biomedicina slovenica


"Dokumentiranje" : 99

 1. Ahačič Maruša; Kadivec Saša; Farkaš-Lainščak Jerneja
  Dokumentiranje navodil o življenjskem slogu in samoobvladovanju bolezni pri pacientih s kronično obstruktivno pljučno boleznijo
  [Documenting lifestyle and disease self-management recommendations for chronic obstructive pulmonary disease patients]
  2018
 2. Krel Cvetka; Rajkovič Vladislav; Benedik Peter; Bevc Sebastjan
  Elektronski zapis ZN in uporaba mobilnih naprav v klinični praksi
  2016
 3. Krel Cvetka; Rajkovič Vladislav; Benedik Peter; Bevc Sebastjan
  Model of electronic nursing care record for patients with vascular access malfunction
  2016
 4. Marinič Milena
  Dokumentiranje in informacijski sistem
  2016
 5. Marinič Milena
  Odgovornost za dokumentiranje v zdravstvu in dokazna vrednost zapisov
  2016
 6. Černoga Andreja; Kregar-Velikonja Nevenka; Rodica Barbara
  Dokumentiranje zdravstvene obravnave v bolnišnici
  2016
 7. Marinič Milena
  Dokazna vrednost zdravstvene dokumentacije
  [The probative value of health documentation]
  2016
 8. Skinder Savić Katja; Kalender Smajlović Sedina; Selan Nataša
  Merjenje, nadzor, dokumentiranje vitalnih in drugih pomembnih znakov za oceno pacientovega stanja
  2010
 9. Marinič Milena
  Documentation and archiving in the health demands amendment
  2016
 10. Djurič Marinka; Koncilja Andrej; Raztočnik Damjana
  Padci - nadzor in dokumentiranje
  2008
 11. Černoga Andreja; Dernovšek Mojca Zvezdana; Gomišček Boštjan
  Dokumentiranje incidentov v psihiatrični zdravstveni negi
  2015
 12. Krampl Daniela
  Dokumentiranje zdravstvene nege na Oddelku za očesne bolezni UKC Maribor
  2010
 13. Petkovšek Gregorin Romana; Skela-Savič Brigita
  Nurses' perceptions and attitudes towards documentation in nursing
  [Stališča medicinskih sester o pomembnosti dokumentiranja v zdravstveni negi]
  2015
 14. Videnšek Simona
  Pomen odgovornosti fizioterapevta pri vodenju dokumentacije v zdravstvu
  2011
 15. Sedej Tilen; Fink Andrej
  Stališča izvajalcev nujne medicinske pomoči o uporabnosti triažnega kartona
  [Emergency medical care providers' opinions about triage tag usability]
  2014
 16. Luštek Barbara; Berkopec Marjeta
  Elektronsko dokumentiranje perioperativne zdravstvene nege
  2011
 17. Videnšek Simona
  Proces dokumentiranja v fizioterapiji
  2011
 18. Pust Blanka; Rajkovič Vladislav; Zaletel Marija
  Dokumentiranje in informatizacija klinične poti
  [Documentation and computerization of clinical pathways]
  2014
 19. Pust Blanka; Rajkovič Vladislav; Zaletel Marija
  Informatizacija kliničnih poti
  [Informatization of clinical pathways]
  2013
 20. Pust Blanka; Rajkovič Vladislav; Zaletel Marija
  Model e - dokumentacije klinične poti za srčno operacijo
  [E-documentation model of clinical pathway for heart surgery]
  2013
 21. Brdar Ajda; Žvanut Boštjan; Štemberger Kolnik Tamara
  Elektronski zdravstveni zapis edukacij pacienta s sladkorno boleznijo
  [Electronic health record of education of the patient with diabetes]
  [development of prototype information system]
  2013
 22. Krel Cvetka; Tomažič Jožica; Rajkovič Vladislav; Habjanič Ana; Benedik Peter
  Oblikovanje modela elektronskega zapisa zdravstvene nege
  [Building a model of electronic nursing care records]
  2013
 23. Pust Blanka; Rajkovič Vladislav; Zaletel Marija
  Model e-dokumentacije klinične poti za srčno operacijo
  [#The #e-documentation model of the clinical pathway for heart surgery]
  2013
 24. Vrečar Alenka
  Klinična pot genetskega svetovanja pri bolnicah z rakom dojk in vloga medicinske sestre
  2013
 25. Gagić Radmila; Beranič-Ferk Katarina; Šprah Nina
  Obravnava razjede zaradi pritiska na Oddelku za intenzivno interno medicino Univerzitetni klinični center Maribor (UKC MB)
  2011
 26. Makovec Vesna
  Dokumentiranje in standardi, protokoli zdravstvene nege v enoti intenzivne terapije
  2009
 27. Petrijevčanin Biserka
  Dokumentiranje zdravstvene nege - profesionalni izziv v klinični praksi
  2009
 28. Horvat Marija
  Zdravstvena nega na področju ginekološke onkologije v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor včeraj, danes in jutri
  [Nursing in the field of gynecologic oncology at University Clinical Centre Maribor - yesterday, today and tomorrow]
  2008
 29. Valčič Željko
  Dokumentiranje zobozdravstvenih storitev z vidika pla nika ZZZS
  2007
 30. Kardoš Zorica; Svilenković Vesna
  Dokumentiranje bolečine
  2005
 31. Bitenc Nada; Klančnik-Gruden Maja; Medvešček-Smrekar Maja; Jaklič Asja
  Predstavitev učne delavnice proces zdravstvene nege v praksi
  2006
 32. Straunik Miroslava
  Možnosti sodelovanja med Visoko šolo za zdravstvo in klinično prakso na področju izobraževanja o dokumentaciji
  2006
 33. Škrabl Nika
  Dokumentacija kot element kakovosti v zdravstveni negi
  2006
 34. Istenič Irena
  Osnovna načela dokumentiranja
  2006
 35. Naka Sandra
  Pomen dokumentacije v zdravstveni negi
  2006
 36. Rijavec Irma
  Zbornik predavanj Dokumentiranje v procesu zdravstvene nege kirurškega bolnika; 2006 apr 20; Ljubljana
  2006
 37. Dajčman Davorin
  Vrednotenje tveganja za nastanek in sprožitev spora v gastrointestinalni endoskopiji
  2005
 38. Kohek Marija; Vogrinčič Ludvik
  Dokumentiranje postopkov v zdravstveni negi
  2005
 39. Černenšek Polonca
  Dokumentacija zdravstvene nege in dokumentiranje
  [Documentation and documents in nursing]
  2005
 40. Ahec Lidija
  Dokumentiranje v zdravstveni negi
  2004
 41. Medvešček-Smrekar Maja; Tušar Helena
  Opazovanje bolnika z epilepsijo in dokumentiranje zdravstvene nege
  2004
 42. Strauss Maja; Donik Barbara
  Dokumentiranje pri dajanju krvi in krvnih derivatov
  2004
 43. Strauss Maja
  Dokumentiranje transfuzije v Splošni bolnišnici Maribor
  2003
 44. Zavec Breda; Vidovič Zdravko
  Dokumentiranje akutne bolečine po VAS lestvici
  2003
 45. Lenarčič Jadran; Klopčar Nives
  Uporaba kinematičnega modela pri ocenjevanju dosegljivosti gornje ekstremitete
  2003
 46. Bitenc Nada
  Dokumentiranje v zdravstveni negi
  2003
 47. Zupan Ana
  Dokumentiranje zdravstvenovzgojnega dela pri sladkornem bolniku
  2003
 48. Lokar Katarina
  Dokumentiranje v zdravstveni negi
  2002
 49. Wigele Lilijana
  Dokumentiranje zdravstvene nege pri bolnikih v bronhoskopiji
  [Patient care records in bronchoscopy]
  2002
 50. Prunk-Franetič Breda
  Klimatsko zdravljenje otrok v Mladinskem zdravilišču Debeli Rtič
  2001
 51. Černivec Jelka
  Aktivnosti sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije na področju pravne zaščite medicinskih sester
  2001
 52. Kosjek Vera
  Naloge medicinske sestre ob dilemah, ki se porajajo ob cepljenju
  2001
 53. Filipčič Katja
  Pravice otrok - teze predavanja
  2001
 54. Petrovič Minja; Okršlar Ela; Sosič Klavdija
  Dotik, nasmeh in strokovno delo so skrivnosti uspešne medicinske sestre pri bolnem otroku
  2001
 55. Semič-Maršič Marta
  Etične dileme pri delu z otroki s posebnimi potrebami
  2001
 56. Mahmutovič Renata
  Medicinska sestra in etične dileme v ginekološki ambulanti
  2001
 57. Lovšin Boštjan
  Etične dileme pri delu z mladostnicami
  2001
 58. Kolenc Judita
  Dokumentiranje zdravstvene nege na Švedskem
  2001
 59. Karlovšek Alenka
  Dokumentiranje zdravstvene nege na otroškem oddelku Splošne bolnišnice Murska Sobota
  2001
 60. Žabkar Beisa
  Analiza dokumentiranja zdravstvene nege obale in krasa
  2001
 61. Anonymous ;
  Etične dileme, dokumentiranje in pravna zaščita medicinskih sester. Zbornik predavanj Strokovni seminar Pediatrične sekcije Zveze društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije; 2001 okt 11-12; Debeli Rtič
  2001
 62. Peric Helena Kristina
  Dokumentiranje zdravstvene nege
  2001
 63. Peric Helena Kristina
  Dokumentiranje in analiza incidentov na področju zdravstvene nege kot dejavnik zagotavljanja kakovosti zdravstvene nege
  1999
 64. Mori-Lukančič Majda
  Dokumentiranje zdravstvene vzgoje in postopkov zdravstvene nege v ambulanti splošne medicine
  2001
 65. Gašparovič Marta; Pavčič-Trškan Bara; Čarni-Dobovišek Darinka; Geč Tatjana
  Dokumentiranje v zdravstveni negi: poročilo o delu skupine za pripravo temeljnih navodil za dokumentiranje zdravstvene nege
  2001
 66. Slabe Damjan; Lovrec Ksenija
  Tabori "Mladi za zdravje"
  [Camps "Youth for health"]
  2001
 67. Fidler Valentin; Prepadnik Milan; Xie Yanfen
  Upgrading of gamma cameras for developing countries
  [Nadgradnja kamer gama za države v razvoju]
  2001
 68. Gašparič J; Koban B; Unuk S; Ivančič Š
  KVANTITATIVNA PRIMERJAVA DVEH FOTOGRAFSKIH POSTOPKOV ZA DOKUMENTIRANJE SCINTRIGRAFSKIH PODATKOV
  1981
 69. Kos-Mikuš A; Pogačnik D
  EVIDENTIRANJE IN DOKUMENTIRANJE ORGANIZIRANEGA PROSTOVOLJNEGA DELA NA PODROčJU VARSTVA DUŠEVNEGA ZDRAVJA OTROK
  1977
 70. Šušteršič Olga; Rajkovič Vladislav; Kljajić Miroljub
  Nova kakovost, ki jo prinaša strukturiran zapis v dokumentiranju zdravstvene nege
  [New quality as the result of a structured record in nursing care documentation]
  2000
 71. Dornik Sonja; Ahec Lidija
  Dokumentiranje zdravstvene nege
  [Nursing care records]
  2000
 72. Mori-Lukančič Majda
  Dokumentiranje in dokumentacija zdravstvene vzgoje
  [Documenting and documentation of health education]
  2000
 73. Dornik Sonja
  Dokumentiranje zdravstvene nege v operacijskem bloku
  1999
 74. Žabkar Beisa
  Dokumentiranje zdravstvene nege v predšolskem dispanzerju Koper
  2000
 75. Švajger Andreja
  Dokumentiranje delovne terapije
  [Documenting occupational therapy]
  1998
 76. Mori-Lukančič Majda
  Dokumentiranje in dokumentacija zdravstvene vzgoje
  1999
 77. Jakovljević Mirobljub; Hlebš Sonja
  Zbiranje in dokumentiranje podatkov o fizioterapevtskih storitvah
  1995
 78. Peric Helena Kristina
  Dokumentiranje v zdravstveni negi - zagotavljanje vidnosti in kakovosti v zdravstveni negi
  1997
 79. Rusjan Špela; Lisatc Božena
  Fizioterapevtsko vrednotenje in dokumentiranje stanja bolnika po možganski kapi
  [Physiotherapeutic evaluation and documentation of stroke patients]
  1996
 80. Peric Helena Kristina
  Dokumentiranje zdravstvene nege
  [Documentation of nursing care]
  1997
 81. Sekavčnik Tita
  Dokumentiranje zdravstvene nege: teze za dokumentiranje zdravstvene nege pri urgentnem bolniku
  1996
 82. Rumež-Bizjak L
  Kontinuirana zdravstvenega nega psihiatričnega bolnika na sprejemnem oddelku
  [Continuous nursing care of a psychiatric patient on the admission ward]
  1995
 83. Peric HK
  Dokumentiranje v zdravstveni negi - ali je res potrebno
  [Documentation in nursing care - is it really necessary]
  1995
 84. Anonymous ;
  Delovno terapevtsko ocenjevanje, vrednotenje in dokumentiranje. 4. letni posvet delovnih terapevtov Slovenije: zbornik
  1992
 85. Petek J; Lovše V
  Skupinsko kreativna terapija
  1992
 86. Rink I
  Gibalno-plesna terapija
  1992
 87. Grom A
  Mala pogovorna skupina. (Nastajanje in njen začetek)
  1992
 88. Milkovič J
  Likovno izražanje psihotičnega pacienta v skupini in skupinska analitična psihoterapija
  1992
 89. Špilak R; Ribič-Turk M
  Čufarjev dom kot oblika podaljšanega zdravljenja psihiatričnih bolnikov
  1992
 90. Piškur-Hostnik B
  Vrednotenje psihofizičnega stanja pri duševno prizadetih kombinirano motenih otrocih in mladostnikih
  1992
 91. Rotar E; Zajc D
  Oprema težje prizadetih bolnikov s pripomočki
  1992
 92. Rus S
  Računalnik kot ortotski pripomoček
  1992
 93. Šuc L
  Obravnava otrok po hudih poškodbah glave v zgodnji fazi
  1992
 94. Philar Z
  Obravnava hemiplegičnega otroka z vidika delovne terapije
  1992
 95. Janša J
  Delovnoterapevtska ocena bolnika s Parkinsovo boleznijo
  1992
 96. Ogrizek P
  Delavnice pod posebnimi pogoji na Gorenjskem
  1992
 97. Švajger A
  Ocenjevanje skozi aktivnosti - analiza aktivnosti
  1992
 98. Jernejčič N
  Organizacija in izvajanje delovne terapije na bolnikovem domu
  1992
 99. Rotar N
  Fizioterapevtsko vrednotenje in dokumentiranje stanja bolnika pri razvojno nevrološki obravnavi
  [Physiotherapeutic evaluation and documentation of the patient's state in neuro-developmental treatment]
  1992New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics