biomedicina slovenica


psychotherapy : 607

 1. Škodlar Borut
  Meditation, yoga, and mental health
  2018
 2. Horvat Rauter Barbara
  Empirical evidence for transactional analysis psychotherapy for the treatment of chronic pain
  2017
 3. Škodlar Borut
  Despair and suicidality in shizophrenia
  2017
 4. Pomoč in samopomoč osebam v duševni stiski
  2003
 5. Bras Nina
  Vpliv prevladujočega tipa navezanosti v objektnem odnosu na zmožnosti spoprijemanja s stresom
  [The impact of primary attachment in object relations on the ability to cope with stress]
  2017
 6. Škodlar Borut
  Applications of mindfulness in psychotherapy - contemporary dilemmas
  2016
 7. Škodlar Borut
  Phenomenological basis for psychotherapy of schizophrenia
  2015
 8. Možina Miran
  Psihoterapija v Sloveniji danes in jutri
  [Psychotherapy in Slovenia today and tomorrow]
  2010
 9. Kores-Plesničar Blanka
  Kako do dobre remisije oziroma okrevanja v zdravljenju depresije
  2009
 10. Škufca Smrdel Andreja Cirila
  Bolniki potrebujejo posebno pozornost
  2007
 11. Groleger Urban
  Pharmacotherapy for the soul and psychotherapy for the body
  2007
 12. Razboršek Vincenc
  Depresije
  2000
 13. Horvat Barbara
  Identity in people with schizophrenia and in those after spinal cord injury
  2015
 14. Škodlar Borut
  Phenomenological psychotherapy of schizophrenia
  2015
 15. Šubic Miha; Bregar Branko
  Uporaba enostavnih psihoterapevtskih tehnik v psihiatrični zdravstveni negi
  [Use of simple psychotherapy techniques in psychiatric nursing]
  2014
 16. Delić Mirjana
  Psihoterapevtska obravnava odvisnosti od kokaina
  [Psychotherapy of cocaine addiction]
  2009
 17. Rus-Makovec Maja; Furlan Marja; Smolej Tina
  Experts on comparative literature and addiction specialists incooperation
  2015
 18. Škodlar Borut
  Applications of mindfulness in psychotherapy
  2015
 19. Krapež Tanja
  Kompulzivno kopičenje v luči teorije izbire in realitetne psihoterapije
  [Compulsive hoarding in the light of the choice theory and reality psychotherapy]
  2011
 20. Šoštarič Anja; Peterka-Novak Jožica; Gorše-Muhič Marija
  Zdravstvena nega na področju psihiatrije v prihodnosti
  [Psychiatric nursing in the future]
  2014
 21. Škodlar Borut
  Self-disorders, phenomenology, and psychotherapy of schizophrenia
  2014
 22. Škodlar Borut
  Phenomenology-based psychotherapy for schizophrenia
  2014
 23. Škodlar Borut
  Mindfulness and its applications for psychotherapy
  2014
 24. Škodlar Borut
  Mindfulness and its applications for psychotherapy
  2014
 25. Šprah Lilijana; Artnik Knibbe Tjaši
  Boleča gugalnica razpoloženja
  2011
 26. Škodlar Borut
  Spiritual guests and psychotic disorders
  2014
 27. Škodlar Borut
  Self-disorders in schizophrenia and psychotherapy
  2014
 28. Škodlar Borut; Ciglenečki Jan
  Understanding psychotic experiences
  2013
 29. Fras Albert-Peter; Štor Marjan; Magajna Vladimir
  Projekt CROB
  2012
 30. Žvelc Gregor; Černetič Miha; Košak Melita
  Mindfulness-based transactional analysis
  2011
 31. Žvelc Gregor
  Between self and others
  2009
 32. Frangeš Tadeja; Dernovšek Mojca Zvezdana
  Bipolarna motnja razpoloženja
  [Bipolar disorder]
  2013
 33. Čelan-Stropnik Saša
  Psihofarmakoterapija depresivnih motenj
  [Psychopharmacotherapy of depressive disordes]
  2012
 34. Škodlar B; Henriksen MG; Sass LA; Nelson B; Parnas J
  Cognitive-behavioral therapy for schizophrenia: a critical evaluation of its theoretical framework from a clinical-phenomenological perspective
  2012
 35. Bon Jurij; Žmitek Andrej
  Sodobni biološki načini zdravljenja depresivne motnje
  [Modern biological treatments of depression]
  2012
 36. Kobal Miloš F
  Andrej Žmitek (ur.) Psihoterapevtski ukrepi za vsakdanjo rabo 3
  2012
 37. Škodlar Borut; Welz Claudia
  How a therapist survives the suicide of a patient with a special focus on patients with psychosis
  2013
 38. Rakovec-Felser Zlatka
  The biopsychosocial model of treatment the patients with inflammatory chronic bowel disease
  2011
 39. Starovasnik-Žagavec Barbara; Jensterle Jože; Kogoj Aleš
  Terapevtski postopki v obravnavi starejših s težavami v duševnem zdravju
  [Therapeutic interventions in geriatric population with mental health disorders]
  2011
 40. Kobal Miloš F
  Psihoterapevtski ukrepi za vsakdanjo rabo 2
  2011
 41. Grad Onja
  Retaining faith in suicide prevention: suicidologist as suicide survivor
  2010
 42. Župan Anja; Ahčan Uroš
  Dismorfna telesna motnja
  [Body dysmorphic disorder]
  2011
 43. Nelson Barnaby; Sass Louis A; Škodlar Borut
  The phenomenological model of psychotic vulnerability and its possible implications for psychological interventions in the ultra-high risk ('prodromal') population
  2009
 44. Henriksen Mads G; Škodlar Borut; Sass Louis A; Parnas Josef
  Autism and perplexity: a qualitative and theoretical study of basic subjective experiences in schizophrenia
  2010
 45. Steblovnik Arijana
  Psihološka obravnava nosečnice
  2010
 46. Grad Onja T; Michel Konrad
  Therapists as client suicide survivors
  2005
 47. Weiner Kayla Miriyam
  Therapeutic and legal issues for therapists who have survived a client suicide: breaking the silence
  2005
 48. Tekavčič-Grad Onja; Zavasnik Anka
  Kako v šolskem okolju prepoznavati depresivnega ali suicidalnega otroka in mladostnika?
  2009
 49. Sernec Karin
  Sodobni vidiki in načini zdravljenja motenj hranjenja
  [New aspects in the treatment of eating disorders]
  2010
 50. Petek Jožica
  A psychotic patient's relapse during group psychotherapy treatment: (case study)
  2009
 51. Zorman Marina; Čebašek-Travnik Zdenka; Škodlar Borut
  Discourse analysis and psychotherapy
  2008
 52. Kastrin Andrej
  Metaanaliza in njen pomen za psihološko metodologijo
  [Meta-analysis: Its role in psychological methodology]
  2008
 53. Možina Miran
  Psychotherapy as integral part of comprehensive health care
  2008
 54. Pikovnik Elizabeta
  Spremembe stališč dijakov do oseb z duševno motnjo v času praktičnega pouka v psihiatrični bolnišnici
  [Changes in students' opinion about persons with mental duisorders during their practical work in psychiatric hospital]
  2008
 55. Kobal Miloš F
  Štirideset let organizirane psihoterapevtske dejavnosti v Sloveniji
  2008
 56. Gregorič Kumperščak Hojka
  Psihogena - disociativna - konverzivna sinkopa
  [Psychogenic - dissociative - conversion syncope]
  2008
 57. Petek Davorina
  Zakaj je remisija depresije pomembna za zdravnika družinske medicine
  [Why is remission of depression important for family doctors]
  2007
 58. Kocmur Marga
  Psychotherapeutic approaches in the treatment of schizophrenia
  2007
 59. Zorman M; Škodlar B
  Izučenije diskursa i psihoterapija
  2005
 60. Škodlar B; Čebašek-Travnik Z
  Psychotherapy and discourse analysis
  2006
 61. Rus-Makovec Maja
  Dinamika bolnega in zdravega v človeku z duševno motnjo - psihiatrija in sistemska psihoterapija v sodelovanju
  [The dynamics of the pathological and the healthy by the person with mental disorder - psychiatry and systemic psychotherapy in cooperation]
  2005
 62. Bohak Janko; Možina Miran
  Sodobni tokovi v psihoterapiji: od patogeneze k salutogenezi. 4. študijski dnevi Slovenske krovne zveze za psihoterapijo; 2005 jun 3-4; Rogla
  2005
 63. Cerar-Lotrič Marta; Rus-Makovec Maja
  Terapevtski ukrepi v okviru sistemske (družinske) psihoterapije
  2006
 64. Rahne-Otorepec Irena; Furman-Bajc Vida
  Odvisnost od zdravil in komorbidne motnje - terapevtski pesimizem ali optimizem?
  2005
 65. Rahne-Otorepec Irena
  Erektilna disfunkcija - problem para
  [Erectile dysfunction - problem of the couple]
  2006
 66. Kores-Plesničar Blanka
  Zdravljenje shizofrenije
  2006
 67. Potočnik-Dajčman Nataša
  Vesnina pot
  2006
 68. Korenjak Roman; Praper Peter
  Zbornik predavanj 9. Bregantovi dnevi. Reparacija, strpnost, sprava; 2006; Portorož
  2006
 69. Čelan-Lucu Branka; Kajin Evgen; Fras-Stefan Tamara; Todorović Aleksandra; Lasič Irena; Omahen Lidija; Debevec-Švigelj Metka; Smrke Mateja; Doberšek Dejan; Babić Robert
  Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog Ljubljana - deset let in še prek
  2005
 70. Pišec Andrej; Kaube Sanja; Kmetec Irena; Kodrič Petra
  Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog Zdravstveni dom "dr. A. Drolca" Maribor
  [Center for prevention and treatment of drug addiction primary Health centre "dr. A. Drolca" Maribor]
  2005
 71. Perne Damijan; Žmitek Andrej
  Komunikacija s samomorilno ogroženim pacientom ter osnovni principi terapevtske obravnave
  [Communication with suicidal patients and basic principles of theraputic management]
  2006
 72. Simonič Anja; Horvat Miha
  Kako odmeva samomor bližnjega v moškem in kako v ženskem svetu?
  2005
 73. Boben-Bardutzky Darja
  Psihiatrična pomoč storilcem nasilnih dejanj v penalnih ustanovah
  2006
 74. Ziherl Slavko
  Terapevtska pomoč storilcem spolnega nasilja
  2006
 75. Kores-Plesničar Blanka; Dernovšek Mojca Zvezdana; Groleger Urban; Koprivšek Jure; Gregorič-Kumperščak Hojka; Kravos Matej; Lešer Iztok; Pišljar Marko; Serafimovič Andrej; Žmitek Andrej
  Smernice za zdravljenje bipolarne motnje razpoloženja
  2006
 76. Brecelj-Kobe Mojca
  Motnje hranjenja v otroškem obdobju in zdravljenje na Pediatrični kliniki v Ljubljani
  2005
 77. Mann John; Apter Alan; Bertolote Jose; Beautrais Annette; Currier Dianne; Haas Ann; Hegerl Ulrich; Lonnqvist Jouko; Malone Kevin; Marušič Andrej
  Kako preprečujemo samomore: pregled stanja
  [Suicide prevention strategies. A systematic review]
  2006
 78. Kramar Metka
  Začetki slovenske klinične psihologije in psihoterapije
  2004
 79. Rudolf Marinka
  Velika depresivna motnja brez psihotičnih simptomov in s psihotičnimi simptomi
  2006
 80. Iljaž Rade; Kramar Milka
  Ali lahko napovemo čas vzdrževalnega zdravljenja z metadonom? Pregled 10-letnega dela Centra za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog (CPOZD) Brežice
  [Can we predict tenure in methadone maintance treatment? Initial ten years of services provided by the Brežice Centre for prevention and treatment of illicit drug addiction]
  2006
 81. Žagar Dušan
  Smernice terapevtske obravnave disocialne (antisocialne) osebnostne motnje
  2000
 82. Golob Miha
  Vaš utrip, doc. dr. Zlatka Rakovec Felser, specialistka klinične psihologije
  2006
 83. Omejc-Demšar Lucija; Groleger Urban; Marušič Andrej
  Tesnobnost - anksioznost: lahko jo prepoznam in premagam
  2006
 84. Auer Vladimir
  Mejna osebnost: viharnost, nihanja razpoloženja, izbruhi besa, strah pred osamljenostjo
  2005
 85. Židanik Miloš
  Anksioznost ali nevroza: prikaz primera
  [Anxiety or neurosis: case report study]
  2005
 86. Skočir Polona Ana
  Možnosti preprečevanja, odkrivanja in obravnave poporodne depresije - vloga babic in medicinskih sester
  [Possibilities of prevention, detection and treatment of postpartum depression - the role of midwives and nurses]
  2005
 87. Garbutt James C; Kranzler Henry R; O'Malley Stephanie S; Gastfriend David R; Pettinati Helen M; Silverman Bernard L; Loewy John W; Ehrich Elliot W
  Učinkovitost in toleranca dolgodelujočega parenreralnega naltreksona pri odvisnosti od alkohola
  [Efficacy and tolerability of long-acting injectable naltrexone for alcohol dependence]
  2005
 88. Čebašek-Travnik Zdenka; Jakopič Jože; Ivančič Radica; Rus-Makovec Maja; Tabakovič Ksenija
  Vključevanje družinskih članov in drugih bližnjih oseb v proces zdravljenja odvisnosti od alkohola
  2005
 89. Jeriček Helena; Čebašek-Travnik Zdenka; Dernovšek Mojca-Zvezdana
  Patološko hazardiranje na Slovenskem: anketiranje psihiatrov
  [The Slovenian psychiatrists' opinion on pathological gambling in their patients - a survey]
  2005
 90. Rakovec-Felser Zlatka
  Emotional and neurovegetative pain reactions and psychological interventions
  2005
 91. Snoj Zvezdana
  Najpogostejše psihiatrične motnje pri bolnikih z rakom
  2005
 92. Radonjić-Miholič Vesna
  Ljudje z življenjem več - problemi v procesu vračanja v aktivno življenje po nezgodni možganski poškodbi
  [Persons with an added life - problems in the process of returning active life after traumatic brain injury]
  2005
 93. Groleger Urban
  Medikamentozno zdravljenje nevropsihiatričnih posledic po NMP
  [Drug treatments of neurobehavioral sequels following TBI]
  2005
 94. Poštuvan Vita
  Socialne predstave medicinskih sester o depresiji
  2005
 95. Boben-Bardutzky Darja
  Motivacija za zdravljenje odvisnosti
  [Motivation in treatment of addiction]
  2005
 96. Lorenčić Manica
  Psihoterapija telesno ometene dece
  2004
 97. Tomori Martina
  Psihoterapija toksikomanija
  2004
 98. Kramar Meta
  Psihoterapija poremećaja hranjenja
  2004
 99. Tomori Martina
  Psihoterapija mladih od 15 do 18 godina
  2004
 100. Tomori Martina
  Grupna psihoterapija dece i omladine
  2004

1 101 201 301 401 501 601  


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko