biomedicina slovenica


"ABSENTEEISM" : 193

 1. Haluzi Martin; Kretowski Adam; Strojek Krzysztof; Czupryniak Leszek; Janež Andrej; Kempler Peter; Andel Michal; Tankova Tsvetalina; Boyanov Mihail; Smircic Duvnjak Lea
  Perspectives of patients with insulin-treated type 1 and type 2 diabetes on hypoglycemia
  2018
 2. Jeretina Brigita; Krt Katja; Starc Andrej
  Absenteeism due to mental problems among employees in nursing
  2017
 3. Vitez Luka; Zupet Petra; Zadnik Vesna; Drobnič Matej
  Running injuries in the participants of Ljubljana marathon
  [Tekaške poškodbe udeležencev Ljubljanskega maratona]
  2017
 4. Logar Marjeta; Kodrič Borut; Pavlič Miran; Markič Mirko
  Dejavniki stresa na delovnem mestu in njihov vpliv na zdravstveni absentizem
  2015
 5. Stričević Jadranka; Klanjšek Petra; Haložan David; Pajnkihar Majda
  Smotrnost vpeljave ergonomsko tehničnih pripomočkov v kliničnih okoljih
  [Eligibility for purchasing ergonomic technical aids in clinical settings]
  2015
 6. Petkovšek Gregorin Romana; Vidmar Veronika; Karan Ksenija
  Ali telesne obremenitve pri izvajanju dejavnosti zdravstvene nege privedejo do poškodb lokomotornega sistema?
  [Does workload in nursing lead to musculoskeletal injuries?]
  2015
 7. Patkovič Colarič Jasmina; Kravos Matej
  Bolniški stalež zaradi duševnih motenj v letih 2004 in 2009 v Sloveniji
  [Mental disorders absenteeism in the year 2004 and 2009 in Slovenia]
  2014
 8. Rozman Rudi; Peterka-Novak Jožica; Devjak Srečko
  Analysis as the basic method of cognition and its connection to organizational learning
  2014
 9. Peterka-Novak Jožica; Miklavčič Nevenka; Kobentar Radojka; Mikez Nataša; Velušček Igor; Vajda Alenka
  Optimizacija organiziranja dela v zdravstveni negi na podlagi analize podatkovo odsotnosti z dela
  [How to optimize nursing organization based on analyses of absence data]
  2009
 10. Prosen Mirko
  Zadovoljstvo z delom v zdravstveni negi: indikatorji zadovoljstva medicinskih sester
  [Job satification in nursing: indicators of nurses' job satisfaction]
  2010
 11. Turk Eva; Albreht Tit
  Ekonomsko breme duševnih bolezni
  [Economic burden of mental diseases]
  2010
 12. Jeriček-Klanšček Helena; Zorko Maja; Roškar Saša; Bajt Maja; Kamin Tanja
  Nekatere značilnosti duševnega zdravja prebivalcev Slovenije
  [Some characteristics of mental health in the Slovene population]
  2010
 13. Margan-Čačić Andrea; Turk Zmago; Palfy Miroslav
  Vpliv bolečine v križu na začasno nezmožnost za delo
  [The Impact of low back pain on temporary incapacity for work]
  2009
 14. Šestan Nevenka
  Bolniški stalež in ocena tveganja
  [Sick leave and risk assessment]
  2008
 15. Pokrajac Tatjana; Truden-Dobrin Polonca; Beović Bojana; Čižman Milan; Nadrag Petra
  Breme pogostih nalezljivih bolezni v Sloveniji
  [Burden of common infectious diseases in Slovenia]
  2008
 16. Sočan Maja
  Odsotnost od pouka in iz vrtca kot kazalec za spremljanje gripe
  [School and preschool absenteeism as an indicator for influenza surveillance]
  2007
 17. Domitrica-Miloradović Vesna; Škerjanc Alenka
  Nosečnice in začasna nezmožnost za delo
  [Sickness absenteeism of pregnant employees]
  2007
 18. Bilban Marjan
  Medicina dela: za študente tehniške varnosti
  2005
 19. Šešok Janja
  Poraba alkohola in kazalci škodljivih posledic rabe v Sloveniji
  2006
 20. Kržič Jože
  Koprska zdravstvena regija - osnovne značilnosti, dosežki in težave
  2006
 21. Šešok Janja; Sočan Maja
  Breme akutnih okužb dihal v Sloveniji
  [Burden of acute respiratory infections in Slovenia]
  2006
 22. Krčevski-Škvarč Nevenka
  Bolečina je tudi koristna: intervju mag. Nevenka Krčevski Škvarč, dr.med.
  2005
 23. Lavrač Nada; Debeljak Marko; Bohanec Marko; Cestnik Bojan; Pur Aleksander; Urbančič Tanja; Albreht Tit; Pribakovič Rade; Kopač Tadeja; Kobler Andrej; Klemenc Jernej; Lukšič Primož
  Analiza dejavnikov za postavitev mreže zdravstvenih delavcev na primarni in sekundarni ravni MediNet: končno poročilo projekta
  2005
 24. Stantič-Pavlinič Mirjana
  Bolniška odsotnost
  2006
 25. Škerjanc Alenka
  Gastroenterološki bolniki na obravnavah zdravniških komisij
  [Estimation of insurees with gastrointestinal disease on medical boards]
  2005
 26. Hafner Sebastjan
  Zdravstveni absentizem v javnem zdravstvenem zavodu Onkološki inštitut v obdobju od 1999 do 2003
  2005
 27. Mazi Nina
  Bolniška odsotnost pod drobnogledom
  2005
 28. Markota Mladen; Ružič Boris; Oven Marjan; Rosa Marjan
  Obdelava podatkov o nezgodah pri delu v skaldu z ESAW metodologijo Eurostata - izkušnje inšpektorata republike Slovenije za delo
  [Implementation of ESAW methodology by labour inspectorate]
  2005
 29. Kofol-Bric Tatjana; Jerman Tjaša; Stantič-Pavlinič Mirjana; Grilc Eva; Domanjko Majda
  Analiza zdravstvenega stanja prebivalcev z oblikovanjem sistema indikatorjev za spremljanje zdravstvenega stanja prebivalcev v Ljubljani ter primerjave s Slovenijo in Evropo: končno poročilo za MOL
  2005
 30. Bilban Marjan; Teržan Metka
  Medicina dela (prometa in športa) v slovenskem prostoru
  2005
 31. Bilban Marjan
  Ekonomski vidik poškodb pri delu s poudarkom na gradbeništvu
  [Occupational injuries with emphasis on construction - economic point of view]
  2005
 32. Svenšek R
  Sistem zdravstvenega zavarovanja za otroke in mladino pred in po vstopu Slovenije v EU
  [The system of health insurance for children and adolescents before and after the entrance of Slovenia into the EU]
  2005
 33. Domanjko Majda
  Začasna nezmožnost za delo delavcev, prijavljene poškodbe pri delu
  2005
 34. Rok-Simon Mateja
  Epidemiologija poškodb in njihovo preprečevanje
  2005
 35. Šešok Janja
  Poraba alkohola in kazalci škodljivih posledic rabe v Sloveniji
  2005
 36. Rok-Simon Mateja
  Epidemiologija poškodb in njihovo preprečevanje
  2004
 37. Šešok Janja
  Poraba alkohola in kazalci škodljivih posledic rabe v Sloveniji
  2004
 38. Nadižar-Cerar Mirjana
  Analiza poškodb pri delu v podjetju Gradis - gradbeno podjetje d.d. v petletnem obdobju in primerjava s poškodbami v gradbeništvu in Republiki Sloveniji
  [Five-year analysis of work-related injuries in the Gradis construction company and a comparison of data with those of the construction industry and for Slovenia as a whole]
  2004
 39. Franko Alenka; Arnerić Niko
  Bolniški stalež in poškodbe pri delu v gradbeništvu
  [Sick leave and injuries at work in construction jobs]
  2004
 40. Čeč Franci
  Vodenje zaposlenih h kakovosti s pomočjo metode coachinga - primer zmanjšanja absentizma
  2004
 41. Eržen Ivan; Zaletel-Kragelj Lijana
  Vrednotenje regionalnih razlik v zdravju in iskanje rešitev za njihovo zmanjševanje: 2. Analiza samoocene zdravstvenega stanja prebivalcev in njihove ozaveščenosti glede lastne skrbi zanj ter odnos prebivalcev do zdravstvenega varstva
  2003
 42. Zaletel-Kragelj Lijana
  Dejavniki tveganja za nenalezljive bolezni pri odraslih prebivalcih Slovenije (z zdravjem povezan vedenjski slog): pogostost pojavov: uporaba zdravstvenih storitev in zdravstveno stanje. 6. del. Uporaba zdravstvenih storitev
  2002
 43. Škerjanc Alenka
  Delazmožnost bolnika s primarnim glavobolom
  [Ability for work of employees with primary headache disorders]
  2004
 44. Škerjanc Alenka
  Bolniški stalež nad 30 dni
  [Sickness absenteeism over 30 days]
  2004
 45. Bilban Marjan
  Vzrok - posledica - ukrep: realen pristop k oceni tveganja
  2004
 46. Miš Marko; Arnerić Niko
  Vprašalnik SOLVE Mednarodne organizacije za delo in poizkus aplikacije v Sloveniji
  2004
 47. Bilban Marjan
  Ocenjevanje delazmožnosti v medicini dela
  2004
 48. Domanjko Majda
  Začasna nezmožnost za delo delavcev, prijavljene poškodbe pri delu
  2003
 49. Markota Mladen; Teržan Metka; Žebovec Saša; Rosa Marjan
  Poškodbe pri delu v Sloveniji v obdobju 1995 do 2002
  2004
 50. Nadižar-Cerar Marijana
  Poškodbe pri delu z vidika aktivnega zdravstvenega varstva: (Gradis - Gradbeno podjetje Ljubljana, d.d., 1996-2000)
  2002
 51. Kurbegović Edisa
  Poškodbe pri delu v letu 2001 v RTH d.o.o. - Obrat Hrastnik
  [Injuries at work in year 2001 in RTH d.o.o. - Turn Hrastnik]
  2003
 52. Komadina Radko; Rok-Simon Mateja
  Desetletje gibal 2000-2010
  2003
 53. Jerman Tjaša
  Bolniške odsotnosti in poškodbe pri delu
  2003
 54. Domanjko Majda
  Začasna nezmožnost za delo delavcev, prijavljene poškodbe pri delu
  2002
 55. Teržan Metka
  Kaj lahko naredimo sami: promocija zdravja
  2003
 56. Kofol-Bric Tatjana; Jerman Tjaša
  Zdravstveno stanje v zdravstveni regiji Ljubljana: izbrani kazalci
  2003
 57. Bilban Marjan; Nadižar-Cerar Marijana
  Analiza poškodb pri delu v RS (v letu 2000) po gospodarskih panogah, vzrokih in posledicah
  [Analysis of injuries at work in the RS (in 2000) per economic branch, causes and consequences]
  2003
 58. Hovnik-Keršmanc Marjetka
  Zdravje odraslih
  2002
 59. Čadež Silva; Košnik Alenka; Kuster Mojca; Seljak Marija; Peternelj Brigita; Grmek-Košnik Irena
  Nalezljive bolezni, cepljenja in uporaba antibiotikov
  2002
 60. Pegan Vladimir
  Absentizem, bolniška odsotnost v družbi Krka zdravilišče, d.o.o.
  2003
 61. Bernik Mojca; Florjančič Jože; Rajkovič Vladislav
  Analiza vzrokov absentizma s pomočjo orodij za izkopavanje podatkov
  2003
 62. Šešok Janja
  Alkoholna bolezen jeter (ABJ)
  2003
 63. Bagari Nevenka
  Začasna zadržanost od dela v letu 2001
  [Temporary absence from work in 2001]
  2002
 64. Potrč Marjeta
  Živeti zdravo življenje
  2002
 65. Teržan Metka; Žebovec Saša
  Modernizacija zbirke podatkov Poškodbe pri delu
  2002
 66. Bilban Marjan
  Statistični kazalniki odsotnosti z dela
  [An absence from work]
  2002
 67. Berginc Marjan
  Nemoč osnovnega zdravstva - "Otroci brez očeta"
  2002
 68. Kopač-Vidmar T; Konec-Juričič N; Govc-Eržen J; Podkrajšek D; Lekič K; Fižuleto B
  Krepitev zdravja zaposlenih v Celjski regiji: akcija Gibanje in zdrava prehrana
  [Improving health of the employed population in the Celje region: exercise and healthy nutrition campaign]
  2002
 69. Šešok Janja; Čebašek-Travnik Zdenka
  Poraba alkohola in kazalci škodljivega pitja alkohola v Sloveniji v letu 2000
  2001
 70. Teržan Metka
  Bolezni kosti, mišic in vezivnega tkiva v povezavi z obremenitvami v posameznih gospodarskih dejavnostih
  [Diseases of musculosceletal system and connective tissue in connection with burdening in individual economic activities]
  2002
 71. Drobnič-Kovač Doroteja
  Obravnava bolnika z bolečino v križu
  [Management of patient with low back pain]
  2002
 72. Radešček Darja; Šelb-Šemerl Jožica
  Ocena škodljivih posledic pitja alkohola na Dolenjskem in v ostali Sloveniji
  [Estimation of harmful consequences of alcohol drinking in Dolenjska region and in the rest of Slovenia]
  2002
 73. Teržan Metka; Jeren Blaženka
  Zdravje aktivne populacije
  2001
 74. Škerjanc Alenka
  Bolniški stalež zaposlenih s sladkorno boleznijo
  [Sickness absenteeism in diabetic employees]
  2001
 75. Teržan Metka
  Analiza bolniškega staleža kot osnova za pripravo aktivnosti promocije zdravja v podjetjih
  2001
 76. Bizjak Simona; Kersnik Janko
  Pogostost akutnih okužb dihal v družinski medicini
  [Acute respiratory tract infections in general practices]
  2001
 77. Koselj Miha
  Socialno medicinski vidiki sladkorne bolezni
  2000
 78. Rok-Simon Mateja; Komadina Radko
  Bolezni in poškodbe gibal v Sloveniji - posnetek stanja in strategije NAN Slovenije
  2001
 79. Bagari Nevenka
  Začasna zadržanost od dela - zdravstveni in socialni problem
  [Temporary absence from work - health and social problem]
  2000
 80. Zupančič Marjeta
  Vodenje in ocenjevanje delazmožnosti poškodovancev v ambulanti zdravnika družinske medicine
  2001
 81. Fatur-Videtič Andrejka
  Ocenjevanje delazmožnosti po poškodbah zgornjih udov
  2001
 82. Rok-Simon Mateja
  Poškodbe - javnozdravstveni problem v Sloveniji
  2001
 83. Modic-Sočan Sonja; Modic Samo; Bilban Marjan
  Ocena zdravstvenega stanja in delazmožnosti delavcev Termoelektrarne Šoštanj na osnovi analize strukture, ravni in dinamike kazalcev negativnega zdravja v obdobju 1980-1996: zaključno poročilo
  1999
 84. Molan Marija
  Na kaj je potrebno biti pozoren pri pripravi ocene tveganja: Zakon o varnosti in zdravju pri delu
  2001
 85. Komadina Radko; Rok-Simon Mateja
  Desetletje gibal 2000-2010 pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije
  2001
 86. Teržan Metka; Jeren Blaženka
  Spremljanje zdravstvenega stanja delavcev
  [Monitoring of health status of employees]
  2001
 87. Škerjanc A
  Sickness absence in diabetic employees
  2001
 88. Hovnik-Keršmanc Marjetka; Čebašek-Travnik Zdenka
  Poraba alkohola in kazalci škodljive rabe alkohola v Sloveniji za leto 1998
  1999
 89. Hovnik-Keršmanc Marjetka; Čebašek-Travnik Zdenka
  Poraba alkohola in kazalci škodljive rabe alkohola v Sloveniji za leto 1999
  2000
 90. Hovnik-Keršmanc Marjetka; Čebašek-Travnik Zdenka
  Poraba alkohola in kazalci škodljive rabe alkohola v Sloveniji za leto 1997
  1998
 91. Šuškovič Stanislav
  AIRE raziskava v srednji in vzhodni Evropi
  2001
 92. Škerjanc Alenka
  Sickness absenteeism in diabetic employees
  1999
 93. Jurc France
  Ocena tveganj za zdravje pri opravljanju DDDD dejavnosti
  2001
 94. Artnik Barbara; Premik Marjan
  Health inequality in Slovenia
  2001
 95. Teržan Metka
  Bolezni kože na podlagi zdravstvene statistike, Slovenija, 1998
  1999
 96. Teržan Metka
  Radikulopatije in bolniški stalež
  [Radiculopathies and sick-list]
  2000
 97. Drinovec Jože
  Medicinski in družbeni vidiki bolečine v križu
  2000
 98. Slejko Lilijana
  Več poškodb doma kot v službi
  2000
 99. Švab Igor; Car Josip
  Odločanje slovenskih zdravnikov splošne/družinske medicine pri obravnavi pacientk z akutno okužbo spodnjih sečil: poročilo raziskave za leto 1999
  2000
 100. Teržan Metka
  Zdravstvena statistika Slovenije o poklicnih boleznih dihal
  2000

1 101  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics