biomedicina slovenica


"JESENICE" : 828

 1. Strgar Mojca; Macun Eva
  Model popolne poklicne avtonomnosti babic na vseh področjih njihovih kompetenc v Splošni bolnišnici Jesenice
  2015
 2. Backović Juričan Andrea; Rostohar Katja; Rožič Mirjam
  Povezava med gibanjem, počutjem in bolečino v križu v okviru raziskave na projektu Zdravi na kvadrat 2
  [Relationship between physical activity, wellbeing and low back pain within the survey of the project Healthy on the Square 2]
  2017
 3. Pivač Sanela; Kalender Smajlović Sedina; Draginc Andreja; Skinder Savić Katja; Hvalič Touzery Simona; Skela-Savič Brigita; Klančnik-Gruden Maja; Buček Hajdarević Irena
  Izbrane intervencije zdravstvene nege - teoretične in praktične osnove za visokošolski študij zdravstvene nege
  2013
 4. Bahun Mateja
  Določanje glukoze v kapilarni krvi z merilnikom
  2013
 5. Čebašek Tjaša; Lovič Amela; Noč Teja
  Odvzem vzorcev za mikrobiološke preiskave
  2013
 6. Vidmar Lidija; Panić Zorica
  Transport kritično bolnega pacienta
  2013
 7. Panić Zorica; Vidmar Lidija
  Sprejem pacienta v enoto intenzivne terapije
  2013
 8. Terseglav Hubert
  Opazovanje in meritve v enoti intenzivne terapije
  2013
 9. Petrović Dženata
  Komunikacija z intubiranim in traheotomiranim pacientom
  2013
 10. Panić Zorica; Petrović Dženata
  Sodelovanje pri medicinsko-tehničnih postopkih
  2013
 11. Bahun Mateja
  Subcutana (podkožna) aplikacija insulina
  2013
 12. Mežik-Veber Marija; Romih Karmen; Bahun Mateja
  Aplikacija čistilne klizme/klistirja
  2013
 13. Bahun Mateja; Mežik-Veber Marija; Romih Karmen
  Urinski kateter
  2013
 14. Romih Karmen; Bahun Mateja; Mežik-Veber Marija
  Enteralno prehranjevanje
  2013
 15. Bahun Mateja; Mežik-Veber Marija
  Identifikacija pacienta
  2013
 16. Romih Karmen; Mežik-Veber Marija
  Uporaba rokavic
  2013
 17. Černe Anja; Poplas-Susič Tonka; Zafošnik Uroš
  Integracija mobilnega snemalnika elektrokardiograma v obravnavo bolnikov v primarnem zdravstvenem varstvu - pilotni projekt Zdravstvenega doma Ljubljana
  [Integration of mobile electrocardiogram recorder in the management of patients in primary health care - a pilot project of the Community Health Center Ljubljana]
  2017
 18. Plos Ajda; Ličen Sabina; Sansoni Julita; Lamot Jolanda; Avdylaj Liridon; Batas Renata; Crismancich Orél Rocco; Čendak Liljana; Dovgan Patricija; Kavšak Aleksandra; Levstik Jašarevič Debora; Loboda Katja; Rebolj Anja; Srdarev Marjeta; Vihtelič Sabina; Zver Mihelj Vesna
  Izzivi partnerstva ob diagnozi raka dojke: pregled literature
  [The challenges of the partnership at diagnosis of breast cancer: aliterature review]
  2017
 19. Režek Tina; Skok Mateja; Ličen Sabina; Sansoni Julita; Tulek Marija; Marcina Barbara; Žibert Lucija
  E-zdravstvena pismenost med starejšimi:pregled literature
  [E-health literacy among the elderly: a literature review]
  2017
 20. Mlinšek Jože; Ravnik David
  Uporaba Kinesio tape trakov med zdravstvenimi reševalci
  [The use of kinesio tape strips among medial rescuers]
  2017
 21. Hrovat Tjaša; Peršolja Melita
  Izbira najprimernejšega katetra in tehnike intermitentne samokatetrizacije
  [Choosing the most appropriate technique in intermittent self-catheterization]
  2017
 22. Novak Anja; Šenk Irena; Bahun Mateja; Bijol Alenka
  Kakovost dokumentiranja pri pacientih po vstavljenem stalnem srčnem spodbujevalniku v Splošni bolnišnici Jesenice
  [The quality of documentation for patients after implanted permanent cardiac pacemaker in Jesenice General Hospital]
  2017
 23. Avsenek Herta; Bahun Mateja; Lavrinec Pavla
  Znanje medicinskih sester za ocenjevanje in zmanjševanje tveganja za nastanek podhranjenosti v bolnišnici
  [Nurse's knowledge for assessing and reducing the risk of hospital undernutrition]
  2017
 24. Arnejšek Lev; Kasumović Benjamina
  Zajtrkovanje in gibanje osnovnošolskih otrok v Tržiški regiji
  [Breakfast and physical activity among elementary school children in Tržič]
  2017
 25. Košec Alma; Cimbola Klaudija
  Ozaveščenost pacientov o protektivni protiosteoporotični dieti
  [The awareness of patients about protective counter osteoporosis diet]
  2017
 26. Blatnik Brigita; Jerman Grašič Nataša
  Uporaba prehranskih dopolnil v nosečnosti
  [Usage of dietary supplements during pregnancy]
  2017
 27. Mikez Nataša; Levičnik Nežka; Skela-Savič Brigita
  Stres in sindrom izgorelosti zaposlenih v zdravstveni negi v Enoti za intenzivno psihiatrično terapijo v Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana
  [Stress and burnout syndrome of employees in Nursing in psychiatric ICU in the University Psychiatric Clinic in Ljubljana]
  2017
 28. Ilievski Adrijana; Skela-Savič Brigita
  Znanje študentov zdravstvene nege o osebni varovalni opremi
  [Knowledge of nursing students on personal protective equipment]
  2017
 29. Česen Karmen; Zupanc Katja
  Stališča in poznavanje področja dela v referenčni ambulanti družinske medicine s strani študentov druge stopnje programov Zdravstvena nega in Promocija zdravja na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin
  [Attitudes and knowledge of the areas of work in the model practice by students of master's degree study program of Nursing Care and Health Promotion at Angela Boškin Faculty of Health Care]
  2017
 30. Tavčar David; Musić Denis; Skela-Savič Brigita
  Moteči dejavniki, ki vplivajo na odklone pri pripravi in dajanju zdravil
  [Interruptions and medication errors]
  2017
 31. Godec Barbara; Skela-Savič Brigita
  Uspešnost programa Reintegracije in rehabilitacije mladostnikov s čustvenimi motnjami in/ali motnjami hranjenja v Mladinskem klimatskem zdravilišču Rakitna
  [Effectiveness of the Program of Reintegration and Rehabilitation of Adolescents with Emotional Disorders and/or Eating Disorders in Youth Climatic Health Resort Rakitna]
  2017
 32. Arnež Maruša; Badić Nina
  Ozaveščenost otročnic o pojavu poporodne depresije
  [Awareness of mothers after childbirth about the occurrence of the postpartum depression]
  2017
 33. Krnel Tilen Tej; Skela-Savič Brigita
  Izkušnje istospolno usmerjenih z zdravstvom
  [Experience of homosexuals with health care system]
  2017
 34. Oblak Tina; Skela-Savič Brigita
  Odnos zaposlenih v operacijski zdravstveni negi do usposabljanja novo zaposlenih na delovnem mestu
  [The attitude of employees in perioperative nursing to training new employees in the workplace]
  2017
 35. Filipič Jerneja; Dežman Zmerzlikar Barbara
  Uspešnost zdravstveno vzgojnih delavnic in zadovoljstvo udeležencev Centra za krepitev zdravja Vrhnika
  [The level of success of educational healthcare workshops and contentment of participants of Center za krepitev zdravja Vrhnika]
  2017
 36. Šuler Jerneja
  Poznavanje promocije zdravja na delovnem mestu pri zaposlenih v različnih podjetjih
  [Knowledge of health promotion in the workplace for employees in different companies]
  2017
 37. Hedžić Lejla; Skela-Savič Brigita
  Timski pristop in model delitve dela v zdravstveni negi na Internističnem oddelku Onkološkega inštituta Ljubljana
  [Team approach and model division in Nursing Internist Department of Oncology Institute Ljubljana]
  2017
 38. Bole Urban; Skela-Savič Brigita
  Odnos, znanje in ovire medicinskih sester pri implementaciji na dokazih podprte prakse
  [Knowledge, attitudes, practice and perceived barriers of evidenced based practice among nurses]
  2017
 39. Kučan Marko; Skela-Savič Brigita
  Stališča medicinskih sester v enoti intenzivne terapije do zdravstvene obravnave ob koncu življenja
  [Intensive care nurses's attitudes towards end-of-life care]
  2017
 40. Bahun Mateja; Skela-Savič Brigita
  Mnenja zdravstvenih delavcev o zagotavljanju dostojanstva pacientom med hospitalizacijo
  [Health care workers' opinions on ensuring patients' dignity during hospitalization]
  2017
 41. Povšnar Erika; Skela-Savič Brigita
  Učenje osebne komunikacije med partnerjema v šoli za starše kot odgovor na aktualne potrebe bodočih staršev
  [Learning personal communication between partners in parenting school as an answer to current needs of future parents]
  2017
 42. Jambrošič Ivo; Bregar Branko
  Povezanost vrste opioidne substitucijske terapije na izid zdravljenja pacientov odvisnih od prepovedanih drog
  [Relationship between the types of opioid substitution therapy and the treatment outcome of patients addicted to illegal drugs]
  2017
 43. Avberšek-Lužnik Ivica; Janša Karmen
  Določanje plazemske aktivnosti anti Xa pri terapiji z nizkomolekularnimi heparini v Splošni bolnišnici Jesenice
  [Measuring anti-factor Xa activity to monitor therapy with low-molecular-weight heparin in General Hospital Jesenice]
  2017
 44. Smodiš Marta; Skela-Savič Brigita
  Odnos medicinskih sester do zahtevnejših oblik dela v zdravstveni negi v bolnišnični dejavnosti
  [The attitude of nurses to more complex forms of nursing work in hospital operations]
  2017
 45. Strgar Mojca; Skela-Savič Brigita
  Ali znanje o negovalnih diagnozah in njihova uporabnost v praksi vplivata na profesionalizacijo v zdravstveni negi?
  [Can professionalism in nursing be influenced by knowledge of nursing diagnosis and by their usefulness in nursing practice?]
  2017
 46. Grmek-Košnik Irena; Dermota Urška
  Mikrobiološka diagnostika bakteriemije z infekcijo sečil
  [Microbiological diagnostics of bacteremia by the urinary tract infection]
  2017
 47. Dermota Urška; Grmek-Košnik Irena
  Vrednotenje kakovosti vzorcev, odvzetih iz spodnjega respiratornega trakta za mikrobiološko preiskavo
  [Evaluation of the quality of specimens, taken from lower respiratory tract for microbiological investigation]
  2017
 48. Kobentar Radojka
  Rezultati presejalnega testa za depresivnost pri starostnikih živečih v domačem okolju
  [The results of a screening test for depression in the eldery living at home]
  2017
 49. Mulalić Sabina; Rems Miran
  Predstavitev vloge koordinatorja pri izboljšanju uspešnosti zdravstvene obravnave
  [Presentation of the Coordinator's role in improving the performance of health care]
  2017
 50. Hvalič Touzery Simona; Pesjak Katja; Skela-Savič Brigita
  Odnos medicinskih sester do doktorskega študija in raziskovanja v zdravstveni negi
  [Nurses' attitudes towards doctoral study and research in nursing]
  2017
 51. Skela-Savič Brigita; Pivač Sanela; Hvalič Touzery Simona; Čuk Vesna; Pesjak Katja
  Razvoj kompetenčnega modela za vse ravni izobraževanja v zdravstveni negi
  [Development of competency model for all education levels in nursing]
  2017
 52. Gabrovec Branko; Čuk Vesna; Pivač Sanela; Skela-Savič Brigita
  Kategorije in kompetence izvajalcev v zdravstveni negi po modelu European Federation of Nurses
  [Categories and competencies of the European Federation of Nurses matrix of the nursing care continuum]
  2017
 53. Babnik Katarina; Hvalič Touzery Simona; Pesjak Katja; Skela-Savič Brigita
  Zdravstvena nega kot stroka in znanost
  [Nursing as a profession and science]
  2017
 54. Muminović Samir; Bregar Branko
  Predbolnišnično okolje in uporaba prisilnih ukrepov
  [Prehospital setting and use of the coercive measures]
  2017
 55. Kadenšek Klavdija; Bregar Branko
  Življenjski slog posameznikov zasvojenih s prepovedanimi drogami in vloga medicinskih sester pri obravnavi posameznikov
  [Lifestyle of substance abusers and the role of nurses in their treatment]
  2017
 56. Bitenc Patricia; Cankar Tina; Bernot Marjana
  Ocena potreb pacientov v paliativni oskrbi
  [Assessment of patients needs in palliative care]
  2017
 57. Bučan Eva; Bregar Branko
  Razširjenost novih psihoaktivnih snovi pri študentih dveh skrbstvenih poklicev
  [The prevalence of new psychoactive substances among students at two caring professions]
  2017
 58. Jalovec Viktorija; Kregar-Velikonja Nevenka; Peterlin Borut
  Medicinska sestra v vlogi genomskega informatorja
  [A nurse in the role of genomic informer]
  2017
 59. Pavlič Jerneja; Lešer Vladka
  Obveščenost staršev o preprečevanju okužb s hrano
  [Awareness of parents about preventing foodborne]
  2017
 60. Šobar Nina; Leskovic Ljiljana
  Razvoj klinične supervizije v zdravstveni negi skozi zgodovino
  [The development of clinical supervision in healthcare through history]
  2017
 61. Simonič Katja; Laznik Gorazd
  Soočanje delavcev v zdravstveni negi z jezikovnimi in kulturnimi ovirami med begunsko krizo
  [Nursing care workers facing linguistic and cultural barriers during the refugee crisis]
  2017
 62. Skela-Savič Brigita; Hvalič Touzery Simona
  Kontinuiran razvoj zdravstvene nege in njen prispevek k promociji zdravja
  [Continuons development of nursing in society and its contribution to health promotion]
  2017
 63. Kalender Smajlović Sedina; Starc Jasmina; Prosen Mirko; Čuk Vesna; Jurdana Mihaela; Skočir Helena
  Zdravstveni poklici na poti profesionalizacije in razvoja novih poklicnih vlog
  2017
 64. Makivić Irena; Klemenc-Ketiš Zalika
  Biopsihosocialni pristop zdravnika družinske medicine in kakovost zdravstvene oskrbe bolnikov
  [Biopsychosocial approach of the family medicine and the quality of patients care]
  2017
 65. Rifel Janez
  Kakovost življenja pogostih obiskovalcev ambulant družinske medicine med starostniki
  [Quality of life of elderly fequent attenders in family medicine practices]
  2017
 66. Križanec Špela; Klemenc-Ketiš Zalika; Selič Polona
  Uporaba lestvice za samo-oceno žilavosti v družinski medicini
  [The resilience self-assessment scale in family medicine practice]
  2017
 67. Maguša Lorber Nataša; Selič Polona
  Dejavniki, povezani z zaupanjem bolnikov v izbranega osebnega zdravnika
  [Cross-sectional study in community Health Centre dr. Adolf Drolc Maribor exploring factors associated with patients' trust in family physician]
  2017
 68. Selič Polona
  Dejavniki, povezani z depresivnostjo pri doma živečih starejših
  [Cross-sectional study exploring factors associated with depression in elderly living at home]
  2017
 69. Petek Šter Marija; Mitić Jelena
  Opolnomočenost bolnikov s kronično atrijsko fibrilacijo v antikoagulacijski ambulanti zdravstvenega doma Trebnje
  [Empowerment of patients with chronic atrial fibrillation in anticoagulant office in the Health Center Trebnje]
  2017
 70. Klemenc-Ketiš Zalika
  Do elderly people who live alone at home differ from those who live with someone?
  2017
 71. Brlogar Simon; Lužnik Urška; Gašperlin Lenka; Avberšek-Lužnik Ivica
  Kakovost bioloških vzorcev za laboratorijske preiskave v Splošni bolnišnici Jesenice v obdobju od 2012 do 2015
  [Quality of biological samples for laboratory testing in Hospital Jesenice from 2012 to 2015]
  2016
 72. Sedlovski Goran; Smolej Ksenija; Olip Lara; Rutar Dunja; Požek Mateja; Avberšek-Lužnik Ivica
  Merjenje PČ-INR pri pacientih na oralni antikoagulantni terapiji v Splošni bolnišnici Jesenice
  [Prothrombine time (INR) measurement in patients on oral anticoagulant therapy in Hospital Jesenice]
  2016
 73. Ibričić Ervin; Djekić Bernarda; Gorjup Polona
  Opazovanje napak pri zagotavljanju prehodnosti drena torakalne drenaže
  [Observing mistakes in providing transitivity in thoracic drainage]
  2017
 74. Černjač Subotič Timotej; Bobnar Albina; Fink Rok
  Kontaminacija raztopin za parenteralno aplikacijo s steklenimi delci
  [Glass particle contamination of solutions for parenteral use]
  2017
 75. Vučina Maša; Žerdoner Lilijana; Pađen Ljubiša; Ravljen Mirjam
  Kakovost življenja bolnikov s kronično obstruktivno boleznijo pred in po pljučni rehabilitaciji
  [Quality of life of patients with chronic obstructive pulmonary disease before and after pulmonary rehabilitation]
  2017
 76. Blatnik Brigita; Kvas Andreja; Ščepanovič Katarina
  Razlogi za neodzivnost na preventivne in presejalne programe zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki
  [Reasons for uptake to preventive screening programs and early detection of precancerous lesions and cancer of the colon or rectum]
  2017
 77. Lampe Tomaž
  Vidik implementacije čezmejnega zdravstvenega varstva v Sloveniji
  [The aspect of the implementation of cross-border helathcare]
  2017
 78. Kovačević Marina; Nahtigal Blaža; Jevšnik Mojca
  Poznavanje elementov varnosti in kakovosti živil in prepoznavnost Evropske agencije za varnost hrane (EFSA) med študenti sanitarnega inženirstva in zdravstvene nege na Zdravstveni fakulteti v Ljubljani
  [Knowing the elements of food safety and visibility of European Food Safety Authority (EFSA) among students of saniraty engineering and nursing at the Faculty of Health Sciences in Ljubljana]
  2017
 79. Govekar Kaja; Kacjan Žgajnar Katarina; Oder Martina
  Ergonomske obremenitve in škodljivosti na delovnem mestu računovodje
  [Ergonomic burdens and harms at the workplace of an accountant]
  2017
 80. Jeriček Klanšček Helena; Furman Lucija; Zager Kocjan Gaja
  Individualni in socialni dejavniki težav v duševnem zdravju slovenskih 15-letnikov
  [Individual and socio-contextual factors as predictor of mental health problems in Slovenian 15-year-old adolescents]
  2017
 81. Pajnkihar Majda; Donik Barbara; Fekonja Zvonka
  Modeli za razvoj in krepitev zdravstvene nege kot znanstvene discipline - uporabnost za zdravstveno nego v Sloveniji
  [Models for the development and strengthening of health care as a scientific discipline - the applicability of health care in Slovenia]
  2017
 82. Križmarić Miljenko; Jekl Sebastjan
  Zaščitni mehanizmi sistemov za odsesavanje anestezijskih plinov
  [Mechanisms of protection in anaesthetic gas scavenging system]
  2017
 83. Križmarić Miljenko
  Ventilacija z ročnim dihalnim balonom in dušikovim oksidulom
  [Ventilation with manual resuscitator and nitrous oxide]
  2017
 84. Cilar Leona; Štiglic Gregor; Novak Žiga; Pajnkihar Majda
  Čustvena inteligenca med študenti zdravstvene nege
  [Emotional intelligence among nursing students]
  2017
 85. Režek Tina; Mlinar Reljić Nataša
  Potrebe po dnevnem centru za starostnike
  [The need for day-care centres for the elderly]
  2017
 86. Skela-Savič Brigita
  Razvoj zaposlenih in razvoj celovite kakovosti kot sistemski dimenziji učinkovite zdravstvene obravnave
  2016
 87. Pavlenč Breda
  Akcijsko raziskovanje v fizioterapiji Splošne bolnišnice Jesenice
  2016
 88. Bahun Mateja; Pavlenč Breda
  10 let vodenja kakovosti v slovenskem zdravstvu
  2016
 89. Macura Višić Nada
  Sodelovanje primarnega in sekundarnega nivoja - primer dobre prakse
  2016
 90. Mavsar-Najdenov Brigita
  Varnost, učinkovitost in kakovost upravljanja z zdravili v Splošni bolnišnici Jesenice - kje smo bili, kje smo in kam gremo?
  2016
 91. Sfiligoj Barbara; Zupan Katja; Trifoni Nina
  Avtonomnost dela in kompetence babic v Splošni bolnišnici Jesenice
  2016
 92. Avberšek-Lužnik Ivica; Pogačar Martina
  Orodja za izgradnjo sistema kakovosti v laboratoriju Splošne bolnišnice Jesenice
  2016
 93. Rems Miran
  Neizkoriščene priložnosti kakovosti v zdravstvu
  2016
 94. Jerebic Sandra; Arh Tjaša; Avberšek-Lužnik Ivica
  Optimizacija procesov - primeri iz Splošne bolnišnice Jesenice
  2016
 95. Kramar Nika; Stepanović Aleksander; Klemenc-Ketiš Zalika; Zelko Erika
  Primerjava med številom pregledanih pacientov in številom napotenih na sekundarni nivo med ANMP Jesenice in urgentnim centrom Jesenice
  2017
 96. Bregar Branko
  Pregled literature in pisanje strokovnega dokumenta
  2016
 97. Stopar Stritar Ana; Peterka-Novak Jožica
  Pomanjkljivosti predaje pacienta v zdravstveni negi - kakovost in varnost?
  [Weaknesses of surrender of a patient in health care - the quality and security?]
  2016
 98. Ignjić Slađana; Peterka-Novak Jožica; Blagojević Stanislava
  Profesionalni odnos zaposlenih v zdravstveni negi v odnosu do pacientov z duševno motnjo
  [Professional attitude of employees in health care in relationship to patients with mental disorder]
  2016
 99. Kunstelj Andrej
  Sodelovanje GRZS (Gorsko reševalne zveze Slovenije) in Splošne bolnišnice Jesenice
  2010
 100. Panić Zorica
  Preprečevanje okužb - dihalna oprema
  [Preventing infection - respiratory equipment]
  2013

1 101 201 301 401 501 601 701 801  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics