biomedicina slovenica


"Gerontologija" : 88

 1. Kobal Straus Klavdija; Skočir Helena
  Živeti življenje v varni starosti
  2016
 2. Žmuc Veranič Lea; Pregelj Peter
  Vloga serotoninskega sistema pri bolnikih z Alzheimerjevo demenco in agitacijo
  [The role of serotonin system in patients with Alzheimer's disease and agitation]
  2015
 3. Jędrzejkiewicz Bernardeta; Dobrowolska Beata; Kaučič Boris Miha
  Wybrane aspekty opieki geriatrycznej w opinii osób starszych oraz studentów medycyny i pielêgniarstwa w kontekoecie dyskusji na temat ageizmu w sektorze opieki zdrowotnej
  2015
 4. Lipar Tina; Ramovš Jože
  Gerontološko izrazje
  2013
 5. Lipar Tina; Ramovš Jože
  Gerontološko izrazje
  2013
 6. Saražin Klemenčič Ksenija; Lipar Tina
  Gerontološko izrazje
  2012
 7. Lipar Tina; Korošec Tomo
  Gerontološko izrazje
  2012
 8. Hvalič Touzery Simona
  Prastarševstvo v 14 evropskih državah
  2013
 9. Ramovš Ksenija; Lipar Tina; Slana Mojca; Saražin Klemenčič Ksenija
  Globalna konferenca o staranju, Praga, Prague Congress Centre, 28. maj-1. junij 2012
  2012
 10. Ramovš Jože
  Izpuščanje
  2013
 11. Ramovš Ksenija; Ramovš Ana
  20. IAGG svetovni gerontološki-geriatrični kongres, Seul, Koreja, 23-27. junij 2013
  2014
 12. Lipar Tina
  Delovni posvet projekta Aktivno in zdravo staranje v Sloveniji (Active and healthy ageing in Slovenia - AHA.SI), Ljubljana, 17. junij 2014
  2014
 13. Ramovš Jože
  Negovalni dom za stare ljudi
  2012
 14. Lipar Tina; Ramovš Jože
  Rehabilitacijska bolnišnica
  2012
 15. Ramovš Jože; Lipar Tina
  Negovalna bolnišnica
  2012
 16. Ramovš Ana; Ramovš Ksenija
  Gerontologija in geriatrija 2011, Melbourne, 23. do 27. oktober 2011
  2011
 17. Slana Mojca
  Aktivno in zdravo staranje, zaključek projekta Zdravstvene fakultete
  2011
 18. Švab Blaž
  Ko spomini bledijo - 7. psihogeriatrično srečanje
  2011
 19. Hvalič Touzery Simona
  Ključni koncepti v socialni gerontologiji
  2011
 20. Slana Urška
  Cvahtetovi dnevi
  2008
 21. Bilban Marjan
  Cvahtetovi dnevi javnega zdravja 2008, Zavod za varstvo pri delu; Ljubljana, 26. september 2008
  2009
 22. Oražem Barbara
  5. psihogeriatrično srečanje: Gerontopsihiatrija - izziv in priložnost sodobnega časa
  2007
 23. Ramovš Jože
  Ob Trstenjakovem delu za kakovostno staranje in sožitje generacij
  2007
 24. Voljč Božidar
  Iz referatov na simpoziju ob 40-letnici slovenske gerontologije
  2007
 25. Bručan Andrej; Cotman Marjeta; Poredoš Pavel; Davidović Mladen; Accetto Bojan
  Iz nagovorov na slavnostni akademiji ob 40-letnici slovenske gerontologije
  2007
 26. Oražem Barbara; Hvalič Touzery Simona; Ramovš Jože
  40-letnica slovenske gerontologije
  2007
 27. Srdoč Janoš
  100 let Alzheimerjeve bolezni
  2006
 28. Ravnik Barbara
  Spoznanja in utrinki ob triletnem vodenju mrežnega programa Geriatrija in gerontologija pri Open Society Institute - Slovenia
  2000
 29. Hvalič Touzery Simona; Mlinar Anton; Pihlar Tanja; Vusilović Ivana
  Drobci iz gerontološke literature
  2009
 30. Mlinar Anton
  Ženske v starosti - skrivnostna večina
  2008
 31. Mlinar Anton
  Starost, duhovnost in paliativna oskrba
  2008
 32. Mlinar Anton
  So domovi za ostarele še vedno totalne institucije?
  2008
 33. Mlinar Anton
  Starost - izsiljeni paradiž?
  2008
 34. Mlinar Anton; Jerinc Klemen; Pihlar Tanja; Zabukovec Mateja
  Drobci iz gerontološke literature
  2008
 35. Hvalič Touzery Simona; Oražem Barbara; Voljč Božidar; Mlinar Anton
  Drobci iz gerontološke literature
  2008
 36. Mlinar Anton
  Družinska oskrba starih dementnih ljudi
  2011
 37. Železnik Danica; Ovsenik Marija; Kyngäs Helvi; Breznik Anton
  Skrb zase kot paradigma življenja starostnikov
  2014
 38. Hvalič Touzery Simona
  Aktivno staranje kot multiprofesionalni izziv
  2012
 39. Hvalič Touzery Simona; Skela-Savič Brigita
  Kako izboljšati odnos zdravstvenih delavcev v kliničnem okolju in študentov zdravstvene nege do gerontologije ter dvigniti strokovni ugled področja dela s starejšimi
  2010
 40. Blažun Helena; Kokol Peter
  Sodelovanje Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru s Sončnim domom d.o.o. - domom starejših občanov
  2009
 41. Černenšek Polonca; Ovsenik Marija; Čačinovič Vogrinčič Gabi
  Zadovoljstvo uporabnikov storitev pomoči na domu v Podravju - na območju Maribora, Ptuja in Majšperka
  2011
 42. Šonc Silvana
  Vplivi socialno ekonomskih razmer na zdravje
  [Impact of social economic conditions on health]
  2011
 43. Valenčič Gabrijela; Križmarić Miljenko
  Simulacija in obravnava bolnikov z demenco - integriran pristop
  2011
 44. Leskovar Robert
  IKT kot pripomoček v fizioterapiji
  [ICT like accesory in physiotherapy]
  2011
 45. Jankovič Patricija
  Uveljavljanje pravic pacientov pri čezmejnem zdravstvenem varstvu
  [Enforcement of patient's rights in cross border health care]
  2011
 46. Kresal Friderika
  Realnost slovenske fizioterapije
  [Reality of Slovenian physiotherapy]
  2011
 47. Klojčnik Tomaž
  Transcedentalna meditacija - bistrina uma in kakovostnejše zdravje za dolgo življenje
  [Transcedental meditation - quickness of mind and improved quality of health for a long life]
  2011
 48. Jankovič Patricija
  Psihosocialne tehnike dela s težavnimi pacienti
  [Psychosocial work technics with trying patients]
  2011
 49. Kokoš Marjeta
  Starostnik in rehabilitacija
  [Older people and rehabilitation]
  2011
 50. Kresal Friderika
  Gereontologija - izziv in priložnosti za fizioterapevtsko stroko
  [Gereotology - chalange and opportunity for phsiotheraphy]
  2011
 51. Videnšek Simona
  Proces dokumentiranja v fizioterapiji
  2011
 52. Ovsenik Marija
  Socialna gere[!]ontologija
  2011
 53. Zupan Anton
  Tehnični pripomočki za starejše
  [Assistive technology for elders]
  2011
 54. Lukanovič Adolf
  Sodobni pristopi zdravljenja urinske inkontinence pri ženskah
  [Present procedures of treatment urinary incontinence with women]
  2011
 55. Ramovš Ksenija
  Delo Inštituta Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje na socialnem področju
  2011
 56. Voljč Božidar
  Zdravstvena gerontologija na Inštitutu Antona Trstenjaka
  2011
 57. Medved Robert
  Stanje na področju geriatrije v Republiki Sloveniji in kako naprej
  2011
 58. Tičar Zdenka
  Predstavitev specializacije iz gerontologije - primer Španije
  2011
 59. Verbič Marija
  Kurikulum na srednješolskem strokovnem področju
  2011
 60. Horvat Martina
  Obravnava starostnika v domačem okolju
  2011
 61. Petkovič Tanja
  Obravnava starostnika v socialnovarstveni ustanovi
  2011
 62. Medved Robert
  Predgovor
  2011
 63. Voljč Božidar
  Epidemiološka tranzicija in spremenjena narava staranja
  2011
 64. Ramovš Jože
  Socialni vidiki gerontologije
  2011
 65. Gorjup Poženel Darja; Skela-Savič Brigita
  Vloga zdravstvene nege pri prehranski ogroženosti starostnikov
  2013
 66. Bandelj Anita; Železnik Danica
  Pomen supervizije v gerontološki zdravstveni negi
  [The importance of supervision in gerontology]
  2013
 67. Ovsenik Marija; Lipič Nikolaj
  Nasilje nad ženskami v zrelih letih
  [Violence against elderly women]
  2013
 68. Fister Smiljana
  Pomen medgeneracijskega prenosa znanj in IKT
  [The importance of intergenerational knowledge transfer and ICT]
  2013
 69. Archives of Gerontology and Geriatrics
  1995
 70. Novak Tatjana; Zupanič Slavec Zvonka
  Vpliv telesne vadbe na kakovost življenja starejših
  2013
 71. Veninšek Gregor
  Geriatrija v Sloveniji: preteklost, stanje, možnosti
  2011
 72. Veninšek Gregor
  Geriatrična medicina in specialistično usposabljanje na področju geriatrične medicine v Evropi
  2011
 73. Meden-Vrtovec Helena
  Staranje ženske populacije
  2011
 74. Skalerič Uroš; Gašperšič Rok; Marion Ljubo
  Gerontostomatologija v slovenskem prostoru
  2011
 75. Medved Robert; Tičar Zdenka; Ramovš Jože
  Zbornik referatov Problemska konferenca Geriatrija in zdravstvena gerontologija v slovenskem prostoru; 2011 sep 15; Brdo
  2011
 76. Kogoj Aleš
  Psihofizične spremembe v starosti
  2011
 77. Koršič Marjan
  Poškodbe osrednjega živčevja pri starostniku
  2011
 78. Kresal Friderika
  Gerontologija - izzivi in priložnosti v fizioterapiji. 1. znanstveni simpozij fizioterapevtov Slovenije; 2011 sep 29 - okt 1; Radenci
  2011
 79. Ramovš Jože
  Specifika potreb in oskrbe starih ljudi s stališča socialnega dela
  [Specifics of needs and care of elderly people from the point of view of social work]
  2004
 80. Accetto B
  Gerontologija in geriatrija na Norveškem in Švedskem
  1964
 81. Šumenjak Karl
  Geriatrija in gerontologija v nekaterih zahodnih državah
  1965
 82. Accetto Bojan
  Gerontologija na Slovenskem včeraj, danes in jutri
  1969
 83. Pavlin R
  Eksperimentalna gerontologija danes
  1982
 84. Leskovic B
  GERONTOLOGIJA V IZOBRAžEVALNEM PROGRAMU VIŠJE ŠOLE ZA ZDRAVSTVENE DELAVCE UNIVERZE EDVARDA KARDELJA V LJUBLJANI
  1982
 85. Pavlin R
  EKSPERIMENTALNA GERONTOLOGIJADANES
  1982
 86. Pirc B
  MALIGNE NEOPLAZME I GERONTOLOGIJA
  1979
 87. Mencej Meta
  Slovenska gerontologija včeraj in danes - kaj pa jutri?
  [Slovene gerontology today and yesterday - what about tomorow?]
  1998
 88. Accetto B; Hočevar F
  Rehabilitacija in gerontologija - osnovni pogledi. Gerontologija in rehabilitacija-racionalni pristop k problematiki
  1986New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics