biomedicina slovenica


"fitoplankton" : 43

 1. Mozetič Patricija; Talaber Iva; Flander Putrle Vesna; Francé Janja; Kogovšek Tjaša; Rotter Ana; Malej Alenka
  Can the status of food webs be assessed by the characteristics of plankton communities?
  2014
 2. Flander Putrle Vesna
  Examples of high performance liquid chromatography (HPLC) application in marine ecology studies in the northern Adriatic
  2010
 3. Remec-Rekar Špela; Eleršek Tina
  Changes of lake Bled trophic condition during the last 20 years
  2014
 4. Eleršek Tina; Kosi Gorazd; Stanič Karmen
  Spremljanje ekološkega stanja jezer v letu 2013
  2014
 5. Huber-Pestalozzi G.
  Das Phytoplankton des Süsswassers
  1941
 6. Huber-Pestalozzi G.
  Das Phytoplankton des Süßwassers
  1938
 7. Sournia Alain
  Phytoplankton manual
  1978
 8. Germ Mateja; Pavlin Urbanič Maja; Gaberščik Alenka
  Sodelovanje pri pripravi strokovnih podlag za dopolnitev Uredbe o stanju površinskih voda za biološki podelement makrofiti ter bentoški nevretenčarji za modul trofičnost v kategorji reke
  2013
 9. Francé Janja; Bajt Oliver; Mavrič Borut; Mozetič Patricija; Orlando-Bonaca Martina; Bernetič Vladimir
  Sodelovanje pri pripravi strokovnih podlag za dopolnitev uredbe o stanju površinskih voda za obalno morje
  2013
 10. Francé Janja; Flander Putrle Vesna; Grego Mateja; Mavrič Borut; Mozetič Patricija; Orlando-Bonaca Martina; Bernetič Vladimir
  Program opredelitve ekološkega stanja morja v skladu z Vodno direktivo (2000/60/ES)
  2013
 11. Bricelj Mihael; Eleršek Tina; Kosi Gorazd; Stanič Karmen
  Spremljanje ekološkega stanja jezer v letu 2012
  2013
 12. Huber-Pestalozzi G.
  Das Phytoplankton des Süßwassers
  1955
 13. Sandgren Craig D.
  Growth and reproductive strategies of freshwater phytoplankton
  1988
 14. Bricelj Mihael; Kosi Gorazd; Eleršek Tina; Stanič Karmen
  Spremljanje ekološkega stanja jezer v letu 2011: (biološki parametri: fitoplankton, fitobentos in analiza cijanobakterijskih mikrocistinov v Blejskem jezeru)
  2012
 15. Bricelj Mihael; Kosi Gorazd; Eleršek Tina; Stanič Karmen
  Spremljanje kemijskega in ekološkega stanja jezer v letu 2009 (Biološki parametri: fitoplankton, bentoške diatomeje): končno poročilo
  2010
 16. Bricelj Mihael; Kosi Gorazd; Stanič Karmen
  Spremljanje kemijskega in ekološkega stanja jezer v letu 2008 (biološki parametri: fitoplankton, bentoške diatomeje)
  2009
 17. Bricelj Mihael; Kosi Gorazd; Germ Mateja; Stanič Karmen
  Projektna naloga št 2: spremljanje ekološkega in kemijskega stanja jezer v letu 2007 (biološki parametri: fitoplankton, makrofiti): končno poročilo
  2008
 18. Kožar-Logar Jasmina; Malej Alenka; Franko Mladen
  Thermal lens spectrometry in studies of phytoplankton pigments
  [Spektrometrija s termičnimi lečami v študijah fitoplanktonskih pigmentov]
  2005
 19. Germ Mateja
  UV-B radiation screen and respiratory potential in phytoplankton in mountain lakes
  [Zaščita pred UV-B sevanjem in dihalni potencial fitoplanktona iz visokogorskih jezer]
  2004
 20. Sedmak B; Obal R; Mozetič Patricija
  Nadzor nad biotoksini prispeva k varni hrani iz morja
  [Improved seafood safety by means of biotoxin assessment]
  2003
 21. Urbanc-Berčič Olga; Gaberščik Alenka; Šiško Milijan; Brancelj Anton
  Aquatic macrophytes of the mountain lake Krnsko jezero, Slovenia
  [Vodni makrofiti Krnskega jezera, Slovenija]
  2002
 22. Šajn-Slak Alenka; Vrhovšek Danijel; Kosi Gorazd
  Limnološke raziskave Slivniškega jezera
  [Limnological research of the Lake Slivnica]
  2001
 23. Šajn-Slak Alenka; Vrhovšek Danijel; Kosi Gorazd
  Eutrophication of Šmartinsko lake and its multiple use
  [Evtrofikacija Šmartinskega jezera in večnamenska uporaba]
  2001
 24. Mozetič Patricija; David Matej
  Prenašanje tujerodnih in škodljivih vrst z balastno vodo
  [Ballast water as a vector in the dispersal of non-indigenous and harmful species]
  2001
 25. Fanuko N; Precali R; Justić D
  Procjena fitoplanktonske biomase u Tršćanskom zaljevu
  1984
 26. Fanuko N
  O fitoplanktonu Tršćanskog zaljeva u vrijeme pomora bentoske faune, septembra 1983
  1984
 27. Fanuko N
  Fitoplankton sjevernojadranskih laguna u uvjetima eksperimentalnog polucijskog stresa
  1982
 28. Vrhovšek D; Kosi G; Bricelj M
  Ekologija fitoplanktona na Bledskom jezeru
  1982
 29. Vrhovšek D; Kosi G; Zupan M
  OCENA STANJA BLEJSKEGA JEZERA V OBDOBJU OD SEPTEMBRA 1979 DO DECEMBRA 1980 NA PODLAGI FITOPLANKTONA IN FIZIKALNO-KEMIčNIH PARAMETROV
  1981
 30. Fanuko N
  PRISPEVEK K POZNAVANJU FITOPLANKTONA V TRžAŠKEM ZALIVU
  1981
 31. Vrhovšek D; Kosi G
  NAJPOGOSTEJŠE FITOPLANKTONSKE VRSTE V BLEJSKEM JEZERU
  1980
 32. Fanuko N
  POLUCIJSKI POSKUS V STRUNJANSKI LAGUNI. FITOPLANKTON
  1979
 33. Fanuko N
  RAZISKOVANJE FITOPLANKTONA V TRžAŠKEM ZALIVU
  1979
 34. Fanuko N; Faganeli J
  DELEž FITOPLANKTONSKEGA OGLJIKA PRI CELOKUPNEM SUSPENDIRANEM PARTIKULATNEM ORGANSKEM OGLJIKU
  1979
 35. Sedmak Bojan; Kosi Gorazd; Krušnik Ciril
  Različita vodena tijela i njihove fitoplanktonske zajednice za vrijeme cijanobakterijske cvatnje
  [Phytoplankton communities in different water bodies during cyanobacterial blooms]
  1997
 36. Kosi Gorazd; Krušnik Ciril; Sedmak Bojan
  Fitoplanktonske zajednice i eutrofikacija u slatkovodnim biotopima Republike Slovenije
  [Phytoplankton communities and eutrophication of Slovenian freshwater biotopes]
  1997
 37. Mozetič Patricija
  Odziv neritičnega fitoplanktona na dodatke hranil v naravnih in kontroliranih pogojih
  [The response of neritic phytoplankton to nutrient inputs in natural and controlled conditions]
  1997
 38. Švagelj B
  Rast in ekološka vloga predstavnikov izbranih razredov morskega fitoplanktona
  [Growth and ecological role of the selected classes of marine phytoplankton]
  1996
 39. Remec-Rekar Š
  Življenska strategija in absorpcija fosforja pri nekaterih fitoplanktonskih vrstah Blejskega jezera
  [Life strategy and phosphorus absorption of some phytoplankton species from lake Bled]
  1995
 40. Zupanič I
  Sezonske spremembe fitoplanktonske združbe v Blejskem jezeru
  [Seasonal changes of phytoplanktonic community in lake Bled]
  1994
 41. Malej A; Mozetič P; Malej A
  Toksični fitoplankton - možen vir etiološko neopredeljenih črevesnih okužb
  [Toxic phytoplankton - possible source of etiologically unidentified gastrointestinal disorders]
  1994
 42. Mozetič P
  Fitoplankton v slovenskem morju
  [The phytoplankton in the Slovene sea]
  1994
 43. Zabric D
  Vpliv Radovne in natege na hranilne snovi in biomaso fitoplanktona v Blejskem jezeru
  1990New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics