biomedicina slovenica


"FACULTY" : 2772

 1. Laznik Gorazd
  Kompetence posameznika v zdravstveni negi
  [Competences an individual in nursing care]
  2017
 2. Rožanec Alenka; Lahajnar Sebastian
  Uporaba mobilne tehnologije v zdravstvu
  [Secure use of mobile technology in health care]
  2017
 3. Leskovic Ljiljana; Kregar-Velikonja Nevenka; Lešer Vladka
  Preprečevanje razjed zaradi pritiska pri dolgotrajno hospitaliziranih pacientih
  [Prevention of pressure ulcers in long-term hospitalised patients]
  2017
 4. Erjavec Karmen; Krope Katja
  Informacije na spletnih straneh slovenskih bolnišnic
  [Information on the websites of Slovene hospitals]
  2017
 5. Blažič Mojca
  Individualizacija kariere v zdravstveni negi
  [Individualisation of career in nursing care]
  2017
 6. Starc Jasmina
  Mnenje medicinskih sester o upravljanju z raznolikostjo pacientov
  [Opinion of nurses on patient diversity management]
  2017
 7. Kern Izidor
  Amiodarone pulmonary toxicity
  2016
 8. Jeruc Jera; Luzar Boštjan; Gale Nina; Strojan Fležar Margareta
  Okvara zaradi zdravil
  [Drug induced injury]
  2016
 9. Matkovič Andraž; Bresjanac Mara
  Book of abstracts
  2017
 10. Škodlar Borut
  Psychotic disorders
  2017
 11. Cimerman Damjana; Jeruc Jera; Zidar Nina
  Drug-induced injury of the gastric mucosa
  2016
 12. Pleško Jerica; Kojc Nika; Ferluga Dušan
  Follow-up biopsy study of chloroquine-induced renal phospholipidosis mimicking fabry disease
  2016
 13. Frelih Maja; Aleš Andreja; Kojc Nika
  Warfarin-related nephropathy
  2016
 14. Alibegović Armin; Kariž Stojan
  Selective serotonin reuptake inhibitors fatal overdose?
  2016
 15. Volavšek Metka
  Prostatic cancer with signs of androgen action inhibition
  2016
 16. Odar Katarina; Zidar Nina
  Medication-related osteonecrosis of the jaws
  2016
 17. Miličić Branislava; Ðokić Rada
  Subacute hepatitis with widespread necrosis due to metronidazole treatment
  2016
 18. Jurčić Vesna; Pleško Jerica
  Chloroquine-induced myopathy
  2016
 19. Dolenc-Stražar Zvezdana; Mlakar Jernej; Pleško Jerica; Pavšič Nejc; Koželj Mirta; Prokšelj Katja
  Chloroquine induced cardiomyopathy in a patient with primary Sjögren syndrome
  2016
 20. Blatnik Olga
  Trabectedin-related rhabdomyolysis
  2016
 21. Kojc Nika
  Tubulointerstitial nephritis associated with mesalazine therapy in an adolescent girl with inflammatory bowel disease
  2016
 22. Lovrić Robert; Prlić Nada; Milutinović Dragana; Marjanac Igor; Žvanut Boštjan
  Changes in nursing students's expectations of nursing clinical faculties competences: a longitudinal, mixed methods study
  2017
 23. Petek Šter Marija; Selič Polona
  Intended career choice in family medicine in Slovenia
  2017
 24. Omejec Janja; Stepišnik Ana; Selič Polona; Petek Šter Marija
  Razlogi za študij medicine in dentalne medicine pri študentih prvega letnika Medicinske fakultete v Ljubljani
  [Reasons for the study of medicine and dental medicine in the first year students of the Faculty of medicine in Ljubljana]
  2017
 25. Backović Juričan Andrea; Rostohar Katja; Rožič Mirjam
  Povezava med gibanjem, počutjem in bolečino v križu v okviru raziskave na projektu Zdravi na kvadrat 2
  [Relationship between physical activity, wellbeing and low back pain within the survey of the project Healthy on the Square 2]
  2017
 26. Zupan Gašper; Lorber Bogdan
  Knowledge and awareness of epilepsy surgery among medical students
  2017
 27. Kregar-Velikonja Nevenka; Leskovic Ljiljana; Starc Jasmina
  Celostna obravnava pacienta
  [Holistic approach to the patient]
  2017
 28. Dolžan Vita; Goričar Katja; Redenšek Sara; Blagus Tanja
  Implementing enabling tools for preemptive pharmacogenomics testing within the Ubiquitous Pharmacogenomics Project
  2017
 29. Jensterle Sever Mojca; Pirš Boštjan; Goričar Katja; Dolžan Vita; Janež Andrej
  Genetic variation in GLP1 receptor is associated with inter-individual differences in weight lowering potential of liraglutide in obese women with PCOS
  2017
 30. Redenšek Sara; Trošt Maja; Dolžan Vita
  Genetic variability in pathways defective in Parkinson's disease
  2017
 31. Abstracts
  2017
 32. Černe Anja; Poplas-Susič Tonka; Zafošnik Uroš
  Integracija mobilnega snemalnika elektrokardiograma v obravnavo bolnikov v primarnem zdravstvenem varstvu - pilotni projekt Zdravstvenega doma Ljubljana
  [Integration of mobile electrocardiogram recorder in the management of patients in primary health care - a pilot project of the Community Health Center Ljubljana]
  2017
 33. Plaskan Kristina; Jereb Gregor; Jevšnik Mojca
  Higiena rok pri zdravstvenih delavcih in pojavnost bolnišničnih okužb
  2017
 34. Kugler Katja; Kvas Andreja
  Neželeni dogodki pri aplikaciji zdravil s strani medicinskih sester
  2017
 35. Kolaković Jelka; Bizjak Martina
  Zdravstvena nega novorojenčka z abstinenčnim sindromom
  2017
 36. Kacjan Žgajnar Katarina; Bahč Dejan; Kump Teja
  Hrup kot dejavnik tveganja v jasličnem oddelku
  2017
 37. Jug Ksenja; Ferfila Nevenka; Makarovič Matej
  Vloga zaposlenih v sistemu ravnanja z zdravstvenimi odpadki v domovih za starejše
  2017
 38. Grego Milva; Bizjak Martina
  Priporočena prehrana mladostnikov
  2017
 39. Galof Katarina
  Življenje v domovih starejših občanov
  2017
 40. Drnovšek Rok; Milavec Kapun Marija; Švab Vesna
  Spletni izobraževalni moduli za izvajanje kognitivne vedenjske terapije pri depresivno anksioznih motnjah
  2017
 41. Dolenc Eva; Zupin Jana; Slabe Damjan
  Pomen praktičnega znanja prve pomoči pri zapori dihalne poti s tujkom
  2017
 42. Čatak Elvisa; Oven Alenka
  Obravnava oseb z demenco z metodo validacije
  2017
 43. Bobnar Albina; Miklič Lilijana
  Kakovost umiranja v domu starejših
  2017
 44. Vuk Danica; Kvas Andreja
  Redna telesna dejavnost bolnikov s srčnim popuščanjem in vloga medicinske sestre pri tem
  2017
 45. Sotler Robert
  Merjenje kulturnih kompetenc v zdravstvu - uporabnost in zanesljivost
  2017
 46. Gabrovec Branko
  Nasilje nad zaposlenimi v zdravstveni negi
  2017
 47. Novak Anja; Šenk Irena; Bahun Mateja; Bijol Alenka
  Kakovost dokumentiranja pri pacientih po vstavljenem stalnem srčnem spodbujevalniku v Splošni bolnišnici Jesenice
  [The quality of documentation for patients after implanted permanent cardiac pacemaker in Jesenice General Hospital]
  2017
 48. Avsenek Herta; Bahun Mateja; Lavrinec Pavla
  Znanje medicinskih sester za ocenjevanje in zmanjševanje tveganja za nastanek podhranjenosti v bolnišnici
  [Nurse's knowledge for assessing and reducing the risk of hospital undernutrition]
  2017
 49. Arnejšek Lev; Kasumović Benjamina
  Zajtrkovanje in gibanje osnovnošolskih otrok v Tržiški regiji
  [Breakfast and physical activity among elementary school children in Tržič]
  2017
 50. Košec Alma; Cimbola Klaudija
  Ozaveščenost pacientov o protektivni protiosteoporotični dieti
  [The awareness of patients about protective counter osteoporosis diet]
  2017
 51. Blatnik Brigita; Jerman Grašič Nataša
  Uporaba prehranskih dopolnil v nosečnosti
  [Usage of dietary supplements during pregnancy]
  2017
 52. Mikez Nataša; Levičnik Nežka; Skela-Savič Brigita
  Stres in sindrom izgorelosti zaposlenih v zdravstveni negi v Enoti za intenzivno psihiatrično terapijo v Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana
  [Stress and burnout syndrome of employees in Nursing in psychiatric ICU in the University Psychiatric Clinic in Ljubljana]
  2017
 53. Ilievski Adrijana; Skela-Savič Brigita
  Znanje študentov zdravstvene nege o osebni varovalni opremi
  [Knowledge of nursing students on personal protective equipment]
  2017
 54. Česen Karmen; Zupanc Katja
  Stališča in poznavanje področja dela v referenčni ambulanti družinske medicine s strani študentov druge stopnje programov Zdravstvena nega in Promocija zdravja na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin
  [Attitudes and knowledge of the areas of work in the model practice by students of master's degree study program of Nursing Care and Health Promotion at Angela Boškin Faculty of Health Care]
  2017
 55. Tavčar David; Musić Denis; Skela-Savič Brigita
  Moteči dejavniki, ki vplivajo na odklone pri pripravi in dajanju zdravil
  [Interruptions and medication errors]
  2017
 56. Godec Barbara; Skela-Savič Brigita
  Uspešnost programa Reintegracije in rehabilitacije mladostnikov s čustvenimi motnjami in/ali motnjami hranjenja v Mladinskem klimatskem zdravilišču Rakitna
  [Effectiveness of the Program of Reintegration and Rehabilitation of Adolescents with Emotional Disorders and/or Eating Disorders in Youth Climatic Health Resort Rakitna]
  2017
 57. Arnež Maruša; Badić Nina
  Ozaveščenost otročnic o pojavu poporodne depresije
  [Awareness of mothers after childbirth about the occurrence of the postpartum depression]
  2017
 58. Krnel Tilen Tej; Skela-Savič Brigita
  Izkušnje istospolno usmerjenih z zdravstvom
  [Experience of homosexuals with health care system]
  2017
 59. Oblak Tina; Skela-Savič Brigita
  Odnos zaposlenih v operacijski zdravstveni negi do usposabljanja novo zaposlenih na delovnem mestu
  [The attitude of employees in perioperative nursing to training new employees in the workplace]
  2017
 60. Filipič Jerneja; Dežman Zmerzlikar Barbara
  Uspešnost zdravstveno vzgojnih delavnic in zadovoljstvo udeležencev Centra za krepitev zdravja Vrhnika
  [The level of success of educational healthcare workshops and contentment of participants of Center za krepitev zdravja Vrhnika]
  2017
 61. Šuler Jerneja
  Poznavanje promocije zdravja na delovnem mestu pri zaposlenih v različnih podjetjih
  [Knowledge of health promotion in the workplace for employees in different companies]
  2017
 62. Hedžić Lejla; Skela-Savič Brigita
  Timski pristop in model delitve dela v zdravstveni negi na Internističnem oddelku Onkološkega inštituta Ljubljana
  [Team approach and model division in Nursing Internist Department of Oncology Institute Ljubljana]
  2017
 63. Bole Urban; Skela-Savič Brigita
  Odnos, znanje in ovire medicinskih sester pri implementaciji na dokazih podprte prakse
  [Knowledge, attitudes, practice and perceived barriers of evidenced based practice among nurses]
  2017
 64. Kučan Marko; Skela-Savič Brigita
  Stališča medicinskih sester v enoti intenzivne terapije do zdravstvene obravnave ob koncu življenja
  [Intensive care nurses's attitudes towards end-of-life care]
  2017
 65. Bahun Mateja; Skela-Savič Brigita
  Mnenja zdravstvenih delavcev o zagotavljanju dostojanstva pacientom med hospitalizacijo
  [Health care workers' opinions on ensuring patients' dignity during hospitalization]
  2017
 66. Povšnar Erika; Skela-Savič Brigita
  Učenje osebne komunikacije med partnerjema v šoli za starše kot odgovor na aktualne potrebe bodočih staršev
  [Learning personal communication between partners in parenting school as an answer to current needs of future parents]
  2017
 67. Jambrošič Ivo; Bregar Branko
  Povezanost vrste opioidne substitucijske terapije na izid zdravljenja pacientov odvisnih od prepovedanih drog
  [Relationship between the types of opioid substitution therapy and the treatment outcome of patients addicted to illegal drugs]
  2017
 68. Avberšek-Lužnik Ivica; Janša Karmen
  Določanje plazemske aktivnosti anti Xa pri terapiji z nizkomolekularnimi heparini v Splošni bolnišnici Jesenice
  [Measuring anti-factor Xa activity to monitor therapy with low-molecular-weight heparin in General Hospital Jesenice]
  2017
 69. Smodiš Marta; Skela-Savič Brigita
  Odnos medicinskih sester do zahtevnejših oblik dela v zdravstveni negi v bolnišnični dejavnosti
  [The attitude of nurses to more complex forms of nursing work in hospital operations]
  2017
 70. Strgar Mojca; Skela-Savič Brigita
  Ali znanje o negovalnih diagnozah in njihova uporabnost v praksi vplivata na profesionalizacijo v zdravstveni negi?
  [Can professionalism in nursing be influenced by knowledge of nursing diagnosis and by their usefulness in nursing practice?]
  2017
 71. Grmek-Košnik Irena; Dermota Urška
  Mikrobiološka diagnostika bakteriemije z infekcijo sečil
  [Microbiological diagnostics of bacteremia by the urinary tract infection]
  2017
 72. Dermota Urška; Grmek-Košnik Irena
  Vrednotenje kakovosti vzorcev, odvzetih iz spodnjega respiratornega trakta za mikrobiološko preiskavo
  [Evaluation of the quality of specimens, taken from lower respiratory tract for microbiological investigation]
  2017
 73. Kobentar Radojka
  Rezultati presejalnega testa za depresivnost pri starostnikih živečih v domačem okolju
  [The results of a screening test for depression in the eldery living at home]
  2017
 74. Mulalić Sabina; Rems Miran
  Predstavitev vloge koordinatorja pri izboljšanju uspešnosti zdravstvene obravnave
  [Presentation of the Coordinator's role in improving the performance of health care]
  2017
 75. Hvalič Touzery Simona; Pesjak Katja; Skela-Savič Brigita
  Odnos medicinskih sester do doktorskega študija in raziskovanja v zdravstveni negi
  [Nurses' attitudes towards doctoral study and research in nursing]
  2017
 76. Skela-Savič Brigita; Pivač Sanela; Hvalič Touzery Simona; Čuk Vesna; Pesjak Katja
  Razvoj kompetenčnega modela za vse ravni izobraževanja v zdravstveni negi
  [Development of competency model for all education levels in nursing]
  2017
 77. Gabrovec Branko; Čuk Vesna; Pivač Sanela; Skela-Savič Brigita
  Kategorije in kompetence izvajalcev v zdravstveni negi po modelu European Federation of Nurses
  [Categories and competencies of the European Federation of Nurses matrix of the nursing care continuum]
  2017
 78. Babnik Katarina; Hvalič Touzery Simona; Pesjak Katja; Skela-Savič Brigita
  Zdravstvena nega kot stroka in znanost
  [Nursing as a profession and science]
  2017
 79. Kacin Alan; Pirkmajer Sergej; Podbregar Matej
  Skeletal muscle research - from cell to human 2017
  2017
 80. Skela-Savič Brigita; Hvalič Touzery Simona
  Kontinuiran razvoj zdravstvene nege in njen prispevek k promociji zdravja
  [Continuons development of nursing in society and its contribution to health promotion]
  2017
 81. Makivić Irena; Klemenc-Ketiš Zalika
  Biopsihosocialni pristop zdravnika družinske medicine in kakovost zdravstvene oskrbe bolnikov
  [Biopsychosocial approach of the family medicine and the quality of patients care]
  2017
 82. Rifel Janez
  Kakovost življenja pogostih obiskovalcev ambulant družinske medicine med starostniki
  [Quality of life of elderly fequent attenders in family medicine practices]
  2017
 83. Križanec Špela; Klemenc-Ketiš Zalika; Selič Polona
  Uporaba lestvice za samo-oceno žilavosti v družinski medicini
  [The resilience self-assessment scale in family medicine practice]
  2017
 84. Maguša Lorber Nataša; Selič Polona
  Dejavniki, povezani z zaupanjem bolnikov v izbranega osebnega zdravnika
  [Cross-sectional study in community Health Centre dr. Adolf Drolc Maribor exploring factors associated with patients' trust in family physician]
  2017
 85. Selič Polona
  Dejavniki, povezani z depresivnostjo pri doma živečih starejših
  [Cross-sectional study exploring factors associated with depression in elderly living at home]
  2017
 86. Petek Šter Marija; Mitić Jelena
  Opolnomočenost bolnikov s kronično atrijsko fibrilacijo v antikoagulacijski ambulanti zdravstvenega doma Trebnje
  [Empowerment of patients with chronic atrial fibrillation in anticoagulant office in the Health Center Trebnje]
  2017
 87. Klemenc-Ketiš Zalika
  Do elderly people who live alone at home differ from those who live with someone?
  2017
 88. Matkovič Urška; Škorja Nives; Miš Katarina; Grubič Zoran; Marš Tomaž; Pirkmajer Sergej
  Effect of metformin on hypoxia-induced responses in cultured human myotubes
  2017
 89. Goličnik Marko
  Paraoxonase 1 and diseases
  2017
 90. Katalinić Maja; Miš Katarina; Gros Katarina; Zorbaz Tamara; Zandonati Antonio; Matkovič Urška; Pavičić Ivan; Marjanović Ana Marija; Kovarik Zrinka; Grubič Zoran; Pirkmajer Sergej; Marš Tomaž
  Organophosphours compound poisoning
  2017
 91. Pavlin Mojca; Lojk Jasna; Skočaj Matej; Strojan Klemen; Pirkmajer Sergej; Miš Katarina; Veranič Peter; Marš Tomaž
  Primary human myoblasts as an in vitro model for gene electrotransfer and nanotoxicity studies
  2017
 92. Čebašek Vita
  Multicolour fluorescence
  2017
 93. Meznarič Marija
  Muscle biopsy in intensive care unit - acquired weakness
  2017
 94. Ovsenik Ana; Podbregar Matej
  Intensive care unit acquired weakness
  2017
 95. Jan Vid; Miš Katarina; Kikelj Nejc; Komel Rebeka; Hanželič Simona; Podbregar Matej; Marš Tomaž; Chibalin Alexander V.; Pirkmajer Sergej
  Effect of sulfasalazine on AMPK activation in skeletal muscle cells
  2017
 96. Dolinar Klemen; Chibalin Alexander V.; Pirkmajer Sergej
  Effect of nucleosides on AICAR-inducet AMPK activation in cultured cells
  2017
 97. Pirkmajer Sergej; Bizjak Maruša; Dolinar Klemen; Miš Katarina; Pavlin Mojca; Chibalin Alexander V.
  Cell culture media
  2017
 98. Miš Katarina; Matkovič Urška; Meznarič Marija; Prpar Mihevc Sonja; Drobnič Matej; Podbregar Matej; Pirkmajer Sergej; Marš Tomaž
  Innervated skeletal muscle cultures as in vitro model for contractions - a study of MyHC profile
  2017
 99. Stopar Pintarič Tatjana; Cvetko Erika
  Myotoxicity and neurotoxicity of local anesthetics
  2017
 100. Ibričić Ervin; Djekić Bernarda; Gorjup Polona
  Opazovanje napak pri zagotavljanju prehodnosti drena torakalne drenaže
  [Observing mistakes in providing transitivity in thoracic drainage]
  2017

1 101 201 301 401 501 601 701 801 901  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics