biomedicina slovenica


"Fenotip" : 89

 1. Požek Kity; Novak Katja; Karas Kuželički Nataša
  Dedna hemokromatoza
  [Hereditary hemocromatosis]
  2017
 2. Potočar Urška; Jeras Matjaž; Erdani-Kreft Mateja; Horvat Simon; Antolič Vane; Knežević Miomir
  Preučevanje vpliva izbranih parametrov, značilnih za jedro medvretenčne ploščice, na fenotip celičnih virov s hondrogenim potencialom
  [The effects of selected intervertebral disc specific microenvironmental conditions on phenotype of cells with chondrogenic potential]
  2017
 3. Žigon Polona; Mrak Poljšak Katjuša; Lakota Katja; Terčelj Matic; Čučnik Saša; Tomšič Matija; Sodin-Šemrl Snežna
  Metabolic fingerprints of human primary endothelial and fibroblast cells
  2016
 4. Klopčič Ulrika; Kloboves-Prevodnik Veronika
  Opredelitev nodalnih drobnoceličnih limfomov B v citopatologiji
  2016
 5. Trampuš-Bakija Alenka; Jazbec Janez; Preložnik-Zupan Irena
  Opredelitev mutacij in ovrednotenje uporabnosti testov za oceno hemostatskega potenciala pri bolnikih z lahko hemofilijo A
  2016
 6. Brožič Andreja; Kloboves-Prevodnik Veronika
  Klonalnost in antigenske lastnosti reaktivnih in neoplastičnih limfocitnih proliferacij
  2016
 7. Kokalj-Vokač Nadja; Zagorac Andreja; Erjavec Škerget Alenka; Marčun-Varda Nataša; Krajnc Olga; Zagradišnik Boris
  Two cases with appearently the same subtelomeric unbalanced rearrangements and different phenotypes
  2006
 8. Meznarič Marija; Leonardis Lea
  Phenotypec of mitochondrial diseases in the adult Slovenian patients
  2016
 9. Rijavec Matija; Karandža-Lapić Ljerka; Zidarn Mihaela; Šilar Mira; Korošec Peter; Cikojević Draško; Mijanović Radomir; Bonači-Nikolić Branka; Košnik Mitja
  High heterogeneity of mutations in the SERPING1 gene and genotype-phenotype correlation in patients with hereditary angioedema due to C1 inhibitor deficiency from Croatia, Serbia and Slovenia
  2015
 10. Kirbiš Mojca; Koritnik Blaž; Leonardis Lea; Dolenc-Grošelj Leja; Klinar Polonca; Ristič Kovačič Stanislava; Zidar Janez
  Amyotrophic lateral sclerosis in Slovenia
  2015
 11. Berce Vojko; Potočnik Uroš
  Identifikacija nekaterih kandidatnih genov za astmo ter povezava teh genov s fenotipom astme in odgovorom na zdravljenje pri otrocih z astmo
  2010
 12. Urlep Žužej Darja; Dolinšek Jernej; Mičetić-Turk Dušanka
  Pancreatic antibodies are associated with anti-saccharomyces cerevisiae antibodies and more complicated disease phenotype in paediatric Crohn's disease
  2011
 13. Simčič Mojca; Smetko Anamarija; Sölkner Johann; Seichter Doris; Gorjanc Gregor; Kompan Drago; Medjugorac Ivica
  Recovery of native genetic background in admixed populations using haplotypes, phenotypes, and pedigree information - using Cika cattle as a case breed
  2015
 14. Gabbasov Zufar; Sabo Jan; Petrovič Danijel; Martell-Claros Nieves; Zagatina Angela; Mrdovic Igor; Ciccocioppo Rachele; Cangemi Giuseppina Cristina; Klimas Jan; Kruzliak Peter
  Impact of platelet phenotype on myocardial infarction
  2015
 15. Meznarič Marija; Leonardis Lea; Zidar Janez
  Frequency of sIBM in the Slovenian national biopsy collection
  2014
 16. Soklič Tanja; Boršoš Imre
  Imunofenotipi kroničnega rinosinuzitisa
  [Chronic rhinosinusitis immunophenotypes]
  2012
 17. Geršak Ksenija
  Kako ohraniti ženski fenotip
  [How to maintain the female phenotype]
  2012
 18. Čadež Neža; Zupan Jure; Kovač Jasna; Jakovac Miha; Draškovič Petra; Smole Možina Sonja; Raspor Peter
  Fenotipizacija industrijskih kontaminantov in proizvodnih sevov z mikromrežami sistema Omnilog
  2014
 19. Keše Darja; Kogoj Rok; Korva Miša
  Phenotypic and genotypic characterisation of Legionella pneumophila clinical isolates in Slovenia
  2014
 20. Cvetko Andreja; Bizjak Bojana
  Razširjenost Rh fenotipa v severovzhodni Sloveniji
  2012
 21. Reberšek Katarina; Podgornik Helena
  Pomen citogenetskih sprememb in imunofenotipa pri odzivu plazmocitomskih celic na arzenov trioksid
  2014
 22. Grošelj Urh; Žerjav-Tanšek Mojca; Trebušak Podkrajšek Katarina; Battelino Tadej
  Genetske in klinične značilnosti bolnikov s fenilketonurijo v Sloveniji
  [Genetic and clinical characteristics of patients with phenylketonuria in Slovenia]
  2013
 23. Fijan Sabina; Šostar-Turk Sonja; Rozman Urška
  Comparison of methods for detection of four common nosocomial pathogens on hospital textiles
  [Primerjava metod za detekcijo štirih pogostih povzročiteljev bolnišničnih okužb na bolnišničnih tekstilijah]
  2013
 24. Hrašovec Sonja; Ravnik-Glavač Metka
  Diagnostična opredelitev genetskih in epigenetskih sprememb pri karcinomu debelega črevesa in danke
  2013
 25. Balantič Mateja; Rijavec Matija; Fležar Matjaž; Camlek Tomaž; Hudoklin Irena; Košnik Mitja; Korošec Peter; Šuškovič Stanislav
  #A #polymorphism in ORMDL3 is associated not only with asthma without rhinitis but also with chronic obstructive pulmonary disease
  2013
 26. Grošelj Urh
  Analiza gena za fenilalaninsko hidroksilazo in ugotavljanje povezave s fenotipom pri bolnikih s fenilketonurijo
  2012
 27. Kosem Rok
  Povezava med fenotipom in genotipom pri sindromu Papillon-Lefevre
  2012
 28. Čolić M; Vučević D; Stojanovič N; Lukić T; Gašić S; Popović Lj; Pavlović D; Pejnović N; Dujić A
  Similarities and differences in phenotypical and functional characteristics of cloned thymic epithelial cell lines
  [Sličnosti i razlike fenotipskih i funkcionalnih osobina kloniranih epitelnih ćelijskih linija timusa]
  1994
 29. Girandon Lenart
  Primerjava fenotipa in diferenciacijskih sposobnosti matičnih celic iz kostnega mozga, maščobnega tkiva in folikularne tekočine
  [Comparison of phenotype and differentiation potential in bone marrow stromal cells, adipose derived stem cells and cells from follicular fluid]
  2011
 30. Godnič Irena; Zorc Minja; Jevšinek-Skok Daša; Horvat Simon; Dovč Peter; Kovač Milena; Kunej Tanja
  Genetska variabilnost genov za mikro RNA pri govedu
  2011
 31. Rotter Aleksander
  The immunophenotype of inflammation in temporal arteritis
  [Imunofenotip vnetnega infiltrate pri temporalnem arteritisu]
  2010
 32. Cirnski Katarina; Juvan Peter; Košir Rok; Rozman Damjana; Horvat Simon
  Identifikacija kandidatnih genov za kvantitativna lokusa Fob3b1 in Fob3b2 debelosti z uporabo kongenih mišjih linij in ekspresijskih mikromrež
  2010
 33. Planinšek Ručigaj Tanja; Žgavec Borut; Vučinič Dugonik Aleksandra; Benedičič Ana; Luft Sandi; Zagoričnik Blanka
  Vloga dermatologa pri diagnostiki in obravnavi bolnika z melanomom
  [The role of the dermatologist in the diagnosis and management of melanoma patient]
  2009
 34. Šimenc Janez; Golle Andrej; Potočnik Uroš
  Molecular identification of several clinically important bacteria including enterobacteria by partial 16S ribosomal RNA gene sequence comparison
  [Molekularna identifikacija klinično pomembnih bakterij, vključno enterobakterij s primerjavo delnega nukleotidnega zaporedja gena za 16S ribosomsko RNK]
  2008
 35. Bavcon Jože
  Snowdrop (Galanthus nivalis L.) and its phenotype divesity in Slovenia
  [Fenotipska raznolikost malega zvončka (Galanthus nivalis L.) v Sloveniji]
  2007
 36. Berginc Gašper; Glavač Damjan; Ravnik-Glavač Metka
  Denaturing high performance liquid chromatography (DHPLC) in detection of microsatellite instability
  [Določanje mikrosatelitne nestabilnosti z denaturacijsko visoko ločljivostno tekočinsko kromatografijo (DHPLC)]
  2007
 37. Ferk Polonca; Čelhar Teja; Geršak Ksenija
  Genetika sindroma policističnih jajčnikov - vloga mikrosatelitskega polimorfizma (TAAAA)n v genu SHBG
  [Genetics of polycystic ovary syndrome - a role of microsatelite polymorphism (TAAAA)n in the SHBG gene]
  2007
 38. Ihan Alojz
  Imunofenotipizacija pri imunskih pomanjkljivostih
  2007
 39. Zajc Irena; Bervar Aleš; Lah Tamara T
  Cysteine cathepsins, stefins and extracellular matrix degradation during invasion of transformed human breast cell lines
  [Cisteinski katepsini, stefini in razgradnja izvenceličnega matriksa med invazijo človeških transformiranih celičnih linij raka dojke]
  2006
 40. Kajba Stanislav
  Različni fenotipi pri astmi - vodilo za zdravljenje?
  2006
 41. Zupan Anja
  Dedna eliptocitoza
  [Hereditary elliptocytosis]
  2006
 42. Mueller-Premru Manica; Špik Vesna
  Pomen tipizacijskih postopkov v bakteriologiji za odkrivanje novih epidemičnih sevov
  [The importance of typing methods in bacteriology for the detection of new epidemic strains]
  2006
 43. Pungerčič Galina
  Genetika Marfanovega sindroma
  [The Marfan syndrome genetics]
  2005
 44. Štrumbelj Iztok; Ribič Helena; Franko-Kancler Tatjana; Božanić Vinko; Grmek-Košnik Irena; Sarjanović Ljudmila; Kavčič Martina; Harlander Tatjana
  Odpornost izolatov Streptococcus pneumoniae iz dihal v letu 2003
  [Antimicrobial resistance in Streptococcus pneumoniae isolates in 2003]
  2005
 45. Štrumbelj Iztok; Ribič Helena; Franko-Kancler Tatjana; Božanić Vinko; Dermota Urška; Sarjanović Ljudmila; Kavčič Martina; Harlander Tatjana
  Streptococcus pyogenes - porast odpornosti izolatov iz dihal leta 2003
  [Streptococcus pyogenes - increase of antimicrobial resistance in respirarory tract isolates in 2003]
  2005
 46. Marc-Malovrh Mateja
  Genotipi in fenotipi astme
  2005
 47. Kržič Nina; Gaberščik Alenka; Germ Mateja
  The phenotypic plasticity of Glyceria fluitans growing over the water/land gradient
  2004
 48. Bobek Angela; Dolšak Veronika; Bratušek Alenka
  Pomanjkanje alfa-1-antitripsina in določanje fenotipov
  [Alpha-1-antitrypsin deficiency and phenotypes]
  2004
 49. Beckhove Phillip; Fuerer Markus; Schuetz Florian; Dolenc Mathias; Choi Carmen; Sommerfeldt Nora; Schwendemann Jochen; Ehlert Kathrin; Altevogt Peter; Bastert Gunther
  Memory T cells as a new tool for tumor immunotherapy
  [Spominske celice T - novo orodje za imunsko zdravljenje tumorjev]
  2004
 50. Bricl Irena; Dovč-Drnovšek Tadeja; Blejec Tanja; Rožman Primož
  Določanje plodove krvne skupine med nosečnostjo
  [Determination of fetal blood group in pregnancy]
  2004
 51. Tonejc Miha; Jeras Matjaž
  Nacionalni program presajanja alogenskih krvotvornih matičnih celic in delovanje slovenskega registra prostovoljnih nesorodnih darovalcev krvotvornih matičnih celic, Slovenija-Donor
  [National program for hematopoietic stem cell transplantation and functioning unrelated vounteer bone marrow donor registry of Slovenia]
  2004
 52. Pajič Tadej; Ljutić Elvira; Černelč Peter
  Prepoznavanje značilnih kromosomskih prireditev z reagenčnim kompletom mDx HemaVision pri bolnikih z levkemijo
  [Detection of specific chromosomal rearrangement in leukemia patients by mDx HemaVision kit]
  2004
 53. Kusec Rajko; Marušić-Vršalović Maruška; Vranić-Bobetić Tanja; Ostojić Slobodanka; Mingo Hrvoje; Jakšić Branimir
  FMS-like tyrosine kinase (FLT3) gene ITD mutation in acute myeloid leukemia
  [Mutacija gena FLT3 pri akutni mieloblastni levkemiji]
  2004
 54. Pate M; Ocepek M
  Metode tipizacije mikobakterij sklopa Mycobacterium avium s poudarkom na analizi RFLP
  [Methods for typing the Mycobacterium avium complex with an emphasis on RFLP analysis]
  2003
 55. Štrumbelj Iztok; Seme Katja
  Batahemolitični streptokoki skupin B in G iz Pomurja - značilnosti izolatov, odpornih proti antibiotikom
  [Group B and G beta-hemolytic streptococci in Pomurje region - characteristics of antimicrobial resistant isolates]
  2003
 56. Štrumbelj Iztok; Ribič Helena; Franko-Kancler Tatjana; Božanič Vinko; Grmek-Košnik Irena; Sarjanović Ljudmila; Kavčič Martina; Harlander Tatjana
  Streptococcus pyogenes in Streptococcus pneumoniae - odpornost izolatov iz dihal v prvem tričetrtletju leta 2001 in 2002
  [Streptococcus pyogenes in Streptococcus pneumoniae - antimicrobial resistance in respiratory tract isolates, January to September 2001-2002]
  2003
 57. Kern Izidor; Eržen Damijan; Kecelj Peter; Košnik Mitja; Mermolja Milivoj
  Citologija bronhoalveolarnega izpirka pri intersticijskih pljučnih bolezni
  [Cytology of bronchoalveolar lavage fluid in the interstitial lung diseases]
  2003
 58. Bitenc-Logar Darja; Černelč Peter
  Celični označevalci za opredelitev mieloičnih in limfatičnih novotvorb
  [Cell markers for determination myeloid and lymphoid neoplasms]
  2001
 59. Štrumbelj Iztok; Ribič Helena; Franko-Kancler Tatjana; Božanić Vinko; Grmek-Košnik Irena; Merljak Lilijana; Kavčič Martina; Harlander Tatjana
  Odpornost proti nekaterim antibiotikom pri sevih Streptococcus pyogenes in Streptococcus pneumoniae v prvi polovici leta 2001
  [Surveillance of antimicrobial resistance in Streptococcus pyogenes and Streptococcus pneumoniae from january to june 2002]
  2002
 60. Korošec Peter
  Ugotavljanje in spremljanje odpornosti proti citostatikom pri drobnoceličnem pljučnem raku s pretočnim citometrom ter možne povezave z uspešnostjo zdravljenja
  [Flow cytometry for detection of multidrug resistance in small cell lung cancer patients, and possible correlations with theapeutic efficacy]
  2002
 61. Dolžan Vita; Kores-Plesničar Blanka
  Genetski polimorfizem CYP2D6 in ekstrapiramidni stranski učinki antipsihotičnih zdravil
  [CYP2D6 genetic polymorphism and extrapyramidal side effects of antipsychotic drugs]
  2002
 62. Besednjak-Kocjančič L; Kokalj-Vokač N; Stirn-Kranjc B; Šavrič-Veličkov H; Zagradišnik B
  Očesni albinizem pri otroku
  [Child with ocular albinism]
  2002
 63. Kloboves-Prevodnik Veronika
  Citopatološka preiskava in citometrična imunofenotipizacija v diferencialni diagnozi limfoidnih proliferacij
  2002
 64. Blinc-Pesek Marjeta
  Družinsko pojavljanje shizofrenije - značilnosti staršev in njihovih potomcev, obolelih za shizofrenijo
  2002
 65. Writzl Karin
  Delecija v genu NEMO pri bolnikih z inkontinenco pigmenta
  2002
 66. Zver Samo; Modic Mojca; Žontar Darja
  Opredelitev akutnih limfoblastnih levkemij s celičnimi imunološkimi označevalci
  [Immunological classification of acute lymphoblastic leukemias]
  2002
 67. Besednjak-Kocijančič Lilijana; Stopar-Obreza Mirjam; Šavrič-Veličkov Hilda; Paro-Panjan Darja
  Sindrom cri du chat - prikaz primera
  [Cri du chat syndrome - case report]
  2001
 68. Caserman Simon
  Mutacije v RET onkogenu pri slovenskih bolnikih z multiplo endokrinopatijo tipa 2: korelacija med genotipom in fenotipom
  2000
 69. Mlinarič-Raščan Irena
  Genetic and cellular mechanisms of hematopoietic dysregulation in murine motheaten phenotypes
  [Genetski in celični vidiki neuravnane hematopoeze pri moljastih miših]
  2000
 70. Horvat Simon; McWhir Jim; Freking Brad A; Medrano Juan F
  Molecular basis of the high growth (hg) mutation in mice: isolation and characterization of candidate genes
  [Molekularna osnova mutacije za hitro rast (high growth, hg) pri miših: izolacija in evalvacija kandidatnih genov]
  2000
 71. Bartenjev M
  FENOTIPSKE VARIACIJE SLINSKIH AMILAZ IN FREKVENCA KARIESA
  1978
 72. Ravnik-Glavač Metka
  Molekularna genetika v diagnostiki dednega raka širokega črevesa in danke
  [Molecular genetics in diagnosis of hereditary colorectal cancer]
  2000
 73. Zagradišnik B
  Genetski dejavniki pri hiperkinetičnem sindromu
  [Genetic factors in hyperkinetic syndrome]
  2000
 74. Stopar M; Dolžan V; Žerjav-Tanšek M; Breskvar K; Kržišnik C; Battelino T
  Povezave med fenotipom in genotipom pri slovenskih bolnikih s kongenitalno adrenalno hiperplazijo
  [Genotype phenotype correlation in Slovenian patients with congenital adrenal hyperplasia]
  2000
 75. Zagorac A; Kokalj-Vokač N; Medica I
  Parcialna trisomija končnega dela dolgega kraka kromosoma 10: prikaz primera
  [A case of partial trisomy 10qter]
  2000
 76. Majdič G
  Samec ali samica - sesalska dilema: (Razvoj spola pri sesalcih)
  1999
 77. Sušnik Simona; Snoj Aleš; Dovč Peter
  Ponovitve dinukleotidnih in trinukleotidnih motivov v genomu lipana (Thymallus thymallus, L.)
  [Dinucleotide and trinucleotide repeats in grayling (Thymallus thymallus, L.)]
  1999
 78. Paro-Panjan Darja; Neubauer David; Pečarič-Meglič Nuška; Bratanič Borut; Novosel-Sever Marjeta
  Holoprozencefalija - prikaz primera
  [Holoprosencephaly - a case report]
  1999
 79. Tešija A; Žuntar I; Topić E; Jurčić Z; Čekada S
  Fenotipizacija alfa1-antitripsina u produženoj novorođenačkoj hiperbilirubinemiji
  1998
 80. Židovec Snježana; Čulig Zdravka; Jeren Tatjana; Kardum Mirjana; Šifter Zoran; Begovac Josip; Vince Adrijana
  Imunofenotipizacija limfocita periferne krvi u sindromu mononukleoze
  1999
 81. Ružić-Sabljić E; Strle F; Lotrič-Furlan S; Maraspin-Čarman V; Cimperman J; Zore A
  Fenotipi in genotipi bakterije Borrelia burgdorferi sensu lato v SLoveniji
  1998
 82. Peterlin Borut; Petrovič Danijel; Milanez Tomaž
  Pomen nekaterih genetskih polimorfizmov za razvoj ateroskleroze
  [The role of the genetic polymorphisms in the process of atherosclerosis]
  1998
 83. Ružić-Sabljić Eva
  Pomen fenotipske in genotipske analize bakterije Borrelia burgdorfery za patogenezo Lymske borelioze
  1997
 84. Jančar J; Zidar A; Petrič-Grabnar G; Anžič J; Vovk M; Dominis M
  Klinična in prognostična vrednost morfoloških in imunofenotipskih parametrov veliko-celičnega anaplastičnega limfoma (AVCL)
  1996
 85. Joković Živa; Babič Katja; Logar-Car Gordana; Osredkar Joško
  Določanje fenotipov alfa-1-antitripsina z izoelektričnim fokusiranjem
  [The determination of alpha-1- antitrypsin phenotypes by isoelectric focusing]
  1996
 86. Rojc-Pečnik V; Volavšek Č; Černelč P
  Kromosomske nepravilnosti pri bolnikih z akutno levkemijo
  [Chromsomal abnormalities in acute leukemia]
  1995
 87. Drinovec B; Poljšak-Prijatelj M; Kuret J; Mannweiler K
  Interakcije med virusi
  [Viral interactions]
  1995
 88. Škrinjarić I
  Fenotipske značajke sindroma fragilnog X-kromosoma
  1990
 89. Marković S; Radojković Z; Adžić S; Krstić M
  Fenotip novorodjenčeta sa diploidno-triplodnim mozaicizmom
  1990New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics