biomedicina slovenica


"farmakokinetika" : 70

 1. Jereb Matjaž; Muzlovič Igor
  Okužbe pri kritično bolnih
  2015
 2. Jakopin Žiga
  Vpliv kajenja na zdravilne učinkovine
  [The effect of smoking on drugs]
  2018
 3. Kržan Mojca
  Farmakokinetika in farmakodinamika kanabinoidov rastlinskega izvora
  2018
 4. Drobne David; Bossuyt Peter; Breynaert Christine; Cattaert Tom; Casteele Niels Vande; Compernolle Griet; Jürgens Matthias; Ferrante Marc; Ballet Vera; Wollants Willem-Jan; Cleynen Isabelle; Van Steen Kristel; Gils Ann; Rutgeerts P.; Vermeire Séverine; Van Assche Gert
  Withdrawal of immunomodulators after co-treatment does not reduce trough level of infliximab in patients with Crohn's disease
  2015
 5. Rožman Samo; Grabnar Iztok; Novaković Srdjan; Mrhar Aleš; Jezeršek Novaković Barbara
  Population pharmacokinetics of rituximab in patients with diffuse large B-cell lymphoma and association with clinical outcome
  2017
 6. Žiberna Lovro
  Farmakokinetika etanola in interakcije z zdravili
  2017
 7. Rugelj Urška; Boltežar Lučka; Tavčar Petra; Jezeršek Novaković Barbara
  Farmakokinetika visokih doz metotreksata pri bolnikih z limfomi
  2016
 8. Rožman Samo
  Farmakokinetika in farmakodinamika monoklonskih protiteles
  2016
 9. Jenko Barbara; Dolžan Vita; Praprotnik Sonja
  Klinično farmakogenetski modeli za bolniku prilagojeno zdravljenje revmatoidnega artritisa
  [Clinical pharmacogenetic models for personalized rheumatoid arthritis treatment]
  2016
 10. Drobne David; Ferkolj Ivan
  Vpliv azatioprina in metotreksata na farmakokinetiko in učinkovitost infliksimaba pri zdravljenju Crohnove bolezni
  2016
 11. Jošt Anton; Kamenik Mirt
  Lajšanje porodne bolečine z remifentanilom in analiza modeliranja tarčnih koncentracij
  [Effect- site concentration of remifentanil during patient-controlled analgesia in labour]
  2016
 12. Milosheska Daniela; Lorber Bogdan; Vovk Tomaž; Kastelec Matej; Dolžan Vita; Grabnar Iztok
  Pharmacokinetics of lamotrigine and its metabolite N-2-glucuronide
  2016
 13. Locatelli Igor; Kastelec Matej; Koprivšek Jure; Kores-Plesničar Blanka; Mrhar Aleš; Dolžan Vita; Grabnar Iztok
  Population pharmacokinetics of risperidone in patients with acute schizophrenia
  2008
 14. Fornasaro Stefano; Žiberna Lovro; Gasperotti Mattia; Tramer Federica; Vrhovšek Urška; Mattivi Fulvio; Passamonti Sabina
  Determination of cyanidin 3-glucoside in rat brain, liver and kidneys by UPLC/MS-MS and its application to a short-term pharmacokinetic study
  2016
 15. Drofenik Polonca
  Zdravljenje z varfarinom
  2009
 16. Jarc Urša; Gobec Stanislav
  Načrtovanje, sinteza in vrednotenje novih naftalensulfonamidov kot potencialnih zaviralcev holineasteraz
  [Design, synthesis and evaluation of novel naphtalenesulfonamides as potential cholinesterase inhibitors]
  2015
 17. Rugelj Neža; Trobec Katja; Pišlar Mitja; Meško-Brguljan Pika; Košnik Mitja; Mrhar Aleš
  Evaluation of theophylline therapeutic drug monitoring service
  [Vrednotenje procesa terapevtskega spremljanja serumskih koncentracij teofilina]
  2015
 18. Klen Jasna; Janež Andrej; Dolžan Vita
  Vpliv genetskih polimorfizmov v presnovi sulfonilsečnin in metformina na urejenost sladkorne bolezni tipa 2
  [The influence of genetic polymorphisms in the metabolism of sulfonylureas and metformin on glycemic control in type 2 diabetic patients]
  2015
 19. Ferk Polonca
  Farmakogenomika selektivnih zaviralcev privzema serotonina
  [Pharmacogenomics of selective serotonin reuptake inhibitors]
  2010
 20. Mrhar Aleš
  Farmakokinetika zdravil za kontracepcijo in hormonsko zdravljenje
  2014
 21. Čufar Andreja
  Vpliv farmacevtske oblike zdravila na farmakokinetiko učinkovin
  [Impact of pharmaceutical dosage forms on pharmacokinetics of drugs]
  2013
 22. Vovk Tomaž
  Fiziološke posebnosti starostnikov in njihov vpliv na terapijo z zdravili
  [Impact of physiological changes on pharmacotherapy in the elderly]
  2010
 23. Vovk Tomaž; Jakovljević M.B.; Kerec Kos Mojca; Janković S.M.; Mrhar Aleš; Grabnar Iztok
  Population pharmacokinetic model of topiramate in patients with epilepsy
  2008
 24. Sonc Monika
  Farmakologija protitumorskih zdravil v sistemski terapiji zdravljenja raka s poudarkom na farmakokinetiki, farmakodinamiki in interakcijah
  2009
 25. Petre Maja
  Nova antikoagulantna zdravila
  2011
 26. Grabnar Iztok
  Farmakokinetika antikoagulacijskih zdravil pri jetrni in ledvični disfunkciji
  [Pharmacokinetics of antico[o!]agulant drugs in renal and hepatic impairment]
  2014
 27. Locatelli Igor
  Pomen farmakokinetike pri napovedovanju kliničnih učinkov antidepresivov in antipsihotikov
  [Influence of pharmacokinetic properties of antidepressants and antipsychotics on their clinical effects]
  2014
 28. Locatelli Igor
  Časovni potek resnih neželenih učinkov verapamila
  [Time course of serious adverse effects of verapamil]
  2013
 29. Kores-Plesničar Blanka; Plesničar Andrej
  Therapeutic drug monitoring and pharmacogenetics - is this a way towards creative psychopharmacotherapy?
  2014
 30. Lipnik-Štangelj Metoda
  Dokumentacija o bezbjednosti i efikasnosti, najčešće stručne dileme i greške predlagača
  2014
 31. Trdan Lušin Tina; Marc Janja; Mrhar Aleš; Trontelj Jurij; Zavratnik Andrej; Ostanek Barbara
  The association of ABCB1 polymorphism with raloxifene pharmacokinetics and pharmacodynamics
  2011
 32. Goričar Katja; Dolžan Vita
  Farmakogenetski označevalci odgovora na zdravljenje z analogi folne kisline in spojinami platine pri osteosarkomu in malignem mezoteliomu
  [Pharmacogenetic markers of response to treatmant with folic acid analogues and platinum compounds in osteosarcoma and malignant mesothelioma]
  2014
 33. Xenobiotica
  1971
 34. Marušić Maja; Komel Radovan
  Razvoj učinkovitih epitelijskih modelov za ugotavljanje prehodnosti proteinov in vitro
  [Development of effective epithelial models for assessing protein permeability in vitro]
  2013
 35. Mrhar Aleš; Grabnar Iztok
  Basic concepts of pharmacokinetics
  2013
 36. Dolžan Vita
  Farmakokinetika v medicini
  2013
 37. Faganel Barbara; Jazbec Janez; Dolžan Vita
  Vpliv genetske variabilnosti prenosa metotreksata na izid zdravljenja otrok z levkemijo
  [Influence of methotrexate transport genetic variability on treatment outcome in children with leukemia]
  2012
 38. Bukovnik Nejc; Mekiš Dušan; Križmarić Miljenko
  Pharmacokinetic and pharmacodynamic simulation of non-depolarizing muscle relaxant Rocuronium (Esmeron)
  2012
 39. Režonja Renata; Knez Lea; Čufer Tanja; Mrhar Aleš
  Oral treatment with etoposide in small cell lung cancer - dilemmas and solution
  2013
 40. Premuš-Marušič Alenka; Locatelli Igor; Mrhar Aleš
  Farmakokinetika penicilinskih antibiotikov: preklop iz intravenske na peroralno terapijo
  [Pharmacokinetics of penicillin antibiotics: intravenous-to-oral switch therapy]
  2010
 41. Kržan Mojca
  Farmakokinetika v neonatalnem obdobju
  2009
 42. Bren Andrej; Kandus Aljoša
  Mesto mikofenolata v nefrologiji
  [Place of mycophenolate in nephrology]
  2006
 43. Beović Bojana
  Novi fluorokinoloni: levofloksacin, moksifloksacin, gatifloksacin, gemifloksacin
  [New fluoroquinolones: levofloxacin, moxifloxacin, gatifloxacin, gemifloxacin]
  2004
 44. Cerkvenik-Flajs V; Grabnar I
  Farmakokinetika ivermektina
  [Ivermectin pharmacokinetics]
  2002
 45. Vodopivec-Jamšek Vlasta
  Priprava bolnikov, ki prejemajo antikoagulacijska zdravila, na načrtovani operativni poseg
  [Management of patients on anticoagulation drugs before and after elective surgery]
  2002
 46. Franić Damir
  Farmakokinetika in farmakodinamika tokolitikov
  [Pharmacodynamics and pharmacokynetics of tocolytic drugs]
  2001
 47. Lenardič A; Cvelbar P; Kopitar Z
  Farmakokinetika večkratnega doziranja pipemidinske kisline
  1984
 48. Mrhar A; Karba R; Kozjek F
  FARMAKOKINETIKA URINARNIH ANTISEPTIKA
  1980
 49. Mrhar Aleš
  Farmakokinetika zdravil za ginekološka obolenja
  2000
 50. Kozjek Franc; Manček Bronja
  Populacijska farmakokinetika
  [Population pharmacokinetics]
  1998
 51. Lejko-Zupanc Tatjana
  Zdravljenje okužb z zajedalci
  [Treatment of parasitic infections]
  2000
 52. Irman-Florjanc Tatjana
  Farmakokinetika zdravil v starosti
  [Pharmacokynetics of the medicines in the old age]
  1999
 53. Irman-Florjanc Tatjana
  Farmakokinetika zdravil za zdravljenje glavobola
  1998
 54. Lopuh Mateja
  Farmakokinetika in farmakodinamika opioidnih učinkovin
  1998
 55. Manohin Aleksander
  Farmakokinetika in farmakodinamika hlapnih anestezijskih učinkovin
  1998
 56. Kalan Gorazd
  Farmakokinetika glukoza-1-fosfata u liječenju hipofosfatemije umjetno ventilirane nedonoščadi s hijalinomembranskom bolešću
  [Pharmacokinetics of glucose-1-phosphate in premature babies with idiopathic respiratory distress syndrome in substitutional therapy of hypophosphatemia]
  1996
 57. Francetić Igor
  Farmakokinetika antimikrobnih lijekova i značenje antimikrobnih lijekova u liječenju crijevnih infekcija
  1997
 58. Kozjek Franc; Palka Edvard; Križman Igor; Vodopivec Polona
  Pharmacokinetics of ciprofloxacin metal complexes
  [Farmakokinetika kovinskih kompleksov s ciprofloksacinom]
  1996
 59. Est M
  Farmakodinamika in farmakokinetika najvažnejših psihoaktivnih snovi
  [Pharmacodynamic and pharmacokinetic properties of the most commonly used psychoactive substances]
  1993
 60. Plavšić F
  Farmakokinetika ciklosporina
  1991
 61. Plavšić F
  Farmakokinetika
  1991
 62. Mrhar A; Kozjek F; Karba R
  Farmakokinetika antiulkusnih zdravil
  1991
 63. Šušković S; Lenardič A; Urbančič J; Jurčič B
  Farmakokinetika tableta Teolin 300 i kapsula Teotard 350 u astmatičara
  [Pharmacokinetics of tablets Teolin 300 and capsules Teotard 350 in asthma patients]
  1990
 64. Kozjek F
  Farmakokinetika u starijih osoba
  [Pharmacokinetics in the elderly]
  1989
 65. Kopitar Z
  Farmakokinetika fluoriranih kinolonov
  [Pharmacokinetics of fluorinated quinolones]
  1990
 66. Mrhar A; Kozjek F; Karba R
  Farmakokinetika antiulkusnih zdravil
  1990
 67. Strle M
  Farmakokinetika lokalnih anestetikov
  1988
 68. Kmet D
  Farmakokinetika in farmakodinamika analgetikov
  1988
 69. Kozjek F
  Farmakokinetika antagonista H2-receptora
  1988
 70. Nadjafi C
  Farmakologija aminoglutetimida - farmakokinetika, farmakodinamika, mehanizam djelovanja
  1988New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics