biomedicina slovenica


"CURRICULUM" : 106

 1. Sivera Francisca; Ramiro Sofia; Čikeš Nada; Dougados Maxime; Gossec Laure; Kvien Tore K.; Lundberg Ingrid E.; Mandl Peter; Moorthy Arumugam; Frank Bertoncelj Mojca
  Differences and similarities in rheumatology specialty training programmes across European countries
  2015
 2. Bahun Mateja; Kalender Smajlović Sedina
  Izobraževalni programi na področju z dokazi podprte zdravstvene nege v Sloveniji
  2018
 3. Umek Nejc; Šoštarič Maja
  Medical emergencies in dental offices in Slovenia and readiness of dentists to handle them
  2018
 4. Ovca Andrej; Jevšnik Mojca; Raspor Peter
  Curriculum analysis of food safety competences at elementary and upper-secondary level of formal education inside food-related programs in Slovenia
  2018
 5. Klemenc-Ketiš Zalika; Čagran Branka; Dinevski Dejan
  Evaluating the difference between virtual and paper-based clinical cases in family medicine undergraduate education
  2018
 6. Jug Došler Anita
  Raziskovanje in usmerjanje prikritega kurikuluma v zdravstvenovzgojnem delu
  2017
 7. Švab Igor; Allen Justin; Žebiene Egle; Petek Šter Marija; Windak Adam
  Training experts in family medicine teaching
  2016
 8. Zupan Gašper; Lorber Bogdan
  Knowledge and awareness of epilepsy surgery among medical students
  2017
 9. Čuček-Trifkovič Klavdija; Lorber Mateja; Denny Margaret; Denieffe Suzanne; Gönc Vida
  Attitudes of nursing students towards learning communication skills
  2017
 10. Klemenc-Ketiš Zalika; Švab Igor; Petek Šter Marija; Bulc Mateja; Buchanan Josephine; Finnegan Henry; Sousa Jaime Correia; Yaphe John
  Twenty-five years of the international Bled course for teachers of family medicine in Europe
  2016
 11. Klanjšek Petra; Pajnkihar Majda
  Causes of inadequate intake of nutrients during the treatment of children with chemotherapy
  2016
 12. Gričar Nevenka; Kos Tanja; Prevc Manca; Robida Tonja
  Primerjava kliničnega opazovanja pri učencih v rednih osnovnih šolah in osnovnih šolah s prilagojenim programom
  [Comparison of clinical observation of pupils in regular elementary schools and elementary schools with special curriculum]
  2014
 13. McDonagh Theresa A.; Gardner Roy; Lainščak Mitja; Nielsen Olav W.; Parissis John T; Filippatos Gerasimos; Anker Stefan D.
  Heart Failure Association of the European Society of Cardiology specialist heart failure curriculum
  2014
 14. Prunk Tanja; Zdravković Bogdan; Munda Miha
  A comparative study of virtual microscopy versus traditional microscopy for introduction into the histology curriculum at a Faculty of Medicine
  [Primerjalna raziskava virtualne in tradicionalne mikroskopije z namenom uvajanja v kurikulum Medicinske fakultete]
  2015
 15. Blažun Helena; Kokol Peter; Vošner Janez
  Survey on specific nursing competences
  2015
 16. Brooke Joanne; Hvalič Touzery Simona; Skela-Savič Brigita
  Student nurse perceptions on evidence-based practice and research
  2015
 17. Mlinar Reljić Nataša; Strauss Maja; Donik Barbara
  Obravnava bolnika z bolečino z vidika študentov zdravstvene nege
  [Treatment of patients with pain from nursing students point of view]
  2015
 18. Zupančič Vesna
  Taksonomija učnih rezultatov študija zdravstvene nege v podporo skupnostni skrbi
  [Taxonomy of nursing care studies learning outcome in support of community care]
  2015
 19. Gillebert Thierry C.; Brooks Nicholas; Fontes-Carvalho Ricardo; Fras Zlatko; Gueret Pascal; Lopez-Sendon J.; Salvador Maria Jesus; Brink H. G.; Smiseth Otto A.
  ESC Core Curriculum for the General Cardiologist (2013)
  2013
 20. Djalali Ahmadreza; Komadina Radko
  Art of disaster preparedness in European Union: a survey on the health systems
  2014
 21. Prosen Mirko
  Introducing transcultural nursing education
  2015
 22. Banque - Vidiella Jaume; Kersnik Janko; Bartlett Margaret
  Euripa Educational Workshop
  2015
 23. Trobec Irena; Čuk Vesna; Istenič Starčič Andreja
  Kompetence zdravstvene nege ter opredelitev strategij razvoja kompetenc na dodiplomskem študiju zdravstvene nege
  [Competence in nursing practice and strategies for the development of competences in the undergraduate nursing curriculum]
  2014
 24. Miholič Petruša; Marušič Dorjan
  Pisanje (znanstvenih) člankov
  [Writing (scientific) articles]
  2009
 25. Šćepanović Darija; Kacin Alan
  Development of a new curriculum for continence therapists
  2008
 26. Mivšek Ana Polona; Skubic Metka; Petročnik Petra; Jug Došler Anita
  Izgradnja profesionalne identitete ter pomen poznavanja stilov spoznavanja posameznika
  [Establishment of professional identity and the importance of understanding the cognition styles of the individual]
  2014
 27. Klemenc-Ketiš Zalika; Kersnik Janko
  Importance of international networking in academic family medicine
  2014
 28. Nekrep Franc Viktor
  Začetki študija mikrobiologije na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani
  [Beginning of the Microbiology curriculum at the Biotechnical faculty of University of Ljubljana]
  2013
 29. Žalar Aleksandra; Leskovšek Evita
  Spolna vzgoja v srednjih šolah
  [Sex education in secondary schools]
  2013
 30. Hvalič Touzery Simona; Kydd Angela; Skela-Savič Brigita
  Odnos do dela s starostniki med kliničnimi mentorji
  [Clinical mentors' attitudes towards working with older adults]
  2013
 31. Opalk Špela; Kvas Andreja; Vrbovšek Sanja
  Odnos pedagoških delavcev v osnovni šoli do zdravstvenovzgojnih vsebin
  [#The #attitude of primary school teachers towards health and educational contents]
  2013
 32. Kovačič U; Kosec L
  Effectiveness and limitations of learning cardiopulmonary resuscitation with an automated external defi brillator in the curriculum of First Aid courses among lay people
  2012
 33. Klemenc-Ketiš Zalika; Bussche Piet Vanden; Rochfort Andree; Emaus Chantal; Eriksson Tina; Kersnik Janko
  Teaching quality improvement in family medicine
  2012
 34. Petek-Šter Marija; Mihailović Igor; Švab Igor; Kersnik Janko
  Teaching about quality improvement in specialist training for family medicine in Slovenia
  2012
 35. Švab Igor
  Possibilities of family medicine in medical education
  2012
 36. Pavličević Ivančica; Švab Igor
  Family medicine defines its academic niche: the Split Initiative
  2012
 37. Schofield Pat; Sofaer-Bennett Beatrice; Hadjistavropoulos Thomas; Zwakhalen Sandra; Brown Cary; Westerling Dagmar; Weissbrod Daniel; Krčevski-Škvarč Nevenka; Wright Shelagh
  A collaborative expert literature review of pain education, assessment and management
  2012
 38. Petek-Šter Marija
  Teaching communication at the Medical School in Ljubljana
  2012
 39. Švab Igor; Plemenitaš Ana; Ribarič Samo; Kopač Igor
  Enoviti magistrski študij na Medicinski fakulteti v Ljubljani
  [Uniform postgraduate studies at the Faculty of medicine in Ljubljana]
  2012
 40. Petek-Šter Marija; Švab Igor; Zalar Bojan; Tomori Martina
  Sporazumevanje - nov predmet na Medicinski fakulteti v Ljubljani
  [Communication - a new subject at the Medical Faculty of Ljubljana]
  2011
 41. Klemenc-Ketiš Zalika; Kersnik Janko
  Using movies to teach professionalism to medical students
  2011
 42. Grmec Štefek; Klemen Petra
  Izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo v okviru sistema NMP v Sloveniji - stanje in načrti
  [Education and research in emergency medicine in Slovenia - situation and challenges]
  2011
 43. Tobet Stuart; Henry Charles Sherman; DeMiranda Michael; Chen Thomas
  A multi-disciplinary research and teaching program in biomedical engineering for discovery and understanding of cell communication
  2010
 44. Klemenc-Ketiš Zalika; Hladnik Žiga; Kersnik Janko
  Self-medication among healthcare and non-healthcare students at University of Ljubljana, Slovenia
  2010
 45. Goličnik Marko
  Exact and approximate solutions for the decades-old Michaelis-Menten equation: progress-curve analysis through integrated rate equations
  2011
 46. Bajc Jure; Pavlin Jerneja
  National assessment of knowledge of physics and curriculum development in Slovenia
  2010
 47. Ziherl Saša; Susman Katarina; Čepič Mojca; Pavlin Jerneja; Glažar Saša A.; Vaupotič Nataša
  A teaching unit on liquid crystals
  2010
 48. Čepič Mojca; Ziherl Saša; Bajc Jure; Susman Katarina; Pavlin Jerneja; Vaupotič Nataša
  Physics and nature - a new course for the first year students of physics education
  2010
 49. Hočevar-Boltežar Irena
  Vozliči na glasilkah
  [Vocal fold nodules]
  2010
 50. Brajenović-Milić B; Ristić S; Kern J; Vuletić S; Ostojić S; Kapović M
  The effect of a compulsory curriculum on ethical attitudes of medical students
  2000
 51. Grmec Štefek; Klemen Petra
  Izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo v okviru sistema NMP v Sloveniji - kaj je narejeno in kaj nas še čaka
  [Education and research in emergency medicine in Slovenia - situation and challenges]
  2009
 52. Švab I; Petek-Šter M
  Long-term evaluation of undergraduate family medicine curriculum in Slovenia
  2008
 53. Pavlin Samo; Švab Igor; Kovačič Helena
  Ugotavljanje in razvijanje ključnih področij usposobljenosti (kompetenc) zdravnikov kot izhodišče za modernizacijo izobraževalnega programa
  [Identification and development of key competences of doctors as a starting point for modernizing the educational programme]
  2008
 54. Bulc Mateja; Švab Igor; Rotar-Pavlič Danica; Kolšek Marko
  Specialist training of Slovene family physicians
  2006
 55. Zalar Bojan; Strbad Mateja; Švab Vesna
  Psychiatric education: does it affect stigma?
  2007
 56. Košir Narcisa; Kosem Rok
  Vključenost vsebin s področja zobozdravstvene preventive v študij stomatologije (dentalne medicine)
  [Incorporation of preventive dentistry topics into the undergraduate curriculum of stomatology (dental medicine)]
  2007
 57. Kolšek M
  The influence of the family medicine curriculum on medical student's attitudes to family medicine
  2002
 58. Urbančič Klaudia
  Izobraževanje osebja - bo nov študijski predmet ustvaril razlike?
  2006
 59. Collins Rita; Nicklin Linda; Connolly Michael; Kallayne-Ory Chilla; Mičetić-Turk Dušanka; O'Connor Tom; Osztatni Zoltan; Procter Paula; Železnik Danica; Blažun Helena
  A living curriculum - developing a nursing currisulum for older person care at masters level in four European states
  2006
 60. Zgaga Ana; Pahor Majda
  Staranje v očeh študentov zdravstvene nege
  [How nursing students perceive ageing]
  2005
 61. Tušek-Bunc Ksenija; Kersnik Janko
  Development of curriculum for family medicine for new Medical school in Maribor
  2004
 62. Kitek Andreja
  Pridobivanje in poglabljanje veščin za iskanje zaposlitve in priprava lastne poklicne kariere
  [Acquiring and upgrading skills for seeking employment and planning own professional career]
  2004
 63. Manohin Aleksander
  Anketa o poznavanju tujih izrazov v medicini
  [Questionnaire about knowledge of foreign words and medical jargon]
  2004
 64. Iljaž Rade; Čerin Tadeja
  Kaj moramo vedeti o zdrabniški poklicni etiki pri delu z ljudmi
  [What do we have to know about physicians professional medical ethics]
  2004
 65. Švab Igor
  Spremembe kurikuluma na ljubljanski Medicinski fakulteti
  [Curicular reform at the Ljubljana Medical faculty]
  2004
 66. Švab Igor; Bulc Mateja
  Academic medicine: what does an outsider have to offer?
  2004
 67. Marušić Matko
  What it takes to love public health?
  [Kaj vse je potrebno, da vzljubiš javno zdravstvo?]
  2004
 68. Mozer Alenka; Cvirn Tanja; Bačnik Andreja
  Dijaki kot nosilci aktivnosti pri pouku: vizualizacija izbranih poglavij iz učnega načrta za kemijo v gimnaziji, izdelava učnih sredstev in predstavitev v svetovni splet
  [Students as bearers of in-class activities: visualisation of the chosen chapters from the chemistry curriculum for grammar school, designing of teaching devices and presentation of the project on the world wide web]
  2002
 69. Skvarč Mariza; Bačnik Andreja; Poberžnik Anita
  Kemija v devetletki - na poti do sprememb
  2002
 70. Petek Davorina
  Ustreznost podiplomskega študija iz medicine dela, prometa in športa
  [Suitability analysis of postgraduate course of occupational medicine]
  2001
 71. Vidmar Gaj; Stare Janez
  Bibliometrične študije statističnih metod na področju biomedicine kot podpora načrtovanju pedagoškega procesa
  [Bibliometric research on statistical methods in biomedicine as an aid to curriculum development]
  2003
 72. Kovač Marjeta
  Netekmovalna športna dejavnost za otroke in mladostnike
  [Out of competition sports activity of children and young people]
  2002
 73. Vidmar Gaj
  Bibliometric research on statistical methods in biomedicine as an aid to curriculum development
  2002
 74. Lunder Urška
  "Spikes" - šeststopenjski protokol za sporočanje slabe novice
  ["Spikes" - a six-step protocol for delivering bad news]
  2002
 75. Videmšek M; Karpljuk D; Štihec J
  Predšolska športna vzgoja
  [Pre-school sports education]
  2002
 76. Žlender B; Pokorn D; Pavčič M; Koch V
  Lack of training in public health nutrition in Slovenia - proposal of new directions in nutrition training curriculum
  2002
 77. Škapin M; Žgajnar J; Grešak M
  Dopolnjen zobozdravstveno-preventivni program v otroških vrtcih
  [Amended dental prevention programme in kindergartens]
  2001
 78. Verčkovnik Tatjana
  Biologija v prenovljeni šoli
  [Biology in the redeveloped school]
  2000
 79. Dawson Maureen M; Smith Christopher A
  Teaching molecular and cellular life sciences within the confines of biological and biomedical sciences
  [Poučevanje molekularne in celične biologije v okvirih bioloških in biomedicinskih ved]
  2000
 80. Ziherl Slavko
  Psychiatric training in Slovenia
  1997
 81. Gregorič Matej
  Primerjava izobraževalnih programov sanitarnega inženirstva v Republiki Sloveniji in izbranimi univerzami v Evropi
  2000
 82. Skalerič Uroš
  50 let študija stomatologije v Republiki Sloveniji
  [50 years of stomatology education in Republic of Slovenia]
  2000
 83. Eisemann Martin; Richter Jorg
  Stališča in odločanje medicinskih sester pri obravnavi življenjsko ogroženih starejših bolnikov: primerjava dveh različnih kulturnih okolij
  [Nurses attitudes and decision-making in the treatment of critically-ill elderly patients: a cross-cultural study]
  2000
 84. Kolšek Marko; Švab I; Bulc M; Žorž G
  The new summative assessment at the end of vocational training in family medicine in Slovenia
  1998
 85. Kokol Peter; Zazula Damjan; Brumec Viljem; Kolenc Ljudmila; Šlajmer-Japelj Majda
  New nursing informatics curriculum - an outcome from the NICE project
  1998
 86. Elliott Keith RF
  Maintaining a current molecular life sciences curriculum
  1999
 87. Lewis Max
  Biochemistry in the medical curriculum
  1999
 88. Zupanič-Slavec Zvonka
  Dr. Ivan Pintar and his contribution to the development of history of medicine in Slovenia
  1999
 89. Štiblar-Martinčič Draga
  Activation and motivation of medical students for learning histoembryology
  1998
 90. Kokol Peter; Zazula Damjan; Brumec Viljem
  Učni program informatike v negi
  [A nursing informatics curriculum]
  1998
 91. Kolšek M
  Undergraduate medical education in family medicine in Slovenia
  1997
 92. Švab Igor
  General practice in the curriculum in Slovenia
  1998
 93. Antolič Ivo
  Kratek pregled prizadevanj za enotnost stomatološkega študija in nazivov v okviru Medicinske fakultete v Ljubljani
  [A brief review of the endeavors to unify the study of stomatology, as well as, the academic titles at the Medical faculty in Ljubljana]
  1996
 94. Budihna Metka V
  Izobraževanje o predpisovanju zdravil v podiplomskem študiju na medicinski fakulteti
  [Education for undergraduate medical students in drug prescription]
  1996
 95. Rožić-Hristovski A
  Izobraževanje in usposabljanje na področju medicinske informatike
  [Education and training in medical informatics]
  1996
 96. Pogačnik M; Kogovšek J; Pestevšek U
  Curriculum development at the Veterinary faculty of the University of Ljubljana versus curriculum development at the Faculty of veterinary medicine of Utrecht university
  1995
 97. Mugoša J; Prunk-Franetič B
  Obveznosti in prosti čas naših šolarjev
  [Obligations and leisure time of Slovenian schoolchildren]
  1994
 98. Boegel-Dodič M
  Življenska in znanstvena pot prof. dr. Boža Škerlja ( 1904-1961)
  [Curriculum vitae of prof. dr. Božo Škerlj]
  1994
 99. Poštrak M
  V znamenju trojstev
  [In the sign of the triad]
  1994
 100. Pečan M; Smrkolj V; Manohin A; Rebec-Pavlič V
  Študija učinkovitosti dodiplomskega pouka anesteziologije
  [A survey of undergraduate training of anaesthesiology]
  1994

1 101  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics