biomedicina slovenica


"ethics" : 978

 1. Udovčić Pertot Anja; Šmid Sonja
  Določanje ciljev rehabilitacije pri pacientih z drugimi nevrološkimi boleznimi
  [Goal setting in rehabilitation of patients with other neurologic diseases]
  2018
 2. Nursing ethics
  1994
 3. Blažun Helena; Železnik Danica; Kokol Peter; Vošner Janez; Završnik Jernej
  Trends in nursing ethics research
  2017
 4. Pirš Ksenija; Železnik Danica
  Pomen vseživljenjskega učenja medicinskih sester s področja poklicne etike za učinkovito reševanje etičnih problemov v praksi
  [The importance of lifelong learning of nurses from the field of work ethics, for an efficient solving of ethical problems in practice]
  2017
 5. Loenen Tessa van; Muijsenbergh Maria; Hofmeester Marrigje; Dowrick Christopher; Ginneken Nadja van; Mechili Enkeleint Aggelos; Angelaki Agapi; Ajduković Dean; Bakic Helena; Rotar-Pavlič Danica; Zelko Erika
  Primary care for refugees and newly arrived migrants in Europe
  2018
 6. Marcano Belisario José S; Doherty Kevin; O'Donoghue John; Ramchandani Paul; Majeed Azeem; Doherty Gavin; Morrison Cecily; Car Josip
  A bespoke mobile application for the longitudinal assessment of depression and mood during pregnancy
  2017
 7. Zurc Joca
  Skrb za zdravje, počitek in redna gibalna aktivnost - ključni dejavniki v razvoju mladih glasbenikov
  2017
 8. Starc Jasmina
  Mnenje medicinskih sester o upravljanju z raznolikostjo pacientov
  [Opinion of nurses on patient diversity management]
  2017
 9. Enggist Stefan; Møller Lars; Galea Gauden; Udesen Caroline
  Prisons in health
  2014
 10. Gilbert Frederic N.; Vranič Andrej; Hurst Samia
  Involuntary & voluntary invasive brain surgery
  2013
 11. Zwitter Matjaž; Zupanič Slavec Zvonka; Voljč Božidar
  Etika za zaščito šibkejšega
  [Ethics in defense of the weak]
  2017
 12. Zupančič Vesna; Krope Katja
  Pitje čaja kot dopolnilno zdravljenje
  2016
 13. Perše Brigita; Perše Martina
  Sodobna pravna ureditev in etična načela poskusov na živalih v EU
  [Contemporary legal regulations and ethical principles in animal experimentation in the EU]
  2016
 14. Gorišek Borut
  Zbornik strokovnih predavanj na sekcijskem sestanku operacijskih medicinskih sester
  2008
 15. Žunkovič Nastasja; Brezovec Marija
  Etične dileme operacijske medicinske sestre v OP bloku
  2008
 16. Dobnik Mojca
  Analiza komunikacijskega udobja in motenj pri komunikaciji
  [The analysis of communication comfort and communication disorders]
  2009
 17. Lešnik Amadeus; Pajnkihar Majda; Brumen Marina
  Spoštovanje pacientovega dostojanstva in avtonomije v času sprejema in obravnave v zdravstveni ustanovi
  [Respect for patient's dignity and autonomy at the time of admission and treatment at health institution]
  2009
 18. Zwitter Matjaž
  Etična vprašanja ob novih zdravilih v onkologiji
  2009
 19. Kopušar Sebastijan; Bitenc Marko; Geršak Ksenija; Novaković Srdjan; Žgajnar Janez
  Med medicino prihodnosti in poslom sedanjosti
  2008
 20. Grosek Štefan; Oražem Miha; Kanič Maja; Vidmar Gaj; Grošelj Urh
  Attitudes of Slovene paediatricians to end-of-life care
  2016
 21. Reberšek Gorišek Jelka; Rijavec Vesna; Vugrinec Miša
  Izvorne celice in človeški genom
  2008
 22. Grmec Štefek
  Sodelovanje zdravnika in bolnika - Jehove priče - pri brezkrvnem zdravljenju
  2007
 23. Kamenik Mirt
  Etika v kliničnih raziskavah
  2007
 24. Marcano Belisario José S; Gupta Ajay; O'Donoghue John; Morrison Cecily; Car Josip
  Tablet computers for implementing NICE antenatal mental health guidelines
  2016
 25. Marinko Leonida
  Podpora bolniku in njegovi družini z metodami socialnega dela
  2009
 26. Jankovič Rajmonda
  Kulturni vidiki komunikacije v onkološki zdrav[s]tveni negi
  2009
 27. Skela-Savič Brigita; Kiger Alice M.
  Self-assessment of clinical nurse mentors as dimensions of professional development and the capability of developing ethical values at nursing students
  2015
 28. Zakotnik Branko
  Prehranjevanje in nadomeščanje tekočin pri umirajočem bolniku
  2009
 29. Červek Jožica
  Paliativna sedacija
  2009
 30. Zwitter Matjaž
  Etične dileme in bolnik z rakom
  2009
 31. Pal Marjetka; Ferk Polonca; Leskošek Branimir; Krajnc Ivan; Pajntar Marjan
  Prevalence of isolated systolic hypertension (ISH) in Slovene hypertensive patients: insights from the Quality of Healthcare in Slovenia project
  2015
 32. Voljč Božidar
  Realnost izvajanja svobodne volje starostnika z vidika Svetovne zdravstvene organizacije
  2009
 33. Voljč Božidar
  Načela Ljubljanske listine in stališča Svetovne zdravstvene organizacije v zdravstvenem varstvu starejših ljudi
  2007
 34. Rajer Mirjana
  Samo ne ji povedat, da ima raka
  2010
 35. Trobec Irena; Istenič Starčič Andreja
  Developing nursing ethical competences online versus in the traditional classroom
  2015
 36. Fajfar Jana; Skela-Savič Brigita
  Razumevanje vloge referenčnih ambulant družinske medicine pri vključevanju v preventivne programe kroničnih nenalezljivih bolezni
  2015
 37. Oberš Katja; Borstner Bojan
  Spoštovanje moralno-etičnih načel v javnem zdravstvenem zavodu
  2015
 38. Obrez Mernik Andreja; Kraljić Suzana; Štiglic Gregor; Lorber Mateja
  Pravni in etični vidiki podajanja informacij svojcem s strani medicinske sestre
  2015
 39. Rustemi Medina; Zupančič Vesna
  Izvajalci zdravstvene nege in uporaba etičnih načel v primarnem zdravstvenem varstvu
  [Providers of nursing care and the use of ethical principles in primary health care]
  2015
 40. Horvat Doris; Borstner Bojan; Čuček-Trifkovič Klavdija
  Posebni varovalni ukrepi v psihiatriji - etično pravni problem
  2014
 41. Maksimović Nina; Pajnkihar Majda; Križmarić Miljenko
  Odnos medicinskih sester do pacientov okuženih z virusom HIV in stigmatizacija pacientov
  2014
 42. Lubej Vlasta; Pajnkihar Majda; Kornhauser-Cerar Lilijana
  Soočanje medicinskih sester s smrtjo novorojenčkov v enoti intenzivne nege in terapije
  2014
 43. Benedik Jernej; Červek Jožica
  Komunikacija na prehodu v paliativno zdravljenje
  2011
 44. Svoljšak Špela
  Komunikacija z vidika Zakona o pacientovih pravicah (ZPacP)
  2011
 45. Vrečar Irena; Peterlin Borut; Teran Nataša; Lovrečić Luca
  Direct-to-consumer genetic testing in Slovenia
  2015
 46. Ravnihar Klemen; Barlič Ariana; Drobnič Matej
  Effect of intra-articular local anesthesia on articular cartilage in the knee
  2014
 47. Cooper David N.; Brand Angela; Dolžan Vita; Fortina Paolo; Innocenti Federico; Lee Ming Ta Michael; Maček Milan; Al-Mulla Fahd; Prainsack Barbara; Squassina Alessio
  Bridging genomics research between developed and developing countries
  2014
 48. Klemenc-Ketiš Zalika; Vrecko Helena
  Development and validation of a professionalism assessment scale for medical students
  2014
 49. Klemenc-Ketiš Zalika; Vrecko Helena
  The perceptions of professionalism by 1[sup]st and 5[sup]th grade medical students
  2014
 50. Jereb Berta
  Kdo naj razsoja o zdravniških napakah
  2009
 51. Pucer Patrik; Trobec Irena; Žvanut Boštjan
  An information communication technology based approach for the acquisition of critical thinking skills
  2014
 52. Adamič Metka; Miholič Mojca; Ocvirk Janja; Ðokić Zdenka
  Boginje v belem
  2008
 53. Jezeršek Novaković Barbara; Zakotnik Branko; Petavs Lucija B.
  Koliko stane en mesec življenja?
  2010
 54. Červ Branka
  Breaking bad news through the nursing perspective
  2008
 55. Pal Marjetka; Leskošek Branimir; Pajntar Marjan; Ferk Polonca
  Evaluation of arterial hypertension control in family practice in Slovenia
  [Ovrednotenje nadzora arterijske hipertenzije v ambulantah družinske medicine v Sloveniji]
  2014
 56. Surbone Antonella; Zwitter Matjaž; Rajer Mirjana; Stiefel Richard
  New challenges in communication with cancer patients
  2013
 57. Švab Igor; Cedilnik-Gorup Eva
  Etične dileme v sodelovanju med zdravniki in farmacevtsko industrijo
  [Ethical dilemmas of cooperation between physicians and pharmaceuthical industry]
  2014
 58. Hedžet Tóth Cvetka
  Kierkegaardova moralna strast
  2013
 59. Oražem Miha; Stojan Manca; Grosek Štefan; Grošelj Urh
  Klinična prospektivna raziskava odločanja o prenehanju aktivnega zdravljenja v 34 slovenskih enotah za intenzivno medicino in oblikovanje izhodišč za nacionalne smernice
  2013
 60. Mimić Alenka; Simonič Anja; Skela-Savič Brigita
  Razumevanje koncepta umiranja z dostojanstvom pri medicinskih sestrah v paliativni oskrbi
  ['Dying with dignity' - the palliative care nurse's awareness of this concept]
  2013
 61. Early orthodontic treatment
  2013
 62. Mastnak Jožica; Požun Peter; Klemenc Darinka
  Testing of drugs and medical devices
  2013
 63. Lokajner Gordana; Sima Ðurđa; Požun Peter
  The personal and professional values of nurses and midwives in Ljubljana region
  2013
 64. Kvas Andreja; Sima Ðurđa; Velepič Marija
  Training in professional ethics
  2013
 65. Kvas Andreja; Seljak Janko
  Ocena vodstvenih kompetenc na področju etike za vodje v zdravstveni negi
  [Assessment of ethics-related competences in nurse leaders]
  2013
 66. Rantaša Tomaž; Železnik Danica
  Zdravstvena nega in varovanje poklicne skrivnosti
  [Nursing care and professional secrecy]
  2013
 67. Jovanović Natalija; Lebar Cecilija
  Skrb v delovni terapiji
  [Care in occupational therapy]
  2013
 68. Zwitter Matjaž
  Komunikacija med bolnikom in zdravnikom
  2012
 69. Fisk Malcolm J; Rudel Drago
  Telehealth and service delivery in the home: care, support and the importance of user autonomy
  2013
 70. George Carlisle; Whitehouse Diane; Duquenoy Penny
  eHealth: legal, ethical and goverance challenges
  2013
 71. Zwitter Matjaž
  Etika kliničnega raziskovanja
  2012
 72. Borko Elko; Pivec Gregor
  Dr. Filip Terč, začetnik moderne imunologije: ob mednarodnem dnevu apiterapije
  2012
 73. Zwitter Matjaž
  Položaj zdravnika v sodobni družbi
  2012
 74. Trontelj Jože
  O etiki zdravniškega poklica nekoč in danes
  [On the ethics of the medical profession in the past and today]
  2012
 75. Golob Nena
  Etične in pravne dileme zdravnika
  [Etichal and legal dilemmas doctors are nowadays faced with]
  2011
 76. Bobnar-Najžer Elizabeta
  Sporazumevanje nas bogati
  [Communication enriches us]
  2011
 77. Dimec Jure; Leskošek Brane; Zorc Minja
  Ethicsweb - information system for ethics in science
  2011
 78. Zajc Mimi; Grmec Štefek
  Etično vodenje v medicini
  [Ethical leadership in medicine]
  2011
 79. Škof Lenart
  Od diha do diha, ali o izvornem mestu etike
  [Breath by breath on the origins of ethics]
  2011
 80. Komel Radovan
  Ethical and safety issues with recent developments in genomic and biotechnology
  2011
 81. Roškar Z; Vujanović V; Sukič K; Pogorevc R; Miksič M; Kanič Z; Burmas A; Meglič D
  Drowning in children
  2010
 82. Dornik Ema; Mihelič-Zajec Andreja
  Etika (tudi) v objavljanju
  [Ethics (also) in publishing]
  2010
 83. Zwitter Matjaž; Grošelj Urh
  Pouk medicinske etike
  [Teaching medical ethics]
  2010
 84. van Royen Paul; Beyer Martin; Chevallier Patrick; Petek Davorina
  Series: The research agenda for general practice/family medicine and primary health care in Europe. Part 5: Needs and implications for future research and policy
  2010
 85. Vrtačnik-Bokal E; Devjak R; Vrtačnik U
  Is high pregnancy rate the only indicator of success of IVF treatment? Infertility treatment analysis, Reproductive unit, Department of obstetrics and gynecology, University medical center Ljubljana, Slovenia, 2006-2008, and related issues of biomedical ethics
  2010
 86. Dimec Jure; Leskošek Brane; Zorc Minja
  Eticsweb - informacijski sistem za področje etike v znanosti
  [Eticsweb - information system for the field of ethics in science]
  2010
 87. Vogrinc Janez; Juriševič Mojca; Devetak Iztok
  Ethical aspects in science education research
  2010
 88. Buček-Hajdarević Irena; Petovič Minja; Žabkar Beisa
  Who is responsible for quality control in nursing care
  2010
 89. Koren Matjana
  Frames of safety in nursing care
  2010
 90. Vettorazzi Renata
  Education as one key factor of professionalisation in nursing
  2010
 91. Oštir Majda
  New complexities in pediatric nursing
  2010
 92. Janičijevič Zdenka
  Overview of nursing care in the Department of paediatric surgery and intensive care
  2010
 93. Pleterski-Rigler Dušica
  Ethics in organ transplantation in children
  2010
 94. Mikuš-Kos Anica
  Ethics and philantropy
  2010
 95. Neubauer David
  Working group on ethics of the European academy of paediatrics - CESP-EAP
  2010
 96. Grosek Štefan; Janjičijević Zdenka
  Scientific programmes for physicians and nurses: sharing the past, shaping the future together, ethics, vision of modern development of nursing care. Proceedings of the 11th Ljubljana International symposium on paediatric and neonatal intensive care; 2010 Apr 23-24; Ljubljana
  2010
 97. Brajenović-Milić B; Ristić S; Kern J; Vuletić S; Ostojić S; Kapović M
  The effect of a compulsory curriculum on ethical attitudes of medical students
  2000
 98. Červ Branka
  Etični vidiki paliativne oskrbe
  2009
 99. Živčec-Kalan Gordana
  Etika in pravo
  [Ethics and law]
  2009
 100. Trontelj Jože
  Impact of the oviedo convention and its protocols on legislation and practices in Slovenia
  2009

1 101 201 301 401 501 601 701 801 901  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics