biomedicina slovenica


"DITHIZONE" : 2

  1. Tratnik Janja; Pongrac Paula; Regvar Marjana
    Lokalizacija Cd pri ranem mošnjaku (Thlaspi praecox Wulf.) z difeniltiokarbazonom
    2007
  2. Smodiš B; Planinšek Z; Stegnar P
    Radiochemical determination of 210Pb
    1988New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics