biomedicina slovenica


"Beetles" : 53

 1. Ganglbauer Ludwig
  Die Käfer von Mitteleuropa
  1895
 2. Glen Robert
  Thomas Lincoln Casey fund
  1950
 3. Vrezec Al; Kapla Andrej; Ambrožič Špela
  Population trends of selected beetle species of Europeam conservation concern in Slovenia
  [Populacijski trendi izbranih vrst hroščev evropskega varstvenega pomena v Sloveniji]
  2014
 4. Ambrožič Špela; Kapla Andrej; Vrezec Al
  Population ecology of groups of predaceous diving-beetles (Coleoptera; Dytiscidae; Dytiscinae) in Slovenia
  [Populacijska ekologija združbe celikih kozakov (Coleoptera; Dytiscidae; Dytiscinae) v Sloveniji]
  2014
 5. Novak Metka; Urbanek Krajnc Andreja; Lah Ljerka; Zupanec Neja; Kraševec Nada; Križman Mitja; Bohlmann Joerg; Komel Radovan
  Low-density Ceratocystis polonica inoculation of Norway spruce (Picea abies) triggers accumulation of monoterpenes with antifungal properties
  2013
 6. Lah Ljerka; Haridas Sajeet; Bohlmann Joerg; Breuil Colette
  The cytochromes P450 of Grosmannia clavigera: genome organization, phylogeny, and expression in response to pine host chemicals
  2013
 7. Potočnik Hubert; Krofel Miha; Smole Irena; Vrezec Al; Kos Ivan
  Mrhovina kot prispevek k biotski pestrosti slovenskega živalstva
  [Carrion can contribute to biodiversity of Slovenian fauna]
  2012
 8. Trontelj Peter; Polak Slavko
  Replicated adaptive radiations in leptodirine cave beetles
  2012
 9. Vrezec Al; Ambrožič Špela; Kapla Andrej
  Population monitoring scheme development for endangered long-horn beetle Cerambyx cerdo
  2012
 10. Anonymous ;
  7th Symposium and Workshop on the Conservation of Saproxylic Beetles; 2012 May 12-14; Granada, Spain
  2012
 11. Žunič Alenka; Ray Ann M; Alten Ronald L; McElfresh Steven J; Hanks Lawrence M; Millar Jocelyn G
  Chemical communication of longhorn beetles, example of Ortholepthura valida (Cerambycidae: Lepturinae)
  [Kemična komunikacija pri kozličkih, primer Ortholepthura valida (Ceramycidae: Lepturinae)]
  2012
 12. Kautz Markus; Duell Jochen; Ohser Joachim
  Spatial dependence of random sets and its application to dispersion of bark beetle infestation in a natural forest
  2011
 13. Bohinc Tanja; Trdan Stanislav
  Privabilni posevki kot metoda zmanjševanja škodljivosti kapusovih stenic (Eurydema spp.) in kapusovih bolhačev (Phyllotreta spp.) na belem zelju - primerjava rezultatov med letoma 2009 in 2010
  [Trap cropping as a method for plant protection against stink bugs (Eurydema spp.) and flea beetles (Phyllotreta spp.) on white cabbage - results of two years experiment]
  2011
 14. Žnidarčič Dragan; Marković Damir; Bohinc Tanja; Trdan Stanislav
  Pomen dejavnikov antiksenoze kot mehanizma odpornosti zelja na primerih kapusovih bolhačev (Phyllotreta spp.) in kapusovih stenic (Eurydema spp.)
  [Significance of different factors of antixenosis as resistance mechanism of cabbage: a case study of flea beetles (Phyllotreta spp.) and cabbage stink bugs (Eurydema spp.)]
  2011
 15. Kapla A; Ambrožič Š; Vrezec A
  Status and seasonal dynamic of Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763) in Slovenia
  2010
 16. Vrezec A; Ambrožič Š; Kapla A
  Biology and ecology of flightless cerambycid Morimus funereus (Mulsant, 1862) as a background for monitoring application: laboratory and large-scale field study
  2010
 17. Pirnat A; Vrezec A
  Historical overview and recent situation on the knowledge of Osmoderma eremita (Scopoli, 1763) status in Slovenia
  2010
 18. Jurc Maja; Meterc Gregor; Pavlin Roman; Repe Andreja; Borkovič Danijel; Jurc Dušan
  Biodiversity of saproxylic beetles in managed conifer forests in Slovenia
  2010
 19. Podlesnik Jan; Jurc Maja
  Species dynamics and colonization patterns of saproxylic beetles in a cut down Norwey spruce tree in the altimontane belt of Alpine region of Slovenia
  2010
 20. Jurc Maja
  Program and abstracts of the 6th European symposium and workshop on conservation of saproxylic beetles; 2010 Jun 15-17; Ljubljana
  2010
 21. Ambrožič Š; Kapla A; Vrezec A
  Monitoring scheme of saproxylic beetles in the scope of Natura 2000 in Slovenia
  2010
 22. Polak Slavko; Trontelj Peter
  Suprageneric systematics of leptodirine beetles (Leiodidae, Cholevinae): molecular versus morphological characters
  2010
 23. Krofel Miha
  Scavengers of lynx prey: from beetles to bears
  2009
 24. Vrezec Al
  Hrošči (Coleoptera) med Pohorjem in Haloza,i ter njihov pomen v slovenskem prostoru
  [Beetles (Coleoptera) between Haloze and Pohorje and their prupose in Slovenian space]
  2009
 25. Polak Slavko; Trontelj Peter
  Molecular phylogeny and new systematics of leptodirine subterranean beetles (Coleoptera, Leiodidae = Cholevidae): first results
  2008
 26. Vrezec Al; Kapla Andrej
  Naravovarstveno vrednotenje favne hroščev (Coleoptera) krajinskega parka Boč-Donačka gora v občini Rogaška Slatina: kvantitativna varstvenofavnistična analiza
  [Conservational evaluation of the beetle (Coleoptera) fauna in Boč-Donačka gora nature park within the Rogaška Slatina municipality: quantitative conservational and faunistic analysis]
  2007
 27. Kapla Andrej; Vrezec Al
  Morfološke značilnosti, razširjenost in opis habitata vrste Dolichus halensis v Sloveniji (Coleoptera: Carabidae): krešiči v agrarnih sistemih
  [Morphological characteristics, distribution and habitat description of Dolichus halensis in Slovenia (Coleoptera: Carabidae): carabids in agricultural systems]
  2007
 28. de Groot Maarten; Kleijn David; Jogan Nejc
  Species groups occupaying different trophic levels respond differemtly to the invasion of semi-natural vegetation by Solidago canadensis
  2007
 29. Vrezec Al; Kapla Andrej; Grobelnik Vesna; Govedič Marijan
  Analiza razširjenosti in ocena velikosti populacije rogača (Lucanus cervus) s predlogom conacije Natura 2000 območja Goričko (SI3000221): zasnova conacij izbranih Natura 2000 območij (7174201-01-01-0002) (Phare čezmejno sodelovanje Slovenija-Avstrija 2003)
  2006
 30. Kotarac Mladen; Govedič Marijan; Rozman Boštjan; Trčak Branka; Grobelnik Vesna; Šalamun Ali; Rebeušek Franc; Vrezec Al; Kapla Andrej
  Inventarizacija flore in izbranih živalskih skupin v Krajinskem parku Boč na območju občine Rogaška Slatina
  2006
 31. Zagmajster Maja; Sket Boris
  Distribution and biodiversity patterns of subterranean beetles (Insecta Coleoptera) in Dinaric karst - preliminary results
  2006
 32. Zupančič Klemen; Kolenc Matej; Dobrecovič Srečko
  Forenzična entomologija - čas določanja nastopa smrti po razvojnem ciklusu muh
  2005
 33. Vrezec Al; Kapla Andrej; Pirnat Alja; Ambrožič Špela
  Primerjava številčnosti govnačev (Coleoptera: Scarabaeoidea: Geotrupidae) v Sloveniji: uporaba popisne metode za hrošče z zemeljskimi pastmi na širšem območju
  [Relative activity abundances of the dor beetles (Coleoptera: Scarabaeoidea: Geotrupidae) in Slovenia: a large-scale aplication of the survey method using pitfall traps]
  2005
 34. Gruden Kristina; Pompe-Novak Maruša; Ravnikar Maja; Štrukelj Borut; Jongsma Maarten A
  Molecular basis of Colorado potato beetle adaptation to potato defence mechanisms
  2004
 35. Sket B
  The cave hygropetric - a little known habitat and its inhabitants
  2004
 36. de Groot Maarten
  Insect responses to invasive plant species: a case study about the effect of Solidago canadensis on the butterfly, hoverfly and carabid beetle diversity in the surroundings of Ljubljana
  2003
 37. Battelino Saba; Gros Anton
  Vpliv pnevmatizacije mastoida na funkcionalni izid timpanoplastik tipa I
  [Influence of mastoid pneumatization on functional result of type I tympanoplasty]
  2004
 38. Vrezec Al; Kapla Andrej; Polak Slavko
  Hrošči v alpskem svetu
  2004
 39. Gruden Kristina; Popovič Tatjana; Cimerman Nina; Križaj Igor; Štrukelj Borut
  Diverse enzymatic specificities of digestive proteases, 'Intestains', enable Colorado potato beetle larvae to counteract the potato defence mechanism
  2003
 40. Drovenik Božidar; Vrezec Al
  Hrošči Pomurja
  2002
 41. Vrezec Al; Pirnat Alja; Drovenik Božidar
  Poročilo o delu skupine za hrošče
  2002
 42. Gruden Kristina; Pompe-Novak Maruša; Ravnikar Maja; Štrukelj Borut; Jongsma Maarten A
  Analysis of insect adaptation by DNA-microarrays
  2001
 43. Slapar Nina; Štrukelj Borut; Gruden Kristina
  Analysis of intestains gene family in Colorado potato beetle
  2001
 44. Althoff Juergen; Danilevsky Mikhail L
  Seznam kozličev (Coloptera, Cerambycoidea) Evrope
  [A check-list of longicorn beetles (Coloptera, Cerambycoidea) of Europe]
  1997
 45. Gruden Kristina; Jongsma Maarten A; Herzog-Velikonja Blagajana; Štrukelj Borut
  Adaptation of Colorado potato beetle to plant defense mechanism
  [Adaptacija koloradskega hrošča na obrambni mehanizem rastlin]
  2000
 46. Kozinc Boris
  Analiza ostankov plena iz gnezda škrjančarja Falco subbuteo
  [Analysis of the remains of prey taken from hobby's Falco subbuteo nest]
  1999
 47. Jakša Barbara
  Žival meseca januarja: lubadarji
  [The creature of the month in January: the bark beetle]
  1999
 48. Drovenik Božidar
  Žival meseca septembra: usnjati krešič (Carabus coriaceus)
  [The creature of the month in September: Carabus coriaceus]
  1998
 49. Rogelj Boris
  Inhibitorji cisteinskih proteniaz kot potencialne obrambne molekule za zaščito rastlin
  [Cysteine proteinase inhibitors as potential plant defense molecules]
  1999
 50. Berden M; Jerman I; Škarja M
  Indirect instrumental detection of ultraweak presumably electromagnetic radiation from organisms
  1997
 51. Božič Janko
  Novi čebelji škodljivec na Floridi
  1998
 52. Gomboc S
  Iz življenja rogačev (Lucanidae) v severovzhodni Sloveniji
  [The life of the stag beetles (Lucanidae) in northeastern Slovenia]
  1993
 53. Drovenik B
  Prispevek k poznavanju pokalic (Elateridae-Coleoptera)
  [A contribution to the knowledge of the chick-beetles (Elateridae-Coleoptera) of Slovenia]
  1989New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics