biomedicina slovenica


"AMPHIBIA" : 138

 1. Langton Tom; Burton John A.
  Amphibians and reptiles
  1998
 2. Hoffmann Christian Karl
  Dr. H.G. Bronn's Klassen und Ordnungen der Amphibien wissenschaftlich dargestellt in Wort und Bild
  1873
 3. Heyer W. Ronald
  Variation, systematics, and zoogeography of Eleutherodactylus guentheri and closely related species (Amphibia, Anura, Leptodactylidae)
  1984
 4. Štrbenc Malan
  Differences in skin components inside reptilian and amphibian groups
  2007
 5. Poboljšaj Katja; Červek Stanislav
  Dvoživke (Amphibia) Slovenskega primorja
  [Amphibians (Amphibia) of Slovene coastland]
  1993
 6. Sopotnik Maja; Jagar Tomaž; Kirbiš Nino; Lešnik Aleksandra; Ostanek Erika; Čelofiga Petrovič Iris; Poboljšaj Katja; Rozman Alenka; Rozman Lovro; Stanković David; Vamberger Melita; Vlačič Daniela; Žagar Anamarija
  Societas Herpetologica Slovenica's activities for helping amphibians at road crossings
  2013
 7. Žagar Anamarija
  8th International Symposium on the Lacertids of the Mediterranean Basin, Koper, 3rd-6th June 2013
  2013
 8. Baruš Vlastimil; Oliva Ota
  Obojživelníci
  1992
 9. Ribarič Samo; Kordaš Marjan
  Simulation of the Frank-Starling law of the heart
  2012
 10. Bulog Boris
  Ocena okoljskega onesnaženja kraškega podzemlja v Jelševniku pri Črnomlju in vplivi na črno podvrsto močerila (Proteus anguinus parkelj, Amphibia, Proteidae)
  2012
 11. Tomažič Iztok
  Teacher's views about using live animals in the classrooms: a case amphibians
  2010
 12. Žagar Anamarija
  Inventarizacija dvoživk (Amphibia) in plazilcev (Reptilia) v glinokopu Mengeš in neposredni okolici s predlogom za naravovarstveno pomembna območja in smernice: poročilo
  2009
 13. Križaj David
  Mesopic state: cellular mechanisms involved in pre- and post-synaptic mixing of rod and cone signals
  2000
 14. Naparus Magdalena; Aljančič Gregor; Oštir Krištof
  Design of a GIS database to monitor possible threats to the habitat of Proteus anguinus (Amphibia: Proteidae). A ase study of a high vulnerable population of P. a. parkelj in Bela krajina, Slovenia
  2010
 15. Konec Marjeta; Bulog Boris
  Three-dimensional reconstruction of the inner ear of Proteus anguinus (Amphibia: Urodela)
  2010
 16. Konec Marjeta
  3D-Reconstruction of the Inner Ear in Proteus (Proteus anguinus, Amphibia: Proteidae)
  2008
 17. Bizjak-Mali Lilijana; Bulog Boris
  Oogenesis in neotenic cave salamander: Ultrastructure of previtellogene oocytes in Proteus anguinus (Amphibia, Urodela, Proteidae)
  2009
 18. Tigges F; Bauer A; Hochauf K; Meurer M
  Sporotrichoid atypical cutaneous infection caused by Mycobacterium marinum
  2009
 19. Knecht W; Petersen GE; Munch-Petersen B; Piškur J
  Deoxyribonucleoside kinases belonging to the thymidine kinase 2 (TK2)-like group vary significantly in substrate specificity, kinetics and feed-back regulation
  2002
 20. Tomažič Iztok
  The influenece of direct experience on students' attitudes to, and knowledge about amphibians
  [Vpliv neposredne izkušnje na odnos in znanje učencev o dvoživkah]
  2008
 21. Goršič Maša
  Axolotl - a supermodel for tissue regeneration
  2007
 22. Prelovšek Petra-Maja; Batista Urška; Bulog Boris
  Vzpostavitev in morfološko-funkcionalna opredelitev hepatocitov močerilarjev (Amphibia: Proteidae) v primarni kulturi
  2006
 23. Gorički Špela; Sket Boris; Trontelj Peter
  Mitochondrial DNA phylogeography of Proteus anguinus (Amphibia: Proteidae)
  2006
 24. Prelovšek Petra-Maja
  Morfološke in funkcionalne značilnosti hepatocitov močerilarjev (Amphibia: Proteidae) v primarni kulturi
  2006
 25. Cafuta Vesna; Krofel Miha
  Skupina za dvoživke in plazilce
  2002
 26. Schlegel Peter A; Briegleb Wolfgang; Bulog Boris; Steinfartz Sebastian
  Revue et nouvelles donnees sur la sensitivite a la lumiere et orientation non-visuelle chez Proteus anguinus, Calotriton asper et Desmognathus ochrophaeus (Amphibiens urodeles hypoges)
  [Review and new data on light sensitivity and non-visual orientation in Proteus anguinus, Calotriton asper and Desmognathus ochrophaeus (Hypogean Amphibian; Urodela)]
  2006
 27. Gaberščik Alenka; Šraj-Kržič Nina
  Cerkniško jezero - ramsarsko mokrišče
  2006
 28. Trontelj Peter
  Vretenčarji Slovenije: gradivo za vaje iz zoologije strunarjev
  2005
 29. Smolar-Žvanut Nataša; Vrhovšek Danijel; Breznik Barbara; Lovka Milan; Kosi Gorazd; Červek Stanko; Povž Meta; Ameršek Iztok
  Opis obstoječega stanja flore in favne na področju MHE Klavžarica
  2005
 30. Prelovšek PM; Bizjak-Mali L; Lužnik M; Novak J; Bulog B
  Kupffer cells of neotenic salamanders from the family Proteidae (Amphibia, Urodela)
  2005
 31. Bulog Boris
  Amphibia: proteus
  2003
 32. Urbanc-Berčič Olga; Germ Mateja; Poboljšaj Katja; Tome Davorin; Adamič Miha
  Poročilo o vplivih na okolje na AC odseku Beltinci - Lendava: vpliv na elemente biosfere (flora in vegetacija, favna, habitatni tipi)
  2004
 33. Urbanc-Berčič Olga; Germ Mateja; Vrezec Al; Tome Davorin; Šiško Milijan; Verovnik Rudi; Bedjanič Matjaž; Kus-Veenvliet Jana
  Kartiranje habitatnih tipov in inventarizacija rastlin in živali na območju med Sevnico in HE Blanca: naravovarstvena študija: končno poročilo
  2004
 34. Bizjak-Mali Lilijana; Bulog Boris; Sepčić Kristina
  Long-term starvation in cave salamander (Proteus anguinus, Urodela, Amphibia): I. effects on liver ultrastructure and biochemical parameters
  2004
 35. Dobrovoljc K; Falnoga I; Tušek-Žnidarič M; Ščančar J; Bulog B
  Metallothionein synthesis and metal distribution in Necturus maculosus (Amphibia, Urodela) after exposure to CdCl2
  2004
 36. Smolar-Žvanut Nataša; Vrhovšek Danijel; Zupančič Maja; Urbanc-Berčič Olga; Germ Mateja; Tome Davorin; Poboljšaj Katja; Kotarac Mladen
  Poročilo o vplivih na okolje za akumulacijski bazen hidroelektrarne Boštanj - vodno in obvodno okolje
  2003
 37. Bizjak-Mali Lilijana; Bulog Boris
  Histology and ultrastructure of the gut epithelium of the neotenic cave salamander, Proteus anguinus (Amphibia, Caudata)
  2004
 38. Prelovšek Petra-Maja; Bulog Boris
  Biogenesis of melanosomes in Kupffer cells of Proteus anguinus (Urodela, Amphibia)
  2003
 39. Lovšin Nika
  Molekularna evolucija non-LTR retrotranspozonov pri vretenčarjih
  2003
 40. Dobrovoljc K; Falnoga I; Bulog B; Tušek-Žnidarič M; Ščančar J
  Hepatic metallothioneins in two neotenic salamanders, Proteus anguinus and Necturnus masculosus (Amphibia, Caudata)
  2003
 41. Urbanc-Berčič Olga; Germ Mateja; Tome Davorin; Šiško Milijan; Poboljšaj Katja
  Naravovarstvene študije za izdelavo PVO: (izgradnja elektrarn na spodnji Savi HE Boštanj)
  2003
 42. Trontelj Peter; Gorički Špela
  Monophyly of the family Proteidae (Amphibia: Caudata) tested by phylogenetic analysis of mitochondrial 12s rDNA sequences
  2003
 43. Bizjak-Mali Lilijana
  Vpliv stradanja na ultrastrukturo hepatocitov močerila (Proteus anguinus, Amphibia, Urodela)
  [Influence of the starvation on the ultrastructure of the hepatocytes in Proteus anguinus (Amphibia, Urodela)]
  2003
 44. Poboljšaj Katja
  Dvoživke - Amphibia
  2003
 45. Prelovšek P-M; Bulog B
  Unusual type of pigment cell present in the liver of an unusual amphibian
  2003
 46. Lovšin Nika; Kordiš Dušan; Gubenšek Franc
  Evolution of LINE2 retrotransposons in amphibians
  2003
 47. Dobrovoljc K; Jeran Z; Bulog B
  Uptake and elimination of cadmium in Rana dalmatina (Anura, Amphibia) tadpoles
  2003
 48. Germ Mateja
  Močvirska spominčica in lasastolistna vodna zlatica v spremenljivem okolju
  [Water forget-me-not and water buttercup in the variable environment]
  2002
 49. France Janja
  Poročilo skupine za dvoživke - RTŠB Semič 2001
  2002
 50. Gorički Špela; France Janja
  Poročilo skupine za dvoživke
  2002
 51. Prelovšek PM; Bulog B
  Morphological analysis of the liver of Proteus anguinus (Urodela, Amphibia): histochemical and ultrastructural study of the pigmented Kupffer cells
  2002
 52. Dobrovoljc K; Falnoga I; Bulog B
  Metallothionein in the liver of Proteus anguinus (Amphibia; Caudata)
  2002
 53. Bulog B; Schlegel P; Kos M; Roehlich P; Brieglep W
  Non-visual orientation and light-sensitivity in the blind cave salamander, Proteus anguinus (Amphibia, Caudata)
  2002
 54. Bizjak-Mali L; Bulog B
  Morphological analysis of the liver of Proteus anguinus (Amphibia, Urodela): the effect of starvation on the ultrastructure of the hepatocytes
  2002
 55. Prelovšek Petra-Maja
  Histokemijska in ultrastrukturna analiza pigmentnih celic v jetrih močerila (Proteus anguinus, Amphibia: Urodela)
  2002
 56. Dobrovoljc K; Jeran Z; Bulog B
  Cadmium uptake and elimination studies in Rana dalmatina (Anura, Amphibia) tadpoles
  2002
 57. Bulog Boris; Mihajl Katarina; Jeran Zvonka; Toman Mihael J
  Trace element concentrations in the tissues of Proteus anguinus (Amphibia, Caudata) and the surrounding environment
  2002
 58. Vrezec A
  Winter diet of one female Ural owl (Strix uralensis) at Ljubljansko barje (central Slovenia)
  2001
 59. Zupančič Maja; Gantar Anton; Vrhovšek Danijel; Lovka Milan; Červek Stanislav; Vahtar Marta; Smolar Nataša; Bulc Tjaša
  Presoja vplivov na okolje. Podsklop: biološki del: sanacija in rekultivacija odlagališča Cinkarne Celje za travnikom Bukovžlak
  2001
 60. Lovšin Nika
  Evolucijska dinamika line2 retrotranspozonov pri vretenčarjih
  2001
 61. Bulog Boris; Bizjak-Mali Lilijana; Kos Marjanca; Mihajl Katarina; Prelovšek Petra-Maja; Aljančič Gregor
  Biology and functional morphology of Proteus anguinus (Amphibia, Caudata)
  [Biologija in funkcionalna morfologija človeške ribice (Proteus anguinus, Amphibia, Caudata)]
  2000
 62. Lešnik Aleksandra; Poboljšaj Katja
  Dvoživke in ceste: dvoživke potrebujejo našo zaščito in pomoč
  [Amphibians on roads]
  2000
 63. Istenič L; Bulog B
  Some evidence for the ampullary organs in the European cave salamander Proteus anguinus (Urodela, Amphibia)
  1984
 64. Istenič L; Bulog B
  Some evidence for the ampullary organs in the European cave salamander Proteus anguinus (Urodela, Amphibia)
  1984
 65. Istenič L
  Nekatere ultrastrukturne značilnosti kože močerila (Proteus anguinus laur., Urodela, Amphibia)
  1983
 66. Istenič L
  UPOŠTEVANJE HIDROKEMIJSKIH PARAMETROV PRI PROUčEVANJU ADAPTACIJ PRI MOčERILU (PROTEUS ANGUINEUS LAUR.; URODELA, AMPHIBIA)
  1981
 67. Bulog B
  RAZISKAVE PROVRŠINE ULTRASTRUKTURE čUTNIH EPITELOV V NOTRANJEM UŠESU PRI PLANINSKEM PUPKU (TRITURUS ALPESTRIS, URODELA, AMPHIBIA)
  1980
 68. Istenič L
  KRISTALOGRAFSKA IN SEM ANALIZA OTOKONIJEV V NOTRANJEM UŠESU PRI MOčERILU (PROTEUS ANGUINUS, URODELA, AMPHIBIA)
  1980
 69. Istenič L; Bulog B
  ANATOMSKE RAZISKAVE MEMBRANSKEGA LABIRINTA PRI MOčERILU (PROTEUS ANGUINUS LAURENTI, URODELA, AMPHIBIA)
  1976
 70. Brancelj Anton; Gogala Andrej; Kotarac Mladen; Lipej Lovrenc; Makovec Tihomir; Poboljšaj Katja; Tome Staša; Tome Davorin
  Pregled stanja favne nevretenčarjev in vretenčarjev Škocjanskega zatoka: končno poročilo
  2000
 71. Bedjanič Matjaž
  Kačji pastir: pisano življenje med vodo in nebom
  [Dragonflies: a colorful life between the water and the sky]
  1999
 72. Vogrin Milan; Vogrin Nuša
  Mejice v kulturni krajini
  [Hedges in an agricultural environment]
  1998
 73. Lešnik Aleksandra; Poboljšaj Katja
  Prispevek k poznavanju favne dvoživk (Amphibia) severovzhodne Slovenije
  [A contribution to the knowledge of amphibian fauna of north-eastern Slovenia]
  1999
 74. Mihajl Katarina; Bulog Boris
  Metals in the tissues of Proteus anguinus (Amphibia, Caudata) and in its underground habitat
  1999
 75. Kos Marjanca; Bulog Boris
  The ultrastructure of photoreceptor cells in the pineal organ of the blind cave salamander, Proteus anguinus (Amphibia, Urodela)
  2000
 76. Bulog Boris; Schlegel Peter
  Functional morphology of the inner ear and underwater audiograms of Proteus anguinus (Amphibia, Urodela)
  2000
 77. Lovka Milan; Urbanc-Berčič Olga; Brancelj Anton; Kotarac Mladen; Tome Staša; Hoenigsfeld-Adamič Marjana
  Inventarizacija flore in favne Mokrotne doline pod Golovcem pri Rakovniku
  1999
 78. Urbanc-Berčič Olga; Brancelj Anton
  Ekološka ocena stanja jezera Črnava v Preddvoru in smernice za trajnostno gospodarjenje
  1999
 79. Bulog Boris; Bizjak-Mali Lilijana; Kos Marjanca; Mihajl Katarina
  Močeril (Proteus anguinus, Amphibia, Caudata) v bioloških in v funkcionalno-morfoloških raziskavah
  1999
 80. Bizjak-Mali Lilijana; Prelovšek Maja; Bulog Boris
  Studies on the liver of Proteus anguinus (Amphibia, Caudata): 1. The ultrastructure of the pigment cells
  1999
 81. Mihajl K; Bulog B; Jeran Z
  Microelements in the tissues of Proteus anguinus (Amphibia, Caudata) and in its environment
  1999
 82. Bulog B; Schlegel P
  Adaptation of the inner ear of Proteus anguinus (Amphibia Caudata) to the undergroud water habitat
  1999
 83. Poboljšaj Katja; Lovka Milan; Krušnik Ciril; Kotarac Mladen; Povž Meta; Tome Davorin; Adamič Miha
  Poročilo "Presoja vplivov na okolje za AC odsek Vrba-Peračica za floro in vegetacijo, favno ter biotope"
  1999
 84. Bulog Boris
  Močeril (Proteus anguinus, Amphibia, Caudata) v bioloških in v funkcionalno-morfoloških raziskavah: letno poročilo o rezultatih raziskovalnega projekta v letu 1998
  1999
 85. Gaberščik Alenka; Urbanc-Berčič Olga; Krušnik Ciril; Tome Staša; Tome Davorin; Brancelj Anton
  Študija vplivov na okolje ob širitvi odlagališča komunalnih odpadkov v Leskovcu, občina Novo mesto
  1998
 86. Kos Marjanca; Bulog Boris
  The structural variability of photoreceptor cells in the pineal organ of blind cave salamander, Proteus anguinus (Amphibia, Urodela)
  1998
 87. Bulog Boris
  Functional morphology of the inner ear of Proteus anguinus (Amphibia, Urodela)
  1998
 88. Kos Marjanca; Bulog Boris
  Pineal and retinal photoreceptors of Proteus anguinus (Amphibia: Proteidae)
  1996
 89. Bizjak-Mali Lilijana; Bulog Boris
  Ultrastructural alterations of gastric surface mucous cells of cave salamander Proteus anguinus (Amphibia, Caudata) during food deprivation
  1996
 90. Bulog Boris
  Močeril (Proteus anguinus, Amphibia, Caudata) v bioloških in v funkcionalno-morfoloških raziskavah: letno poročilo za leto 1996 o rezultatih opravljenega znanstveno-raziskovalnega dela na področju aplikativnega raziskovanja
  1997
 91. Bulog Boris; Bizjak-Mali Lilijana; Kos Marjanca
  Močeril (Proteus anguinus, Amphibia, Caudata) v bioloških in v funkcionalno-morfoloških raziskavah: letno poročilo za leto 1997 o rezultatih opravljenega znanstveno-raziskovalnega dela na področju aplikativnega raziskovanja
  1998
 92. Istenič Lili; Bulog Boris
  Some evidence for the ampullary organs in the European cave salamander Proteus anguinus (Urodela, Amphibia)
  1984
 93. Brancelj Anton
  Alona stochi n.sp. - the third cave-dwelling cladoceran (Crustacea: Cladocera) from the Dinaric region
  1997
 94. Poboljšaj Katja; Božič Ivo; Kryštufek Boris; Sivec Ignac; Krušnik Ciril; Budihna Natalija; Duberšić Paula; Vujičić-Karlo Snježana; Jogan Nejc; Kotarac Mladen; Kuntner Matjaž; Leskovar Ivana; Povž Meta; Vaupotič Marjan; Verovnik Rudi; Zabirc Daša
  Poročilo: invertizacija flore, favne in vegetacije. Poročilo o vplivih na okolje na območju zadrževalnika Drtijščica na odseku AC Blagovica - Šentjakob
  1997
 95. Poboljšaj Katja; Božič Ivo; Kryštufek Boris; Sivec Ignac; Krušnik Ciril; Budihna Natalija; Dubrešić Paula; Jogan Nejc; Kotarac Mladen; Kuntner Matjaž; Leskovar Ivana; Povž Meta; Vaupotič Marjan; Verovniik Rudi; Zabric Daša
  Delno poročilo; invertizacija flore, favne in vegetacije. Poročilo o vplivih na okolje na območju zadrževalnika Drtijščica na odseku AC Blagovica - Šentjakob; 1997; Ljubljana
  1997
 96. Sket Boris
  Distribution of Proteus (Amphibia: Urodela: Protediae) and its possible explanation
  1997
 97. Martinčič Andrej
  Ekološko-fitocenološke dvoživke
  [Eco-phytocoenological amphibians]
  1997
 98. Bizjak-Mali Lilijana
  Histološke, histokemijske in ultrastrukturne analize prebavnega trakta močerika (Proteus anguinus, Amphibia, Caudata)
  [Histological, histochemical and ultrastructural analysis of the digestive tract of Proteus anguinus (Amphibia, Caudata)]
  1995
 99. Bizjak-Mali Lilijana; Bulog Boris
  Ultrastructural alterations of gastric surface mucous cells of cave salamander Proteus anguinus (Amphibia, Caudata) during food deprivation
  1997
 100. Kos Marjanca; Bulog Boris
  Pineal and retinal photoreceptors of Proteus anguinus (Amphibia: Proteidae)
  1997

1 101  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics