodnik Urša; Potokar Anja; Vrhovšek Martin; Erjavec Tea
  Ecoremediation for environmental protection and development of the Una-Sana Canton
  [Ekoremedijacija u cilju zaštite okoliša i razvoja Unsko-sanskog kantona]
  2014
 23. Vrhovšek Danijel; Čič Maja; Plestenjak Gregor; Mubi Zalaznik Alenka; Brodnik Urša; Potokar Anja; Vrhovšek Martin; Erjavec Tea
  Ecoremediation for environmental protection and development of the Una-Sana Canton
  [Ekoremedijacija u cilju zaštite okoliša i razvoja Unsko-sanskog kantona]
  2014
 24. Vrhovšek Danijel; Čič Maja; Plestenjak Gregor; Mubi Zalaznik Alenka; Brodnik Urša; Potokar Anja; Erjavec Tea; Vrhovšek Martin
  Ecoremediation for environmental protection and development of the Una-Sana Canton
  [Ekoremedijacija u cilju zaštite okoliša i razvoja Unsko-sanskog kantona]
  2014
 25. Vrhovšek Danijel; Čič Maja; Plestenjak Gregor; Mubi Zalaznik Alenka; Brodnik Urša; Potokar Anja; Erjavec Tea; Vrhovšek Martin
  Ecoremediation for environmental protection and development of the Una-Sana Canton
  [Ekoremedijacija u cilju zaštite okoliša i razvoja Unsko-sanskog kantona]
  2014
 26. Vrhovšek Danijel; Čič Maja; Plestenjak Gregor; Mubi Zalaznik Alenka; Brodnik Urša; Potokar Anja; Erjavec Tea; Vrhovšek Martin
  Ecoremediation for environmental protection and development of the Una-Sana Canton
  [Ekoremedijacija u cilju zaštite okoliša i razvoja Unsko-sanskog kantona]
  2014
 27. Vrhovšek Danijel; Čič Maja; Plestenjak Gregor; Mubi Zalaznik Alenka; Brodnik Urša; Potokar Anja; Erjavec Tea; Vrhovšek Martin
  Ecoremediation for environmental protection and development of the Una-Sana Canton
  [Ekoremedijacija u cilju zaštite okoliša i razvoja Unsko-sanskog kantona]
  2014
 28. Vrhovšek Danijel; Vrhovšek Martin; Brodnik Urša; Potokar Anja
  Tehnološki projekt biljnog uređaja za prečišćavanje otpadnih voda za naselje Kaštelir
  2014
 29. Vrhovšek Danijel; Čič Maja; Plestenjak Gregor; Mubi Zalaznik Alenka; Brodnik Urša; Potokar Anja; Erjavec Tea; Vrhovšek Martin
  Ecoremediation for environmental protection and development of the Una-Sana Canton
  [Ekoremedijacija u cilju zaštite okoliša i razvoja Unsko-sanskog kantona]
  2014
 30. Vrhovšek Danijel; Čič Maja; Vrhovšek Martin; Brodnik Urša; Potokar Anja; Erjavec Tea
  Ecoremediation for environmental protection and development of the Una-Sana Canton
  [Ekoremedijacija u cilju zaštite okoliša i razvoja Unsko-sanskog kantona]
  2014
 31. Vrhovšek Danijel; Čič Maja; Plestenjak Gregor; Mubi Zalaznik Alenka; Brodnik Urša; Potokar Anja; Erjavec Tea; Vrhovšek Martin
  Ecoremediation for environmental protection and development of the Una-Sana Canton
  [Ekoremedijacija u cilju zaštite okoliša i razvoja Unsko-sanskog kantona]
  2014
 32. Vrhovšek Danijel; Čič Maja; Brodnik Urša; Potokar Anja
  Eco-remediaton services for the restoration of Port Milena channel in Montenegro
  2014
 33. Vrhovšek Danijel; Brodnik Urša; Potokar Anja
  Idejna rešitev kondicioniranja vode iz CČN Sevnica za izpust v akumulacijsko jezero HE Arto - Blanca
  2014
 34. Vrhovšek Danijel; Istenič Darja; Čič Maja; Brodnik Urša; Potokar Anja; Slapnik Matej; Vrhovšek Martin
  Strategija ekoremedijacije u Crnoj gori
  [Ecoremediation strategy for Montenegro]
  2013
 35. Paradiž Jasna
  Biomonitoring rastlin kot izkustvena metoda v programu naravovarstvenega izobraževanja
  2014
 36. Jesenko Franc
  Naše gobe
  1928
 37. Druškovič Blanka; Paradiž Jasna
  Citogenetska poškodovanost in vitalnost gozda
  1993
 38. Druškovič Blanka; Paradiž Jasna
  Poškodbe genetskega materiala
  1991
 39. Druškovič Blanka; Paradiž Jasna
  Citogenetske raziskave
  1987
 40. Vrhovšek Danijel; Vrhovšek Martin; Vidmar Urša; Pugelj Anja
  Idejno-tehnološki projekt biljnog uređaja za prečišćavanje otpadnih voda za naselje Kaštelir
  2014
 41. Vrhovšek Danijel; Vidmar Urša; Pugelj Anja
  Idejne rešitve za ERM sanacijo usada na lokaciji Šentjur na polju
  2014
 42. Vrhovšek Danijel; Vidmar Urša; Pugelj Anja
  Idejna rešitev za terciarno čiščenje odpadnih voda iz CČN Sevnica
  2014
 43. Harih Metka; Horvat Aleksandra; Mesarič Ema; Sancin Dubravka; Zemljič Bojana; Turk Zmago; Železnik Danica; Čelan Dušan
  Problematično vedenje starostnikov in uporaba ovirnic pri institucionalni oskrbi dementnih bolnikov
  2009
 44. Druškovič Blanka; Paradiž Jasna
  Taksonomije in filogenije
  1986
 45. Kos Ivan; Potočnik Hubert; Krofel Miha; Kljun Franc; Marinčič Anton
  Ugotavljanje stanja populacije risa v Sloveniji z uporabo GPS telemetrije
  2009
 46. Pugelj Anja; Vidmar Urša; Vrhovšek Martin
  Biljni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (BUPOV) Sv. Ilija (1.000 ES)
  2013
 47. Kvaternik Krešimir; Vrhovšek Danijel; Vidmar Urša; Pugelj Anja; Istenič Darja; Pociecha Maja; Slapnik Matej; Vrhovšek Martin
  Elaborati
  2013
 48. Paradiž Jasna
  Vzdrževanje in kreiranje suhih travnikov ter predlog uporabe in situ citogenetskih biotestov za nadzor in dolgoročno obvladovanje invazivk
  2013
 49. Paradiž Jasna
  Razširjenost tujerodnih rastlin v Krajinskem parku Ljubljansko barje
  2013
 50. Paradiž Jasna
  Kanadska zlata rozga, japonski dresnik in žlezava nedotika v Krajinskem parku Ljubljansko barje
  2012
 51. Vrhovšek Danijel; Ameršek Iztok; Vidmar Urša; Hercog Andrej; Vrhovšek Martin
  Novelacija operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v občini Laško
  2013
 52. Paradiž Jasna
  Tujerodne rastlinske vrste in ugotavljanje območja njihove razširjenosti v Krajinskem parku Ljubljansko barje: končno poročilo o rezulatih preiskovanja invazivne kanadske zlate rozge, japonskega dresnika in žlezave nedotike v vzhodnem delu Krajinskega parka Ljubljansko barje za obdobje 1.3. 2012 - 30.11. 2012
  2012
 53. Vrhovšek Danijel; Istenič Darja; Vidmar Urša; Vrhovšek Martin; Hercog Andrej
  Vzdrževanje in spremljanje učinkovitosti ekoremediacijskega sistema na onesnaženem dotoku Glinščice
  2012
 54. Marinko Urška; Kereži Vesna; Majić-Skrbinšek Aleksandra
  Priprava predloga za vzpostavitev čezmejnega sodelovanja Hrvaške in Slovenije pri upravljanju z rjavim medvedom. Poročilo delavnice in priporočila čezmejnemu sodelovanju pri upravljanju z rjavim medvedom; 2012 feb 29; Stojdraga
  [Priprema prijedloga za uspostavljanje prekogranične suradnje između Slovenije i Hrvatske pri gospodarenju smeđim medvjedom. Izvješće radionice i preporuke za prekograničnu suradnju pri gospodarenju smeđim medvjedom; 2012 feb 29; Stojdraga]
  2012
 55. Bulog Boris
  Ocena okoljskega onesnaženja kraškega podzemlja v Jelševniku pri Črnomlju in vplivi na črno podvrsto močerila (Proteus anguinus parkelj, Amphibia, Proteidae)
  2012
 56. Pongrac Paula; Vogel-Mikuš Katarina; Kavčič Matjaž; Koren Špela; Arčon Iztok
  Sub-cellular localization of Cd in plant tissues
  2011
 57. Poschenrieder Charlotte; Tolra Roser; Barcelo Juan; Vogel-Mikuš Katarina; Kump Peter
  Localization of aluminium and aluminium related organic compounds in leaves of tea plants: Elettra experimental report
  2009
 58. Kump Peter; Vogel-Mikuš Katarina; Kovačec Eva
  Localization of elements, structural and functional organic compounds, and speciation of Cu in sunflower roots treated with CuO nanoparticles: Elettra experimental report
  2011
 59. Kump Peter; Vogel-Mikuš Katarina; Kovačec Eva
  Localization of elements, structural and functional organic compounds, and speciation of Cu in sunflower roots treated with CuO nanoparticles: Elettra experimental report
  2011
 60. Vogel-Mikuš Katarina; Arčon Iztok; Koren Špela; Kodre Alojz; Padežnik-Gomilšek Jana
  The role of organic and inorganic sulphur containing compounds in Cd accumulation and tolerance in a Cd hyperaccumulator Thlaspi praecox: Elettra experimental report
  2011
 61. Denac Damijan
  Študija aktivnosti bele štorklje (Ciconia ciconia) v Razdrtem z namenom izdelave strokovnega mnenja o potencialnem vplivu načrtovane vetrne elektrarne
  2010
 62. Poboljšaj Katja; Trčak Branka; Erjavec Darja; Cipot Maja; Lešnik Aleksandra; Govedič Marijan; Denac Damijan
  HE Boštanj - obratovalni monitoring: okoljski monitoring - inventarizacija flore, favne in habitatnih tipov: območje bazena HE Boštanj: 1. leto obratovanja - 2008
  2010
 63. Poličnik Rok; Hafner Alenka; Hovnik-Keršmanc Marjetka
  Smernice za zdravo prehranjevanje zaposlenih v Mercator d.d.
  2011
 64. Zupančič-Justin Maja; Vidmar Urša; Urana Danijela; Istenič Darja
  Študija z variantami rešitev in sanacije evtrofikacije v akumulacijah HE Mavčiče in HE Medvode: 1. faza: pregled stanja in identifikavija točkovnih in netičkovnih virov onesnaženja z opredelitvijo ciljnega stanja: poročilo
  2011
 65. Vrhovšek Danijel; Istenič Darja; Zupančič-Justin Maja; Sajovic Alenka; Ameršek Iztok; Urana Danijela; Vrhovšek Marjana; Vrhovšek Martin; Vidmar Urška; Jurše Ana; Hercog Andrej
  Strokovne podlage za postavitev učnega poligona na Zavodu GRM Novo mesto
  2011
 66. Vrhovšek Danijel; Ameršek Iztok; Vidmar Urša; Hercog Andrej; Vrhovšek Martin
  Novelacija operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v občini Piran
  2011
 67. Zupančič-Justin Maja; Vidmar Urša; Urana Danijela; Istenič Darja; Hercog Andrej; Vrhovšek Martin
  Študija z variantami rešitev in sanacije evtrofikacije v akumulaciji HE na spodnji Savi
  2011
 68. Vrhovšek Danijel; Ameršek Iztok; Vidmar Urša; Hercog Andrej; Vrhovšek Martin
  Idejne rešitve odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda za romska naselja v občini Cankova
  2011
 69. Kreft Ivan; Regvar Marjana; Pelicon Primož; Gregori Marija; Vogel-Mikuš Katarina; Pongrac Paula
  Studies on the distribution of essential and polluting elements in tissue and cells of wheat and buckwheat grain: Elettra experimental report
  2008
 70. Kreft Ivan; Pelicon Primož; Regvar Marjana; Vogel-Mikuš Katarina; Gregori Marija; Pongrac Paula
  Studies on the distribution opf essential and polluting elements in tissues and cells of wheat and buckwheat grain: Elettra experimental report
  2008
 71. Kreft Ivan; Pelicon Primož; Vogel-Mikuš Katarina; Pongrac Paula; Gregori Marija
  Analysis of (micro-)nutrients in tissues and cells of buckwheat a a new pseudo-cereal food resource in environmental friendly agro-industry: Elettra experimental report
  2008
 72. Kreft Ivan; Gregori Marija; Pongrac Paula; Vogel-Mikuš Katarina; Pelicon Primož
  Analysis of (micro-)nutrients in tissues and cells of buckwheat a a new pseudo-cereal food resource in environmental friendly agro-industry: Elettra experimental report
  2008
 73. Regvar Marjana; Pongrac Paula; Pelicon Primož; Vogel-Mikuš Katarina; Gregori Marija
  Alteration of carbohydrate metabolism and partitioning by nitrogen and magnesium deficiency in Cd/Zn metal hyperaccumulating Thlaspi praecox plants: Elettra experimental report
  2008
 74. Regvar Marjana; Pongrac Paula; Pelicon Primož; Vogel-Mikuš Katarina; Gregori Marija
  Alteration of carbohydrate metabolism and partitioning by nitrogen and magnesium deficiency in Cd/Zn metal hyperaccumulating Thlaspi praecox plants: Elettra experimental report
  2008
 75. Regvar Marjana; Kreft Ivan; Pongrac Paula; Vogel-Mikuš Katarina; Koren Špela
  Carbohydrate profiling and elemental localisation in metal hyperaccumulating Thlaspi praecox seeds: Elettra experimental report
  2010
 76. Regvar Marjana; Gregori Marija; Kubelj Milena; Kump Peter; Vogel-Mikuš Katarina; Kreft Ivan; Pongrac Paula
  The links between carbohydrate metabolism and nutrient mobilization related to early wheat seed germination: Elettra experimental report
  2009
 77. Regvar Marjana; Pongrac Paula; Koren Špela; Vogel-Mikuš Katarina; Eichert Diane
  Probing 3D sub-structures and physiological events during seed germination processes: Elettra experimental report
  2010
 78. Koren Špela; Regvar Marjana; Vogel-Mikuš Katarina; Pongrac Paula; Eichert Diane
  Alteration in carbohydrate constitution and nutrient allocation in metal hyperaccumulating Thlaspi praecox after zinc and cadmium treatments: Elettra experimental report
  2010
 79. Kreft Ivan; Regvar Marjana; Pelicon Primož; Vogel-Mikuš Katarina; Gregori Marija; Pongrac Paula
  Investigation of distribution of nutritionally proteins, antioxidant nutrients and starch forms in common and tartary buckwheat grain: Elettra experimental report
  2008
 80. Kreft Ivan; Vogel-Mikuš Katarina; Regvar Marjana; Pelicon Primož; Gregori Marija; Pongrac Paula
  Investigation of distribution of nutritionally relevant proteins, antioxidant nutrients and starch forms in common and tartary buckwheat grain: Elettra experimental report
  2008
 81. Regvar Marjana; Gregori Marija; Pongrac Paula; Kreft Ivan; Vogel-Mikuš Katarina
  Carbohydrate metabolism and nutrient mobilization during germination in wheat seeds after giberellic treatment: Elettra experimental report
  2009
 82. Vrhovšek Danijel; Simončič Miha; Sajovic Alenka; Zupančič-Justin Maja; Istenič Darja; Vidmar Urša; Urana Danijela; Jurše Ana; Hercog Andrej; Ameršek Iztok; Vrhovšek Marton
  Študija Regionalne značilnosti JV Slovenije in evidenca okoljskih problemov ter možnih ERM rešitev
  2011
 83. Kolšek Marko; Poplas-Susič Tonka
  Primary heathcare European project on alcohol (PHEPA), 1 EU study 2003-2004: report for Slovenia
  2008
 84. Kolšek Marko
  Country report PHEPA II - Slovenia
  2011
 85. Ravnik David
  Ohranjanje in krepitev zdravja zaposlenih z ergonomskimi ukrepi in ukrepi za spodbujanje zdravega načina življenja: zaključno poročilo projekta - raziskave
  2010
 86. Kovač Nadja; Nagode Mateja; Kobal-Tomc Barbara; Javornik-Novak Lea; Ferlan-Istinič Marjeta; Bužan Valerija; Švab Vesna; Zalokar Leonida; Centrih Mojca; Klanjšček Myriam; Pavlič Srečko
  Otroci in mladostniki s hudimi motnjami vedenja - analiza stanja
  2011
 87. Marinič Milena; Senica Sonja; Zajc Mimi; Grabnar Marija
  Klasifikacijski načrt Psihiatrične klinike Ljubljana
  2010
 88. Vrhovšek Danijel; Istenič Darja; Zupančič Justin Maja; Sajovic Alenka; Ameršek Iztok; Urana Danijela; Vrhovšek Marjana; Vrhovšek Martin; Vidmar Urša; Jurše Ana; Hercog Andrej; Simončič Miha
  Vzpostavitev izvedbenih pogojev za izkustveno izobraževanje za trajnostni razvoj: izbor praktičnih vaj za izvajanje na modelih na izobraževalnem poligonu v Mondražah
  2011
 89. Vrhovšek Danijel; Istenič Darja; Zupančič Justin Maja; Sajovic Alenka; Ameršek Iztok; Urana Danijela; Vrhovšek Marjana; Vrhovšek Martin; Vidmar Urša; Jurše Ana; Hercog Andrej; Simončič Miha
  Vzpostavitev izvedbenih pogojev za izkustveno izobraževanje za trajnostni razvoj: projektna naloga: izbor praktičnih vaj za izvajanje v edukacijskih okoljih izobraževalnega poligona v Mondražah
  2011
 90. Vrhovšek Danijel; Istenič Darja; Zupančič Justin Maja; Sajovic Alenka; Ameršek Iztok; Urana Danijela; Vrhovšek Marjana; Vrhovšek Martin; Vidmar Urša; Jurše Ana; Hercog Andrej; Simončič Miha
  Vzpostavitev izvedbenih pogojev za izkustveno izobraževanje za trajnostni razvoj: izbor praktičnih vaj za izvajanje na ekosistemskih tehnologijah izobraževalnega poligona v Modražah
  2011
 91. Vrhovšek Danijel; Istenič Darja; Zupančič-Justin Maja; Sajovic Alenka; Ameršek Iztok; Urana Danijela; Vrhovšek Marjana; Vrhovšek Martin; Vidmar Urška; Jurše Ana; Hercog Andrej; Simončič Miha
  Vzpostavitev izvedbenih pogojev za izkustveno izobraževanje za trajnostni razvoj: strokovne podlage za vzpostavitev pilotnih edukacijskih objektov na Kmetijski šoli Grm
  2011
 92. Vrhovšek Danijel; Istenič Darja; Zupančič-Justin Maja; Sajovic Alenka; Ameršek Iztok; Urana Danijela; Vrhovšek Marjana; Vrhovšek Martin; Vidmar Urška; Jurše Ana; Hercog Andrej; Simončič Miha
  Vzpostavitev izvedbenih pogojev za izkustveno izobraževanje za trajnostni razvoj: osnutek priročnika za uporabo modela rastlinske čistilne naprave, priročnika za revitalizacijo stoječih voda in priročnika za alge
  2011
 93. Vrhovšek Danijel; Istenič Darja; Zupančič-Justin Maja; Sajovic Alenka; Ameršek Iztok; Urana Danijela; Vrhovšek Marjana; Vrhovšek Martin; Vidmar Urška; Jurše Ana; Hercog Andrej; Simončič Miha
  načrti zasaditve ekoremediacijskega poligona v Modražah: načrti zasaditve ekoremediacijskega poligona v Modražah
  2011
 94. Vrhovšek Danijel; Brilej Andrej; Istenič Darja; Zupančič-Justin Maja; Sajovic Alenka; Ameršek Iztok; Urana Danijela; Vrhovšek Marjana; Vrhovšek Martin; Vidmar Urška; Jurše Ana; Hercog Andrej; Simončič Miha
  Vzpostavitev izvedbenih pogojev za izkustveno izobraževanje za trajnostni razvoj: vzpostavitev edukacijskih okolij: rastlinska čistilna naprava Limnowet za naselje Loka pri Dobrni: poročilo v sklopu projekta
  2011
 95. Vrhovšek Danijel; Vrhovšek Martin; Hercog Andrej; Vovk-Korže Ana
  Vzdrževanje in spremljanje učinkovitosti ekoremediacijskega sistema na onesnaženem dotoku Glinščice
  2011
 96. Vrhovšek Danijel; Urana Danijela; Zupančič Maja; Istenič Darja
  Ekoremediacije - sistemi za zaščito in obnovo vodnih virov - stoječe vode 2. faza: nabor in lokacija ekoremediacijskih rešitev za zaščito stoječih voda - Šaleških jezer
  2011
 97. Vrhovšek Danijel; Zupančič Maja; Urana Danijela
  Ekoremediacije (ERM) - sistemi za zaščito in obnovo vodnih virov - stoječe vode 1. faza: poročilo
  2011
 98. Ameršek Iztok; Vidmar Urša; Hercog Andrej; Vrhovšek Martin
  Popravki študije odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda za 5 naselij na območju občine Slovenske Konjice
  2011
 99. Tome Davorin; Koce Urška; Kompan Drago; Cividini Angela
  Krokar (Corvus corax) - izvedba raziskave in priprava poročila v zvezi z interakcijo krokarja z drobnico
  2011
 100. Jepsen Niels; Pont Didier
  Intercalibration of Fish-based Metgods to evaluate River Ecological Quality. Report from an EU intercallibration pilot exercise
  2007

1 101 201  


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko