biomedicina slovenica


ct=2.15 : 11

 1. Veber Igor
  Geološko-geomehansko mnenje
  2004
 2. Bavcon Jože; Ravnjak Blanka
  Zasaditev dreves na Slovenski cesti
  2014
 3. Smolar-Žvanut Nataša; Burja Darko; Blumauer Sabina
  Določitev ekološko sprejemljivega pretoka po 17. členu Uredbe o kriterijih za določitev ter načinu spremljanja in poročanja ekološko sprejemljivega pretoka (Ur.l.RS, št. 97/2009) za vodotok Brestanica na področju odvzema vode za gojenje sladkovodnih organizmov - salmonidnih vrst rib razen soške postrvi in njenih križancev
  2013
 4. Černe Katarina; Kržan Mojca
  Začetna ocena tveganja za biocidni pripravek Izosan-G (Pliva)
  2007
 5. Černe Katarina
  Toksikološka in ekotoksikološka ocena nevarnosti za fitofarmacevtski pripravek Moddus 250 EC (Novartis Crop Protection)
  2000
 6. Kržan Mojca; Černe Katarina
  Mnenje o primernosti biocida OASIS za registracijo v R Sloveniji
  2007
 7. Berden-Zrimec Maja; Razinger Jaka
  Poročilo o izrednem vzorčenju površinske vode: potok Bičje, gorvodno od KČN Grosuplje pri obrtni coni, iztok
  2006
 8. Berden-Zrimec Maja; Zrimec Alexis
  Poročilo o izrednem vzorčenju površinske vode, Jerova vas, desni iztok v Grosupeljščico
  2006
 9. Kraševec Janez; Turk Zmago; Barovič Jože
  Balneološka ocena vrtin VB-4/74 in VB-5/95 Rimskih term: (zgodovinski, balneokemični ter zdravstveni predlogi)
  2006
 10. Smolar-Žvanut Nataša; Vrhovšek Danijel
  Revizija Poročila o vplivih na okolje za gramoznico Stari Grad
  2004
 11. Štabuc Borut
  Megace oralna suspenzija megestrol acetat; 40 mg/ml, stekleničke 240 ml
  1998


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko