biomedicina slovenica


"AMPICILLIN" : 70

 1. Lampreht Tratar Urša; Kamenšek Urška; Štimac Monika; Serša Gregor; Tozon Nataša; Bošnjak Maša; Brožič Andreja; Oliveira Geraldo Gileno de Sá; Nakagawa Takayuki; Saeki Kohei; Čemažar Maja
  Gene electrotransfer of canine interleukin 12 into canine melanoma cell lines
  2015
 2. Plankar Srovin Tina; Seme Katja; Blagus Rok; Tomazin Rok; Čižman Milan
  Risk factors for colonization with ampicillin and high-level aminoglycoside-resistant enterococci during hospitalization in the ICU and the impact of prior antimicrobial exposure definition
  2013
 3. Ambrožič Jerneja; Serša Gregor; Krhač Ana; Pavlin Darja; Tozon Nataša; Čemažar Maja
  Cancer electrogene therapy with interleukin-12 in dogs: risk assessment of ampicillin resistance gene transfer
  2013
 4. Premuš-Marušič Alenka; Locatelli Igor; Mrhar Aleš
  Farmakokinetika penicilinskih antibiotikov: preklop iz intravenske na peroralno terapijo
  [Pharmacokinetics of penicillin antibiotics: intravenous-to-oral switch therapy]
  2010
 5. Godič Torkar K; Seme K
  Antimicrobial susceptibility, beta-lactamase and enterotoxin production in Bacillus cereus isolates from clinical and food samples
  2009
 6. Godič-Torkar Karmen
  Prisotnost bakterije Bacillus cereus v bolniškem oddelku in kužninah, tvorba enterotoksinov ter njena občutljivost za antibiotike
  [The presence of the bacterium Bacillus cereus in the clinical department and in the infectious samples, its enterotoxin production and susceptibility to antibiotics]
  2009
 7. Kmet-Lunaček Nina; Karner Primož
  Sodobne indikacije za predpisovanje peniclinov
  [Indications for penicillin treatment]
  2008
 8. Ribič Helena; Ravnik Mateja; Ahec Lidija; Kramar Zdenka; Dermota Urška
  Obvladovanje okužb s proti vankomicinu odpornimi enterokoki v Splošni bolnišnici Jesenice
  [Contaunment of vancomycin resistent enterococci in Jesenice general hospital]
  2007
 9. Lorenčič-Robnik Slavica; Lušicky Mojca; Reberšek-Gorišek Jelka; Mueller-Premru Manica; Štorman Alenka; Štrumbelj Iztok; Drinovec Bojan; Grmek-Košnik Irena; Fišer Jerneja; Harlander Tatjana
  Okužbe z bakterijo Listeria monocytogenes pri materah in novorojencih
  [Listeria monocytogenes - infections in pregnant women and newborns]
  2006
 10. Štorman Alenka; Žohar-Čretnik Tjaša; Orešič Nadja; Andlovic Alenka; Dovečar Darja; Berce Ingrid; Harlander Tatjana; Štrumbelj Iztok; Grmek-Košnik Irena; Drinovec Bojan
  Pojavljanje in občutljivost salmonel za antibiotike v Sloveniji
  [Salmonella serotypes and antimicrobial susceptibility surveillance in Slovenia]
  2006
 11. Ribič Helena; Mioč Verica; Smole Alenka
  Odpornost povzročiteljev okužb sečil pri otrocih, hospitaliziranih na Oddelku za nefrologijo Pediatrične klinike Kliničnega centra v Ljubljani
  [Resistance of uropathogens in children hospitalized at the Pediatric nephrology department of the Ljubljana medical center]
  2006
 12. Golle Andrej; Lorenčič-Robnik Slavica; Novak Dušan; Reberšek-Gorišek Jelka
  Odpornost bakterije Pseudomonas aeruginosa in bakterij iz rodu Acinetobacter, osamljenih iz kužnin bolnikov, zdravljenih v Splošni bolnišnici Maribor v obdobju 2001-2005
  [Resistance of Pseudomonas aeruginosa and other bacteria of the Acinetobacter genus isolated from samples of patients treated at the Maribor general hospital during 2001-2005]
  2006
 13. Aberer W; Zidarn M; Kranke B
  IgE antibodies to penicillin are indicative for but not conclusive proof of penicillin allergy
  2006
 14. Seme Katja; Štrumbelj Iztok; Ribič Helena; Tomič Viktorija; Kancler Franko; Zdolšek Barbara; Božanić Vinko; Naveržnik-Troha Breda; Dermota Urška; Sarjanović Ljudmila; Fišer Jerneja; Kavčič Martina; Harlander Tatjana; Vrabič Verica; Sodja Eva
  Občutljivost povzročiteljev okužb dihal na antibiotike v Sloveniji
  [Antimicrbial susceptibility of common respiratory tract pathogens in Slovenia]
  2006
 15. Gregorič Alojz
  Prikrita bakteriurija pri prvošolkah osemletk
  1978
 16. Jereb Matjaž; Lainščak Mitja; Marin Jožica; Popović Mara
  Herpes simplex virus infection limited to the brainstem
  2005
 17. Ribič Helena; Štrumbelj Iztok; Franko-Kancler Tatjana; Žohar-Čretnik Tjaša; Sarjanović Ljudmila; Grmek-Košnik Irena; Kavčič Martina; Harlander Tatjana
  Nacionalno spremljanje odpornosti pri sevih bakterije Haemophilus influenzae iz dihal v Sloveniji v letu 2003
  [Nation-wide surveillance of antimicrobial resistance of haemophilus influenzae strains from respiratory tract, Slovenia, 2003]
  2005
 18. Ribič Helena; Štrumbelj Iztok; Franko-Kancler Tatjana; Žohar-Čretnik Tjaša; Sarjanović Ljudmila; Grmek-Košnik Irena; Kavčič Martina; Harlander Tatjana
  Spremljanje odpornosti proti antibiotikom pri sevih Haemophilus influenzae iz dihal v Sloveniji v letu 2002
  [Surveillance of antimicrobial resistance in strains of Haemophilus influenzae from respiratory tract in Slovenia in 2002]
  2004
 19. Felc Zlata; Ilijaš-Trofenik Ana
  Bakterijske okužbe v zgodnjem neonatalnem obdobju
  [Early-onset neonatal bacterial infections]
  2004
 20. Ribič Helena; Smole Alenka; Oražem Toni
  Odpornost bakterij, ki smo jih osamili pri varovancih domov za ostarele
  [Antibiotic resistance of bacteria isolated from nursing home residents]
  2003
 21. Beović A; Kolman J; Seme K; Bošnjak R; Čižman M
  Ampicillin/sulbactam (A/S) in the treatment of acinetobacter spp.(A) infections
  2001
 22. Hedberg Maria; Nord Carl Erik; Kolman Jana
  Antimicrobial susceptibility of Bacteroides fragilis group isolates in Europe
  2003
 23. Zakotnik Breda
  Vpliv porabe antibiotikov in drugih dejavnikov na pojav okužb z odpornimi sevi bakterije Escherichia coli
  2003
 24. Mueller-Premru Manica; Beović Bojana
  Odvzem in transport kužnin in detekcija mikroorganizmov v hemokulturi
  2003
 25. Beović Bojana; Ribič Helena; Smole Alenka; Grmek-Košnik Irena; Berce Ingrid
  Ambulantno zdravljenje okužb sečil: ali je treba spremeniti priporočila za izkustveno zdravljenje
  2003
 26. Ribič Helena; Sočan Maja
  Spremljanje odpornosti neinvazivnih sevov Haemophilus influenzae proti antibiotikom v ljubljanski regiji
  [Surveillance of antimicrobial resistance in non-invasive strains of Haemophilus influenzae in the Ljubljana region]
  2003
 27. Štorman Alenka; Orešič Nadja; Zrimšek Romana; Berce Ingrid; Harlander Tatjana; Štrumbelj Iztok; Grmek-Košnik Irena; Drinovec Bojan; Andlovic Alenka
  Spremljanje serotipov in občutljivosti salmonel za antibiotike v Sloveniji
  [Salmonella serotypes and antimicrobial susceptibility surveillance in Slovenia]
  2002
 28. Grmek-Košnik Irena; Dermota Urška; Švent-Kučina Nataša
  Rezultati testiranja občutljivosti bakterij, osamljenih iz urina v Laboratoriju za medicinsko mikrobiologijo Zavoda za zdravstveno varstvo Kranj
  [Results of sensitivity testing of bacteria from urine in the laboratory for medical microbiology, Institute of public health Kranj]
  2001
 29. Pengov A; Čeru S; Jurčevič A
  Zdravljenje vimenskih okužb (mastitisa) pri kravah, ki jih povzročajo bakterije vrste Staphylococcus aureus
  [Treatment of bovine udder infections caused by Staphylococcus aureus]
  2001
 30. Urleb B; Krbavčič A; Čop A; Rotar A
  Determination of some impurities in capsulated ampicillin trihydrate
  1985
 31. Urleb U; Krbavčič A; Čop A; Rotar A; Dernovšek I
  Determination of some impurities in capsulated ampicillin trihydrate
  1985
 32. Urleb U; Krbavčič A; Čop A; Rotar A
  Determination of some impurities in capsulated ampicillin trihydrate
  1985
 33. Vodopivec P; Palka E; Sokolić M
  Bioavailability of two talampicillin formulations in dogs
  1983
 34. Mrhar A; Kozjek F; Karba R; Bremšak F; Drinovec J
  Ampicillin, pharmacokinetics and regimen design in patients on haemodialysis
  1983
 35. Mrhar A; Karba R; Kozjek F; Drinovec J
  Ampicillin therapy design in patients on haemodialysis
  1982
 36. Mueller-Premru Manica; Seme Katja; Križan-Hergouth Veronika; Andlovic Alenka; Gubina Marija
  Občutljivost bakterij, izoliranih na Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete v Ljubljani v letu 1999, in občutljivost bakterij v intenzivnih enotah Kliničnega centra v letu 1998
  [Antibiotic susceptibility of the bacteria isolated at the Institute of microbiology and immunology of the Ljubljana Medical faculty in 1999 and antibiotic susceptibility at Intensive care units of the Ljubljana medical centre in 1998]
  2000
 37. Kolman Jana; Štorman Alenka; Robnik Slavica; Novak Dušan; Žohar-Čretnik Tjaša; Smole Alenka; Harlander Tatjana; Kavčič Martina; Štrumbelj Iztok; Fišer Jerneja
  Pogled v pogostnost in občutljivost bakterije Escherichie coli, osamljene iz hemokultur seča
  [Insight in frequency of occurrence and antimicrobial susceptibility in Escherichia coli from blood cultures and urine]
  2000
 38. Mivšek-Mušič E; Mušič P
  Kako ravnamo ob domnevi alergije na beta-laktamske antibiotike
  [The management of patients with suspect allergy to beta-lactam antibiotics]
  2000
 39. Mueller-Premru Manica; Seme Katja; Križan-Hergouth Veronika; Andlovic Alenka; Gubina Marija
  Občutljivost bakterij, izoliranih na Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete v Ljubljani v letu 1998
  [The antibiotic susceptibility of bacteria isolated at the Institute of microbiology and immunology of the Medical faculty of Ljubljana in 1998]
  1999
 40. Barlič Ariana
  Izolacija in karakterizacija cisteinskih mutant ekvinatoksina II
  [Isolation and characterization of equinatoxin II cysteine mutants]
  1998
 41. Accetto Tomaž; Ambrožič Jerneja; Žgur-Bertok Darja; Grabnar Miklavž
  Kolicini in plazmid pRK100 uropatogenega seva KS533 bakterije Escherichia coli
  1998
 42. Debeljak Andrej; Mušič Ema; Kumelj Marko
  Bakterijska poslabšanja kronične obstruktivne pljučne bolezni (KOPB) in občutljivost za antibiotike
  [Bacterial exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and sensitivity for antibiotics]
  1998
 43. Urbančič-Rovan Vilma
  Diabetic foot infections - diagnosis and treatment
  1996
 44. Konkoly-Thege M; Stratchounsky L; Hryniewicz W; Dzierzanowska D; Urbaskova P; Foltan I; Hernadi F; Trupl J; Hočevar-Grom A; Žagar Z; et al ;
  New and emerging problems in infectious diseases and antimicrobial resistance after changes in Central and Eastern Europe (report of Central and Eastern European infectious diseases and chemotherapy societies)
  1996
 45. Rakovec S
  Možnosti uporabe penactama v perioperativni antimikrobni profilaksi
  1991
 46. Foeldešiova V; Kolar J; Špringer V
  Analysis of the prescription of antibiotics at a hospital department of surgery
  1996
 47. Kiivet RA; Biba V; Enache D; Foltan V; Gulbinovic J; Oltvanyi N; Oražem A; Popova M; Stika L
  Changes in the use of antibacterial drugs in the countries of central and eastern Europe
  1995
 48. Koželj Mirta; Lejko-Zupanc Tatjana
  Bolnik z umetnimi srčnimi zaklopkami
  1995
 49. Marschalko M; Preisz K; Harsing J; Horvath A
  Pyoderma vegetans. Report on a case and review of data on pyoderma vegetans and cutaneous botryomycosis
  1995
 50. Žgur-Bertok D; Ambrožič J; Podlesek Z; Grabnar M
  Tn5431, a new transposable element composed of Tn1721- and Tn3-like genes
  1994
 51. Čižman M; Jazbec J; Gubina M
  Racionalna uporaba antibiotikov pri majhnem otroku
  [The rationale use of antibiotics in a small child]
  1993
 52. Sher A; Veber M; Marolt-Gomišček M; Gomišček S
  Complexation of copper (II) ions with ampicillin: I. Spectroscopic and electrochemical investigation of interactions under equilibrium conditions
  1993
 53. Sher A; Veber M; Marolt-Gomišček M; Gomišček S
  The study of complexation of copper (II) ions with ampicillin: II. Dynamics of reactions
  1993
 54. Gubina M; Derganc M; Čižman M; Primožič J
  Long term survey of bacterial isolates from CSF and their sensitivity to antibiotics
  1992
 55. Schonwald S; Beus I; Car V; Mahovlić V; Jeren T; Plavšić F; Brlić V
  Bacampicillin, amoxycillin and talampicillin concentrations in bronchial secretions
  1988
 56. Marolt-Gomišček M
  Antibiotiki
  1992
 57. Sher A; Veber M; Marolt-Gomišček M; Gomišček S
  The application of electrochemical and spectroscopic methods for the caracterization of metal antibiotic systems
  1989
 58. Sočan M
  Vpliv antibiotikov na nastanek rezistence alfa hemolitičnih streptokokov v ustni votlini
  1990
 59. Tambić T
  Preizkušanje učinkovitosti penactama in vitro
  1991
 60. Keber D
  Kako Slovenija koristi podatke o praćenju potrošnje lijekova
  [How are the drug consumption data used in Slovenia?]
  1987
 61. Forsthuber V; Tuta J
  Iskustva s upotrebom ampivet-a u peradarskoj proizvodnji
  [Use of ampivet in poultry production]
  1986
 62. Marolt-Gomišček M; Furman-Jakopič M
  Suppurative meningitis from 1976 to 1985
  1986
 63. Marolt-Gomišček M
  Racionalna primjena penicilina i ampicilina danas
  1988
 64. Marolt-Gomišček M
  Zdravljenje vnetij dihal in prebavil z zdravili
  1988
 65. Marolt-Gomišček M
  Preimušestva i nedostatki terapevtičeskogo primenenija peroraljnjih form penicillina
  1987
 66. Kecmanović M; Pavlović M; Čanić M; Dulović O
  Racionalna antibiotiko-terapija
  1987
 67. Drinovec J; Bren A; Močivnik M; Kandus A; Ponikvar R; Malovrh M; Guček A; Varl J; Kveder R; Čižman B; Benedik M; Mrhar A; Kozjek F
  Cirkulacija pri boleznih ledvic
  1986
 68. Konstantinović S; Tričković S; Ranković Ž; Stanišić S; Konstantinović S
  Komparativni rezultati lečenja bakterijskih meningitisa cefotaksimom i kombinovanim antibioterapijom
  1987
 69. Marolt-Gomišček M; Radšel-Medvešček A
  Prikaz bolnikov z gnojnim meningitisom v letih 1976 do 1985
  1987
 70. Gubina M
  A comparative study of the sensitivity of bacteria of various origin to ofloxacin
  1987New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics