biomedicina slovenica


"ASPERGILLUS" : 153

 1. Tomazin Rok; Ločniškar Maja; Pilih Jernej I.; Matos Tadeja
  Screening for azole-resistant Aspergillus fumigatus isolates from clinical samples and hospital air
  2017
 2. Tomazin Rok; Deželak Urška; Pirš Mateja; Gregorič Lea; Matos Tadeja
  Screening for azole-resistant Aspergillus fumigatus in environmental samples in Slovenia
  2017
 3. Tomazin Rok; Matos Tadeja
  Fungal infections in patients with cystic fibrosis
  [Glivne okužbe pri bolnikih s cistično fibrozo]
  2017
 4. Arendrup Maiken C.; Meletiadis J.; Mouton J. W.; Guinea J.; Cuenca-Estrella Manuel; Lagrou K.; Howard Susan J.; Matos Tadeja
  EUCAST technical note on isavuconazole breakpoints for Aspergillus, itraconazole breakpoints for Candida and updates for the antifungal susceptibility testing method documents
  2016
 5. Novak Maruša; Sepčić Kristina; Anderluh Gregor
  Biološka vloga ter lastnosti egerolizinov in proteinov z domeno MACPF v nitasti glivi Aspergillus niger
  [Biological role and characterisation of aegerolysins and proteins with MACPF domain in filamentous fungus Aspergillus niger]
  2016
 6. Capuder Maja; Tevž Gregor; Šolar Tina; Benčina Mojca; Sodja Eva; Legiša Matic
  Post-translational modification of 6-phosphofructo-1-kinase - new type of primary metabolism regulation
  2007
 7. Kraševec Nada; Milunović Tatjana; Anžur-Lasnik Marija; Lukančič Irena; Komel Radovan; Gaberc-Porekar Vladka
  Human granulocyte colony stimulating factor (G-CSF) produced in the filamentous fungus Aspergillus niger
  2014
 8. Usenik Aleksandra; Tevž Gregor; Capuder Maja; Benčina Mojca; Legiša Matic
  Insertion of mutated truncated pfkA gene from Aspergillus niger into Escherichia coli
  [Vnos mutiranega krajšega gena pfkA iz glive Aspergillus niger v bakterijo Escherichia coli]
  2006
 9. Capuder Maja; Tevž Gregor; Šolar Tina; Benčina Mojca; Legiša Matic
  Increased productivity of recipient commercial micro-organisms after the insertion of modified PFK1 gene from Aspergillus niger
  [Povečanje produktivnosti komercialnih mikroorganizmov po vnosu spremenjenega PFK1 gena glive Aspergillus niger]
  2006
 10. Benčina Mojca; Bagar Tanja
  pH homeostasis in Aspergillus
  2009
 11. Rojko Tereza; Lotrič-Furlan Stanka; Matos Tadeja
  Glivni artritisi
  [Fungal arthritis]
  2013
 12. Cerar Tjaša; Tomazin Rok; Matos Tadeja
  Genotipizacija plesni Aspergillus fumigatus, osamljenih iz vzorcev zraka v bolnišničnih prostorih in v vzorcih dihal
  [Genotyping of Aspergillus fumigatus isolated from respiratory and hospital air]
  2013
 13. Korošec Branka; Sova Matej; Turk Samo; Kraševec Nada; Novak Metka; Lah Ljerka; Stojan Jure; Podobnik Barbara; Berne Sabina; Zupanec Neja; Bunc Marko; Gobec Stanislav; Komel Radovan
  Antifungal activity of cinnamic acid derivatives involves inhibition of benzoate 4-hydroxylase (CYP53)
  2013
 14. Perčič Simona; Ihan Alojz
  Invazivna aspergiloza pri nekonvencionalnih bolnikih
  [Invasive aspergillosis in non-conventional patients]
  2013
 15. Kralj-Kunčič M; Jaklič D; Lapanje A; Gunde-Cimerman N
  Antibacterial and antimycotic activities of Slovenian honeys
  2012
 16. Zalar P; Novak M; de Hoog GS; Gunde-Cimerman N
  Dishwashers - a man-made ecological niche accommodating human opportunistic fungal pathogens
  2011
 17. Cerar Tjaša; Kofol Romina; Matos Tadeja
  Molekularne metode za tipizacijo glive Aspergillus fumigatus in njihova uporaba
  [Molecular methods for typing of Aspergillus fumigatus and their use]
  2011
 18. Usenik Aleksandra
  Izražanje nativnega in mutiranih genov 6-fosfofrukto-1-kinaze glive Aspergillus niger v bakteriji Escherichia coli in kvasovki Saccharomyces cerevisiae
  2011
 19. Sever Matjaž; Verstovsek Srdan; Erasmus Jeremy; Mattiuzzi Gloria N
  Mycotic pulmonary artery aneurysm due to Aspergillus infection in a patient with leukemia: case report and review of the literature
  2010
 20. Petric Š; Hakki T; Bernhardt R; Žigon D; Črešnar B
  Discovery of a steroid 11alpha-hydroxylase from Rhizopus oryzae and its biotechnological application
  2010
 21. Simčič Saša; Matos Tadeja
  Mikrobiološka diagnostika invazivne aspergiloze
  [Microbiological diagnosis of invasive aspergillosis]
  2010
 22. Kern Izidor; Lopert Anton
  Allergic bronchopulmonary aspergillosis with coexistant aspergilloma: a case report
  2010
 23. Matos Tadeja; Kavčič Tanja
  Vrstna raznolikost in koncentracije plesni v zraku bolnišničnega in zunanjega okolja
  [Species diversity and concentration of moulds in air samples from hospital indoor and outdoor environment]
  2010
 24. Bagar Tanja
  Spremljanje znotrajceličnih sprememb prostih kalcijevih ionov in vrednosti pH pri glivi Aspergillus niger
  2009
 25. Howard Susan J; Cerar Daša; Anderson Michael J; Albarrag Ahmed; Fisher Matthew C; Pasqualotto Alessandro C; Laverdiere Michel; Arendrup Maiken C; Perlin David S; Denning Davis W
  Frequency and evolution of Azole resistance in Aspergillus fumigatus associated with treatment failure
  2009
 26. Šolar Tina
  Uravnavanje metabolizma na ravni 6-fosfofrukto-1-kinaze pri glivi Aspergillus niger
  2008
 27. Aleksenko Alexei; Liu Wenguang; Gojković Zoran; Nielsen Jens; Piškur Jure
  Structural and transcriptional analysis of the pyrABCN, pyrD and pyrF genes in Aspergillus nidulans and the evolutionary origin of fungal dihydroorotases
  1999
 28. Pašić S; Bonači-Nikolić B; Nikolić M; Veljković D; Slavković B
  Chronic granulomatous disease: long-term follow-up and prognosis in Serbia
  [Kronična granulomatozna bolezen: dolgoročno sledenje in napoved izida v Srbiji]
  2008
 29. Bogovič Petra; Matičič Mojca; Dolenc-Voljč Mateja
  Sodobna ambulantna raba antimikotikov
  [Current outpatient use of antimycotics]
  2008
 30. Pavlović Miloš D; Bulajić Nina
  Great toenail onychomycosis caused by Syncephalastrum racemosum
  2006
 31. Podobnik Barbara; Korošec Branka; Kraševec Nada; Berne Sabina; Lah Ljerka; Komel Radovan
  Identification of a novel cytochrome P450 gene of the filamentous fungus Aspergillus fumigatus
  2007
 32. Unuk Sibila; Baklan Zvonko; Čizmarevič Bogdan; Lanišnik Boštjan; Golle Andrej
  Glivične okužbe v otorinolaringološkem področju in pristop k zdravljenju
  [Fungal infections of the ears-nose-throat and therapy]
  2007
 33. Čižman M; Ahčan J
  Racionalna raba protiglivičnih zdravil zdravljenju CF
  2006
 34. Maličev Elvira; Chowdhury Helena H; Maček Peter; Sepčić Kristina
  Effect of ostreolysin, an Asp-hemolysin isoform, on human chondrocytes and osteoblasts, and possible role of Asp-hemolysin in pathogenesis
  2007
 35. Matos T
  Epidemiology of Aspergillus spp. infection and their sensitivity to antimycotics
  2004
 36. Ocvirk R; Zver S; Matos T; Sever M
  Spores of Aspergillus spp. in the air of the Department of haematology in Ljubljana clinical center
  2005
 37. Škvarč Miha; Arsić-Arsenijević Valentina; Petkovič Ljubica; Filipič Bratko; Kotnik Vladimir; Sok Miha; Ihan Alojz
  Aspergillus fumigatus culture filtrates inhibit proliferation of A549 human lung carcinoma cell line
  2006
 38. Knez Maja; Krašna Teja
  Klinična uporaba določanja galaktomananskega antigena Aspergillus spp.
  2006
 39. Žnidaršič-Plazl Polona; Podgornik Helena
  Vaje iz biotehnologije
  2005
 40. Matos Tadeja
  Molecular diagnostics of medical important yeasts and moulds
  [Molekularna diagnostika medicinsko pomembnih gliv in plesni]
  2005
 41. Gunde-Cimerman Nina; Frisvad Jens C; Zalar Polona; Plemenitaš Ana
  Halotolerant and halophilic fungi
  2005
 42. Glaser Marjana; Lanišnik Bojan; Gronik-Kramberger Kristina
  Aspergillus rhinosinusitis with ethmoid cell involvement in a patient with acute myeloblastic leukemia
  2005
 43. Derling Zdenka; Legiša Matic
  Vpliv koncentracije raztopljenega kisika v substratu na intracelularno vrednost pH in hitrost rasti glive Aspergillus niger
  [Influence of dissolved oxygen tension on the intracellular pH value and the growth rate of Aspergillus niger]
  2004
 44. Ocvirk R; Matos T; Sever M; Zver S
  Vzorčenje spor plesni iz rodu aspergillus v zraku Kliničnega oddelka za hematologijo v Ljubljani
  2004
 45. Hof Herbert
  Fungal and parasitic infections in the immunocompromised host
  [Okužbe z glivami in paraziti pri imunsko oslabljenih bolnikih]
  2004
 46. Štaudohar M
  Izolacija in karakterizacija gena za regulatorno podenoto cAMP-odvisne proteinske kinaze pri glivi Aspergillus niger
  [Isolation and characterization of cAMP-dependent protein kinase regulatory subunit gene from fungus Aspergillus niger]
  1999
 47. Butinar L; Zalar P; Frisvad JC; Gunde-Cimerman N
  Penicillium, aspergillus and their teleomorphic forms in hypersaline habitat
  2004
 48. Dolenc-Stražar Zvezdana
  Patohistološke spremembe pri aspergilozi
  2004
 49. Matos Tadeja
  Laboratorijska diagnostika aspergiloze
  2004
 50. Praprotnik Marina; Kuhar Marijana
  Epidemiologija in patogeneza invazivne aspergiloze
  2004
 51. Gradišek Primož; Špec-Marn Ana
  Fungal infections in liver transplant patients in Slovenia
  2004
 52. Lanišnik Boštjan; Didanovič Vojko
  Akutni invazivni aspergilozni rinosinusitis pri bolnici z akutno mieloično levkemijo
  [Acute invasive Aspergillus rhinosinusitis in patient with acute myeloblastic leukemia]
  2004
 53. Ocvirk Renata; Matos Tadeja; Sever Matjaž; Zver Samo
  Vzorčenje spor plesni iz rodu Aspergillus v zraku Kliničnega oddelka za hematologijo v Ljubljani
  [Sampling of spores of Aspergillus spp. in air at Department of hematology in Ljubljana]
  2004
 54. Mlakar Tina; Mesojednik Suzana; Legiša Matic
  Post-translational modification of 6-phosphofructo-1-kinase in Aspergillus niger
  2004
 55. Kraševec Nada; Svetina Monika; Gaberc-Porekar Vladka; Menart Viktor; Komel Radovan
  In vivo and in vitro cleavage of glucoamylase-TNFalpha fusion protein secreted from Aspergillus niger
  2003
 56. Gunde-Cimerman Nina; Zalar Polona; Petrovič Uroš; Turk Martina; Kogej Tina; de Hoog Sybren; Plemenitaš Ana
  Fungi in the salterns
  2004
 57. Matos T; Gubina M
  Candida spp. and Aspergillus spp. infections and their sensitivity to antimicotics
  2003
 58. Kraševec Nada; Svetina Monika; Gaberc-Porekar Vladka; Menart Viktor; Komel Radovan
  In vivo versus in vitro cleavage of glucoamylase-TNFalpha fusion protein secreted from Aspergillus niger
  2003
 59. Legiša Matic
  Spontaneous modification of 6-phosphofructo-1-kinase in Aspergillus niger
  2003
 60. Mesojednik S; Smerkolj S; Legiša M
  Fragmentation and activation of 6-phosphofructo-1-kinase in Aspergillus niger
  2003
 61. Jernejc K; Benčina M
  Lipids in cAMP-dependent protein kinase Aspergillus niger mutants
  2003
 62. Jernejc K; Legiša M
  H+-ATPase of two Aspergillus niger strains
  2003
 63. Škrgat-Kristan Sabina; Kern Izidor; Mušič Ema
  Invasive pulmonary aspergillosis
  2001
 64. Matos Tadeja
  Glivična sepsa - nove diagnostične metode
  2003
 65. Gunde-Cimerman N; Frisvad J; Zalar P; Sonjak S; Plemenitaš A
  Extremophilic fungi in coastal Arctic environemnt
  2002
 66. Stražišar M
  Biološka razgradnja odpadnega micelija glive rodu Aspergillus
  [Biological degradation of waste mycelium fungi genus aspergillus]
  2002
 67. Petrovič Uroš; Gunde-Cimerman Nina; Plemenitaš Ana
  Cellular responses to environmental salinity in the halophilic black yeast Hortaea werneckii
  2002
 68. Svetina Monika; Kraševec Nada; Gaberc-Porekar Vladka; Komel Radovan
  Ezpression of catalytic subunit of bovine enterokinase in the filamentous fungus Aspergillus niger
  2000
 69. Gunde-Cimerman N; Cimerman M; Zalar P; Perković N
  Post-traumatic femur osteomyelitis of a healthy young man due to a mixed aspergillus infection
  1998
 70. Jernejc Katarina
  Tween 80 effects lipids and proteins in Aspergillus niger mycelium
  1998
 71. Matos Tadeja
  Oportunistične glive
  2002
 72. Benčina Mojca; Kozlova O; Legiša M; Read ND
  Cross talk between cAMP and calcium signalling in Aspergillus niger
  2002
 73. Kraševec N; Komel R
  Influence of introns on expression of human tumor necrosis factor a by Aspergillus niger
  2002
 74. Berne Sabina; Križaj Igor; Pohleven Franc; Turk Tom; Maček Peter; Sepčić Keistina
  Pleurotus and Agrocybe hemolysins, new proteins hypothetically involved in fungal fruiting
  2002
 75. Štaudohar Mojca; Benčina Mojca; Vondervoort Peter; van de Panneman Henk; Legiša Matic; Visser Jaap; Ruijter George JG
  Cyclic AMP-dependent protein kinase is involved in morphogenesis of Aspergillus niger
  2002
 76. Vodopivec M; Berovič M; Jančar J; Podgornik A; Štrancar A
  Application of convective interaction media disks with immobilised glucose oxidase for on-line glucose measurements
  2000
 77. Benčina Mojca; Legiša Matic
  Non-radioactive multiple reverse transcription-PCR method used for low abundance mRNA quantification
  1999
 78. Benčina M; Legiša M
  Stress mediated changes in expression of the pkaC gene, encoding the catalytic subunit of cAMP-dependent protein kinase, in Aspergillus niger
  2000
 79. Benčina M; Panneman H; Ruijter GJ; Legiša M; Visser J
  Characterization and overexpression of the Aspergillus niger gene encoding the cAMP-dependent protein kinase catalytic subunit
  1997
 80. Gunde-Cimerman Nina; Cerovac Sanja; Zalar Polona
  Biodiversity of filamentous fungi in the saltpans Sečovlje
  [Biotska pestrost gliv Sečoveljskih solin]
  2001
 81. Labanac Nataša
  Vloga proteinske kinaze C pri glivi Aspergillus niger
  2001
 82. Kraševec Nada; Svetina Monika; Gaberc-Porekar Vladka; Menart Viktor; Komel Radovan
  In vitro cleavage of glucoamylase fusion proteins secreted from Aspergillus niger
  2001
 83. Bunc Gorazd; Voršič Matjaž
  Long-term survival following treatment of multiple supra- and infratentorial aspergillus brain abscesses
  2001
 84. Koselj-Kajtna M; Kandus A; Rott T; Zver S; Zupan I; Koselj M; Bren A
  Aspergillus infection in immunocompromised patients
  2001
 85. Cimerman A; Legiša M
  Genetika glive Aspergillus niger
  1983
 86. Suhar A; Turk S; Derenčin M; Turk V
  Isolation of glucoamylase from the waste mycelium of Aspergillus niger used to produce citric acid
  1985
 87. Vidmar S; Turk V; Kregar I
  Beta-glucosidase from waste culture broth of Aspergillus niger under conditions for citric acid production
  1985
 88. Suhar A; Maljevac I; Polšak Z; Kotnik N; Derenčin M; Puizdar V; Turk V
  Pectinases and proteinases from industrial waste broth of Aspergillus niger used to produce citric acid
  1982
 89. Cimerman A; Legiša M; Urbanc-Berčič O; Sterle M
  Vloga elektronske mikroskopije pri zasledovanju morfologije glive Aspergillus niger
  1983
 90. Vidmar S; Kregar I; Derenčin M; Turk V
  Celulaze iz odpadne fermentacijske brozge Aspergillus niger
  1983
 91. Suhar A; Puizdar V; Kotnik M; Poljšak Z; Maljevac I; Derenčin M; Turk V
  Pektinaze in proteinaze v odpadni brozgi Aspergillus niger
  1983
 92. Suhar A; Raspor F; Derenčin M; Turk V
  Uporaba pektinolitičnih encimov iz odpadne brozge Aspergillus niger za bistrenje sadnih sokov in vin
  1983
 93. Kregar I; Maljevac I; Puizdar V; Derenčin M; Puc A; Turk V
  Proteases in culture filtrates of Aspergillus niger and Claviceps purpurea
  1981
 94. Cimerman A; Legiša M; Urbanc-Berčič O; Berberovič R
  Morphology of connidia of citric acid producing Aspergillus niger strains by scanning electron microscopy
  1982
 95. Cimerman A; Legiša M
  MORFOLOŠKE KARAKTERISTIKE GLIVE ASPERGILLUS NIGER MED BIOSIN
  1982
 96. Legiša M; Cimerman A; Sterle M
  GERMINATION OF ASPERGILLUS NIGER IN A HIGH CITRIC ACID YIELDING MEDIUM
  1981
 97. Cimerman A; Drinovec B
  MORFOLOŠKE ZNAčILNOSTI GLIVE ASPERGILLUS NIGER MED BIOSINTEZO CITRONSKE KISLINE
  1979
 98. Škrgat-Kristan Sabina; Kern Izidor; Debeljak Andrej
  Invazivna aspergiloza pljuč pri bolnici s sarkoidozo: primer iz klinične prakse
  [Invasive lung aspergillosis in patient with sarcoidosis: case report]
  2001
 99. Tomič V; Mali M; Stokič J
  Antfingual susceptibilty testing of aspergillus fumigatus with a simple new method
  2000
 100. Zver Samo
  Invazivne glivične okužbe - naše izkušnje pri diagnostiki in zdravljenju
  [Our experiences with diagnostics and treatment of invasive fungal infections]
  2000

1 101  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics