biomedicina slovenica


"AGGRESSION" : 145

 1. Gabrovec Branko
  Prevalence of violence toward community nurses
  2017
 2. Gabrovec Branko
  Nasilje nad zaposlenimi v zdravstveni negi
  2017
 3. Muminović Samir; Bregar Branko
  Odnos reševalcev do uporabe različnih oblik prisilnih ukrepov
  [The attitudes of paramedics to different forms of coercive measures]
  2017
 4. Kores-Plesničar Blanka
  Psihiatrični bolnik, njegova varnost in varnost zdravstvenih delavcev
  2017
 5. Bojić Matej; Bole Urban; Bregar Branko
  Pogostost in značilnosti nasilja nad zdravstvenimi delavci na področju nujne medicinske pomoči in psihiatrije
  [Frequency and characteristics of patient violence against healthcare providers in emergency and psychiatric care settings]
  2016
 6. Babič Mateja; Lipovec Aljoša; Us Irena; Bregar Branko
  The importance of violent behaviour assessment at admission of psychiatric patient to the University Psychiatric Hospital Ljubljana
  2016
 7. Lapanja Aljoša
  Zdravstvena nega agresivnega pacienta
  2010
 8. Žmuc Veranič Lea; Pregelj Peter
  Vloga serotoninskega sistema pri bolnikih z Alzheimerjevo demenco in agitacijo
  [The role of serotonin system in patients with Alzheimer's disease and agitation]
  2015
 9. Žgavec Nace; Kores-Plesničar Blanka
  Primerjava pojavnosti agresije bolnikov v Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana in na Oddelku za psihiatrijo Univerzitetnega kliničnega centra Maribor
  [A comparison of incidence of patient aggression in the University Psychiatric Clinic Ljubljana and at the Department of Psychiatry of the University Medical Centre Maribor]
  2016
 10. Gabrovec Branko
  The prevalence of violence directed at paramedic services personnel
  [Prevalenca nasilja nad zaposlenimi v reševalnih službah]
  2015
 11. Dolenc Barbara; Dernovšek Mojca Zvezdana; Šprah Lilijana; Tavčar Rok; Perugi Giulio; Akiskal Hagop S.
  Relationship between affective temperaments and aggression in euthymic patients with bipolar mood disorder and major depressive disorder
  2015
 12. Gabrovec Branko; Lobnikar Branko
  Organizational model of ensuring safety and quality of treatment of aggressive psychiatric patients in mental health nursing in Slovenia
  [Organizacijski model zagotavljanja varnosti in kakovosti obravnave agresije pri pacientu z duševno motnjo v zdravstveni negi na področju psihiatrije v Sloveniji]
  2014
 13. Plemenitaš Anja; Dolžan Vita; Kores-Plesničar Blanka
  Izražanje simptomatike najpogostejših sopojavnih duševnih motenj pri zasvojenih od alkohola na slovenskem vzorcu
  [Expression of symptoms of the most common comorbid mental disorders in Slovenian alcohol addicted patients]
  2014
 14. Jerkič Karmen; Babnik Katarina; Karnjuš Igor
  Verbalno in posredno nasilje v urgentni dejavnosti
  [Verbal and indirect violence in emergency services]
  2014
 15. Prokšelj Tatjana; Kogoj Aleš
  Učinek memantina na motnjo nehotenega čustvenega odziva pri bolnikih z Alzheimerjevo demenco in pridruženimi epizodami nasilnega vedenja kot dela istega simptoma
  2013
 16. Prokšelj Tatjana; Jerin Aleš; Kogoj Aleš
  Memantine may affect pseudobulbar affect in patients with Alzheimer's disease
  2013
 17. Büdefeld Tomaž; Majer Aljaž; Majdič Gregor
  Disruption of prion protein affects intermale aggression in mice
  2013
 18. Sernec Karin; Mrevlje Gorazd; Weber Urška; Zalar Bojan
  Anxiety, depression, aggression and impulsivity traits in purgative anorexia and bulimia nervosa patients
  2012
 19. Carli Vladimir; Basilico F.; Martino M.; D'Alessandro S.; Cancellario D.; Sarchiapone Marco
  Study among prisoners
  2008
 20. Mišić-Majerus Ljiljana; Sabol Zlatko; Toth-Mršić Maja; Bujić Nevenka; Ðaković-Rode Oktavija; Ružić-Sabljić Eva
  Postencefalitički sindrom u djece s krpeljnim meningoencefalitisom
  [Post-encephalitis syndrome in children with tick-borne encephalitis]
  2013
 21. Košir Irena
  Pojav fizičnega nasilja nad medicinskimi sestrami na delovnem mestu
  [Appearance of the physical violenece against nurses in the workplace]
  2012
 22. D'Adamo Patrizia; Welzl Hans; Papadimitriou Starvos; di Raffaele Maria Raffaela
  Deletion of the mental retardation gene Gdi1 impairs associative memory and alters social behavior in mice
  2002
 23. Zalar Bojan; Weber Urška; Sernec Karin
  Aggression and impulsivity with impulsive behaviours in patients with purgative anorexia and bulimia nervosa
  2011
 24. Zupanc Tomaž; Pregelj Peter; Tomori Martina; Komel Radovan; Videtič-Paska Alja
  TPH2 polymorphisms and alcohol-related suicide
  2011
 25. Sernec Karin
  Razlike v stopnji anksioznosti, depresivnosti in agresivnosti pri osebah z anoreksijo in bulimijo nervozo
  2010
 26. Zupanc Tomaž
  Okoljski in genetski dejavniki pri žrtvah samomora
  2009
 27. Pregelj Peter; Tomori Martina; Dolničar Robert; Balažic Jože; Zupanc Tomaž
  Stress events in a month before suicide, aggression and impulsivity of suicide victims relevant for military population
  2008
 28. Kostnapfel Janko
  Suicidal behaviour in the aged in the light of aggression
  1989
 29. Gošnak-Dahmane Raja; Ribarič Samo
  Fiziologija agresivnega vedenja
  [Physiology of aggresive behaviour]
  2008
 30. Kocmur Marga; Perne Damjan; Pregelj Peter; Nedog Kristjan
  Psihoza in agresija
  [Psychosis and aggression]
  2007
 31. Abramson Charles I; Wells Harrington; Božič Janko
  A social insect model for the study of ethanol induced behavior: the honey bee
  2007
 32. Ziherl S; Čebašek-Travnik Z; Zalar B
  Trait aggression and hostility in recovered alcoholics
  2007
 33. Ziherl Slavko; Čebašek Travnik Zdenka; Kores Plesničar Blanka; Tomori Martina; Zalar Bojan
  Trait aggression and hostility in recovered alcoholics
  2007
 34. Videtič Alja; Pungerčič Galina; Zupanič-Pajnič Irena; Zupanc Tomaž; Balažic Jože; Tomori Martina; Komel Radovan
  Association study of seven polymorphisms in four serotonin receptor genes on suicide victims
  2006
 35. Pačnik Tone
  Podoba o sebi ter problem agresivnosti pri normalnih, depresivnih in parasuicidalnih adolescentih
  1996
 36. Pačnik Tone
  Podoba o sebi ter problem agresivnosti pri normalnih, depresivnih in parasuicidalnih adolescentih
  1992
 37. Dernovšek Mojca Zvezdana; Lovrečič Mercedes; Čelan-Lucu Branka
  Violent incidents during treatment for drug addiction - estimated and documented frequency
  2005
 38. Peternelj Klvadija; Vujica Rosanda
  Uporaba posebnih varovalnih ukrepov: kvalitativna klinična študija
  2005
 39. Veselič Tanja
  Osebnostne značilnosti, percepcije, odvisnosti in tvegane dejavnosti pri angleških in slovenskih študentih psihologije
  2005
 40. Škrila Darja
  Alkohol, agresija in nasilje
  [Alcohol, aggression, and violence]
  2005
 41. Živič Zlata
  Etične dileme zdravstvenih delavcev ob bolniku z nasilnim vedenjem
  1997
 42. Čosič Kristina
  Posebnosti procesa zdravstvene nege v Centru za izvenbolnišnične psihiatrične dejavnosti
  1997
 43. Tavčar Rok; Pregelj Peter; Kocmur Marga
  Značilnosti bolnikov, sprejetih brez privolitve na Psihiatrično kliniko Ljubljana
  [Characteristics of involuntarily admitted patients to University psychiatric hospital]
  2005
 44. Kogoj A; Darovec J; Velikonja I; Kocmur M; Denišlič M; Muršec M; Pišljar M; Troha-Jurekovič D
  Regulatory issues concerning behavioural and psychological symptoms of dementia in Slovenia: guidelines
  2004
 45. Kobal Miloš František
  Psihopatologija za varnostno in pravno področje
  2000
 46. Kores-Plesničar Blanka; Kordič-Lasič Jasna
  Nasilje bolnikov in njihovih svojcev v zdravstvenih ustanovah
  [Violent behaviour of patients and their relatives in health care institutions]
  2004
 47. Mujabašić Milada
  Zavrta agresivnost v luči psihotične dekompenzacije
  2004
 48. Vilč Andrej
  Redistribucija agresije skozi odnos
  2004
 49. Mrzlekar-Svetel Danijela
  Prikaz kontratransfernega odzivanja pri psihoterapevtskem delu z osebo z zgodnjimi razvojnimi deficiti
  2004
 50. Kavčič-Kumer Ana
  Ženska s SOA med hetero in avtoagresivnostjo
  2004
 51. Filipič Bojan
  Agresivnost kot progresivni dejavnik v zaključni fazi skupinske analitične psihoterapije
  2004
 52. Potočnik-Dajčman Nataša; Vajd-Ledinek Barbara; Dougan Katja
  Agresivnost v psihoterapevtski skupini adolescentov
  2004
 53. Praper Peter; Korenjak Roman
  Agresivnost. Zbornik prispevkov 8. Bregantovi dnevi; 2004; Ljubljana
  2004
 54. Praper Peter
  Od agresivnosti do iniciativnosti
  2004
 55. Maremmani Icro; Lazzeri Antonio; Pacini Matteo; Lovrečič Mercedes; Placidi Gian Franco; Perugi Guilio
  Diagnostic and symptomatological features in chronic psychotic patients according to cannabis use status
  2004
 56. Maremmani Icro; Pacini Matteo; Lovrečič Mercedes
  Clinical foundations for the use of methadone in jail
  2004
 57. Možina Miran
  Prevalenca nasilnega vedenja klientov in obremenitve zaposlenih na centrih za socialno delo
  2004
 58. Židanik Miloš
  Multipla osebnost: prikaz primera
  [Multiple personality: case report study]
  2004
 59. Čelan-Stropnik Saša
  Agresivnost in epilepsija
  2004
 60. Košir Stanka
  Vpliv alkohola na pogostost poškodb - primerjava analiz
  [Effect of alcohol on the frequency of injuries - the comparison of analysis]
  2004
 61. Kocmur Marga; Danieli Aljoša; Pregelj Peter
  Samomorilnost, nasilnost, anksioznost, krizna stanja
  [Suicidal behavior, violence, anxiety, reaction to severe stress]
  2004
 62. Maremmani Icro; Pacini Matteo; Guintoli Giuseppe; Lovrečič Mercedes; Perugi Giulio
  Naltrexone as maintenance therapy for heroin addiction: predictors of response
  2004
 63. Lovrečič Barbara; Lovrečič Mercedes
  Sociodemographic and clinical characteristics of heroin users at first or repeated outpatient treatment
  2003
 64. Roškar Saška
  Samomor med duševnostjo in telesom
  2003
 65. Maremmani Icro; Pacini Matteo; Lubrano Sonia; Lovrečič Mercedes; Perugi Giulio
  Dual diagnosis heroin addicts: the clinical and therapeutic aspects
  2003
 66. Faganelj-But Metka
  Terapevtski ukrepi pri agresivnem bolniku: kako zmanjšati stopnjo agresivnosti
  2003
 67. Kores-Plesničar Blanka
  Urgentna stanja v psihiatriji
  2003
 68. Palmstierna Tom; Nyman Gerd
  Management: strategies and guidelines. 2nd congress on violence in clinical psychiatry; 2001 Jun; Stockholm
  2002
 69. Cotič-Anderle Majda; Homar Mojca
  Skrb za varnost pri zastrupljenem bolniku
  [Care for safety in patient with acute poisoning]
  2003
 70. Darovec Jože; Kogoj Aleš; Muršec Mojca; Denišlič Miro; Pišljar Marko; Troha-Jurekovič Daša; Velikonja Ingrid
  Nemir pri bolnikih z demenco: smernice za zdravljenje
  2002
 71. Rus-Makovec Maja
  Zloraba moči in duševne motnje ter poti iz stiske
  2003
 72. Petr Karolina
  Duševno zdravje kot vir dobrih odnosov
  2002
 73. Brinšek Brane
  Motnje ali težave v nadzoru impulzov
  2002
 74. Dernovšek Mojca Z; Lovrečič Mercedes; Novak-Grubič Virginija
  Smernice za preprečevanje in obravnavanje nasilnega vedenja duševno motenih oseb v zunajbolnišnični dejavnosti: priročnik 6
  2002
 75. Schmidtke Armin; Schaller S; Mueller I
  Media effects on imitation of suicidal behaviour and amok events
  2001
 76. Mrevlje Urša Petja
  Vpliv nasilja v vizualnih medijih na vedenje mladih
  2002
 77. Koprivnik Natalija
  Besedno in telesno nasilje oskrbovancev nad negovalnim osebjem v Domu upokojencev in oskrbovancev Impoljca v Sevnici
  [Verbal and physical violence of inmates against nursing staff]
  2002
 78. Žagar Dušan
  Komunikacija med bolnikom in zdravnikom pri težkih boleznih in intimnih temah
  2002
 79. Kores-Plesničar Blanka
  Urgentna stanja v psihiatriji
  2002
 80. Šolc Saša
  Agresija in nasilje
  2001
 81. Musek Janek
  Morfologija človeške destruktivnosti
  2001
 82. Komazec Stanka
  Nasilje nad negovalnim timom
  [Violence against nursing teams]
  2000
 83. Ribarič Samo
  Biologija agresivnega vedenja
  [Biology of aggressive behaviour]
  2000
 84. Špilek Andreja; Stare Slavica; Divjak Slava
  Triažiranje bolnikov in ogroženost zdravstvenih delavcev v ambulanti splošne nujne medicinske pomoči (SNMP)
  [Medical care of patients and endangerment of medical staff at the policlinic of general and urgent medical care (PGUMC)]
  2000
 85. Cvitkovič Dušica; Oblak-Piltaver Nevenka; Dernovšek Mojca Z; Tavčar Rok
  Obravnava bolnikov z duševnimi motnjami v ambulanti splošne nujne medicinske pomoči in na terenu
  [Management of patients with mental disorders in emergency service and at home visits]
  2000
 86. Živič Zlata
  Zdravstvena nega bolnika z nasilnim vedenjem
  1999
 87. Kogoj Aleš
  Psihiatrična urgentna stanja pri starostnikih
  1999
 88. Kobal Miloš Frančišek
  Nasilje psihiatričnega bolnika kot urgentno stanje
  1999
 89. Žmitek Andrej
  Samomorilnost - klinični vodnik
  1999
 90. Eržen-Jakšič Romana
  Prehospitalna obravnava nasilnega bolnika
  [Prehospital treatment of aggressive patient]
  1998
 91. Kores-Plesničar Blanka
  Nasilni psihiatrični bolnik
  [Violent psychiatric patient]
  1998
 92. Rojc Saša
  Agresivnost v razvojnem obdobju
  1998
 93. Folnegović-Šmalc Vera
  Farmakoterapija agresivnih i depresivnih shizofrenih bolesnika
  1998
 94. Tomori Martina
  Prednosti in pasti rekreativne dejavnosti
  1998
 95. Cugmas Zlatka
  Zaželeno otrokovo vedenje do matere v situacijah ločitve
  1997
 96. Živič Zlata
  Agresivnost in zdravstvena nega agresivnega bolnika
  1997
 97. Petja-Mrevlje Urša
  Vpliv nasilja v vizualnih medijih na vedenje mladih
  [Imact of visual media violence on adolescent behaviour]
  1997
 98. Kastelic Andrej
  Agresivnost staršev do duševno bolnega mladostnika - prikaz primera
  1988
 99. Cotič Vesna
  Pomanjkanje zdrave agresivnosti pri psihotičnem mladostniku
  1988
 100. Žorž Bogdan
  Agresivnost kot življenjski slog
  1988

1 101  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics