biomedicina slovenica


vo="adolescence" : 1775

 1. Drobnič-Radobuljac Maja; Bratina Nataša; Tomori Martina; Battelino Tadej
  Sladkorna bolezen tip 1 in psihosocialni dejavniki tveganja v mladostništvu
  [Type 1 diabetes and psychosocial risk factors in adolescence]
  2012
 2. Philip Moshe; Danne Thomas; Shalitin Shlomit; Buckingham Bruce; Laffel Lori; Tamborlane William; Battelino Tadej
  Use of continuous glucose monitoring in children and adolescents
  2012
 3. Primožič Jasmina; Farčnik Franc; Perinetti Giusseppe; Richmond Stephen; Ovsenik Maja
  The association of tongue posture with the dentoalveolar maxillary and mandibular morphology in Class III malocclusion: a controlled study
  2013
 4. Serec Maša; Švab Igor; Kolšek Marko; Švab Vesna; Moesgen Diana; Klein Michael
  Health-related lifestyle, physical and mental health in children of alcoholic parents
  2012
 5. Battelino Tadej; Bode Bruce W
  Continuous glucose monitoring in 2011
  2012
 6. Child Christopher J; Zimmermann Alan G; Scott Robin S; Cutler Gordon B Jr; Battelino Tadej; Blum Werner F
  Prevalence and incidence of diabetes mellitus in GH-treated children and adolescents: analysis from the GeNeSIS observational research program
  2011
 7. Avčin S; Prelog T; Kavčič M; Kitanovski L; Anžič J; Benedik-Dolničar M; Rajić V; Zadravec-Zaletel L; Debeljak M; Jazbec J
  History of treatment and long-term outcome of childhood acute lymphoblastic leukemia in Slovenia
  2011
 8. Bregant Tina; Radoš Milan; Derganc Metka; Neubauer David; Kostović Ivica
  Pineal cysts - a benign consequence of mild hypoxia in a near-term brain?
  2011
 9. Pula S; Čelofiga A; Ravnik IM
  Psihiatrična soobolevnost pri otrocih in mladostnikih z epilepsijo, odporno na zdravljenje
  [Comorbidity of psychiatric disorders in children and adolescents with medically refractory epilepsy]
  2011
 10. Bratina Nataša; Hadžić Vedran; Battelino Tadej; Pistotnik Borut; Pori Maja; Šajber Dorica; Žvan Milan; Škof Branko; Jurak Gregor; Kovač Marjeta; Dervišević Edvin
  Slovenske smernice za telesno udejstvovanje otrok in mladostnikov v starostni skupini od 2 do 18 let
  [Slovenian guidelines for physical activity in children and adolescents in the age group 2-18 years]
  2011
 11. Stojanović Dražen; Barbir Ante; Kralj Verica; Malatestinić Ðulija; Cattunar Albert; Cerović Robert
  Increasing smoking prevalence among pupils of several Croatian secondary medical schools between 1990 and 2006
  2011
 12. Primožič Jasmina; Farčnik Franc; Ovsenik Maja
  Places in the dental arch that show a greater variability in tooth number, shape and position - a prevalence study
  2012
 13. Biščević Mirza; Ljuca Farid; Hamyaoglu Azmi; Fernandez Julius; Tiric-Campara Merita; Smrke Barbara; Smrke Dragica
  The posterior corrective spondylodesis - method of choice of surgical scoliosis treatment
  2011
 14. Kotnik P; Bratina N; Battelino T
  Uporaba inzulinske črpalke in neprekinjenega merjenja koncentracije glukoze pri otrocih, mladostnikih in mladih odraslih s sladkorno boleznijo
  [Overview of the use of the insulin pump and continuous glucose monitoring in children, adolescents and young adults with diabetes]
  2011
 15. Koprivnikar Helena
  Dejavniki, ki vplivajo na kajenje mladostnikov
  [Influences on adolescent smoking]
  2011
 16. Rus Rina R; Novljan Gregor; Buturović-Ponikvar Jadranka; Kovač Janko; Premru Vladimir; Ponikvar Rafael
  Vascular access in children on chronic hemodialysis: a Slovenian experience
  2011
 17. Rogač M; Rener-Primec Z; Župančič N
  Migrena pri otroku in mladostniku: obravnava in zdravljenje
  [Migraine in childhood and adolescence: current approach and treatment]
  2010
 18. Kobe Helena; Kržišnik Ciril; Fidler-Mis Nataša
  Under- and over-reporting of energy intake in Slovenian adolescents
  2012
 19. Smrkolj Š; Rakar S; Malić S; Šinkovec J; Kobal B
  Advanced embryonal rhabdomyosarcoma of the uterine cervix: a case report
  2011
 20. But Igor; Blažević Sabina; Dorič Maja; Jelenc Maruša; Špilak Martina; Pakiž Maja
  Spolno vedenje in uporaba kontracepcije med srednješolci v severovzhodni Sloveniji
  [Sexual behavior and contraception use among seconfdary-school students in north-east Slovenia]
  2011
 21. Dvoršak-Erker Andreja; Gregorič Alojz
  Ultrazvočno merjenje velikosti ledvic pri populaciji slovenskih otrok
  [Sonographic measurements of renal size in slovenian population of children]
  2011
 22. Skitek Petra; Stirn-Kranjc Branka
  Razširjeni gliom vidne poti pri najstniku
  [Extensive optic pathway glioma in a teenager]
  2010
 23. Bratina Nataša; Battelino Tadej
  Insulin pumps and continuous glucose monitoring (CGM) in preschool and school-age children: how schools can integrate technology
  2010
 24. Blazina Štefan; Bratanič Nevenka; Širca-Čampa Andreja; Blagus Rok; Orel Rok
  Bone mineral density and importance of strict gluten-free diet in children and adolescents with celiac disease
  2010
 25. Popov Y; Nikolov R; Lalova A
  Localized eczema herpeticum with unilateral ocular involvement
  2010
 26. Pižem J; Vizjak A; Tomšič M; Luzar B
  Widespread vesiculobullous eruption in a 16-year-old male
  2010
 27. Pinter Bojana; Grebenc Mojca
  Rodnost in dovoljena splavnost mladostnic v Sloveniji
  [Fertility and abortion rates among adolescents in Slovenia]
  2010
 28. Dolenc-Voljč M; Žolnir-Dovč M
  Delayed diagnosis of Mycobacterium marinum infection: a case report and review of the literature
  2010
 29. Tekavčič-Grad Onja; Zavasnik Anka
  Kako v šolskem okolju prepoznavati depresivnega ali suicidalnega otroka in mladostnika?
  2009
 30. Arnautovska Urška; Grad Onja T
  Attitudes toward suicide in the adolescent population
  2010
 31. Tominšek M
  Atravmatska zdravstvena nega - nepogrešljiva pri obravnavi otroka in/ali mladostnika
  [Atravmatic health care - indispensable in the management of the child and/or adolescent]
  2010
 32. Battelino Tadej
  CSII and countinuous glucose monitoring in children and adolescents
  2009
 33. Pavčnik-Arnol M; Bratina N; Kotnik P; Žerjav-Tanšek M; Avbelj M; Kržišnik C; Battelino T
  Dislipidemije pri otrocih in mladostnikih
  [Dyslipidemias in children and adolescents]
  2009
 34. Battelino N; Bratina N
  Dekompenzirana sladkorna bolezen tipa 2 pri mladostniku
  [Decompensated type 2 diabetes mellitus in an adolescent]
  2009
 35. Besednjak-Kocijančič L; Šterlinko-Grm H; Arsenijević M; Golja P
  Šprtne poškodbe otrok in mladostnikov s severne Primorske
  [Sports injuries in children and adolescents from the northern Primorska region]
  2009
 36. Šolman L; Kotnik P; Pavčnik-Arnol M; Bratanič N; Žerjav-Tanšek M; Avbelj M; Širca-Čampa A; Bratina N; Battelino T
  Priporočila za obravnavo čezmerne prehranjenosti in debelosti pri otrocih in mladostnikih
  [Recommendations for management of overweight and obesity in children and adolescents]
  2009
 37. Štimec Matevž; Kobe Helena; Smole Katarina; Kotnik Primož; Širca-Čampa Andreja; Zupančič Mirjana; Battelino Tadej; Kržišnik Ciril; Fidler-Mis Nataša
  Adequate iodine intake of Slovenian adolescents is primarily attributed to excessive salt intake
  2009
 38. Kopač Matjaž; Casale Pasquale; Kaplan Bernard S
  Page kidney in an adolescent with recent onset of hypertension and slightly decreased renal function: answer
  2009
 39. Kopač Matjaž; Casale Pasquale; Kaplan Bernard S
  Page kidney in an adolescent with recent onset of hypertension and slightly decreased renal function: question
  2009
 40. Brvar Miran; Bunc Matjaž
  High-degree atrioventricular block in acute ethanol poisoning: a case report
  2009
 41. Vesel Tina; Luzar Boštjan; Calonje Eduardo; Avčin Tadej
  Syringotropic hypersensitivity reaction associated with infliximab and leflunomide combination therapy in a child with psoriatic arthritis
  2008
 42. Feig Daniel I; Soletsky Beth; Johnson Richard J
  Učinek alopurinola na krvni tlak mladostnikov z esencialno hipertenzijo, ugotovljeno na novo: randomizirana raziskava
  [Effect of Allopurinol on Blood Pressure of Adolescents With Newly Diagnosed Essential Hypertension]
  2009
 43. Eder Anne F; Hillyer Christopher D; Dy Beth A; Notari Edward P; Benjamin Richard J
  Neželene reakcije zaradi darovanja alogene polne krvi pri 16- in 17-letnih krvodajalcih
  [Adverse reactions to allogeneic whole blood donation by 16- and 17-years-olds]
  2008
 44. Pikovnik Elizabeta
  Spremembe stališč dijakov do oseb z duševno motnjo v času praktičnega pouka v psihiatrični bolnišnici
  [Changes in students' opinion about persons with mental duisorders during their practical work in psychiatric hospital]
  2008
 45. Štih A; Purkart M
  Zagotavljanje kakovosti pri pripravi parenteralnih zdravil za otroke in mladostnike
  [Quality assurance in preparation of parenteral medications for children and adolescents]
  2008
 46. Vesel T; Avčin T
  Warning signs of primary immunodeficiency diseases in children and adolescents: could it be an immune deficiency?
  [Opozorilni znaki primarnih imunskih pomanjkljivosti pri otrocih in mladostnikih: bi lahko šlo za imunsko pomanjkljivost?]
  2008
 47. Avčin Tadej; Kržišnik Ciril
  Anamneza in klinični status pri otroku in mladostniku
  [Medical history and clinical status in children and adolescents]
  2007
 48. Brcar Polonca
  Sexual behaviour of Slovenian primary school pupils - Youth sexual behaviour
  2008
 49. Zupančič S; Pohar M; Farčnik F; Ovsenik M
  Overjet as a predictor of sagittal skeletal relationships
  2008
 50. Warren CW; Jones NR; Asma S; Juričič M
  The need to develop effective young smoking cessation programmes
  2005
 51. Warren CW; Jones NR; Eriksen MP; Juričič M
  Patterns of global tobacco use in young people and implications for future chronic disease burden in adults
  2006
 52. Velenšek-Prestor Veronika; Jazbec Janez; Anžič Jožica; Benedik-Dolničar Majda; Kitanovski Lidija; Rajić Vladan
  Obravnava otrok in mladostnikov z imunsko trombocitopenično purpuro v letih od 2001 do 2006
  [Management of children and adolescents with immune thrombocytopenic purpura between the years 2001-2006]
  2008
 53. Kokkevi Anna; Arapaki Angeliki A.; Richardson Clive; Florescu Silvia; Kuzman Marina; Stergar Eva
  Further investigation of psychological and environmental correlates of substance use in adolescence in six European countries
  2007
 54. Blatnik D; Ovsenik M; Kopač I
  Ortodontska obravnava aplazije obeh zgornjih stranskih sekalcev - prikaz primera
  [Orthodontic treatment of congenitally missing maxillary lateral incisors - a case report]
  2007
 55. Writzl K; Hoovers Jan; Sistermans Erik A; Hennekam Raoul C
  LEOPARD syndrome with partly normal skin and sex chromosome mosaicism
  2007
 56. Cameriere R; Ferrante L; Ermenc B; Mirtella D; Strus K
  Age estimation using carpals: study of a Slovenian sample to test Cameriere's method
  2008
 57. Bevc-Stankovič M; Brcar P; Gabrijelčič-Blenkuš M; Gorenc M; Gregorič M; Gruntar-Činč M; Jeriček H; Lavtar D; Pucelj V; Simčič I; Truden-Dobrin P; Zupančič A
  Slovenia: confronting the problem - the adoption of the food and nutrition action plan for Slovenia
  2006
 58. Mathieson Alex; Koller Theadora
  Adressing the socioeconomic determinants of healthy eating habits and physical activity levels among adolescents. WHO/HBSC forum 2006; 2006 Mar 10-11; Florence
  2006
 59. Reich A; Wrobel G; Kazanowska B; Maldyk J; Bubala H; Dluzniewska A; Stefaniak J; Stefanska K; Stolarska M
  Skin involvement in highly malignant non-Hodgkin lymphomas of childhood and adolescence
  2006
 60. Urlep-Žužej Darja; Dolinšek Jernej; Mičetić-Turk Dušanka; Homšak Evgenija; Zagradišnik Boris
  Clinical utility of serodiagnostic testing in pediatric inflammatory bowel disease
  [Klinična uporabnost seroloških označevalcev v diagnostiki kronične vnetne črevesne bolezni v pediatriji]
  2006
 61. Zupanc Oskar
  Biomehanska analiza zdrsa glavice stegnenice
  2006
 62. Kokkevi Anna; Richardson Clive; Florescu Silvia; Kuzman Marina; Stergar Eva
  Psychosocial correlates of substance use in adolescence: a cross-national study in six European countries
  2007
 63. Uršič-Bratina Nataša; Žerjav-Tanšek Mojca; Bratanič Nina; Kržišnik Ciril; Avbelj Magdalena; Battelino Tadej
  Sladkorna bolezen tipa 1 pri otrocih in mladostnikih
  2006
 64. Zupančič Ivica; Murn Barbara; Dolinar Marija; Logar-Dolinšek Tadeja; Battelino Tadej
  Program zdravstvene vzgoje otroka in mladostnika z na novo odkrito sladkorno boleznijo in ob začetku zdravljenja z insulinsko črpalko
  2006
 65. Battelino Tadej
  Risk and benefits of continuous subcutaneous insulin infusion (CSII) treatment in school children and adolescents
  2006
 66. Zadravec-Zaletel Lorna
  Dejavniki tveganja za hipogonadizem po zdravljenju raka v otroštvu
  [The risk factors for hypogonadism after childhood cancer treatment]
  2006
 67. Toff William D; Jones Chris I; Ford Isobel; Pearse Robert J; Watson Henry G; Watt Stephen J; Ross John AS; Gradwell David P; Batchelor Antony J; Abrams Keith R
  Učinek hipobarične hipoksije, ki posnema stanja med dolgotrajnim letalskim poletom, na koagulacijo, fibrinolizo, funkcijo trombocitov in endotelijsko aktivacijo
  [Effect of hypobaric hypoxia, simulating conditions during long-haul air travel, on coagulation, fibrinolysis, platelet function, and endothelial activation]
  2006
 68. Pinter Bojana; Čeh Fani; Verdenik Ivan; Grebenc Mojca; Maurič Danilo; Pavičević Ljiljana; Anderle Alojzija; Bučar Martina; Šučur Veselin; Margić Lidija; Kumer-Lakner Andreja; Rožič-Vičič Nives; Palancsai-Šiftar Janka; Šimetinger Gabrijela; Skušek-Fakin Cvetka; Zagode-Krenčić Alenka; Mugoša Dragoslav; Podlipnik Marjeta; Meden-Vrtovec Helena
  Spolno vedenje slovenskih srednješolcev v letu 2004
  [Sexual behavoiur of secondary-school students in Slovenia in the year 2004]
  2006
 69. Urlep-Žužej D; Mičetić-Turk D; Dolinšek J
  Vitamini in minerali pri kronični vnetni črevesni bolezni otrok in mladostnikov
  [Vutamins and minerals in children and adolescents with inflammatory bowel disease]
  2006
 70. Krajnc O; Mičetić-Turk D; Marčun-Varda N
  Pomen železa za rast in razvoj otroka in mladostnika
  [The importance of iron for child and adolescent growth and development]
  2006
 71. Lekić Ksenija; Podkrajšek Damjana; Konec-Juričič Nuša
  Dialog v kontekstu spletne svetovalnice To sem jaz - lahko najstnika do rešitve težave pripelje miška?
  2006
 72. Avbelj Magdalena; Battelino Tadej
  Epidemiologija prekomerne prehranjenosti in debelosti pri otrocih in mladostnikih
  2006
 73. Bratanič N; Trebušak-Podkrajšek K; Avbelj M; Žerjav-Tanšek M; Uršič-Bratina N; Kržišnik C; Battelino T
  Klinične in genetske značilnosti ter potek bolezni pri otrocih in mladostnikih z APS I sindromom v Sloveniji
  2006
 74. Uršič-Bratina Nataša; Kržišnik Ciril; Bratanič Nina; Žerjav-Tanšek Mojca; Avbelj Magdalena; Kotnik Primož; Battelino Tadej
  Epidemiologija sladkorne bolezni tip 1 pri otrocih in mladostnikih v Sloveniji
  2006
 75. Uršič-Bratina Nataša
  Epidemiološko in genetsko ozadje sladkorne bolezni tip 1 pri otrocih in mladostnikih v Sloveniji
  [Epidemiology and genetic background of type 1 diabetes in children and adolescents in Slovenia]
  2006
 76. Bajde Silva; Briški Vesna; Lampret Alenka; Ostrež Anita
  Maternica - vpliv multimedijskega okolja "maternica" na otroke in mladostnike z motnjami v duševnem razvoju
  [WOMB - influence of multimedia environment "maternica" on children and teenagers with deficiencies in mental development]
  2006
 77. Kožuh-Gomboc Jerneja
  Računalnik - okno v svet
  [Computer - a window to the world]
  2006
 78. Mazić U; Berden P; Podnar T
  Repetitive paroxysms of supraventricular tachyarrhythmias triggered during pediatric cardiac interventions: suppression after short infusion of amiodarone
  2004
 79. Homan M; Baldassano RN; Mamula P
  Managing complicated Crohn's disease in children and adolescents
  2005
 80. Battelino Tadej; Uršič-Bratina Nataša; Bratanič Nina; Žerjav-Tanšek Mojca; Avbelj Magdalena; Kržišnik Ciril
  The use of continuous subcutaneous insulin infusion (CSII) as the treatment of choice in children and adolescents with type 1 diabetes
  2004
 81. Kotnik P; Širca-Čampa A; Zupančič M; Štimec M; Smole K; Fidler-Mis N; Battelino T; Kržišnik C
  Goiter prevalence and urinary iodine concentration in Slovenian adolescents
  2006
 82. Mochizuki-Kobayashi Yumiko; Richter-Airijoki Heide; Asma Samira; Juričič Mojca
  A cross country comparison of exposure to secondhand smoke among youth
  2006
 83. Štamfelj Iztok; Štefančič Marija; Gašperšič Dominik; Cvetko Erika
  Carabelli's trait in contemporary Slovenes and inhabitants of a medieval settlement (Središče by the Drava river)
  2006
 84. Župančič Neža
  Nevropatska bolečina pri otrocih in mladostnikih
  [Neuropathic pain in children and adolescents]
  2006
 85. Damjan Hermina
  Uporaba metod fizikalne terapije za lajšanje bolečine pri otroku in mladostniku
  [Use of physical therapy methods for pain treatment in children and adolescents]
  2006
 86. Klemenc P; Marin J; Šoba E; Gale N; Koren S; Strojan P
  Distribution of Epstein-Barr virus genotypes in throat washings, sera, peripheral blood lymphocytes and in EBV positive tumor biopsies from Slovenian patients with nasopharyngeal carcinoma
  2006
 87. Anonymous ;
  Nezaščitenih vse manj: mlada dekleta in kontracepcija
  2005
 88. Avčin Tadej; Tse Shirley ML; Schneider Rayfel; Ngan B; Silverman Earl D
  Macrophage activation syndrome as the presenting manifestation of rheumatic diseases in childhood
  2006
 89. Avčin Tadej; Silverman Earl D; Forte Vito; Schneider Rayfel
  Nasal septal perforation: a novel clinical manifestation of systemic juvenile idiopathic arthritis/ adult onset Still's disease
  2005
 90. Hren Irena; Širca-Čampa Andreja
  Vloga in pomen vitamina D in kalcija pri otrocih in mladostnikih
  2006
 91. Peterka-Novak Jožica
  Psihološko-socialni vidiki dietne prehrane otrok in mladostnikov
  2003
 92. Peterka-Novak Jožica
  Družbena konstrukcija motenj hranjenja
  2003
 93. Brcar Polona
  Zdravje šolskih otrok in mladine
  2006
 94. Kastelic Andrej; Mikulan Marija
  Mladostnik in droga: priročnik za starše in učitelje
  2006
 95. Podkrajšek Damjana; Lekić Ksenija; Konec-Juričič Nuša
  "To sem jaz"
  2006
 96. Turk Vida; Gregorič Matej
  Razvoj pristopov za spodbujanje zdrave prehrane in gibanja v srednjih šolah - predstavitev programa
  2006
 97. Čeh Fani; Pinter Bojana
  Znanje je pot - tudi za varno in odgovorno spolnost
  2006
 98. Anderluh Marija
  Medikamentno zdravljenje simptomov avtistične razvojne motnje pri otrocih in mladostnikih
  2006
 99. Praprotnik M; Burnik M; Accetto M; Rebol J; Avčin T
  Wegenerjeva granulomatoza
  [Wegener's granulomatosis]
  2006
 100. Štrus Petra; Potočnik Darja
  Dejavniki tveganja za motnje hranjenja pri slovenskih mladostnikih
  2005

1 101 201 301 401 501 601 701 801 901  


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko