biomedicina slovenica


"ethics" : 972

 1. Zurc Joca
  Skrb za zdravje, počitek in redna gibalna aktivnost - ključni dejavniki v razvoju mladih glasbenikov
  2017
 2. Starc Jasmina
  Mnenje medicinskih sester o upravljanju z raznolikostjo pacientov
  [Opinion of nurses on patient diversity management]
  2017
 3. Enggist Stefan; Møller Lars; Galea Gauden; Udesen Caroline
  Prisons in health
  2014
 4. Gilbert Frederic N.; Vranič Andrej; Hurst Samia
  Involuntary & voluntary invasive brain surgery
  2013
 5. Zwitter Matjaž; Zupanič Slavec Zvonka; Voljč Božidar
  Etika za zaščito šibkejšega
  [Ethics in defense of the weak]
  2017
 6. Zupančič Vesna; Krope Katja
  Pitje čaja kot dopolnilno zdravljenje
  2016
 7. Perše Brigita; Perše Martina
  Sodobna pravna ureditev in etična načela poskusov na živalih v EU
  [Contemporary legal regulations and ethical principles in animal experimentation in the EU]
  2016
 8. Gorišek Borut
  Zbornik strokovnih predavanj na sekcijskem sestanku operacijskih medicinskih sester
  2008
 9. Žunkovič Nastasja; Brezovec Marija
  Etične dileme operacijske medicinske sestre v OP bloku
  2008
 10. Dobnik Mojca
  Analiza komunikacijskega udobja in motenj pri komunikaciji
  [The analysis of communication comfort and communication disorders]
  2009
 11. Lešnik Amadeus; Pajnkihar Majda; Brumen Marina
  Spoštovanje pacientovega dostojanstva in avtonomije v času sprejema in obravnave v zdravstveni ustanovi
  [Respect for patient's dignity and autonomy at the time of admission and treatment at health institution]
  2009
 12. Zwitter Matjaž
  Etična vprašanja ob novih zdravilih v onkologiji
  2009
 13. Kopušar Sebastijan; Bitenc Marko; Geršak Ksenija; Novaković Srdjan; Žgajnar Janez
  Med medicino prihodnosti in poslom sedanjosti
  2008
 14. Grosek Štefan; Oražem Miha; Kanič Maja; Vidmar Gaj; Grošelj Urh
  Attitudes of Slovene paediatricians to end-of-life care
  2016
 15. Reberšek Gorišek Jelka; Rijavec Vesna; Vugrinec Miša
  Izvorne celice in človeški genom
  2008
 16. Grmec Štefek
  Sodelovanje zdravnika in bolnika - Jehove priče - pri brezkrvnem zdravljenju
  2007
 17. Kamenik Mirt
  Etika v kliničnih raziskavah
  2007
 18. Marcano Belisario José S; Gupta Ajay; O'Donoghue John; Morrison Cecily; Car Josip
  Tablet computers for implementing NICE antenatal mental health guidelines
  2016
 19. Marinko Leonida
  Podpora bolniku in njegovi družini z metodami socialnega dela
  2009
 20. Jankovič Rajmonda
  Kulturni vidiki komunikacije v onkološki zdrav[s]tveni negi
  2009
 21. Skela-Savič Brigita; Kiger Alice M.
  Self-assessment of clinical nurse mentors as dimensions of professional development and the capability of developing ethical values at nursing students
  2015
 22. Zakotnik Branko
  Prehranjevanje in nadomeščanje tekočin pri umirajočem bolniku
  2009
 23. Červek Jožica
  Paliativna sedacija
  2009
 24. Zwitter Matjaž
  Etične dileme in bolnik z rakom
  2009
 25. Pal Marjetka; Ferk Polonca; Leskošek Branimir; Krajnc Ivan; Pajntar Marjan
  Prevalence of isolated systolic hypertension (ISH) in Slovene hypertensive patients: insights from the Quality of Healthcare in Slovenia project
  2015
 26. Voljč Božidar
  Realnost izvajanja svobodne volje starostnika z vidika Svetovne zdravstvene organizacije
  2009
 27. Voljč Božidar
  Načela Ljubljanske listine in stališča Svetovne zdravstvene organizacije v zdravstvenem varstvu starejših ljudi
  2007
 28. Rajer Mirjana
  Samo ne ji povedat, da ima raka
  2010
 29. Trobec Irena; Istenič Starčič Andreja
  Developing nursing ethical competences online versus in the traditional classroom
  2015
 30. Fajfar Jana; Skela-Savič Brigita
  Razumevanje vloge referenčnih ambulant družinske medicine pri vključevanju v preventivne programe kroničnih nenalezljivih bolezni
  2015
 31. Oberš Katja; Borstner Bojan
  Spoštovanje moralno-etičnih načel v javnem zdravstvenem zavodu
  2015
 32. Obrez Mernik Andreja; Kraljić Suzana; Štiglic Gregor; Lorber Mateja
  Pravni in etični vidiki podajanja informacij svojcem s strani medicinske sestre
  2015
 33. Rustemi Medina; Zupančič Vesna
  Izvajalci zdravstvene nege in uporaba etičnih načel v primarnem zdravstvenem varstvu
  [Providers of nursing care and the use of ethical principles in primary health care]
  2015
 34. Horvat Doris; Borstner Bojan; Čuček-Trifkovič Klavdija
  Posebni varovalni ukrepi v psihiatriji - etično pravni problem
  2014
 35. Maksimović Nina; Pajnkihar Majda; Križmarić Miljenko
  Odnos medicinskih sester do pacientov okuženih z virusom HIV in stigmatizacija pacientov
  2014
 36. Lubej Vlasta; Pajnkihar Majda; Kornhauser-Cerar Lilijana
  Soočanje medicinskih sester s smrtjo novorojenčkov v enoti intenzivne nege in terapije
  2014
 37. Benedik Jernej; Červek Jožica
  Komunikacija na prehodu v paliativno zdravljenje
  2011
 38. Svoljšak Špela
  Komunikacija z vidika Zakona o pacientovih pravicah (ZPacP)
  2011
 39. Vrečar Irena; Peterlin Borut; Teran Nataša; Lovrečić Luca
  Direct-to-consumer genetic testing in Slovenia
  2015
 40. Ravnihar Klemen; Barlič Ariana; Drobnič Matej
  Effect of intra-articular local anesthesia on articular cartilage in the knee
  2014
 41. Cooper David N.; Brand Angela; Dolžan Vita; Fortina Paolo; Innocenti Federico; Lee Ming Ta Michael; Maček Milan; Al-Mulla Fahd; Prainsack Barbara; Squassina Alessio
  Bridging genomics research between developed and developing countries
  2014
 42. Klemenc-Ketiš Zalika; Vrecko Helena
  Development and validation of a professionalism assessment scale for medical students
  2014
 43. Klemenc-Ketiš Zalika; Vrecko Helena
  The perceptions of professionalism by 1[sup]st and 5[sup]th grade medical students
  2014
 44. Jereb Berta
  Kdo naj razsoja o zdravniških napakah
  2009
 45. Pucer Patrik; Trobec Irena; Žvanut Boštjan
  An information communication technology based approach for the acquisition of critical thinking skills
  2014
 46. Adamič Metka; Miholič Mojca; Ocvirk Janja; Ðokić Zdenka
  Boginje v belem
  2008
 47. Jezeršek Novaković Barbara; Zakotnik Branko; Petavs Lucija B.
  Koliko stane en mesec življenja?
  2010
 48. Červ Branka
  Breaking bad news through the nursing perspective
  2008
 49. Pal Marjetka; Leskošek Branimir; Pajntar Marjan; Ferk Polonca
  Evaluation of arterial hypertension control in family practice in Slovenia
  [Ovrednotenje nadzora arterijske hipertenzije v ambulantah družinske medicine v Sloveniji]
  2014
 50. Surbone Antonella; Zwitter Matjaž; Rajer Mirjana; Stiefel Richard
  New challenges in communication with cancer patients
  2013
 51. Švab Igor; Cedilnik-Gorup Eva
  Etične dileme v sodelovanju med zdravniki in farmacevtsko industrijo
  [Ethical dilemmas of cooperation between physicians and pharmaceuthical industry]
  2014
 52. Hedžet Tóth Cvetka
  Kierkegaardova moralna strast
  2013
 53. Oražem Miha; Stojan Manca; Grosek Štefan; Grošelj Urh
  Klinična prospektivna raziskava odločanja o prenehanju aktivnega zdravljenja v 34 slovenskih enotah za intenzivno medicino in oblikovanje izhodišč za nacionalne smernice
  2013
 54. Mimić Alenka; Simonič Anja; Skela-Savič Brigita
  Razumevanje koncepta umiranja z dostojanstvom pri medicinskih sestrah v paliativni oskrbi
  ['Dying with dignity' - the palliative care nurse's awareness of this concept]
  2013
 55. Early orthodontic treatment
  2013
 56. Mastnak Jožica; Požun Peter; Klemenc Darinka
  Testing of drugs and medical devices
  2013
 57. Lokajner Gordana; Sima Ðurđa; Požun Peter
  The personal and professional values of nurses and midwives in Ljubljana region
  2013
 58. Kvas Andreja; Sima Ðurđa; Velepič Marija
  Training in professional ethics
  2013
 59. Kvas Andreja; Seljak Janko
  Ocena vodstvenih kompetenc na področju etike za vodje v zdravstveni negi
  [Assessment of ethics-related competences in nurse leaders]
  2013
 60. Rantaša Tomaž; Železnik Danica
  Zdravstvena nega in varovanje poklicne skrivnosti
  [Nursing care and professional secrecy]
  2013
 61. Jovanović Natalija; Lebar Cecilija
  Skrb v delovni terapiji
  [Care in occupational therapy]
  2013
 62. Zwitter Matjaž
  Komunikacija med bolnikom in zdravnikom
  2012
 63. Fisk Malcolm J; Rudel Drago
  Telehealth and service delivery in the home: care, support and the importance of user autonomy
  2013
 64. George Carlisle; Whitehouse Diane; Duquenoy Penny
  eHealth: legal, ethical and goverance challenges
  2013
 65. Zwitter Matjaž
  Etika kliničnega raziskovanja
  2012
 66. Borko Elko; Pivec Gregor
  Dr. Filip Terč, začetnik moderne imunologije: ob mednarodnem dnevu apiterapije
  2012
 67. Zwitter Matjaž
  Položaj zdravnika v sodobni družbi
  2012
 68. Trontelj Jože
  O etiki zdravniškega poklica nekoč in danes
  [On the ethics of the medical profession in the past and today]
  2012
 69. Golob Nena
  Etične in pravne dileme zdravnika
  [Etichal and legal dilemmas doctors are nowadays faced with]
  2011
 70. Bobnar-Najžer Elizabeta
  Sporazumevanje nas bogati
  [Communication enriches us]
  2011
 71. Dimec Jure; Leskošek Brane; Zorc Minja
  Ethicsweb - information system for ethics in science
  2011
 72. Zajc Mimi; Grmec Štefek
  Etično vodenje v medicini
  [Ethical leadership in medicine]
  2011
 73. Škof Lenart
  Od diha do diha, ali o izvornem mestu etike
  [Breath by breath on the origins of ethics]
  2011
 74. Komel Radovan
  Ethical and safety issues with recent developments in genomic and biotechnology
  2011
 75. Roškar Z; Vujanović V; Sukič K; Pogorevc R; Miksič M; Kanič Z; Burmas A; Meglič D
  Drowning in children
  2010
 76. Dornik Ema; Mihelič-Zajec Andreja
  Etika (tudi) v objavljanju
  [Ethics (also) in publishing]
  2010
 77. Zwitter Matjaž; Grošelj Urh
  Pouk medicinske etike
  [Teaching medical ethics]
  2010
 78. van Royen Paul; Beyer Martin; Chevallier Patrick; Petek Davorina
  Series: The research agenda for general practice/family medicine and primary health care in Europe. Part 5: Needs and implications for future research and policy
  2010
 79. Vrtačnik-Bokal E; Devjak R; Vrtačnik U
  Is high pregnancy rate the only indicator of success of IVF treatment? Infertility treatment analysis, Reproductive unit, Department of obstetrics and gynecology, University medical center Ljubljana, Slovenia, 2006-2008, and related issues of biomedical ethics
  2010
 80. Dimec Jure; Leskošek Brane; Zorc Minja
  Eticsweb - informacijski sistem za področje etike v znanosti
  [Eticsweb - information system for the field of ethics in science]
  2010
 81. Vogrinc Janez; Juriševič Mojca; Devetak Iztok
  Ethical aspects in science education research
  2010
 82. Buček-Hajdarević Irena; Petovič Minja; Žabkar Beisa
  Who is responsible for quality control in nursing care
  2010
 83. Koren Matjana
  Frames of safety in nursing care
  2010
 84. Vettorazzi Renata
  Education as one key factor of professionalisation in nursing
  2010
 85. Oštir Majda
  New complexities in pediatric nursing
  2010
 86. Janičijevič Zdenka
  Overview of nursing care in the Department of paediatric surgery and intensive care
  2010
 87. Pleterski-Rigler Dušica
  Ethics in organ transplantation in children
  2010
 88. Mikuš-Kos Anica
  Ethics and philantropy
  2010
 89. Neubauer David
  Working group on ethics of the European academy of paediatrics - CESP-EAP
  2010
 90. Grosek Štefan; Janjičijević Zdenka
  Scientific programmes for physicians and nurses: sharing the past, shaping the future together, ethics, vision of modern development of nursing care. Proceedings of the 11th Ljubljana International symposium on paediatric and neonatal intensive care; 2010 Apr 23-24; Ljubljana
  2010
 91. Brajenović-Milić B; Ristić S; Kern J; Vuletić S; Ostojić S; Kapović M
  The effect of a compulsory curriculum on ethical attitudes of medical students
  2000
 92. Červ Branka
  Etični vidiki paliativne oskrbe
  2009
 93. Živčec-Kalan Gordana
  Etika in pravo
  [Ethics and law]
  2009
 94. Trontelj Jože
  Impact of the oviedo convention and its protocols on legislation and practices in Slovenia
  2009
 95. Glasa J
  Proceedings of the council of Europe regional conference "Oviedo convention in central and eastern European countries", 2009 Sep 24-25; Bratislava
  2009
 96. Starc Andrej
  Nursing professionalism in Slovenia: knowledge, power, and ethics
  2009
 97. Bohinc Marija
  Uporabna etika v zdravstveni obravnavi
  [Applied ethics - health - nursing care]
  2009
 98. Mlinar Suzana; Bohinc Marija
  Seznanjenost študentov zdravstvene nege s kršitvami, ki jih določa Častno razsodišče
  [The nursing students' knowledge on violations as defined by the Court of honour]
  2009
 99. Klemenc-Ketiš Zalika; Kersnik Janko
  Pogostnost etičnih dilem med zdravniki družinske medicine v Sloveniji
  [Prevalence of ethical dilemmas in Slovenian family practice]
  2009
 100. Klemenc-Ketiš Zalika; Ojsteršek Janja; Kersnik Janko
  Vpliv specializacije iz družinske medicine na zaznavanje in reševanje etičnih dilem
  [Influence of specialistic training in family medicine on detection and management of ethical dilemmas]
  2009

1 101 201 301 401 501 601 701 801 901  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics