biomedicina slovenica


"BIRDS" : 535

 1. Ružić-Sabljić Eva; Cerar Kišek Tjaša
  Borrelia genotyping in Lyme disease
  2016
 2. Dahl Friedrich
  Leitfaden zum Bestimmen der Vögel Mittel-Europas, ihrer Jugendkleider und ihrer Nester, nach leicht und sicher erkennbaren Merkmalen
  1912
 3. Health Melanie F.; Evans Michael I.
  Important bird areas in Europe
  2000
 4. Health Melanie F.; Evans Michael I.
  Important bird areas in Europe
  2000
 5. Bandelj Petra; Blagus Rok; Trilar Tomi; Vengušt Modest; Vergles-Rataj Aleksandra
  Influence of phylogeny, migration, and type of diet on the presence of intestinal parasites in the faeces of European passerine birds (Passeriformes)
  2015
 6. Allen Joel Asaph
  On the mammals and winter birds of East Florida, with an examination of certain assumed specific characters in birds, and a sketch of the bird faunæ of Eastern North America
  1871
 7. Buden Donald W.; Olson Storrs L.
  The avifauna of the cayerias of southern Cuba, with the ornithological results of the Paul Bartsch Expedition of 1930
  1989
 8. Zusi Richard Laurence
  A functional and evolutionary analysis of rhynchokinesis in birds
  1984
 9. Zusi Richard Laurence; Bentz Gregory Dean
  Myology of the purple-throated Carib (Eulampis jugularis) and other hummingbirds (Aves: Trochilidae)
  1984
 10. Olson Storrs L.; Steadman David W.
  The relationships of the Pedionomidae (Aves: Charadriiformes)
  1981
 11. Olson Storrs L.; Feduccia John Alan
  Presbyornis and the origin of the Anseriformes (Aves: Charadriomorphae)
  1980
 12. Olson Storrs L.; Feduccia John Alan
  Relationships and evolution of flamingos (Aves: Phoenicopteridae)
  1980
 13. Eckert Allan W.; Karalus Karl E.
  The wading birds of North America (north of Mexico)
  1981
 14. Zadravec Marko; Ballmann Mónika; Slavec Brigita; Račnik Joško; Zorman-Rojs Olga; Trilar Tomi; Harrach B.
  Adenovirusi pri pticah v Sloveniji
  2014
 15. Gruntar Igor; Vengušt Modest; Bandelj Petra; Trilar Tomi; Ocepek Matjaž; Kušar Darja
  Helicobacter anseris pri pticah selivkah v Sloveniji
  2014
 16. Strgulc-Krajšek Simona; Novak Marko
  Achenes of common ragweed (Ambrosia artemisiifolia) in packages of sunflower achenes for outdoor birds
  [Plodovi pelinolistne žvrklje (Ambrosia artemisiifolia) v paketih sončničnih plodov za prostoživeče ptice]
  2013
 17. Marhold Cvetka; Esenko Luka; Esenko Ivan
  Siva čaplja
  2010
 18. Pavlović Ivan; Floristean Iulia; Floristean Viorel; Ivanović Snežana; Kulišić Z.; Ilić Živka; Jovičič Dubrovka
  The first detection of Acuaria spinosa in pheasants
  2014
 19. Cvetkovikj Iskra; Dodovski Aleksandar; Naletoski Ivan; Mrenoski Slavco; Mitrov Dine; Krstevski Kiril; Dzadzovski Igor; Cvetkovikj Aleksandar
  No evidence of avian influenza viruses in backyard poultry from risk areas in R. Macedonia
  2012
 20. Benčina Dušan; Berčič Rebeka Lucijana; Cizelj Ivanka; Slavec Brigita; Dušanić Daliborka; Narat Mojca; Zorman-Rojs Olga; Dovč Peter
  Nevraminidazna aktivnost ptičjih patogenih mikroorganizmov
  [Neuraminidase activity of avian pathogens]
  2011
 21. Slavec Brigita; Račnik Joško; Krapež Uroš; Dovč Alenka; Zadravec Marko; Lindtner-Knific Renata; Hari Aleksandra; Zorman-Rojs Olga
  Virusi influence tipa A pri prostoživečih pticah v Sloveniji od leta 2006 do 2010
  2011
 22. Marhold Cvetka; Račnik Joško; Slavec Brigita; Zadravec Marko; Dovč Alenka
  Klinični pomen ugotavljanja okužb z bakterijo Chlamydophila psittaci pri pticah
  2011
 23. Račnik Joško; Trilar Tomi; Zadravec Marko; Slavec Brigita; Marhold Cvetka; Jelovšek Mateja; Vergles-Rataj Aleksandra; Avšič-Županc Tatjana; Zorman-Rojs Olga
  Proučevanje nekaterih bolezenskih povzročiteljev pri prostoživečih pticah pevkah (Passeriformes) ujetih na jesenskem preletu v Sloveniji
  2011
 24. Bandelj Petra; Trilar Tomi; Blagus Rok; Ocepek Matjaž; Rousseau J.; Weese J.Scott; Vengušt Modest
  Prevalence and molecular characterization of Clostridium difficile isolated from European Barn Swallows (Hirundo rustica) during migration
  2014
 25. Vrezec Al; Fekonja Dare; Šere Dare
  Obročkanje ptic v Sloveniji s pregledom domačih in tujih najdb v letu 2012
  [Bird ringing in Slovenia in 2012 with an overview of recoveries of birds ringed at home and abroad]
  2013
 26. Tome Davorin; Denac Damijan
  The Whinchat Saxicola rubetra - a cause for concern, at least from the Slovenian point of view
  2013
 27. Tome Davorin; Bordjan Dejan; Vrezec Al; Koce Urška; Denac Damijan
  Ptice Ljubljane in okolice: končno poročilo
  2011
 28. Marhold Cvetka; Slavec Brigita; Laroucau Karine; Vorimore Fabien; Račnik Jožko; Zadravec Marko; Keše Darja; Krapež Uroš; Dovč Alenka
  Detection of Chlamydia psittaci in cage birds in Slovenia by real-time PCR
  [Ugotavljanje bakterije Chlamydia psittaci pri sobnih pticah v Sloveniji s PCR v realnem času]
  2012
 29. Zorman-Rojs Olga; Slavec Brigita; Račnik Joško; Krapež Uroš; Zadravec Marko; Dovč Alenka; Hari Aleksandra; Trilar Tomi; Avšič-Županc Tatjana
  Pojavnost povzročiteljev aviarne influence in vročice zahodnega Nila pri pticah v Sloveniji
  [Incidence of avian influenza and West Nile in birds in Slovenia]
  2012
 30. Krofel Miha
  Monitoring of facultative avian scavengers on large mammal carcasses in Dinaric forest of Slovenia
  [Spremljanje priložnostnih pričjih mrhovinarjev na truplih velikih sesalcev v dinarskem gozdu Slovenije]
  2011
 31. Denac Damijan
  Population dynamics of the White stork Ciconia ciconia in Slovenia between 1999 and 2010
  [Populacijska dinamika bele štorklje Ciconia ciconia v Sloveniji med letoma 1999 in 2010]
  2010
 32. Gombač Petra; Bohinc Tanja; Trdan Stanislav
  Preučevanje učinkovitosti navadne nokote in vrtnega šetraja kot vmesnih posevkov za zmanjševanje škodljivosti tobakovega resarja (Thrips tabaci Lindeman, Thysanoptera, Thripidae) na poru
  [Research on efficiency of two intercrops, birdsfood trefoil and summer savory,to reduce damage caused by onion thrips (Thrips tabaci Lindeman, Thysanoptera, Thripidae) on leek]
  2011
 33. Dehkordi Rahmat Allah Fatahian; Parchami Ali; Bahadoran Shahab
  Light and scanning electron microscopic study of the tonge in the zebra finch Carduelis carduelis (aves: passeriformes: fringillidae)
  [Proučevanje jezika liščka Carduelis carduelis (Aves: Passeriformes: Fringillidae) s pomočjo svetlobne in vrstične elektronske mikroskopije]
  2010
 34. Krapež Uroš; Račnik Joško; Slavec Brigita; Fratnik Steyer Adela; Zadravec Marko; Zorman-Rojs Olga
  Detection and molecular characterization of a pigeon variant of avian paramyxovirus type 1 virus (PPMV-1) from a blackbird (Turdus merula)
  [Izolacija in molekularna karakterizacija golobje variante aviarnega paramiksovirusa tipa 1 (PPMV-1), ugotovljenega pri kosu (Turdus merula)]
  2010
 35. Božič Luka; Denac Damijan
  Številčnost, razširjenost in habitat nekaterih gnezdilk rečne struge na panonskem delu Drave
  [Bundance, distribution and habitat of some breeding river-bed birds on Pannonian part of the Drava river (NE Slovenia)]
  2010
 36. Božič Luka; Denac Damijan
  Številčnost in razširjenost izbranih gnezdilk struge reke Drave med Mariborom in Središčem ob Dravi (SV Slovenija) v letih 2006 in 2009 ter vzroki za zmanjšanje njihovih populacij
  [Abundance and distribution of selected breeding river-bed birds on the Drava River between Maribor and Središče ob Dravi (NE Slovenia) in 2006 and 2009, and causes of the reduction of their populations]
  2010
 37. Denac Damijan; Koce Urška; Tome Davorin; Vrezec Al
  Lov in uravnavanje populacij ptic
  [Hunting and population regulation in birds]
  2010
 38. Tome Davorin; Denac Damijan
  Individualno barvno obročkanje kot metoda v varsveni biologiji - preliminarni rezultati študije repaljščice (Saxicola ruberta) na Ljubljanskem barju
  [Individual colour ringing as a conservation biology method - preliminary results of the Whinchat (Saxiola rubetra) case study at Ljubljansko barje (Central Slovenia)]
  2009
 39. Vrezec Al; Bordjan Dejan; Perušek Mirko; Hudoklin Andrej
  Population and ecology of the White-tailed Eagle (Haliaeetus albicilla) and its conservation status in Slovenia
  2009
 40. Denac Damijan; Smole Jakob; Vrezec Al
  Naravovarstveno vrednotenje aviafavne ob Savi med Krškim in Jesenicami na Dolenjskem s predlogom novega mednarodno pomembnega območja (IBA) za ptice v Sloveniji
  [Aviafaunal conservation assessment of the Sava river b etween Krško and Jesenice na Dolenjskem and a proposal for a new important bird area (IBA) in Slovenia]
  2009
 41. Vrezec Al
  Melanism and plumage variation in macroura Ural Owl
  2009
 42. Tome Davorin
  Changes in the diet of long-eared owl Asio otus: seasonal patterns of dependence on vole abundance
  2009
 43. Koce Urša; Basle Tilen; Premzl Matjaž; Rozman Rok; Zakšek Barbara
  Razširjenost plotnega Emberiza cirlus in rumenega strnada E. citrinella v vzhodnih Halozah (SV Slovenija) ter raba tal na območju njunega pojavljanja
  [The distribution of Cirl Bunting Emberiza cirlus and Yellowhammer E. Citrinella in the east of Haloze (NE Slovenia) and agricultural use in the area of their occurrence]
  2008
 44. Krofel Miha
  Survey of scops Owl otus scops on the high karst grasslands of Snežnik plateau (southern Slovenia)
  [Popis velikega skovika Otus scops na visokokraških travnikih Snežniške planote (južna Slovenija)]
  2008
 45. Bevk Danilo; Trontelj Peter
  Upadanje populacije in možni vzroki za ogroženost divjega petelina Tetrao urogallus v Škofjeloškem, Cerljanskem in Polhograjskem hribovju
  [Decline and threat analysis of the Capercaillie Tetrao urogallus in the Škofja Loka, Cerkno and Polhov Gradec Mountains (central Slovenia)]
  2008
 46. Trontelj Peter
  Ptice občine Dol pri Ljubljani
  2008
 47. Vrezec Al; Vrh-Vrezec Petra
  Delež levcistične oblike "immutabilis" laboda grbca Cygnus olor v prezimujoči subpopulaciji na Zbiljskem jezeru (osrednja Slovenija)
  [Proportion of leucistic Polish morph "immutabilis" in the wintering subpopulation of Mute Swan Cygnus olor at Lake Zbilje (central Slovenia)]
  2007
 48. Tome Davorin
  Rast mladičev repaljščice Saxicola rubetra na Ljubljanskem barju (osrednja Slovenija)
  [Growth of young whinchats Saxicola rubetra on Ljubljansko barje (central Slovenia)]
  2007
 49. Vrezec Al
  Rumeni vrtnik Hippolais icterina
  [Icterine Warbler]
  2007
 50. de Groot Maarten; Bordjan Dejan
  Possibilities for fire as a management tool on Kras (SW Slovenia): a bird's perspective
  [Gozdni požar kot orodje upravljanja zemljišč na Krasu (JZ Slovenija): ptičja perspektiva]
  2007
 51. Tome Davorin
  Nest defense and some rare breeding events in long-eared owls (Asio otus)
  2007
 52. Vrezec Al
  Marine and coastal birds of Slovenia: status, population size and consrvation of Mediterranean action plan species
  2006
 53. Aransay N
  Proceedings of the 1st symposium on the Mediterranean action plan for the conservation of marine and coastal birds; 2005 Nov 17-19; Vilanova i la Geltru, Spain
  2006
 54. Potočnik Marko
  Okužba s humanim virusom papiloma v dlančnih mešičkih pri moških bolnikih z genitalnimi bradavicami
  2006
 55. Denac Damijan
  Navadna čigra
  2006
 56. Vrezec Al; Vrh Petra
  Pegam Bombycilla garrulus
  [Waxwing]
  2006
 57. Vrezec Al
  Mali žagar Mergellus albellus
  [Smew]
  2006
 58. Trontelj Peter
  Razprava: Komentar na članek Mihelič, T. and Genero, F. (2005): Occurence of griffon vulture Gyps fulvus in Slovenia in the period from 1980 to 2005. - Acrocephalus 26 (125): 73-79
  [Forum: Comments on the article Mihelič, T. and Genero, F. (2005): Occurence of griffon vulture Gyps fulvus in Slovenia in the period from 1980 to 2005. - Acrocephalus 26 (125): 73-79]
  2006
 59. Vrezec Al
  Strong agonistic reaction of territorial male blackbird Turdus merula against its self-image
  [Močna agonistična reakcija teritorialnega samca kosa Turdus merula proti lastni podobi]
  2006
 60. Vrezec Al
  Ali je vzrok upada populacije jerebice Perdix perdix v Sloveniji prikrita kompeticija s fazanom Phasianus colchicus?
  [Is the grey patridge Perdix perdix population decline in Slovenia the result of apparent competition with the pheasant Phasianus colchicus?]
  2006
 61. Denac Damijan
  Aktualno o ukrepih za ohranitev navadne čigre v Sloveniji
  2006
 62. Denac Damijan
  Chick shelters did not prevent raptor predation on chiks in a mixed common tern Sterna hirundo and black-headed gull Larus ridibundus colony in Slovenia
  2006
 63. Krofel Miha
  Žerjav Grus grus
  [Common crane]
  2004
 64. Krofel Miha
  Beloglavi jastreb Gyps fulvus
  [Griffon vulture]
  2004
 65. Krofel Miha
  Kragulj Accipiter gentilis in kozača Strix uralensis
  [Goshawk and Ural owl]
  2005
 66. Krofel Miha
  Triprsti detel Picoides tridactylus
  [Three-toed woodpecker]
  2005
 67. Krofel Miha
  Belohrbti detel Dendrocopos leucotos
  [White-backed woodpecker]
  2005
 68. Vrezec Al; Jančar Tomaž; Božič Luka; Rubinič Borut
  Mandarin ducks Aix galericulata (Linnaeus) on the Sat Tal lakes near Nainital, Uttaranchal
  2005
 69. Labus Nada; Krofel Miha
  Žerjav Grus grus
  [Common crane]
  2003
 70. Krofel Miha
  Liska Fulica atra
  [Coot]
  2005
 71. Krofel Miha
  Ribji orel Pandion haliaetus
  [Osprey]
  2005
 72. Krofel Miha
  Črna štorklja Ciconia nigra
  [Black stork]
  2005
 73. Krofel Miha
  Črna štorklja Ciconia nigra
  [Black stork]
  2005
 74. Krofel Miha
  Mala uharica Asio otus
  [Lon-eared owl]
  2005
 75. Vrezec Al; Tome Davorin; Denac Damijan
  Selitev in izjemni selitveni pojavi pri pticah
  [Migration and exceptional migratory phenomena with birds]
  2006
 76. Denac Damijan
  Intraspecific exploitation competition as cause for density dependent breeeding success in the white stork
  2006
 77. Denac Damijan
  Resource-dependent weather effect in the reproduction of the white stork Ciconia ciconia
  2006
 78. Vrezec A; Saveljić D
  Breeding density of tawny owl Strix aluco territories in montane forest of mountain Bjelasica (Montenegro)
  [Gustina gnezdilišnih teritorija šumske sove Strix aluco u planinskim šumama na Bjelasici (Crna gora)]
  2005
 79. Zore Anamarija; Trilar Tomi; Ružić-Sabljić Eva; Avšič-Županc Tatjana
  Okuženost klopov in gostiteljev z bakterijami Borrelia burgdorferi sensu lato v Sloveniji
  2006
 80. Gaberščik Alenka; Šraj-Kržič Nina
  Cerkniško jezero - ramsarsko mokrišče
  2006
 81. Kotrošan Dražen; Štumberger Borut; Simić Dragan
  Mali priručnik za posmatranje ptica
  2005
 82. Vrezec Al
  Pita - plahi škrat tropskega pragozda
  2006
 83. Vrezec Al
  Kozača
  2006
 84. Vrezec Al
  Ptice naših krajev
  2006
 85. Trontelj Peter
  Načrtovana vetrna elektrarna na območju Volovje rebri - vpliv na ptice in njihov habitat
  2005
 86. Vrezec Al
  Krivokljun Loxia curvirostra
  [Crossbill]
  2005
 87. Vrezec Al
  Srednji detel Dendrocopos medius
  [Middle spotted woodpecker]
  2005
 88. Koce U
  Gnezditvena ekologija malega deževnika (Charadius dubius) v Ljubljanski kotlini
  [Nesting ecology of little ringed plover (Charadius dubius) in Ljubljana basin]
  2005
 89. Denac Damijan
  Raziskovalni tabori DOPPS
  2005
 90. Denac Damijan
  "Quo vadis", navadna čigra?
  2005
 91. Denac Damijan
  Lesna sova Strix aluco in veliki skovik Otus scops
  2005
 92. Denac Damijan
  Črnoglavi galeb Larus melanocephalus
  [Mediterranean gull]
  2005
 93. Denac Damijan
  Sloka Scolopax rusticola in Pegasta sova Tyto alba guttata
  [Woodcock and Barn owl]
  2005
 94. Denac Damijan
  Reglja Anas querquedula
  [Garganey]
  2005
 95. Denac Damijan; Denac Katarina
  Koconoga kanja Buteo lagopus
  [Rough-legged buzzard]
  2005
 96. Tome Davorin
  Razprava: komentar na članek Mihelič, t. & Genero, F. (2005): Occurrence of Griffon Vulture Gyps fulvus in Slovenia in the period from 1980 to 2005. - Acrocephalus 26 (125): 73-79
  [Forum: comments on the article by Mihelič, T. & Genero, F. (2005): Occurrence of Griffon Vulture Gyps fulvus in Slovenia in the period from 1980 to 2005. - Acrocephalus 26 (125): 73-79.]
  2005
 97. Denac Damijan; Vrezec Al
  Tengmalm's owl Aegolius funereus found in bare karst area of Pag island (N Dalmatia, Croatia)
  [Koconogi čuk Argolius funereus najden v goli kraški krajini otoka Pag (S Dalmacija, Hrvaška)]
  2005
 98. Trontelj Peter; Polak Slavko
  Long-legged buzzard
  [Rjasta kanja Buteo rufinus]
  2005
 99. Vrezec Al
  Črni škarnik Milvus migrans
  [Black kite]
  2005
 100. Vrezec Al
  Ornitološke taksonomske novosti
  [Novelties in ornithological taxonomy]
  2005

1 101 201 301 401 501  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics