biomedicina slovenica


"HERBICIDES" : 37

 1. Celar Franci; Sekne Špela; Mesec Daša; Kos Katarina
  Učinek herbicidov in fungicidov na rast micelija entomopatogene glive Beauveria bassiana (Bals.) Vuill
  [Effect of selected herbicides and fungicides on mycelial growth of entomopathogenic fungus Beauveria bassiana]
  2011
 2. Štangelj Ana; Suhadolc Marjetka
  Izpiranje izbranih herbicidov v koruzi na območju Apaške doline - ocenjeno z modelom PELMO
  [Leaching of selected herbicides used in maize in the Apače Valley area - estimated by model PELMO]
  2011
 3. Tkalčič Petra; Suhadolc Marjetka
  Izpiranje, površinski odtok in zanašanje izbranih herbicidov v koruzi na območju Apaške doline - ocenjeno z orodjem FOOT-FS
  [Leaching, surface runoff and drift of selected herbicides used in maize in the Apa e Valley area - estimated by FOOT-FS tool]
  2011
 4. Markota Andrej; Sinkovič Andreja
  Zastrupitev s pesticidi
  [Intoxication with Pesticides]
  2009
 5. Modic Tina; Rozman Ludvik
  Fitotoksičnost različnih herbicidov na domač genski material koruze in njihova učinkovitost
  [Phytotoxicity of some herbicides to domestic maize gene material and their efficacy]
  2009
 6. Brvar M; Okrajšek R; Kosmina P; Starič F; Kaps R; Koželj G; Bunc M
  Metabolic acidosis in prometryn (triazine herbicide) self-poisoning
  2008
 7. Frantar Bojan; Perharič Lucija
  Toksikološka ocena fitofarmacevtskega pripravka afalon (linuron): (Karsia Dutovlje d.o.o.)
  2006
 8. Frantar Bojan; Perharič Lucija
  Toksikološka ocena fitofarmacevtskega pripravka touchdown system 4 (glifosat): (Syngenta Limited AG)
  2006
 9. Fatur Tanja; Perharič Lucija
  Toksikološka ocena fitofarmacevtskega pripravka Finalsan pelargonska kislina (Neudorff GmbH KG)
  2005
 10. Fatur Tanja; Perharič Lucija
  Toksikološka ocena fitofarmacevtskega pripravka Kerb 50 W propizamid (Karsia Dutovlje d.o.o.)
  2005
 11. Perc Andrej; Perharič Lucija
  Toksikološka ocena fitofarmacevtskega pripravka Safari (triflusulfuron metil) - DuPont
  2005
 12. Jeram Sonja; Perharič Lucija
  Toksikološka ocena fitofarmacevtskega pripravka terano WG 62.5 (Bayer CropScience SA, Nemčija)
  2005
 13. Frantar Bojan; Perharič Lucija
  Toksikološka ocena fitofarmacevtskega pripravka Eguip (foramsulfuron) (Bayer CropScience d.o.o.)
  2005
 14. Fatur Tanka; Perharič Lucija
  Toksikološka ocena fitofarmacevtskega pripravka Lumax, S-metolaklor mezotrion trebutilazin, Syngenta crop protection AG
  2005
 15. Ciraj Marta; Kononenko Lijana
  Vloga urada Republike Slovenije za kemikalije pri izdaji dovoljenj za fitofarmacevtska sredstva
  [The role of tne national chemicals bureau in authorisation procedures of plant protection products]
  2005
 16. Jeram Sonja
  Toksikološka ocena fitofarmacevtskega pripravka Successor 600
  2005
 17. Jeram Sonja
  Toksikološka ocena fitofarmacevtskega pripravka Teridox 500 EC: aktivna snov: dimetaklor, Syngenta Agro d.o.o.
  2005
 18. Fatur Tanja; Perharič Lucija
  Toksikološka ocena fitofarmacevtskega pripravka Betanal expert: etofumesat, desmedifam, fenmedifam
  2005
 19. Žel Jana
  Gensko spremenjene rastline: sedanjost in prihodnost
  2004
 20. Knez Željko; Rižner-Hraš Andreja; Fukne-Kokot Klementina; Bauman Davorin
  Solubility of some solid triazine herbicides in supercritical carbon dioxide
  1998
 21. Bregar Renata
  Herbicidi in njihovi metaboliti v podtalni vodi
  [Herbicides and their metabolites in ground water]
  2003
 22. Tofant Alenka; Vučemilo Marija; Pavičić Željko; Matković Kristina; Hađina Suzana
  Zaštita ruku od izloženosti djelovanju pesticida
  [Hand protection from pesticide exposure]
  2003
 23. Žel Jana
  Hiter razvoj tehnik: gensko spreminjanje rastlin
  [Rapid development of techniques]
  2001
 24. Stipičević Sanja; Fingler Sanja; Zupančič-Kralj Lucija; Drevenkar Vlasta
  Determination of triazine herbicides and their metabolites in soil
  2002
 25. Bregar Renata; Erjavec Mojca
  Herbicides in the underground water in the Ljubljana area
  2002
 26. Družina Branko
  Kakšno vodo pijemo v Sloveniji?
  2001
 27. Žel Jana
  Gensko inženirstvo rastlin
  [Plant genetic engineering]
  1999
 28. Kobal S
  Krvna slika pri podganah in kuncih v poskusu subakutne toksičnosti 2,4-diklorofenoksiocetne kisline (2,4-D) in 4-kloro-2-metilfenoksiocetne kisline (MCPA)
  [Hematological profile at the subacute trial on rats and rabbits treated with 2,4-dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D) and 4-chloro-2-methyl phenoxyacetic acid (MCPA)]
  1999
 29. Fazarinc Anton; Opačič Simo; Petovar Miro; Zavrnik Dušan; Šek Stanislav; Perc Andrej
  Ocena ogroženosti zdravja prebivalcev KS Miren zaradi škropljenja nasadov hrušk s fitofarmacevtskimi pesticidi
  1992
 30. Budihna Metka V; Jamšek Marija
  Toksikologija nekaterih fitofarmacevtskih sredstev, ki se uporabljajo v kmetijstvu
  [Toxicology of some pesticides]
  1997
 31. Brumec V
  Fotosintetska aktivnost in dihanje pri kulturah in naravnih vzorcih alg
  [Photosythetic activity and respiration by cultures and natural samples of Algae]
  1990
 32. Gogala N; Tišler T; Žel J
  Vpliv herbicidov na rast višjih gliv (Basidiomycetes)
  [The influence of herbicides on the growth of higher fungi (Basidiomycetes)]
  1982
 33. Kobal S
  Določanje prisotnosti herbicidov 2,4-D in MCPA v bioloških izvlečkih akutno zastrupljenih živali
  [Determining the presence of the 2,4-D and MCPA herbicides in biological extracts in cases of acute poisoning in animals]
  1992
 34. Antić D; Jovović D; Cvijetić O; Gajić M
  Profesionalna oboljenja kože u proizvodnji savremenih agrotehničkih sredstava
  [Occupational dermatoses in manufacture of current agriculture products]
  1987
 35. Gogala N; Druškovič B; Pohleven F; Žel J
  Biološke raziskave za ohranjanje gozdov v procesih onesnaževanja okolja
  1987
 36. Gogala N; Druškovič B; Pohleven F; Žel J
  Biološke raziskave za ohranjanje gozdov v procesih onesnaževanja okolja
  1986
 37. Lobnik F; Batič F; Čas M; Drev J; Hudnik V; Hočevar M; Jurc D; Kalan J; Leskošek M; Mikulič V
  Onesnaženje ozračja in tal ter poškodbe vegetacije
  1987New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics