biomedicina slovenica


on%>300 : 52

 1. Tušek-Bunc Ksenija
  Narkolepsija in motnje gibanja, simptomi spodnjih sečil, kronična vnetna črevesna bolezen, psoriaza in psoriatrični arthritis, srčno popuščanje v luči novih smernic, obvladovanje dejavnikov tveganja za srčno-žilne dogodke in sladkorna bolezen, mednarodni, medfakultetni študentski sklop Zdravljenje žilnih bolezni - kje so še rezerve?
  2016
 2. Proceedings of the 7th Ruđer Bošković Institute's International Summer Conference Chemistry of solid/liuqid interfaces and of the International Symposia The Electrochemistry Double Layer: Status of Theory and its Application and Interfacial Phenomena in Biomineralization, Rovinj, June 25 - July 3, 1986
  1987
 3. Charpentier Emmanuelle; Rattray Marcus; Bähler Jürg
  Biochemical Society Focused Meeting: CRISPR Evolution, Mechanisms and Infection, Biochemical Society/European Society for Neurochemistry Focused Meeting 5th Conference on Advances in Molecular Mechanisms Underlying Neurological Disorders,Independent Meeting The 7th International Fission Yeast Meeting
  2013
 4. Tušek-Bunc Ksenija; Švab Igor; Kersnik Janko
  Izzivi v diagnostiki in zdravljenju redkih bolezni, srčno popuščanje in stabilna koronarna bolezen, skeletna bolečina, obravnava bolnika z epilepsijo, nevropatska bolečina, kako izboljšati obravnavo in zdravljenje bolnikov z astmo in KOPB, karcinom prostate, hipertenzija, študentski sklop, kako izboljšati sodelovanje bolnikov pri obravnavi kroničnih bolezni
  2014
 5. Grubovic Rada M.; Velkova Emilija; Rožman Primož; Reesink Hendrik
  Strengthening of the Blood Safety System in the National Blood Transfusion Service -Implementation of the European Union IPA Project -at the Institute for Transfusion Medicine of the Republic of Macedonia of the Blood Safety System in the National Blood Transfusion Service -Implementation of the European Union IPA Project -at the Institute for Transfusion Medicine of the Republic of Macedonia
  2014
 6. Smolar-Žvanut Nataša; Burja Darko; Blumauer Sabina
  Določitev ekološko sprejemljivega pretoka po 17. členu Uredbe o kriterijih za določitev ter načinu spremljanja in poročanja ekološko sprejemljivega pretoka (Ur.l.RS, št. 97/2009) za vodotok Brestanica na področju odvzema vode za gojenje sladkovodnih organizmov - salmonidnih vrst rib razen soške postrvi in njenih križancev
  2013
 7. Paradiž Jasna
  Tujerodne rastlinske vrste in ugotavljanje območja njihove razširjenosti v Krajinskem parku Ljubljansko barje: končno poročilo o rezulatih preiskovanja invazivne kanadske zlate rozge, japonskega dresnika in žlezave nedotike v vzhodnem delu Krajinskega parka Ljubljansko barje za obdobje 1.3. 2012 - 30.11. 2012
  2012
 8. Anonymous ;
  Scientific and social programme EGPRN. European general practice research network. Theme: Quality improvement in the care of chronic disease in family practice: the contribution of education and research: pre-conference, theme papers, freestanding papers one slide/five minutes presentations, posters; 2012 May 10-13; Ljubljana
  2012
 9. Klemenc-Ketiš Zalika; Drešček Marko
  Huda osteoporoza, Funkcionalna dispepsija - nov pristop s fitoterapijo, Ali je zdravljenje bolečine res tako enostavno, Angina pektoris: nova možnost v zdravljenju starega problema, Artroze, KOPB, Pristop k zdravljenju kronične bolečine pri starejših, ogroženih bolnikih, Demenca, Praktične veščine. Zbornik predavanj 12. Kokaljevi dnevi; 2012 apr 13-14; Laško
  2012
 10. Tendera Michal; Aboyans Victor; Bartelink Marie-Louise; Blinc Aleš
  ESC Guidelines on the diagnosis and treatment of peripheral artery diseases: document covering atherosclerotic disease of extracranial carotid and vertebral, mesenteric, renal, upper and lower extremity arteries: the task Force on the diagnosis and treatment of peripheral artery diseases of the European Society of Cardiology (ESC)
  2011
 11. Klemenc-Ketiš Zalika; Drešček Marko
  Kronično vensko popuščanje - novi pristopi s fitoterapijo, Depresija - od receptorjev do remisije, Posledice pospešenega bitja srca, Uporaba betablokatorjev pri srčno-žilnih boleznih, Erektilna disfunkcija, Upočasnjevanje biološkega staranja žil, Diabetična polinevropatija. Zbornik predavanj 11. Kokaljevi dnevi; 2011 apr 8-9; Kranjska Gora
  2011
 12. Govedič Marjan; Lešnik Aleksandra; Kotarac Mladen
  Pregled živalskih in rastlinskih vrst, njihovih habitatov ter kartiranje habitatnih tipov s posebnim ozirom na evropsko pomembne vrste, ekološko pomembna območja, posebna varstvena območja, zavarovana območja in naravne vrednote na vplivnem območju predvidenih HE Brežice in HE Mokrice: končno poročilo
  2008
 13. Kržišnik Ciril; Battelino Tadej
  Izbrana poglavja iz pediatrije 22: pediatrična alergologija in revmatologija, pediatrična pulmologija, pediatrična gastroenterologija, vroči temi, novosti s področja pediatrične nutricionistike, novosti s področja pediatrične gastroenterologije, prirojene žilne malformacije, novosti v intenzivni terapiji otrok in mladostnikov
  2010
 14. Vrezec Al; Ambrožič Špela; Polak Slavko; Pirnat Alja; Kapla Andrej; Denac Damijan
  Izvajanje spremljanja stanja populacij izbranih ciljnih vrst hroščev v letu 2008 in 2009 in zasnova spremljanja stanja ppulacij izbranih ciljnih vrst hroščev: Carabus variolosus, Leptodirus hochenwartii, Lucanus cervus, Morinus funereus, Rosalia alpina, Bolbelasmus unicornis, Stephanopachys substriatus, Cucujus cinnaberinus, Rhysodes sulcatus: končno poročilo
  2009
 15. Derganc Metka; Kornhauser Pavle; Gostiša-Kornhauser Andreja; Vidmar Ivan; Grosek Štefan; Kalan Gorazd; Primožič Janez
  Razmišljanja o vodenju multidisciplinarne enote intenzivne terapije otroka, Klinični oddelek za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana: ob članku: Strack van Schijndel in Burchardi. Bench to bedside review: landership and conflict management in the intensive care unit. Crit Care 2007
  2009
 16. Goličnik Marko; Bavec Aljoša
  Book of abstracts of the Joint Congress of the Slovenian Biochemical Society and the Genetic Society of Slovenia with International Participation: 8th Meeting of the Slovenian Biochemical Society, 5th Congress of the Genetic Society of Slovenia, 4th Meeting of the Slovenian Society of Human Genetics; 2009 Sep 20-23; Otočec
  2009
 17. Anonymous ;
  The Renaissance of Environmental Mutagenesis. Scientific Program and Abstract Book of the 10th International Conference on Environmental Mutagens (ICEM), 39th Annual Meeting of the European Environmental Mutagen Society (EEMS), 18th Annual Meeting of the Italian Environmental Mutagen Society (SIMA); 2009 Aug 20-25; Firenze
  2009
 18. Phillip Moshe; Battelino Tadej; Rodriguez Henry; Danne Tthomas; Kaufman Francine
  Use of insulin pump therapy in the pediatric age-group: consensus statement from the European Society for paediatric endocrinology, the Lawson Wilkins pediatric endocrine society, and the International society for pediatric and adolescent diabetes, endorsed by the American diabetes association and the European association for the Study of Diabetes
  2007
 19. Hajdinjak Tine; Kokalj-Vokač Nadja
  Re: Mecedes Marín-Aguilera, Lourdes Mengual, María José Ribal et al. Utility of fluorescence in situ hybridization as a non-invasive technique in the diagnosis of upper urinary tract urothelial carcinoma. Eur Urol 2007;51:409-15 and Alan M. Nieder, Mark S. Soloway and Harry W. Herr. Should we abandon the FISH test? Eur Urol 2007;51:1469-71
  2007
 20. Popovič Stanka; Kočevar Lučka
  Bilten 18. Skrb za varnost pacientov v endoskopiji - teorija in praksa. 18. strokovni seminar Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sesterin zdravstvenih tehnikov v endoskopiji,; 2007 mar 22-23; Dobrna
  2007
 21. Žel Jana
  Strategije soobstoja gensko spremenjenih poljščin s konvencionalnim in ekološkim kmetijstvom in podlage za vzpostavitev registra genskih virov: zaključno poročilo o rezultatih opravljenega raziskovalnega dela na projektu v okviru ciljnega raziskovalnega programa (CRP) "Konkurenčnost Slovenije 2001-2006"
  2005
 22. Anonymous ;
  COST action 859: phytotechnologies to promote sustainable land and improve food safety. Root to shoot translocation of pollutants and nutrients. Abstract book of the 1st scientific meeting of Working group 1: plant uptake/exclusion and translocation of nutrients contaminants; 2006 Jun 22-24; Santiago de Compostela
  2006
 23. Anonymous ;
  TPE Florence 2006. Book of abstracts of the Therapeutic patient education 2006: patient-centred self-management education and long-term follow-up strategies in diabetes and ther chronic disease including 3rd international DAWN summit: from practice and research to large scale implementation; 2006 Apr 27-30; Florence
  2006
 24. Anonymous ;
  Microbes in a changing world. Abstracts of the 13th International congress of virology, joint meeting of the 3 Division of the International union of microbiological societies 2005, 11th International congress of bacteriology and applied microbiology, 11th International congress of mycology, 13th International congress of virology; 2005 Jul 23-28; San Francisco
  2005
 25. Anonymous ;
  Bioelectrochemistry-2005. Scientific programme and book of abstracts of the 18th International symposium on bioelectrochemistry and bioenergetics of the bioelectrochemical society (BES) and 3rd spring meeting bioelectrochemistry of the International society of electrochemistry (ISE); 2005 Jun 19-24; Coimbra, Portugal
  2005
 26. Bottomley Andrew; Biganzoli Laura; Čufer Tanja; Coleman Robert E; Coens Cornel; Efficace Fabio; Calvert Hilary Allan; Gamucci Teresa; Twelves Chris; Fargeot Pierre; Piccart Martine
  Randomized, controlled trial investigating short-term health-related quality of life with doxorubicin and paclitaxel versus doxorubicin and cyclophosphamide as first-line chemotherapy in patients with metastatic breast cancer: European organization for research and treatment of cancer breast cancer group, Investigational drug branch for breast cancer and the New drug development group study
  2004
 27. Virag Mišo; Ratković Naranđa
  Zbornik sažetaka 6. kongres Hrvatskog društva za maksilofacijalnu, plastičnu i rekonstrukcijsku kirurgiju glave i vrata, 50. godišnjica Hrvatskog društva za maksilofacijalnu, plastičnu i rekonstrukcijsku kirurgiju glave i vrata i 65. godišnjica Klinike za kirurgiju lica, čeljusti i usta; 2004 stu 11-13; Zagreb
  2004
 28. Anonymous ;
  Final programme and abstract book of the 13 World congress for bronchology (WCB), World congress for bronchoesophagology (WBCE), 8 International meeting in respiratory endoscopy, 10 National congress of Spanish association for bronchology, 9 International conference on bronchoalveolar lavage; 2004 Jun 20-23; Barcelona
  2004
 29. Anonymous ;
  Knjiga povzetkov 2. kongres hematologov in transfuziologov Slovenije z mednarodno udeležbo, 2. slovenski kongres medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v hemato-onkologiji z mednarodno udeležbo, 2. kongres Hematološkega društva laboratorijskih tehnikov z mednarodno udeležbo; 2004 apr 23-24; Portorož
  2004
 30. Naud P; Syrjaenen K; Hammes L; Matos JC; Barcelos MC; Campos C; Dias E; Magno VA; Niederauer CE; Eržen M
  Improving healrh system towards equality-based control of cervical cancer in Latin America: comparing Pap smear cytology, aided visual inspection, cervicography and human papillomavirus (HPV) testing as optional screening tools in Brazil and Argentina: multicenter study - description of data from Porto Alegre - Brazil
  2003
 31. Spataro Vito J; Litman Heather; Viale Giuseppe; Maffini Fausto; Masullo Michele; Golouh Rastko; Lindtner Jurij
  Decreased immunoreactivity for p27 protein in patients with early-stage breast carcinoma is correlated with HER-2/neu overexpression and with benefit from one course of perioperative chemotherapy in patients with negative lymph node status: results from international breast cancer study group trial V
  2003
 32. Klančar Slavica; Plančak Melanija; Brvar Maruša
  Zbornik predavanj strokovnega seminarja Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov urgentne medicine Slovenije; 2001 okt; Terme Čatež in Strokovnega seminarja Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov urgentne medicine Slovenije za med. sestre in zdr. tehnike - mavčarje; 2001 mar; Terme Čatež
  2001
 33. Gale Nina; Luzar Boštjan
  Pathology of the head and neck. Proceedings of the 19th European congress of pathology pre-meeting: joint meeting of the working group on head and neck pathology of the European society of pathology and the north American society of the head and neck pathology of the United states and Canadian academy of pathology; 2003 Sep 4-6; Ljubljana
  2003
 34. Thuerlimann B; Price KN; Castiglione M; Lindtner J; Eržen D; Čufer T; Červek J; Cerar O; Zakotnik B; Majdič E; Golouh R; Lamovec J; Jančar J; Vrhovec I; Kramberger M
  Randomized controlled trial of ovarian function suppression plus tamoxifen versus the same endocrine therapy plus chemotherapy: is chemotherapy necessary for premenopausal women with node-positive, endocrine-responsive breast cancer? First results of International breast cancer study group trial 11-93
  2001
 35. Nolimal Dušan
  Ljubljana: objective 1: to have consolidated by the end of the project the operational frammework established during phase 1 and to have improved data quality, objective 2: to have developed competence and skills in qualitative research methods in order to deepen the knowledge on drug misuse trends and patterns available
  2001
 36. Stauffacher Michael
  Missing pieces: developing drug information systems in central and eastern Europe. Extension of the multy-city network to central and eastern Europe - phase 2. Synthesis of individual prevention proposals, synthesis of individual self-evaluation, synthesis and complication of national training reports: technical report
  2001
 37. Magjarević Ratko; Tonković Stanko; Bilas Vedran; Lacković Igor
  Medicon 2001. 9th Mediterranean conference on medical and biological engineering and computing. 2nd Croatian-Slovenian meeting on biomedical engineering. 1st international conference on muscle fibre structure and function. 5th symposium of Croatian society for medical informatics (Medicine informatics 2001). Proccedings of the International federation for medical and biological engineering. Part 1, Part 2; 2001 Jun 12-15; Pula
  2001
 38. Anonymous ;
  COST action 838: managing arbuscular mycorrhizal fungi for improving soil quality and plant health in agriculture. Abstracts of the management committee meeting and meetings of the working group 3 'Genetic and cell programmes', working group 4 'Mycorrhizal technology'; 2000 May 18-20; Santiago de Compostela
  2000
 39. Kordaš Marjan
  Vpliv mehansko-elastičnih lastnosti tal v kleti (stare) Nevrološke klinike (s posebnim ozirom na velikanski kup krompirja v prvi) na električno aktivnost izoliranih in perfundiranih jeter bele laboratorijske podgane (Rattus lab. sp. Wistar) ter z možnostjo ugotovitve obstoja fenomena elektrohepatogram (EHG) pri sesalcih in človeku
  1999
 40. Anonymous ;
  Exposure assessment, environmental epidemiology and decision making: closer interactions for better protection of public. Conference guide and programme of the 11th conference of the International society for environmental epidemiology (ISEE) and 9th conference of the International society of exposure analysis (ISEA); 1999 Sep 5-8; Athens
  1999
 41. Javornik Marjan; Voglar Dušan
  Enciklopedija Slovenije: 1. knjiga A-Ca, 2. knjiga Ce-Ed, 3. knjiga Eg-Hab, 4. knjiga Hac-Kare, 5. knjiga Kari-Krei, 6. knjiga Krek-Marij, 7. knjiga Marin-Nor, 8. knjiga Nos-Pli, 9. knjiga Plo-Ps, 10. knjiga Pt-Savn, 11. knjiga Savs-Slovenska m, 14. knjiga U-We, 15. knjiga Wi-Ž, 16. knjiga dodatek A-Ž
  1997
 42. Nolimal Dušan; Rode Nino; Lahajnar Iztok; Čelan-Lucu Branka; Omahen Lidija; Jerman Tjaša; Booth Robert E; Crowley Thomas
  Epidemiološko spremljanje učinkovitosti metadonskega vzdrževalnega programa v Sloveniji. Nadaljevanje projekta: spremljanje učinkovitosti metadonskega vzdrževalnega programa s sledenjem sprememb v tveganih vedenjskih vzorcih ter sprememb v deležu uživalcev drog okuženih s humanim imonodeficientnim virusom (HIV)
  1996
 43. Dobert-Ribeiro Myriam; Medina Ernesto; Artigos Jorge; He Hen; Hui Zhong Yu; De-Wei Zhang; Weijin Zhao; Rajas Oscar; Vessel Martin; Kožuh-Novak Mateja
  Effect of different progestagens in low oestrogen oral contraceptives on venous thromboembolic disease. World Health Organization Collaborative Study of Cardiovascular Disease and Steroid Hormone Contraception Šsee commentsĆ. CM - Comment in: Lancet 1995 Dec 16;346(8990):1570, Comment in: Lancet 1996 Feb 24;347(9000):546-8, Comment in: Lancet 1996 Feb 24;347(9000):548-9, Comment in: Lancet 1996 Feb 24;347(9000):549
  1995
 44. Faganeli J
  Biogeokemijsko kroženje elementov C, N, Si in P v obalnem morju (Tržaški zaliv) in alpskem jezeru (Blejsko jezero): primerjava med stehiometrijskim modelom in posameznimi komponentnimi tokovi: zaključno poročilo o rezultatih opravljenega znanstveno-raziskovalnega dela na področju temeljnega raziskovanja
  1996
 45. Jeričević D
  Analiza in ocena ekoloških obremenitev, higiensko-sanitarnih razmer ter ravni in dinamike kazalcev negativnega zdravja delavcev v treh TOZD-ih in njih DE Jame: TOZD Premogovnik Trbovlje, TOZD Premogovnik Kotredež Zagorje, TOZD Premogovnik Hrastnik, DO Zasavski premogovniki Trbovlje, SOZD REK "Edvard Kardelj"
  1986
 46. Rukavina Z; Maričić S; Gruden N; Simeon V; Vajdička N; Ferligoj A
  Procjena znanstvenosti medicinskih časopisa iz Jugoslavije. Dr. Zora Goldschmit-Steiner, 22. II. 1902-21. V. 1985. Anketa medicinara-znanstvenika i usporedba s drugim pristupima. (Assessment of the scientific merits of Yugoslav medical journals. A poll conducted among medical researchers and correlation of its results with other methods of estimation)
  1986
 47. Rugelj J
  Tehnika vključevanja članov klubov zdravljenih alkoholikov v znanstveno raziskovalno delo kot nadaljna faza prehoda članov od objektov k subjektom urejanja. (Technique of including the members of clubs for treated alcoholics into scientific research work as a subsequent phase of transition of members from objects to subjects of management)
  1986
 48. Gašparac L
  (Samo)zaščitni program za bolnike s povečanim krvnim pritiskom - delovanje kluba za boj proti visokem krvnem pritisku v Križevcih pri Ljutomeru. ((Self)-protective programme for patients with increased blood pressure - the activity of the cub for the fight against high blood pressure in Križevci near Ljutomer (SR Slovenia))
  1986
 49. Skušek F; Gregorović V; Jazbec I; Klinkon M; Mikulec M; Zadnik T
  Prispevek k reševanju zdravstvene, proizvodne in reprodukcijske problematike v farmski reji molznic. Hematološki in biokemijski profil pri molznicah Ljubljanskih mlekarn - Obrat Gmajnica. (Study of health, production and reproduction state of public dairy cattle units. Hematological and biochemical profil of dairy cows)
  1986
 50. Vrečer B
  Raziskava uporabnosti merjenja hidroksiprolinurije za diagnostiko kostnih metastaz pri raku dojke in za ugotavljanje učinka sistemske terapije na te metastaze. (A study of relevance of urinary hydroxyproline excretion to diagnostics of bone metastases in breast cancer and to establishment of effect of systemic therapy on these metastases)
  1986
 51. Čoh M
  Vpliv morfoloških mer, parametrov sprinterskega teka in biomehaničnih dejavnikov na uspešnost v nekaterih spremenljivkah sprinterskih sposobnosti pri mlajših pionirjih. (The influence of morphologic measures, sprint parameters and biomechanical factors on source variables of sprinter ability of juniors)
  1986
 52. Vengušt M; Senegačnik J; Bešter M
  Meje in možnosti pri ocenjevanju uporabnosti bikovega, ovnovega, žrebčevega in merjaščevega semena po odvzemu in po različnih postopkih konzerviranja. (Limits and possibilities for estimating the usefulness of bull, ram, stallion and boar semen after collection and after different treatment procedures)
  1986


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko