biomedicina slovenica


"Dostopnost" : 178

 1. Zupanič Slavec Zvonka; Vehovar Petra
  Univerzalna dostopnost do zdravstvenega varstva ob Svetovnem dnevu zdravja
  2018
 2. Slapar Majda
  Redke bolezni
  2018
 3. Mataln Mitja; Klemenc-Ketiš Zalika; Ivetić Vojislav
  Povezava med dostopnostjo hitrega CRP-testa in številom predpisanih antibiotikov pri okužbah dihalnih poti
  2017
 4. Rotar-Pavlič Danica; Petek Davorina; Stepanović Aleksander; Muževič Igor; Švab Igor; Klemenc-Ketiš Zalika
  Zdravniki družinske medicine pozivamo vlado k takojšnjemu in odločnemu ukrepanju
  2018
 5. Zabret Miha; Hočevar-Boltežar Irena; Šereg Bahar Maja
  The importance of the occupational vocal load for the occurence and treatment of organic voice disorders
  [Vpliv glasovne obremenitve pri poklicu na pojav in zdravljenje organsko pogojenih glasovnih težav]
  2018
 6. Poljak Mario
  Global overview of commercially available HPV tests
  2017
 7. Fekonja Zvonka; Pajnkihar Majda
  Use of cutting-edge biomedical devices for intravenous cannulation in the health care of a patient
  [Uporaba sodobnih biomedicinskih pripomočkov za vzpostavljanje periferne venske poti v zdravstveni oskrbi pacienta]
  2017
 8. Korošec Jagodič Helena; Pregelj Peter
  Razpoložljivost psihiatričnih zdravstvenih storitev in samomorilnost po izbranih regijah Slovenije
  2017
 9. Pivač Sanela; Skela-Savič Brigita
  Factors associated with greater potential for alcohol misuse among the students of the Gorenjska region
  [Dejavniki tveganja za uživanje alkoholnih pijač pri študentih v gorenjski regiji]
  2016
 10. Černe Anja; Petek Davorina
  Globalno dostopne informacije o medicini
  2016
 11. Marinič Milena
  Psychiatric health records are not publicly available document
  2015
 12. Kosi Ewa Iwona; Šoštarič Podlesnik Marija
  Trombolitično zdravljenje bolnikov z akutno ishemično možgansko kapjo in korist sistema TeleKap v Splošni bolnišnici Celje v letu 2014
  [Thrombolytic therapy of patients with acute ischemic stroke and benefits of the telestroke system in the Celje General hospital in 2014]
  2015
 13. Čufer Tanja
  Novi pristopi k zdravljenju ter raziskovanju raka in dostop do teh zdravljenj
  [New approaches to cancer treatment and research and access to them]
  2016
 14. Klemenc-Ketiš Zalika
  Abstract book and participants' and organisations' description
  2016
 15. Pejić Munira
  Pojavljanje mobinga med zaposlenimi v zdravstveni negi v Psihiatrični kliniki Ljubljana
  [The apperance of mobbing between employees in health care in Psychiatric clinic in Ljubljana]
  2011
 16. Kukec Andreja; Galičič An; Kranjec Natalija; Zaletel-Kragelj Lijana; Eržen Ivan
  Metode ocene izpostavljenosti onesnaženosti zraka z delci različnih velikosti za zdravje
  [Health exposure assessment methods for particles of varios sizes in outdoor air pollution]
  2016
 17. Kmetič Ksenija; Vajd Rajko; Grmec Štefek
  Analiza napotitev na sekundarno raven iz Enote nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Ljubljana v februarju 2006
  2006
 18. Kveder Tanja; Lakota Katja; Švec Tinka; Čučnik Saša; Žigon Polona; Ambrožič Aleš; Sodin-Šemrl Snežna; Božič Borut; Tomšič Matija
  Fluorometrična imunska metoda za določanje protiteles proti dvojnoverižni DNA
  2015
 19. Fink Rok; Kukec Andreja; Eržen Ivan
  Bioaccessibility of lead in sand intended for playground sandboxes in Slovenia
  [Biološka dostopnost svinca v mivki, ki je namenjen otroškim peskovnikom v Sloveniji]
  2015
 20. Onuk Sara; Rotar-Pavlič Danica
  Stališča o zdravstveni oskrbi oseb brez zdravstvenega zavarovanja
  2015
 21. Milošič Franc; Regent Tadej
  Ministrstvo brez jasnih odgovorov o ptujski urgenci
  2015
 22. Kramar Zupan Milena
  Dostop do zdravstvenih storitev kot pomembna determinanta (ne)enakosti v zdravju
  2015
 23. Perčič Simona; Eržen Ivan; Kukec Andreja
  Prostorski prikaz kapacitet izvajalcev preventivne zdravstvene dejavnosti na primarni ravni
  2015
 24. Lukman Žunec Darja
  V Ormožu jih bodo držali za besedo
  2015
 25. Lukman Žunec Darja
  Zakaj v Mursko Soboto in ne na Ptuj?
  2015
 26. Marinček Črt
  Design for all in information society
  2007
 27. Benedičič Ana; Navodnik-Preložnik Maja; Knavs Katja; Žuran Ivan
  Pregled neinvazivnih diagnostičnih preiskav pri kronični venski bolezni
  2011
 28. Žuran Ivan; Fošnarič Lidija; Benedičič Ana
  Organizacijski model multidisciplinarne obravnave bolnikov z boleznijo ven v Centru za bolezni ožilja Splošne bolnišnice Celje
  2011
 29. Petek Šter Marija; Šter Branko
  Pomen izobraževanja diplomiranih medicinskih sester v referenčnih ambulantah
  [The role of education for graduated nurses in model practices]
  2015
 30. Žmitek Janko; Žmitek Katja
  Koencim Q10 kot prehransko dopolnilo in zdravilo
  [Coenzyme Q10 as a dietary supplement and drug]
  2009
 31. Kos Mitja; Obradović Marko
  Dostopnost novih onkoloških zdravil slovenskim bolnikom
  [Accessability of Slovenian patients of oncology drugs]
  2009
 32. Urbančič Jure
  ORL preiskave, indikacije za njih in dostopnost
  2014
 33. Bulić-Vidnjevič Ivna
  Dostopnost zdravstvenih podatkov skupnostne psihiatrične obdelave
  2014
 34. Kobentar Radojka
  Celostni pristop k ugotavljanju in obravnavi bolečine pri obolelih za demenco
  [Comprehensive approach to the assessment and treatment of pain in dementia patients]
  2014
 35. Ivánecz Árpád; Jagrič Tomaž; Gajzer Borut; Potrč Stojan
  Vbodne rane trebuha - analiza 10-letne serije
  [Abdominal stab wounds: a 10-year survey in Slovenia]
  2011
 36. Čobal Nadja; Dernovšek Mojca Zvezdana; Zupančič Agata
  Resolucija o nacionalnem programu duševnega zdravja
  [National mental health programme for Slovenia]
  2010
 37. Marušič Dorjan; Prevolnik Rupel Valentina; Ceglar Jakob
  Nacionalni razpis za izbor najugodnejših ponudnikov za izvedbo zdravstvenih programov
  [National tender for health care services]
  2009
 38. Košir Polona; Kasesnik Karin; Samaluk Vita; Udovič Mitja
  Centralna baza zdravil (CBZ)
  [The central drug database (CDD)]
  2008
 39. Holc Iztok
  Jasna merila izboljšujejo dostopnost dragih zdravil
  2014
 40. Čaušević Majda; Ramšak-Pajk Jožica
  Aplikacija adaptacijskega modela Calliste Roy pri pacientu z rakom in s kronično bolečino
  [Application of Roy's adaptation model in cancer patient with chronic pain]
  2014
 41. Berce Vojko; Homšak Matjaž; Brunčko Aleksander; Koren Brigita; Tomazin Maja
  Tuberkulinski test in imunski odziv pri tuberkulozi
  [Tuberculin test and the immune response in tuberculosis]
  2012
 42. Naji Franjo
  Zdravstvena dejavnost naj bo namenjena državljanom
  2013
 43. Kastelic Andrej
  Možnosti za zdravljenje odvisnosti pacientov s kronično nemaligno bolečino od predpisanih opioidnih zdravil
  2012
 44. Kastelic Andrej
  Uspešna uporaba opioidnih zdravil pri zdravljenju odvisnosti
  2012
 45. Finderle Sanjo; Finderle Žarko
  Dostopnost in uporaba zdravljenja s hiperbaričnim kisikom v Sloveniji v obdobju 2006-2012
  [Accessibility and application of hyperbaric oxygen treatment in Slovenia from 2006 to 2012]
  2013
 46. Rozman Sonja
  Vključevanje javnosti in terenskih akcij v pripravo Medsektorsko in mednarodnousklajenih priporočil za širjenje avtohtonih medovitih rastlin in zatiranje invazivk
  [Inclusion of general public and field actions in the preparation of Inter-sectorally and internationally harmonized recommendations for the spreading of indigenous honey plants and control of invasive alien plants]
  2013
 47. Mavri Renata
  Prisotnost in sprejemljivost različnih oblik rekreacije na zavarovanih območjih v Triglavskem narodnem parku
  [#The #presence and acceptability of different forms of recreation in protected areas in the Triglav National Park]
  2013
 48. Štinek Jerneja; Mivšek Ana Polona; Prelec Anita
  Pritisk na fundus med drugo porodno dobo
  [Fundal pressure during the second stage of labour]
  2013
 49. Kovačič Grobelšek Vesna; Dai Klara; Gradišnik Suzana
  Pomen kapilaroskopije pri diagnostiki revmatoloških bolezni
  [Nailfold capilaroscopy in rheumatic diseases]
  2013
 50. Rajgelj Barbara
  Vpliv delovnopravnega, državljanskega in družinskopravnega statusa na neenako obravnavo v zdravstvenem zavarovanju
  [The effects of labour, citizenship and family status on the unequal treatment in health insurance]
  2012
 51. Šinkovec Nadja; Mihevc-Ponikvar Barbara; Renar Irma
  Dostopnost in izvajalci primarnega reproduktivnega zdravstvenega varstva ženskv Sloveniji v letu 2010
  [Accesibility and providers of primary women's reproductive health care in Slovenia in 2010]
  2011
 52. Markota Andrej; Kirbiš Simona; Strdin Košir Alenka; Marinšek Martin; Sinkovič Andreja
  Prikaz treh primerov zastrupitve s paracetamolom
  [Paracetamol intoxication - a case series]
  2011
 53. Žunkovič Matjaž; Žunkovič Lidija
  Računalniške simulacije v nujni medicinski pomoči
  [Computer simulations in prehospital emergency medical service]
  2011
 54. Reljič Milan; Kovač Vilma; Vlaisavljević Veljko
  Rezultati postopkov oploditve z biomedicinsko pomočjo v mariborskem centru v primerjavi s povprečnimi rezultati v slovenskih in evropskih centrih (Evropski IVF monitoring 2000-2005)
  [Results of biomedically assisted procreation in Maribor center compared with average results in Slovenian and European centers (European IVF Monitoring 2000-2005)]
  2011
 55. Poljanec-Bohnec Milenka
  Strokovne edukacijske podlage in strukturirani edukacijski programi za bolnike s sladkorno boleznijo
  [Professional educational basis and structured educational programs for patients with diabetes]
  2011
 56. Vovk Andreja; Brolih Nevenka
  Uvajanje sistema vodenja kakovosti po standardu ISO 9001:2008 na Oddelku za uroginekologijo Ginekološke klinike v Ljubljani
  [The introduction of the quality management system to the iso 9001:2008 standard at the division of Gynaecology, Department of urogynaecology Ljubljana]
  2011
 57. Krapež Tanja
  Samospoštovanje in družinski odnosi dijakov na Goriškem
  [Self-esteem and family relation of students in Goriška]
  2011
 58. Grabljevec Stanko; Mlakar Jelka; Pleterski-Rigler Dušica; Klančnik-Gruden Maja; Šargač Mario
  Analiza varnostnih zapletov v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana
  [Adverse event analysis in University Medical Centre Ljubljana]
  2011
 59. Panić Zorica; Vidmar Lidija
  Zagotavljanje varnosti pri aplikaciji zdravil
  [Ensuring safety in application od medication]
  2011
 60. Beganović Aldrijana; Trotovšek Tatjana; Grubešić Zlatko; Oroszy Dominika
  Uporaba kirurškega varnostnega kontrolnega seznama pri operativnem programu
  [The process of implementation of surgical safety checklist in the operation room]
  2011
 61. Marinšek Nevenka; Kramar Zdenka
  Vloga zdravil v preprečevanju padcev
  [The role of medications in fall prevention]
  2011
 62. Zavrl-Džananović Darinka
  Dostopnost storitev patronažnega varstva za prebivalce Slovenije
  [Population's accessability of community nursing care in Slovenia]
  2011
 63. Fende Tina; Koren Peter
  Znanje pacientov o neželenih učinkih sistemskega zdravljenja pljučnega raka
  [Patient knowledge about side effects of systemic teratment of lung cancer]
  2011
 64. Kordiš Tomislava
  Prehrana pacienta z antikoagulantno terapijo in dlaskorno boleznijo
  [Nutrition patient with anticoagulant therapy and diabetes mellitus]
  2011
 65. Petrinec-Primožič Marija; Duh Štefan; Košnik Martina; Pešak Slavica; Vegnuti Miljana
  Poraba lokalnega anestetika med bronhoskopijo z upogljivim bronhoskopom pri kadilcih in nekadilcih
  [The consumption of a local anaesthetic during bronchoscopy with flexible bronchoscope with smokers and non-smokers]
  2011
 66. Bratkovič Marjana
  Poučenost bolnikov o kronični obstruktivni pljučni bolezni
  [Education of patients with chronic obstructive lung disease]
  2011
 67. Prestor Lojzka
  Poučenost pacienta o neinvazivni mehanični ventilaciji na domu
  [Patient's knowing of mechanical ventilation at home]
  2011
 68. Kadivec Saša
  Postopek akreditacije po standardu NIAHO v Univerzitetni kliniki za pljučne bolezni in alergijo Golnik
  [NIAHO accreditation process at the University Clinic of Respiratory and Allergic Diseases Golnik]
  2011
 69. Mertelj Oti; Kramar Zdenka
  Uporaba klinične poti pri ooooskrbi kroničnih ran v Splošni bolnišnici Jesenice
  [Clinical pathways in management of chronic wound in General hospital Jesenice]
  2011
 70. Lavtižar Jana; Dolžan-Lindič Helena
  S klinično potjo do boljše dostopnosti in celovite obravnave pacienta
  [With clinical pathway to better accessability and comprehensive treatment]
  2011
 71. Živič Zlata
  Mejniki profesionalnega razvoja v procesu izobraževanja
  [Landmarks of proffesional development in educational process]
  2011
 72. Lokar Katarina; Matković Miladinka; Bernot Marjana
  Teoretično in praktično usposabljanje medicinskih sester v sekundarnih centrih za izvajanje zdravstvene nege pacientov na sistemskem zdravljenju raka
  [Theoretical and practical education of nurses in secondary centers for care of patients receiving systemic treatment]
  2011
 73. Matko Saša; Ovter Irena
  Vodenje z vidika babiškega tima
  [Management team in terms of midwives]
  2011
 74. Bregar Branko; Klančnik-Gruden Maja
  Zahtevnost zdravstvene nege in kader v slovenskih bolnišnicah
  [Nursing intensity and staffing in Slovenian hospitals]
  2011
 75. Ahec Lidija; Kramar Zdenka; Ribič Helena
  Higiena rok - rezultati raziskave Svetovne zdravstvene organizacije in Splošne bolnišnice Jesenice
  [Hand hygiene - World Health Organization and General hospital Jesenice research results]
  2011
 76. Mori-Lukančič Majda; Lekšan Tatjana; Ulčar Irma
  Enakopraven položaj bolnika s sladkorno boleznijo tipa 2 na primarni in sekundarni ravni zdravstvenega varstva v Zdravstvenem domu Ljubljana
  [Equal treatment of a patient with type 2 diabetes on primary and seconary level of medical care in Community health centre Ljubljana]
  2011
 77. Peterka-Novak Jožica
  Primerjava aktivnosti zdravstvene nege kot podlaga za izračun kazalnikov učinkovitosti organizacije dela
  [Comparison of nursing activities as the basis of labour organization efficiency indicators]
  2011
 78. Prelec Anita
  Etična načela v zdravstveni obravnavi nosečnic
  [Ethical principles in maternity service]
  2011
 79. Čeh Anže
  Vpliv nekaterih plodovih parametrov na pogostost epiziotomij in večjih poškodb perineja pri porodnicah v slovenskih porodnišnicah
  [The impact of some newborn parameters on the frequency of episiotomy and large perineum tears in Slovenian maternity hospitals]
  2011
 80. Tomažič Marija; Škrabl Nika
  Delo krepi človeka - kako zdravi so zaposleni na Kirurški kliniki v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana
  [Work makes us strong - how healthy are employees of the Division of Surgery, University Medical Centre Ljubljana]
  2011
 81. Jalen Ani; Kaučič Boris Miha; Filej Bojana
  Identifikacija modelov in stilov vodenja na področju zdravstene nege
  [Identification of models and styles of leadership at leaders in nursing]
  2011
 82. Lavrinec Pavla; Bahun Mateja
  Zdravstvenovzgojna obravnava žensk z nosečnostno sladkorno boleznijo - primer dobre prakse Splošne bolnišnice Jesenice
  [Health education of women with gestational diabetes - good practice in Jesenice General Hospital]
  2011
 83. Klanjšek Maruša
  Negovalni problemi mladostnika z duševno motnjo
  [Nursing problems of the adolescent with a mental disorder]
  2011
 84. Oštir Majda
  Zdravstvena nega v pediatriji - kje smo in kam gremo?
  [Pediatric nursing - wherewe are and where we are going?]
  2011
 85. Srpčič Petra
  Kontinuirana zdravstvena nega - timska predaja bolnika v Splošni bolnišnici Jesenice
  [Continuing nursing care - team handsover patient in General Hospital Jesenice]
  2011
 86. Lokajner Gordana; Sima Ðurđa
  Upravljanje z informacijami in medicinske sestre - žvižgači
  [Gatekeeping and nurses whistleblowers]
  2011
 87. Škrabl Nika; Tomažič Marija; Gregorc Cvetka
  Sodelovanje med zdravstvenimi delavci v bolnišnici
  [Interprofessional collaboration in hospitals]
  2011
 88. Roljić Slavica
  Pravice in dostojanstvo pacientov z demenco
  [Rights and dignity of the patients with dementia]
  2011
 89. Petrica Laura; Umičevič Snežana; Zajc Metka
  Zagotavljanje kontinuirane zdravstvene nege pri pacientih s parenteralno prehrano na domu
  [Assuring Continuous Nursing to Paremterally Fed Patients Referred to Home Care]
  2011
 90. Černenšek Polonca; Ovsenik Marija; Čačinovič-Vogrinčič Gabi
  Organizacija pomoči na domu v Sloveniji in primeri dobre prakse v tujini
  [Organization of home help and examples of good practice abroad]
  2011
 91. Škof Lenart
  Od diha do diha, ali o izvornem mestu etike
  [Breath by breath on the origins of ethics]
  2011
 92. Kobentar Radojka
  Študenti na klinični praksi v Psihiatrični kliniki Ljubljana - med idealnim in realnim
  [Students in the clinical practice at Psychiatric Clinic of Ljubljana - inbetween ideals and reality]
  2011
 93. Sotler Robert
  Uresničevanje pravice do dostopnosti in enakosti pacientov pri zdravstveni obravnavi v praksi - pogled zastopnika pacientovih pravic v Republiki Sloveniji
  [Implementing the right to access and equality in medical treatment of patients in practice - the view of patients' rights representative in the Republic of Slovenia]
  2011
 94. Dornik Ema; Mihelič Zajec Andreja
  Bibliometrična analiza citiranja Obzornika zdravstvene nege v časopisu samem
  [Bibliometric analysis of the Slovenian nursing review citation in the journal itself]
  2011
 95. Dornik Ema; Mihelič Zajec Andreja
  Spletna metrija Obzornika zdravstvene nege
  [Web metrics of the slovenian nursing review]
  2011
 96. Kvas Andreja; Seljak Janko
  Osnove za izdelavo kompetenčnega modela vodenja v zdravstveni negi
  [Foundations for implementation of leadership competency model in nursing]
  2011
 97. Pavič Nikolič Milena; Zaletel Marija
  Zdravstvena nega na področju revmatologije potrebuje spremembe
  [Rheumatology nursing needs changes]
  2011
 98. Sotler Robert
  Varovanje pacientove zasebnosti in podatkov ob zdravstveni negi ranljivih skupin - odvisnikov od prepovedanih drog
  [Privacy and security of patient data on nursing vulnerable groups - addiction to illegal drugs]
  2011
 99. Rešetič Jožica
  Benchmarking v Splošni bolnišnici Novo mesto mesto
  [Benchmarking in the General hospital of Novo mesto]
  2011
 100. Bahun Mateja; Kalender Smajlović Sedina
  Promocija zdravja na delovnem mestu
  [Health promotion at the workplace]
  2011

1 101  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics