biomedicina slovenica


"Empathy" : 79

 1. Pivač Sanela; Skela-Savič Brigita; Gradišek Primož; Zaletel-Kragelj Lijana
  Pomen izobraževanja otrok o temeljnih postopkih oživljanja z uporabo avtomatskega eksternega defibrilatorja za prosocialno in socialno vedenje otrok
  2018
 2. Oprčkal Urška; Thaler Darja
  Meditacija s čuječnostjo in empatija v zdravstveni negi
  2018
 3. Stivi Blaženka; Železnik Danica
  Integriranost informatizirane njegovalne dokumentacije i važnost obrazovanja u procesu zdravstvene njege
  2017
 4. Mechili Enkeleint Aggelos; Angelaki Agapi; Petelos Elena; Sifaki-Pistolla Dimitra; Chatzea Vasiliki-Eirini; Dowrick Christopher; Hoffmann Kathryn; Jirovsky Elena; Rotar-Pavlič Danica; Dückers Michel
  Compassionate care provision
  2018
 5. Petek Šter Marija; Selič Polona
  Intended career choice in family medicine in Slovenia
  2017
 6. Omejec Janja; Stepišnik Ana; Selič Polona; Petek Šter Marija
  Razlogi za študij medicine in dentalne medicine pri študentih prvega letnika Medicinske fakultete v Ljubljani
  [Reasons for the study of medicine and dental medicine in the first year students of the Faculty of medicine in Ljubljana]
  2017
 7. Penšek Lea; Selič Polona; Klemenc-Ketiš Zalika; Rifel Janez
  Empatija in izgorelost pri zdravnikih družinske medicine
  2017
 8. Kadenšek Klavdija; Bregar Branko
  Razumevanje vloge medicinske sestre pri spremembi življenjskega sloga posameznikov, v preteklosti odvisnih od prepovedanih drog
  [Understanding the role of a nurse in facilitating lifestyle change among former illicit substance abusers]
  2017
 9. Pejić Munira
  Asertivnost - sinteza odlučnosti i empatije
  2016
 10. Holnthaner Rok; Vidmar Jernej; Rakovec-Felser Zlatka
  Slovene medical students' attitudes toward emphatic relationships in the context of patient care
  2012
 11. Rakovec-Felser Zlatka; Vidmar Jernej; Holnthaner Rok
  Emotional empathy, altruism and basic needs fulfilment of Slovenian medical and nurse students
  2009
 12. Jankovič Rajmonda
  Kulturni vidiki komunikacije v onkološki zdrav[s]tveni negi
  2009
 13. Bhabha Homi K.; Breyer Thiemo; Škodlar Borut
  Opening adress and introduction
  2015
 14. Petek Šter Marija; Selič Polona
  Assessing empathic attitudes in medical students
  [Ocenjevanje empatične naravnanosti pri študentih medicine]
  2015
 15. Petek Šter Marija
  Is medical education increasing the level of empathy of medical students?
  2015
 16. Zaić Dušanka; Prosen Mirko
  Importance of demographic characteristics and nurses' role in women's perceptions and experiences of gynaecological examination
  [Pomen demografskih značilnosti in vloge medicinske sestre pri doživljanju žensk ob ginekološkem pregledu]
  2015
 17. Vrečer Natalija
  Za zdravo sožitje
  2015
 18. Lupuh Darja; Habjanič Ana; Lahe Milica
  Emocionalno delo kot sestavni del zdravstvene nege
  2014
 19. Klemenc-Ketiš Zalika; Vrecko Helena
  Development and validation of a professionalism assessment scale for medical students
  2014
 20. Klemenc-Ketiš Zalika; Vrecko Helena
  The perceptions of professionalism by 1[sup]st and 5[sup]th grade medical students
  2014
 21. Valenčič Gabrijela; Križmarić Miljenko
  Simulacija in obravnava bolnikov z demenco - integriran pristop
  2011
 22. Radič-Brglez Renata
  Kako razumeti in ne pregoreti v zdravstvu
  [How to understand and avoid burnout in health care]
  2014
 23. Trobec Sonja
  Odnos do bolečine in bolnikov z bolečino
  [Attitude to pain and to patients with pain]
  2014
 24. Goriup Jana; Pajnkihar Majda
  The importance of men's role in health care education
  2014
 25. Lesar Irena
  Vloga zdravstvenega osebja pri soočanju človeka s kronično boleznijo
  2012
 26. Bregar Branko
  Obravnava samomorilno ogroženega pacienta
  [Treatment of patients at risk of suicide]
  2012
 27. Petek Šter Marija; Šter Branko; Petek Davorina; Gorup Eva C.
  Validation of Slovenian version of Jefferson scale of empathy for students
  [Validacija slovenske različice Jeffersonove lestvice empatije za študente]
  2014
 28. Petek-Šter Marija; Petek Davorina
  Empathy of first year medical students in Slovenia
  2012
 29. Klemenc-Ketiš Zalika; Kersnik Janko
  Using movies to teach professionalism to medical students
  2011
 30. Hvalec Špela; Kobal-Straus Klavdija
  Empatija in značilnosti udeležencev izobraževanja v programu bolničar-negovalec
  [Empathy and the personality traits of the nurse assistant training programme students]
  2010
 31. Schlimme Jann E; Gonther Uwe; Škodlar Borut
  The mimetic power of suicide. A study about the characteristics of experiencing suicide of others
  2010
 32. Sheikh Aziz; Halani Laila; Bhopal Raj; Netuveli Gopalakrishnan; Partridge Martyn R; Car Josip; Griffiths Chris; Levy Mark
  Facilitating the recruitment of minority ethnic people into research: qualitative case study of South Asians and asthma
  2009
 33. Mivšek Ana Polona
  Babištvo na razpotju - moč ali empatija: profesionalizacija slovenskega babištva
  [Midwifery on the crossroads - power or empathy]
  2009
 34. Franc Rosemarie; Kurnik Bojan; Marzidovšek Zlatka
  Babice včeraj, danes, jutri
  [Midwives yesterday, today, tomorrow]
  2008
 35. Pavlin Samo; Švab Igor; Kovačič Helena
  Ugotavljanje in razvijanje ključnih področij usposobljenosti (kompetenc) zdravnikov kot izhodišče za modernizacijo izobraževalnega programa
  [Identification and development of key competences of doctors as a starting point for modernizing the educational programme]
  2008
 36. Židanik Miloš; Pastirk Samo; Mrzlekar-Svetel Danijela
  Socialne predstave o alkoholikih
  [Social perceptions about alcoholics]
  2007
 37. Šmitek Jana
  Čustvena inteligenca v zdravstvu - ali je potrebna?
  [Emotional intelligence in health care: is it neccessary?]
  2006
 38. Anžič Jožica
  Prepoznava in zdravljenje bolečine pri otroku z rakom
  [Recognition and treatment of paediatric cancer pain]
  2006
 39. Brvar Maruša; Adamlje Mateja
  Negovalni problemi pri starostnikih na urgentnem internističnem oddelku
  [Issues in caring for old patients at emergency medical setting]
  2006
 40. Boben-Bardutzky Darja
  Motivacija za zdravljenje odvisnosti
  [Motivation in treatment of addiction]
  2005
 41. Kociper Lidija; Kociper Jožef
  Kaj vpliva na proces zdravljenja odvisnih od alkohola? Stališča zdravljencev, svojcev in terapevtov - kvalitativna analiza
  [What effects healing process of alcohol dependent assessment of patients, their relatives and therapists - qualitative analysis]
  2004
 42. Žunter-Nagy Marija; Škodlar Borut
  Empatija v psihoanalitični psihoterapiji težkih patologij
  2005
 43. Boben-Bardutzky Darja
  Motivacija in motivacijski postopki v obravnavi odvisnosti od alkohola
  2004
 44. Horvat Bojana
  Vpliv empatije na storilnost medicinskih sester v operacijskem bloku Kliničnega centra Ljubljana
  2004
 45. Bolčina Katja
  Emocionalne obremenitve zdravnikov splošne in družinske medicine
  [Emotional strain in primary care physicians]
  2003
 46. Boben-Bardutzky Darja
  Motivacija in motivacijski postopki v obravnavi odvisnosti
  2004
 47. Kobilšek Patricija Valentina
  Zaznavanje empatije pri medicinskih sestrah v Sloveniji
  [Empaty perception with nurses in Slovenia]
  2003
 48. Bobnar Albina
  Evtanazija
  [Euthanasia]
  2003
 49. Ule Mirjana
  Etične posledice novih ideologij zdravja in bolezni za zdravstveno nego
  [Some ethical consequences of the new ideologies of health and illness for the nursing]
  2003
 50. Pratneker Zvezdana
  Komunikacija s poškodovancem
  2001
 51. Ščavničar Ema
  Vzpostavitev podpornega odnosa v superviziji s poudarkom na empatiji
  [The establishment of supportive relationship in psychotherapy with the stress on empathy]
  2003
 52. Korenjak Roman; Močnik-Bučar Mojca
  Odnos med svetovalcem in klicalcem - terapevtski dejavnik
  2003
 53. Rus-Makovec Maja
  Zloraba moči in duševne motnje ter poti iz stiske
  2003
 54. Osredkar Damjan
  Povej, kaj mislim
  2001
 55. Ključevšek-Novak Berta
  Sporazumevanje v domovih za starejše - izkušnja zdravnika družinske medicine
  [Communication in residential homes - experiences of a family doctor]
  2002
 56. Krčevski-Škvarč Nevenka
  Bolečina v urgentni medicini
  [Pain in emergency medicine]
  2002
 57. Skoberne Mihaela
  Duhovnost in duhovno zdravje
  [Spirituality and spiritual health]
  2002
 58. Šmitek Jana
  Etika in etična razmišljanja v zdravstveni negi
  [Ethics and ethical considerations in nursing care]
  2001
 59. Dermota Lovro
  Farmacevtska skrb pri zdravljenju duševnih bolezni - poklicna odličnost in etika
  [Pharmaceutical care in the mental illness treatment: professional excellence and ethics]
  2000
 60. Čadej Nives
  Komunikacija medicinske sestre s slabovidnim ali slepim varovancem
  2000
 61. Brumec Majda
  Paliativna oskrba v domu za ostarele
  2000
 62. Betschart Kuno
  Paliativna oskrba v zdravstveni negi: pogoji, znanje, organizacija in vizija
  2000
 63. Faessler-Wiebel Peter
  Kakovost življenja
  2000
 64. Vodopivec-Jamšek Vlasta
  Sporočanje slabe novice in sporazumevanje z družino težko bolnih in umirajočih
  [Breaking bad news and communication with the family of terminally ill patient]
  2000
 65. Voglsam Manica
  Sprejemanje otrokove drugačnosti
  2000
 66. Emeđi D
  Integriteta bolnika na oddelku intenzivne terapije
  1999
 67. Teslič Tonka
  Življenska zgodba
  [Life story]
  1999
 68. Peljhan Matej
  Amputacija - nekateri psihološki aspekti
  1998
 69. Larkin Gregory Luke; Ludwig Todd E
  The ethics of teamwork in emergency and disaster medicine: the centrality of virtue
  [Etični vidiki timskega dela v urgentni in katastrofni medicini]
  1997
 70. Skoberne Mihaela
  Spi spokojno, mali otožni deček
  [Sleep peacefully, little blue baby boy]
  1997
 71. Klančar Slavica
  Komunikacija medicinske sestre z urgentnim bolnikom
  [Communication of a nurse with patients in emergency department]
  1996
 72. Kersnik J
  Sodelovanje med bolnikom in zdravnikom
  1995
 73. Mikuš-Kos A
  Bolan otrok, njegovi starši in zdravstveni delavci - kaj se dogaja med nami?
  [The sick child, his parents and medical staff - what is happening between us?]
  1995
 74. Tekavčič-Grad O
  Counter-transference problems inside the group of relatives bereaving suicide
  1994
 75. Voljč B
  Odnos med zdravnikom in bolnikom
  1992
 76. Škerbinek L
  Empatija
  [Empathy]
  1991
 77. Vegelj-Pirc M
  Terapevtski odnos do bolnika z rakom in pomen informiranja
  1989
 78. Lamovec T
  Empatija
  [Empathy]
  1987
 79. Furlan-Lipovec M
  Vživljanje v varovančeve oziroma bolnikove probleme
  1988New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics