biomedicina slovenica


"INTERFERON-ALPHA" : 95

 1. Boc Marko; Ocvirk Janja
  Safety and efficacy of adjuvant high dose IFN- [alpha] -2b treatment in malignant melanoma
  2009
 2. Filipič Bratko; Gradišnik Lidija; Rihar Klemen; Šooš Eugen; Pereyra Gonzales Adriana; Potokar Jana
  The influence of royal jelly and human interferon-alpha (HuIFN-[alpha]N3) on proliferation, glutathione level and lipid peroxidation in human colorectal adenocarcinoma cells in vitro
  [Vpliv matičnega mlečka in humanega interferona-alfa (HuIFN-[alfa]N3) na proliferacijo, nivo glutationa in na preoksidacijo lipidov v humanih kolorektalnih adenokarcinomskih celicah in vitro]
  2015
 3. Filipič Bratko; Potokar Jana
  The influence of royal jelly (RJ) on human interferon-alpha's (HuIFN-AN3) inhibition of human colon cancer cells (CaCo-2) proliferation in vitro
  2014
 4. Filipič Bratko; Gradišnik Lidija; Pereyra Gonzales Adriana; Potokar Jana; Koren Srečko
  The influence of royal jelly (RJ) on human interferon-alpha's (HuIFN-[alpha]N3) inhibition of human colon cancer cells (caCo-2) proliferation In vitro
  2014
 5. Filipič Bratko
  Effect of royal jelly (RJ) on human interferon - alpha (HuIFN-alpha) inhibition of human colon cancer cells (CaCo-2) proliferation in vitro
  2013
 6. Selič Tanja; Lešničar Gorazd; Poljak Mario; Meglič-Volkar Jelka; Rajter Mojca; Prah Janja; Baklan Zvonko; Kotar Tadeja; Matičič Mojca
  Impact of added fluvastatin to standard-of-care treatment on sustained virological response in naïve chronic hepatitis C Patients infected with genotypes 1 and 3
  2013
 7. Poljak Mario; Židovec-Lepej Snježana; Ðaković-Rode Oktavija
  Novosti u serološkoj i molekularnoj dijagnostici hepatitisa B i C
  [Recent developments in serologic and molecular diagnosis of hepatitis B and C]
  2013
 8. Plesničar Andrej; Vidmar Gaj; Štabuc Borut; Kores-Plesničar Blanka
  Effects of recombinant human tumor necrosis factor-alpha and its combination with native human leukocyte interferon-alpha on P3-X63- Ag8.653 mouse myeloma cell growth
  2012
 9. Okeoma Chioma M; Low Audrey; Bailis Will; Fan Hung Y; Peterlin Matija B; Ross Susan R
  Induction of APOBEC3 in vivo causes increased restriction of retrovirus infection
  2009
 10. Plesničar Andrej; Vidmar Gaj; Štabuc Borut; Kores-Plesničar Blanka
  Effects of native human leukocyte interferon-[alpha] and recombinant human interferon-[alpha] on P3-X63-Ag8.653 mouse myeloma cell growth
  2009
 11. Lukić Milica; Terčelj Marjeta; Salobir Barbara
  Pulmonary sarcoidosis induced by interferon-alpha therapy in chronic vilar hepatitis C - a case report
  2009
 12. Goropevšek Aleš; Homšak Evgenija; Gorenjak Maksimiljan; Malešič Ivan; Krajnc Ivan; Cencič Avrelija
  Novejši biooznačevalci in spremljenje znotrajceličnih signalnih poti pri avtoimunskih boleznih
  [New biomarkers and monitoring intracellular signaling pathways in autoimmune diseases]
  2008
 13. Strle Klemen; McCusker Robert H; Tran Lynn; King Alexandra; Johnson Rodney W; Freund Gregory G; Dantzer Robert; Kelley Keith W
  Novel activity of an anti-inflammatory cytokine: IL-10 prevents TNFalpha-induced resistance to IGF-I in myoblasts
  2007
 14. Pukmeister B; Borinc-Beden A
  Hemangiomi obraza in mediastinuma - prikaz primera
  [Facial and mediastinal haemangiomas - case report]
  2007
 15. Smilović Vanja
  Razvoj celične linije za določanje biološke aktivnosti interferonov
  [Development of cell line suitable for the determination of biological activity of interferons]
  2006
 16. Seme Katja; Poljak Mario; Babič Dunja Z; Močilnik Tina; Vince Adriana
  The role of core antigen detection in management of hepatitis C: a critical review
  2005
 17. Ocvirk Janja
  Adjuvantno in paliativno sistemsko zdravljenje malignega melanoma
  2005
 18. Godina-Kariž Stanka; Avancini Nives; Kariž Stojan
  Anteriorna ishemična optična nevropatija kot posledica zdravljenja z interferonom alfa
  [Anterior ischemic optic neuropathy secondary to interferon alpha]
  2005
 19. Lešničar Gorazd
  Zdravljenje bolnikov s kroničnim hepatitisom B v Splošni bolnišnici Celje
  [Treatment of patients with chronic hepatitis B in General hospital Celje]
  2005
 20. Seme Katja; Poljak Mario; Meško Karmen M; Fujs Kristina; Babič Dunja Z; Močilnik Tina
  Microbiological monitoring of chronic viral hepatitis
  2004
 21. Lešničar Gorazd; Poljak Mario; Luzar Boštjan; Ferlan-Marolt Vera; Brinovec Vladimir; Matičič Mojca; Meglič-Volkar Jelka; Baklan Zvonko; Vidmar Ludvik; Seme Katja; Babič Dunja
  Zdravljenje bolnikov s kroničnim hepatitisom B - naše izkušnje
  2004
 22. Matičič M; Meglič-Volkar J; Brinovec V; Lešničar G; Baklan Z; Rajter M; Poljak M; Ferlan-Marolt V; Luzar B
  Treatment of viral hepatitis C
  2004
 23. Zakotnik Breda; Čižman Milan
  Viral hepatitis in childhood
  2004
 24. Hrstić I; Vučelić B; Ostojić R; Rustemović N; Opačić M; Čavka S; Kalauz M; Premužić M; Radić D; Ščukanec M
  Triple combination therapy with interferon alfa, ribavarin and amantadine as a treatment of chronic hepatitis C in relapses or nonresponders to interferon alfa-ribavarin therapy
  2004
 25. Matičič Mojca
  Treatment of chronic hepatitis C in special patients populations
  2004
 26. Markovič Saša
  Management of patients with chronic hepatitis B
  2004
 27. Ferenci P
  Treatment of chronic hepatitis C
  2004
 28. Rogl-Butina Mirjam; Bartenjev Igor
  Nekirurško zdravljenje prekanceroz
  2004
 29. Matičič Mojca
  Novosti v zdravljenju kroničnega hepatitisa C
  [Treatment of chronic hepatitis C: an update]
  2004
 30. Filipič Bratko; Toth Sandor; Sladoljev Srečko; Koren Srečko
  Aminokisline modulirajo biološke aktivnosti HuIFN-alfa na različne načine
  [Amino acids modulate the biological activities of HuIFN-alpha in different ways]
  2004
 31. Fleischmann William Robert; Wu Tzu G
  Development of a vaccine against cancers
  [Razvoj cepiva proti raku]
  2004
 32. Stantić-Pavlinić Mirjana; Banič Stanko; Marin Jožica; Klemenc Polona
  Vitamin C - a challenge in the management of rabies
  2004
 33. Štabuc Borut
  Systemic therapy for colorectal cancer
  2003
 34. Brinovec V; Lešničar G; Meglič-Volkar J; Matičič M; Baklan Z; Poljak M; Seme K; Ferlan-Marolt V; Luzar B
  Treatment of chronic hepatitis C: our experience
  2004
 35. Marin Irena
  Metode za določanje virusnega bremena in njihov pomen v diagnostiki ter spremljanju poteka in zdravljenja hepatitisa B
  [Methods for the measurement of hepatitis B virus DNA loads and their value in diagnostics and monitoring of antiviral treatment of hepatitis B]
  2003
 36. Hafner Matjaž
  Nov pristop k zdravljenju kroničnega hepatitisa C
  2003
 37. Černelč Peter
  Zdravljenje primarne plazmacelične levkemije
  [Treatment of primary plasma cell leukemia]
  2003
 38. Černelč Peter
  Zdravljenje kronične mieloične levkemije z Glivecom
  2002
 39. Hočevar-Boltežar Irena; Žargi Miha
  Laryngeal papillomatosis
  [Papilomatoza grla]
  2002
 40. Pretnar Gorazd; Steindl Franz
  Time dependent cell growth in biomedical research with general cell screening system
  2002
 41. Brinovec V; Lešničar G; Meglič-Volkar J; Matičič M; Baklan Z; Poljak M; Seme K; Ferlan-Marolt V
  Efficacy of chronic hepatitis C therapy with interferon alpha (IFN-alpha) in Slovenia
  2002
 42. Brinovec Vladimir; Lešničar Gorazd; Meglič-Volkar Jelka; Matičič Mojca; Baklan Zvonko; Zafred-Remec Tatjana; Poljak Mario; Seme Katja; Ferlan-Marolt Vera
  Naše izkušnje pri zdravljenju kroničnega hepatitisa C
  [Treatment of chronic hepatitis C: our experiences]
  2001
 43. Marinko Petra; Krbavčič Aleš
  Imunogenost interferona: predklinično in klinično vrednotenje interferona alfa
  [Immunogenicity of interferon: preclinical and clinical evaluation of interferon alpha]
  2001
 44. Marinko Petra; Krbavčič Aleš
  Imunogenost interferona: tehnično vrednotenje interferona alfa
  [Immunogenicity of interferon: technical evaluation of interferon alpha]
  2001
 45. Zver Samo
  Sistemska mastocitoza
  [Systemic mastocytosis]
  2001
 46. Fleischmann W Robert Jr; Koren Srečko
  Systemic effects of orally administered interferons and interleukin-2
  1999
 47. Glaser Marjan
  Naše izkušnje zdravljenja z interferonom alfa pri mlajših bolnikih z esencialno trombocitemijo
  [Our experience with interferon alpha therapy in younger patients with essential thrombocytaemia]
  2000
 48. Remškar Zlata; Mlinarič Vladimir; Lešničar Gorazd
  Sarkoidoza ob zdravljenju kroničnega hepatitisa C z interferonom alfa - prikaz primera
  [Sarcoidosis in a patient with chronic hepatitis C treated with interferon alpha - case report]
  1999
 49. Rudolf Zvonimir
  Adjuvantno zdravljenje malignega melanoma
  [Adjuvant treatment of malignant melanoma]
  1999
 50. Hafner Matjaž
  Terapija kroničnega hepatitisa
  1999
 51. Stanovnik M; Čufer T; Borštnar S; Pajk B
  Clinical study with interferon alpha-2A and cis-retinoic acid (CRA) in metastatic cancer of the kidney
  1998
 52. Jereb Berta
  Zdravljenje bolnikov s plevralno karcinozo pri nemikrocelularnem (NMCCP) karcinomu s humanim interferonom alfa (INFA-alfa)
  1998
 53. Lake John R
  Treatment of chronic viral hepatitis
  1998
 54. Bren Andrej F; Kandus Aljoša; Ferluga Dušan
  Interferon-alpha associated rapidly progressive renal graft failure in patient with chronic myelogenaus leukemia
  1998
 55. Bren A; Kandus A; Ferluga D
  Rapidly progressive renal graft failure associated with interferon-alpha treatment in a patient with chronic myelogenous leukemia
  1998
 56. Filipič B; Koren S; Orešić K; Mecs I; Toth S; Kovacs K
  Antiproliferativna in citotoksična aktivnost humanega levkocitnega interferona in njegovih podtipov
  [Antiproliferative and cytotoxic activity of human leukocyte interferon and its subtypes]
  1998
 57. Strojan P; Rudolf Z
  Immunochemotherapy with recombinant interferon-alpha2b plus dacarbazine in the treatment of advanced malignant melanoma
  1997
 58. Filipič B; Toth S; Koren S; Kovasc K
  The priming effect of human and porcine interferon-alpha on sendai virus induction of IFN production in adult PIG kindey (PLA) cells in vitro
  1997
 59. Kitak Nataša; Miklavčič Damijan; Serša Gregor
  Protitumorski učinki elektroterapije v kombinaciji z modifikatorji biološkega odziva
  [Anti-tumor effects of electrotherapy combined with biological response modifieres]
  1997
 60. Jereb Berta
  Interferon alpha (IFN-alpha) in treatment of malignant diseases
  1997
 61. Denišlič M; Šega-Jazbec S
  Zdravljenje multiple skleroze
  1996
 62. Brinovec V
  Zdravljenje hepatitisa B in C
  [Treatment of hepatitis B and C]
  1995
 63. Štalc A
  Pregled v zdravljenje uvedenih rekombinantnih zdravil
  [A review of recombinant drugs introduced into the therapy]
  1996
 64. Rudolf Z; Strojan P
  DTIC vs. IFN-alpha plus DTIC in the treatment of patients with metastatic malignant melanoma
  1996
 65. Černelč Peter; Mlakar Uroš
  Prava policitemija
  1995
 66. Mlakar U
  Vzdrževalno zdravljenje dlakastocelične levkemije z interferonom alfa
  [Maintenance treatment of hairy cell leukemia with interferon alpha]
  1995
 67. Koren S; Fleischmann WR Jr
  Sistemsko učinkovanje oralno apliciranih citokinov
  [Systemic effects of orally administered cytokines]
  1995
 68. Eberl-Gregorič E; Filipič B
  Vpliv humanega alfa interferona na okužbo celic z bakterijo Legionella pneumophila
  [The influence of human alpha interferon on cell infection with bacteria Legionella pneumophila]
  1995
 69. Serša G; Willingham V; Milas L
  Augumentation of tumor necrosis factor alpha cytotoxicity by interferon alpha
  1990
 70. Filipič B; Rozman S; Carlsson K; Cencič A
  Porcine interferon gamma (PoIFN Gamma)
  [Prašičji interferon gama (PoIFN Gamma)]
  1994
 71. Koren S; Fleischmann WR Jr
  Chronobiology of the interferon system
  [Kronobiologija interferonskega sistema]
  1994
 72. Fleischmann CM
  Tumor studies using tumor cells resistant to interferon
  [Odpornost tumorskih celic za interferon]
  1994
 73. Jereb B; Petrič-Grabnar G; Klun B; Lamovec J; Škrbec M; Soos E
  Addition of IFN-alpha to treatment of malignant brain tumors
  1994
 74. Filipič B; Golob A; Struna T; Likar M
  Porcine mitogen-induced interferon
  1994
 75. Fleischmann WR Jr; Koren S
  The use of combination therapies to enhance interferon action
  1987
 76. Koren S; Fleischmann WR Jr
  Orally administered interferons suppress bone marrow function (43646)
  1993
 77. Duc-Goiran P; Robert B; Navarro S; Lopez J; Chavinie J; Ferre F; Chany C; Doly J
  Type I interferons spontaneously expressed during human pregnancy
  1993
 78. Jezeršek B
  Interakcije interferona in vinblastina na eksperimentalnem tumorskem modelu melanoma B-16 in vitro ter in vivo
  1994
 79. Štabuc B
  Anti-tumor effect of interferon alpha in combination with cisplatin - animal experiments
  1993
 80. Novaković S; Fleischmann WR Jr
  Antitumor effect on interferon-alpha administered by different routes of treatment
  1993
 81. Serša G; Miklavčič D
  Combined treatment of murine SA-1 tumors by human leukocyte interferon alpha and electrotherapy
  1993
 82. Jezeršek B; Novaković S; Serša G; Čemažar M; Auersperg M; Fleischmann WR Jr
  Interactions of interferon and vinblastine on experimental tumor model melanoma B-16 in vivo
  1993
 83. Rudolf Z
  Adjuvant treatment of malignant melanoma with interferon after radical surgery - part II: effect of recombinant alpha interferon
  1994
 84. Jezeršek B; Novaković S; Serša G; Auersperg M; Fleischmann WR Jr
  Interactions of interferon and vinblastine on experimental tumor model melanoma B-16 in vitro
  1994
 85. Černelč P; Mlakar U
  Zdravljenje primarne plazmacelične levkemije z interferonom alfa
  [Treatment of primary plasma cell leukemia with interferon alfa]
  1994
 86. Jereb Berta; Petrič-Grabnar Gabrijela; Terčelj-Zorman Marjeta; Us-Krašovec Marija; Mažuran Renata; Šooš Evgen; Stare Janez
  Natural IFN-alpha for non-small-cell lung cancer with pleural carcinosis
  1993
 87. Singer Z; Šooš E; Feichter G
  Treatment of cervical intraepithelial neoplasia associated with human pappilomavirus by interferon vaginalettes
  1993
 88. Palmović D; Crnjaković-Palmović J
  Alpha interferon in the treatment of chronic hepatitis C
  1993
 89. Eberl-Gregorič E
  Vpliv humanih in humanim podobnih interferonov na bakterijo Legionella pneumophila
  1993
 90. Klun B; Jereb B; Petrič J; Tekavčič I; Popadić A
  Intratumoral administration of interferon-alpha in malignant gliomas
  1992
 91. Štabuc B
  Imunopotenciacija s citotoksičnimi zdravili in interferonom alfa pri bolnikih z melanomom
  1993
 92. Koren S; Fleischmann WR Jr
  Circadian variations in myelosuppressive activity of interferon-alpha in mice: identification of an optimal treatment time associated with reduced myelosuppressive activity
  1993
 93. Kotnik V; Fleischmann WR Jr
  IFN alpha/beta, IFN gamma, TNF alpha and combinations of IFN gamma/TNF alpha as C57B1/6 mice bone marrow cells proliferation inhibitors and differentiation factors
  1990
 94. Terčelj-Zorman M; Mermolja M; Jereb M; Oman M; Šooš E; Petrič-Grabnar G; Jereb B
  Human leukocyte interferon alpha (HLI-alpha) for treatment of pleural effusion caused by non small cell lung cancer: a pilot study
  1991
 95. Jereb B; Petrič J; Lamovec J; Škrbec M; Šošš E
  Intratumor application of human leukocyte interferon-alpha in patients with malignant brain tumors
  1989New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics