biomedicina slovenica


"CURRICULUM" : 99

 1. Zupan Gašper; Lorber Bogdan
  Knowledge and awareness of epilepsy surgery among medical students
  2017
 2. Čuček-Trifkovič Klavdija; Lorber Mateja; Denny Margaret; Denieffe Suzanne; Gönc Vida
  Attitudes of nursing students towards learning communication skills
  2017
 3. Klemenc-Ketiš Zalika; Švab Igor; Petek Šter Marija; Bulc Mateja; Buchanan Josephine; Finnegan Henry; Sousa Jaime Correia; Yaphe John
  Twenty-five years of the international Bled course for teachers of family medicine in Europe
  2016
 4. Klanjšek Petra; Pajnkihar Majda
  Causes of inadequate intake of nutrients during the treatment of children with chemotherapy
  2016
 5. Gričar Nevenka; Kos Tanja; Prevc Manca; Robida Tonja
  Primerjava kliničnega opazovanja pri učencih v rednih osnovnih šolah in osnovnih šolah s prilagojenim programom
  [Comparison of clinical observation of pupils in regular elementary schools and elementary schools with special curriculum]
  2014
 6. McDonagh Theresa A.; Gardner Roy; Lainščak Mitja; Nielsen Olav W.; Parissis John T; Filippatos Gerasimos; Anker Stefan D.
  Heart Failure Association of the European Society of Cardiology specialist heart failure curriculum
  2014
 7. Prunk Tanja; Zdravković Bogdan; Munda Miha
  A comparative study of virtual microscopy versus traditional microscopy for introduction into the histology curriculum at a Faculty of Medicine
  [Primerjalna raziskava virtualne in tradicionalne mikroskopije z namenom uvajanja v kurikulum Medicinske fakultete]
  2015
 8. Blažun Helena; Kokol Peter; Vošner Janez
  Survey on specific nursing competences
  2015
 9. Brooke Joanne; Hvalič Touzery Simona; Skela-Savič Brigita
  Student nurse perceptions on evidence-based practice and research
  2015
 10. Mlinar Reljić Nataša; Strauss Maja; Donik Barbara
  Obravnava bolnika z bolečino z vidika študentov zdravstvene nege
  [Treatment of patients with pain from nursing students point of view]
  2015
 11. Zupančič Vesna
  Taksonomija učnih rezultatov študija zdravstvene nege v podporo skupnostni skrbi
  [Taxonomy of nursing care studies learning outcome in support of community care]
  2015
 12. Gillebert Thierry C.; Brooks Nicholas; Fontes-Carvalho Ricardo; Fras Zlatko; Gueret Pascal; Lopez-Sendon J.; Salvador Maria Jesus; Brink H. G.; Smiseth Otto A.
  ESC Core Curriculum for the General Cardiologist (2013)
  2013
 13. Djalali Ahmadreza; Komadina Radko
  Art of disaster preparedness in European Union: a survey on the health systems
  2014
 14. Prosen Mirko
  Introducing transcultural nursing education
  2015
 15. Banque - Vidiella Jaume; Kersnik Janko; Bartlett Margaret
  Euripa Educational Workshop
  2015
 16. Trobec Irena; Čuk Vesna; Istenič Starčič Andreja
  Kompetence zdravstvene nege ter opredelitev strategij razvoja kompetenc na dodiplomskem študiju zdravstvene nege
  [Competence in nursing practice and strategies for the development of competences in the undergraduate nursing curriculum]
  2014
 17. Miholič Petruša; Marušič Dorjan
  Pisanje (znanstvenih) člankov
  [Writing (scientific) articles]
  2009
 18. Šćepanović Darija; Kacin Alan
  Development of a new curriculum for continence therapists
  2008
 19. Mivšek Ana Polona; Skubic Metka; Petročnik Petra; Jug Došler Anita
  Izgradnja profesionalne identitete ter pomen poznavanja stilov spoznavanja posameznika
  [Establishment of professional identity and the importance of understanding the cognition styles of the individual]
  2014
 20. Klemenc-Ketiš Zalika; Kersnik Janko
  Importance of international networking in academic family medicine
  2014
 21. Nekrep Franc Viktor
  Začetki študija mikrobiologije na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani
  [Beginning of the Microbiology curriculum at the Biotechnical faculty of University of Ljubljana]
  2013
 22. Žalar Aleksandra; Leskovšek Evita
  Spolna vzgoja v srednjih šolah
  [Sex education in secondary schools]
  2013
 23. Hvalič Touzery Simona; Kydd Angela; Skela-Savič Brigita
  Odnos do dela s starostniki med kliničnimi mentorji
  [Clinical mentors' attitudes towards working with older adults]
  2013
 24. Opalk Špela; Kvas Andreja; Vrbovšek Sanja
  Odnos pedagoških delavcev v osnovni šoli do zdravstvenovzgojnih vsebin
  [#The #attitude of primary school teachers towards health and educational contents]
  2013
 25. Kovačič U; Kosec L
  Effectiveness and limitations of learning cardiopulmonary resuscitation with an automated external defi brillator in the curriculum of First Aid courses among lay people
  2012
 26. Klemenc-Ketiš Zalika; Bussche Piet Vanden; Rochfort Andree; Emaus Chantal; Eriksson Tina; Kersnik Janko
  Teaching quality improvement in family medicine
  2012
 27. Petek-Šter Marija; Mihailović Igor; Švab Igor; Kersnik Janko
  Teaching about quality improvement in specialist training for family medicine in Slovenia
  2012
 28. Švab Igor
  Possibilities of family medicine in medical education
  2012
 29. Pavličević Ivančica; Švab Igor
  Family medicine defines its academic niche: the Split Initiative
  2012
 30. Schofield Pat; Sofaer-Bennett Beatrice; Hadjistavropoulos Thomas; Zwakhalen Sandra; Brown Cary; Westerling Dagmar; Weissbrod Daniel; Krčevski-Škvarč Nevenka; Wright Shelagh
  A collaborative expert literature review of pain education, assessment and management
  2012
 31. Petek-Šter Marija
  Teaching communication at the Medical School in Ljubljana
  2012
 32. Švab Igor; Plemenitaš Ana; Ribarič Samo; Kopač Igor
  Enoviti magistrski študij na Medicinski fakulteti v Ljubljani
  [Uniform postgraduate studies at the Faculty of medicine in Ljubljana]
  2012
 33. Petek-Šter Marija; Švab Igor; Zalar Bojan; Tomori Martina
  Sporazumevanje - nov predmet na Medicinski fakulteti v Ljubljani
  [Communication - a new subject at the Medical Faculty of Ljubljana]
  2011
 34. Klemenc-Ketiš Zalika; Kersnik Janko
  Using movies to teach professionalism to medical students
  2011
 35. Grmec Štefek; Klemen Petra
  Izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo v okviru sistema NMP v Sloveniji - stanje in načrti
  [Education and research in emergency medicine in Slovenia - situation and challenges]
  2011
 36. Tobet Stuart; Henry Charles Sherman; DeMiranda Michael; Chen Thomas
  A multi-disciplinary research and teaching program in biomedical engineering for discovery and understanding of cell communication
  2010
 37. Klemenc-Ketiš Zalika; Hladnik Žiga; Kersnik Janko
  Self-medication among healthcare and non-healthcare students at University of Ljubljana, Slovenia
  2010
 38. Goličnik Marko
  Exact and approximate solutions for the decades-old Michaelis-Menten equation: progress-curve analysis through integrated rate equations
  2011
 39. Bajc Jure; Pavlin Jerneja
  National assessment of knowledge of physics and curriculum development in Slovenia
  2010
 40. Ziherl Saša; Susman Katarina; Čepič Mojca; Pavlin Jerneja; Glažar Saša A.; Vaupotič Nataša
  A teaching unit on liquid crystals
  2010
 41. Čepič Mojca; Ziherl Saša; Bajc Jure; Susman Katarina; Pavlin Jerneja; Vaupotič Nataša
  Physics and nature - a new course for the first year students of physics education
  2010
 42. Hočevar-Boltežar Irena
  Vozliči na glasilkah
  [Vocal fold nodules]
  2010
 43. Brajenović-Milić B; Ristić S; Kern J; Vuletić S; Ostojić S; Kapović M
  The effect of a compulsory curriculum on ethical attitudes of medical students
  2000
 44. Grmec Štefek; Klemen Petra
  Izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo v okviru sistema NMP v Sloveniji - kaj je narejeno in kaj nas še čaka
  [Education and research in emergency medicine in Slovenia - situation and challenges]
  2009
 45. Švab I; Petek-Šter M
  Long-term evaluation of undergraduate family medicine curriculum in Slovenia
  2008
 46. Pavlin Samo; Švab Igor; Kovačič Helena
  Ugotavljanje in razvijanje ključnih področij usposobljenosti (kompetenc) zdravnikov kot izhodišče za modernizacijo izobraževalnega programa
  [Identification and development of key competences of doctors as a starting point for modernizing the educational programme]
  2008
 47. Bulc Mateja; Švab Igor; Rotar-Pavlič Danica; Kolšek Marko
  Specialist training of Slovene family physicians
  2006
 48. Zalar Bojan; Strbad Mateja; Švab Vesna
  Psychiatric education: does it affect stigma?
  2007
 49. Košir Narcisa; Kosem Rok
  Vključenost vsebin s področja zobozdravstvene preventive v študij stomatologije (dentalne medicine)
  [Incorporation of preventive dentistry topics into the undergraduate curriculum of stomatology (dental medicine)]
  2007
 50. Kolšek M
  The influence of the family medicine curriculum on medical student's attitudes to family medicine
  2002
 51. Urbančič Klaudia
  Izobraževanje osebja - bo nov študijski predmet ustvaril razlike?
  2006
 52. Collins Rita; Nicklin Linda; Connolly Michael; Kallayne-Ory Chilla; Mičetić-Turk Dušanka; O'Connor Tom; Osztatni Zoltan; Procter Paula; Železnik Danica; Blažun Helena
  A living curriculum - developing a nursing currisulum for older person care at masters level in four European states
  2006
 53. Zgaga Ana; Pahor Majda
  Staranje v očeh študentov zdravstvene nege
  [How nursing students perceive ageing]
  2005
 54. Tušek-Bunc Ksenija; Kersnik Janko
  Development of curriculum for family medicine for new Medical school in Maribor
  2004
 55. Kitek Andreja
  Pridobivanje in poglabljanje veščin za iskanje zaposlitve in priprava lastne poklicne kariere
  [Acquiring and upgrading skills for seeking employment and planning own professional career]
  2004
 56. Manohin Aleksander
  Anketa o poznavanju tujih izrazov v medicini
  [Questionnaire about knowledge of foreign words and medical jargon]
  2004
 57. Iljaž Rade; Čerin Tadeja
  Kaj moramo vedeti o zdrabniški poklicni etiki pri delu z ljudmi
  [What do we have to know about physicians professional medical ethics]
  2004
 58. Švab Igor
  Spremembe kurikuluma na ljubljanski Medicinski fakulteti
  [Curicular reform at the Ljubljana Medical faculty]
  2004
 59. Švab Igor; Bulc Mateja
  Academic medicine: what does an outsider have to offer?
  2004
 60. Marušić Matko
  What it takes to love public health?
  [Kaj vse je potrebno, da vzljubiš javno zdravstvo?]
  2004
 61. Mozer Alenka; Cvirn Tanja; Bačnik Andreja
  Dijaki kot nosilci aktivnosti pri pouku: vizualizacija izbranih poglavij iz učnega načrta za kemijo v gimnaziji, izdelava učnih sredstev in predstavitev v svetovni splet
  [Students as bearers of in-class activities: visualisation of the chosen chapters from the chemistry curriculum for grammar school, designing of teaching devices and presentation of the project on the world wide web]
  2002
 62. Skvarč Mariza; Bačnik Andreja; Poberžnik Anita
  Kemija v devetletki - na poti do sprememb
  2002
 63. Petek Davorina
  Ustreznost podiplomskega študija iz medicine dela, prometa in športa
  [Suitability analysis of postgraduate course of occupational medicine]
  2001
 64. Vidmar Gaj; Stare Janez
  Bibliometrične študije statističnih metod na področju biomedicine kot podpora načrtovanju pedagoškega procesa
  [Bibliometric research on statistical methods in biomedicine as an aid to curriculum development]
  2003
 65. Kovač Marjeta
  Netekmovalna športna dejavnost za otroke in mladostnike
  [Out of competition sports activity of children and young people]
  2002
 66. Vidmar Gaj
  Bibliometric research on statistical methods in biomedicine as an aid to curriculum development
  2002
 67. Lunder Urška
  "Spikes" - šeststopenjski protokol za sporočanje slabe novice
  ["Spikes" - a six-step protocol for delivering bad news]
  2002
 68. Videmšek M; Karpljuk D; Štihec J
  Predšolska športna vzgoja
  [Pre-school sports education]
  2002
 69. Žlender B; Pokorn D; Pavčič M; Koch V
  Lack of training in public health nutrition in Slovenia - proposal of new directions in nutrition training curriculum
  2002
 70. Škapin M; Žgajnar J; Grešak M
  Dopolnjen zobozdravstveno-preventivni program v otroških vrtcih
  [Amended dental prevention programme in kindergartens]
  2001
 71. Verčkovnik Tatjana
  Biologija v prenovljeni šoli
  [Biology in the redeveloped school]
  2000
 72. Dawson Maureen M; Smith Christopher A
  Teaching molecular and cellular life sciences within the confines of biological and biomedical sciences
  [Poučevanje molekularne in celične biologije v okvirih bioloških in biomedicinskih ved]
  2000
 73. Ziherl Slavko
  Psychiatric training in Slovenia
  1997
 74. Gregorič Matej
  Primerjava izobraževalnih programov sanitarnega inženirstva v Republiki Sloveniji in izbranimi univerzami v Evropi
  2000
 75. Skalerič Uroš
  50 let študija stomatologije v Republiki Sloveniji
  [50 years of stomatology education in Republic of Slovenia]
  2000
 76. Eisemann Martin; Richter Jorg
  Stališča in odločanje medicinskih sester pri obravnavi življenjsko ogroženih starejših bolnikov: primerjava dveh različnih kulturnih okolij
  [Nurses attitudes and decision-making in the treatment of critically-ill elderly patients: a cross-cultural study]
  2000
 77. Kolšek Marko; Švab I; Bulc M; Žorž G
  The new summative assessment at the end of vocational training in family medicine in Slovenia
  1998
 78. Kokol Peter; Zazula Damjan; Brumec Viljem; Kolenc Ljudmila; Šlajmer-Japelj Majda
  New nursing informatics curriculum - an outcome from the NICE project
  1998
 79. Elliott Keith RF
  Maintaining a current molecular life sciences curriculum
  1999
 80. Lewis Max
  Biochemistry in the medical curriculum
  1999
 81. Zupanič-Slavec Zvonka
  Dr. Ivan Pintar and his contribution to the development of history of medicine in Slovenia
  1999
 82. Štiblar-Martinčič Draga
  Activation and motivation of medical students for learning histoembryology
  1998
 83. Kokol Peter; Zazula Damjan; Brumec Viljem
  Učni program informatike v negi
  [A nursing informatics curriculum]
  1998
 84. Kolšek M
  Undergraduate medical education in family medicine in Slovenia
  1997
 85. Švab Igor
  General practice in the curriculum in Slovenia
  1998
 86. Antolič Ivo
  Kratek pregled prizadevanj za enotnost stomatološkega študija in nazivov v okviru Medicinske fakultete v Ljubljani
  [A brief review of the endeavors to unify the study of stomatology, as well as, the academic titles at the Medical faculty in Ljubljana]
  1996
 87. Budihna Metka V
  Izobraževanje o predpisovanju zdravil v podiplomskem študiju na medicinski fakulteti
  [Education for undergraduate medical students in drug prescription]
  1996
 88. Rožić-Hristovski A
  Izobraževanje in usposabljanje na področju medicinske informatike
  [Education and training in medical informatics]
  1996
 89. Pogačnik M; Kogovšek J; Pestevšek U
  Curriculum development at the Veterinary faculty of the University of Ljubljana versus curriculum development at the Faculty of veterinary medicine of Utrecht university
  1995
 90. Mugoša J; Prunk-Franetič B
  Obveznosti in prosti čas naših šolarjev
  [Obligations and leisure time of Slovenian schoolchildren]
  1994
 91. Boegel-Dodič M
  Življenska in znanstvena pot prof. dr. Boža Škerlja ( 1904-1961)
  [Curriculum vitae of prof. dr. Božo Škerlj]
  1994
 92. Poštrak M
  V znamenju trojstev
  [In the sign of the triad]
  1994
 93. Pečan M; Smrkolj V; Manohin A; Rebec-Pavlič V
  Študija učinkovitosti dodiplomskega pouka anesteziologije
  [A survey of undergraduate training of anaesthesiology]
  1994
 94. Anonymous ;
  Plan i program specijalizacija u području farmacije i medicinske biokemije
  1991
 95. Marinček Č
  Edukacija kadrova u protetici i ortotici kod nas i u svijetu
  [Personnel education in the prosthetics and orthotics in Yugoslavia and abroad]
  1989
 96. King AS
  The theaching of anatomy in the biomedical curriculum
  1989
 97. Mrhar A; Krbavčić A
  Program specijalizacije iz farmaceutske informatike
  1988
 98. Primožič S; Mrhar A
  Informatika in računalništvo v programih študija farmacije
  1988
 99. Keber D; Sketelj J
  Studij medicine u nekim evropskim zemljama
  [Medical study in some European countries]
  1987New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics