biomedicina slovenica


"Asconycota" : 2

 1. Kejžar Anja; Lenassi Metka
  Vloga signalne poti odziva HOG in vpliv poti kalcinevrina pri prilagoditvi glive Hortaea werneckii na hiperslano okolje
  [The role of the HOG signalling pathway and the impact of the calcineurin pathway on adaptation of fungus Hortaea werneckii to hypersaline environment]
  2015
 2. Globočnik Sara; Plemenitaš Ana; Lenassi Metka
  Biokemijska karakterizacija encima Hal2, ključnega za toleranco kvasovk na natrijeve ione
  2013New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics