biomedicina slovenica


vo="cattle" : 224-323

 1. Verdnik M; Amon M
  Influence of microclimate on hematologic profile of dairy cows
  1994
 2. Amon M
  Govedarska proizvodnja i njezin utjecaj na okoliš
  1994
 3. Zemljič B; Šketa J
  Zdravje črede in živali: analiza problema šepavosti
  [Herd health control, problem analysis: lameness]
  1994
 4. Žust J; Orešnik A
  Delo veterinarske stroke na področju prehrane krav v okviru kontrole proizvodnosti in zdravja črede
  1994
 5. Hočevar J; Pengov A
  Kako lahko z ukrepi veterinarske službe prispevamo k boljši higienski kakovosti mleka in zdravja vimena
  1994
 6. Fatur B; Jazbec I; Zadnik T
  Zdravje črede in živali - presnova in presnovne bolezni v čredah molznic
  [Herd health and animal - metabolism and metabolic disorder in dairy herds]
  1994
 7. Vojtic I; Kosec M; Pipan V
  Razmnoževanje, kot sestavni del zdravja črede in usmerjanja racionalne govedorejske proizvodnje
  [Reproduction as integral part of herd health and management of economically effective bovine production]
  1994
 8. Zver J; Žunec V
  Higiensko stanje mlekarskega obrata po razkuževanju s peroksiocetno kislino
  [Hygienic situation in the dairy after disinfection with peroxyacetic acid]
  1994
 9. Zadnik T; Potočnik E; Pirc B; Jazbec I
  Vsebnost svinca (Pb) v krvi molznic kot indikator kontaminacije okolja v Mežiški dolini
  1994
 10. Rajčevič M; Jazbec I
  Sečnina v mleku zrcalo neuravnotežene prehrane krav in prekomernega izločanja dušika
  [Urea in milk as a reflection of unbalanced nutrition of cows and over-excretion of nitrogen]
  1994
 11. Mihelič-Vipotnik A; Petač D; Lazar P
  Učinkovitost bolusov amoksiklav pri zdravljenju in preprečevanju infekcij maternice po porodu pri kravah
  [The efficiency of amoksiklav bolus for a prevention and treatement of postparturient uterine infections in cows]
  1994
 12. Zadnik T; Mesarič M; Modic T; Pengov A
  Bradavičavost - papilomatoza: pregled literature in naše izkušnje z zdravljenjem
  [Papillomatosis: a review of literature and our own experiences with the therapy]
  1994
 13. Klinkon Z; Klinkon M; Jazbec I
  Metabolični profil pri molznicah s klinično poporodno parezo
  [Metabolic profile in dairy cows with parturient paresis]
  1994
 14. Vojtic I; Vengušt M
  Dovoljena uporaba rastnega hormona (somatotropina) pri molznicah v ZDA
  1994
 15. Medjugorac I; Kustermann W; Lazar P; Russ I; Pirchner F
  Marker-derived phylogeny of European cattle supports demic expansion of agriculture
  1994
 16. Vojtic I; Vengušt M
  Dovoljena uporaba rastnega hormona (somatotropina) pri molznicah v ZDA
  [Legalised use of growth hormone (somatotropin) in dairy cows in U.S.A.]
  1994
 17. Žust J; Hrovatin B
  Assessment and prevention of selenium and vitamin E deficits in dairy herds
  1994
 18. Modic T; Zadnik T
  Atresia coli in newborn calves
  1994
 19. Hostnik P; Železnik Z; Grom J; Veternik D
  IBR
  1994
 20. Klinkon M; Jazbec I; Zadnik T
  Red blood cell (RBC) count in cattle in Slovenia
  1994
 21. Zadnik T; Modic T
  Diagnosis and surgery of displacement of the abomasus in dairy cows in Slovenia
  1994
 22. Nemec M; Zadnik T; Klinkon M; Jazbec I
  Acetone content in bulk tank milk samples
  1994
 23. Jazbec I; Zadnik T; Klinkon M; Modic T
  Hematologic and biochemical profile of cattle in 1992, exposed to lead (Pb) and cadmium (Cd) in the Mežica valley from 1975 to 1992
  1994
 24. Klinkon Z; Klinkon M; Jazbec I
  Metabolic profile in dairy cows with clinical signs of parturient paresis
  1994
 25. Čadonič-Špelič V; Veternik D; Zadnik T
  Protein and urea coefficients' effect on dairy cows' reproduction indexes weekly bulk tank milk samples
  1994
 26. Ambrožič I; Kosec M; Černe F; Mrkun J; Pristov V; Petač D
  Study of new methods for the observation of involution processes in dairy cows after parturition
  1994
 27. Fatur B
  Ca, P, Mg, K and Na serum levels of dairy cows with special ketosis
  1994
 28. Pristov V; Kosec M; Černe F; Mrkun J; Ambrožič I; Petač D
  Comparison of procedures for sexual cycle attendance in cattle
  1994
 29. Mavsar N; Amon M
  Traumatic lesions in dairy cows caused by housing systems
  1994
 30. Mijovič A; Jazbec I
  Efficacy eradication and control programme of bovine leukemia virus infection in large commercial dairy herds
  1994
 31. Prevorčnik J; Ocepek M
  Die Ausmerzung der Rindertuberkulose in der Republik Slowenien
  1994
 32. Žust J; Pestevšek U; Vengušt A
  Beziehungen zwischen postpartaler Mobilisierung von Korpersubstanz und Pansenverdauung bei Milchkuhen
  [Interrelations between postpartal body tissue mobilisation and rumen fermentation in dairy cows]
  1994
 33. Pitamic S; Pestevšek U; Žust J; Šketa J
  Vpliv dodajanja kulture kvasovk v obrok na potek vampove fermentacije pri kravah po porodu
  [The influence of yeast culture application in diet for dairy cows on rumen fermentation after parturition]
  1994
 34. Vojtic I; Vengušt M
  Biokemični kazalci presnove pri lisastih bikih z različno intenzivnostjo rasti
  [Plasma level of some metabolities in simmental bulls with different growth rate]
  1994
 35. Hrovatin B
  Preskrba goved s selenom in vitaminom E
  [Assessement of selenium and vitamin E by cattle]
  1994
 36. Zadnik T; Veternik D; Mesarič M
  Aseptični pododermatitis (AP) - laminitis pri govedu
  [Bovine laminitis]
  1994
 37. Amon M
  Kako preprečujemo obolevanje in poškodbe parkljev pri kravah molznicah (etološko-tehnološki pristop k proučevanju problema)
  [How to prevent diseases and damage of claws in dairy cows (welfare-technological approach to examination of a problem)]
  1994
 38. Ambrožič I
  Vpliv zmanjšanja telesne kondicije po porodu na plodnost molznic
  [The influence of body condition reduce after parturition on fertility in dairy cows]
  1994
 39. Rajčevič M; Jazbec I
  Mineral supply and metabolism profile in cows durineg summer period
  [Oskrbljenost z mineralnimi elementi in presnovni profil krav v poletnem obdobju]
  1994
 40. Poklar N; Vesnaver G; Lapanje S
  Denaturation behavior of alpha-chymotrypsinogen A in urea and alkylurea solutions: fluorescence studies
  1994
 41. Križaj I; Dolly JO; Gubenšek F
  Identification of the neuronal acceptor in bovine cortex for ammodytoxin C, a presynaptically neurotoxic phospholipase A2
  1994
 42. Rajčevič M; Jazbec I; Ponikvar M
  Urea in milk and blood as indicator of nutritive matter supply in highly productive milk-cows
  1993
 43. Zorec R; Sikdar SK; Mason WT
  Increased cytosolic calcium stimulates exocytosis in bovine lactotrophs. Direct evidence from changes in membrane capacitance
  1991
 44. Ambrožič I; Pristov V; Mrkun J
  Primerjava metod za spremljanje spolnega ciklusa pri molznicah
  [A comparison of different methods for estrus cycle observation]
  1994
 45. Zemljič B; Šenk L; Juntes P
  Dermatitis digitalis in interdigitalna papilomatoza govedi - eno ali dve obolenji?
  [Dermatitis digitalis and papillomatosis interdigitalis of cattle - one or two diseases?]
  1994
 46. Lahajnar G; Maček P
  Water-selective channels of the erythrocyte membrane as probed by an SH-reactive agent: a pulse NMR study
  1992
 47. Pengov A
  Vpliv molzišča, molznega stroja in molznih navad na pogostost vimenskih okužb
  1993
 48. Rajčevič M; Jazbec I; Ponikvar M
  Oskrbljenost visokoproduktivnih krav z energijo med poletnim krmljenjem na paši
  [Energy supply in highly productive cows during the summer feeding regime on pasture]
  1993
 49. Zadnik T; Pengov A; Florjanc P; Dobbelaar P; Brand A
  A survey of factors influencing milk protein concentration (MPC) in cows
  1993
 50. Doganoc D
  Onesnaženost surovega kravjega mleka s svincem, kadmijem in arzenom v Sloveniji v obdobju 1982-1992
  [Contamination of raw cow milk with lead, cadmium and arsenic in Slovenia during the period 1982-1992]
  1993
 51. Mason WT; Sikdar SK; Zorec R; Akerman S; Rawlings SR; Cheek T; Moreton R; Berridge M
  Ion channels, intracellular calcium, and exocytosis: control of hormone secretion in cultured bovine pituitary lactotrophs
  1989
 52. Sikdar SK; Zorec R; Brown D; Mason WT
  Dual effects of G-protein activation on Ca-dependent exocytosis in bovine lactotrophs
  1989
 53. Sikdar SK; Zorec R; Mason WT
  cAMP directly facilitates Ca-induced exocytosis in bovine lactotrophs
  1990
 54. Zorec R; Tester M; Maček P; Mason WT
  Cytotoxicity of equinatoxin II from the sea anemone Actinia equina involves ion channel formation and an increase in intracellular calcium activity
  1990
 55. Akerman SN; Zorec R; Cheek TR; Moreton RB; Berridge MJ; Mason WT
  Fura-2 imaging of thyrotropin-releasing hormone and dopamine effects on calcium homeostasis of bovine lactotrophs
  1991
 56. Pengov A; Zadnik T; Lam TJGM
  A review of the effect of minor pathogens in bovine mammary gland
  1993
 57. Hostnik P
  Respiratorni sincicialni virus pri govedu
  [Respiratory syncytial virus in cattle]
  1993
 58. Zemljič B
  Zdravljenje in preprečevanje bolezni parkljev krav molznic v intenzivni mlečni proizvodnji
  [Therapy and prophylaxis of hoof diseases in dairy cows in intensive milk production]
  1991
 59. Hostnik P; Železnik Z
  The isolation and the identification of the respiratory syncytial virus from the cattle in Slovenia
  1991
 60. Jazbec I
  Epizootološke raziskave enzootske goveje levkoze v Sloveniji od 1960. do 1990. leta
  [Epizootological studies of enzootic bovine leukosis in Slovenia from 1960 till 1990]
  1991
 61. Zorec R; Hoyland J; Mason WT
  Simultaneous measurements of cytosolic pH and calcium interactions in bovine lactotrophs using optical probes and four-wavelength quantitative video microscopy
  1993
 62. Čarman-Kržan M
  Characterisation of histamine-H1 receptor binding sites in bovine, rat and guinea pig thoracic aorta
  1992
 63. Čarman-Kržan M
  Endothelial catecholamine and histamine receptors
  1989
 64. Telisman S; Prpić-Majić D; Keršanc A
  Relationships between blood lead and indicators of effect in cows environmentally exposed to lead
  1990
 65. Gomerčić H; Vuković S; Gomerčić V; Škrtić D
  Histological and histochemical characteristics of the bovine notochord
  1991
 66. Rajčević M; Jazbec I
  Hematološki in biokemijski profil ob krmljenju s tapioko
  [Haematological and biochemical profile of cows fed with tapioca]
  1992
 67. Hostnik P; Železnik Z
  Izbruh okužbe IBR v dveh pitališčih goved
  [An outbreak of IBR infection in two herds of feedlot cattle]
  1992
 68. Brglez I
  Streptococcus agalactiae - uzročnik zaraze u krava i čovjeka: Prikaz stanja u Sloveniji
  [Streptococcus agalactiae - infection agent in cows and humans: The presentation of conditions in Slovenia]
  1990
 69. Dolenc M
  Goveđa kuga u Kranjskoj u 19. stoljeću
  [Cattle plague in Kranjska in the 19th century]
  1989
 70. Jazbec I; Klinkon M; Gregorović V
  Hematološki profil v čredi inficirani z enzootsko govejo levkozo
  [Hematological profile in herd infected with enzootic bovine leukosis]
  1988
 71. Fatur B
  Ocena zdravstvenega stanja krav molznic na Idrijskem z vidika metaboličnega profila
  [Evaluation of health condition in dairy cows in the region of Idrija through metabolic profile]
  1988
 72. Pestevšek U; Žust J; Vengušt A; Šketa J
  Preverjanje uspešnosti odkrivanja pojatve pri molznicah z radioimunskim določanjem progesterona v krvi
  [Control of oestrus detection efficiency in dairy cows by serum progesterone RIA]
  1991
 73. Čarman-Kržan M
  Histaminergic H1-receptors in smooth muscle and endothelium of bovine thoracic aorta
  1989
 74. Fatur B
  Razširjenost klinično zaznavne in subklinične ketoze pri molznicah v poporodnem obdobju in vpliv krmljenja na njen pojav
  [Epidemiology of clinicaly evident and subclinical ketosis in dairy cows in postpartum period and influence of nutrition on its appearance]
  1990
 75. Pestevšek U; Likosar D; Žust J; Vengušt A
  Količine uree v mleku kot kriterij za ugotavljanje pomankljive oskrbe molznic
  [The use of milk urea test for malnutrition detection in dairy cows]
  1990
 76. Jazbec I; Klinkon M; Gregorović V
  Modifikacija imunodifuzijskega testa za ugotavljanje enzootske goveje levkoze
  [Modification of immunodifusion test in the diagnostics of enzootic bovine leucosis]
  1990
 77. Hostnik P; železnik Z; Pšikal I; Grom J; Valenčak Z
  Indirektni imunofluorescenčni test (IIF) za ugotavljanje protiteles proti govejemu respiratornemu sincicialnemu virusu
  [Indirect fluorescent tests for the detection of antibodies to bovine respiratory syncytial virus]
  1990
 78. Skubic V; Jazbec I; Šenk L; Brglez J; Kobal S
  Pimer zastrupitve goved z bitionol sulfoksidom
  [An example of poisoning of cattle with bithionol sulfoxide]
  1990
 79. Prevorčnik J
  Izkoreninjanje tuberkuloze goved v Sloveniji: analiza rezultatov 7. splošne tuberkulinizacije
  [Eradication of cattle tuberculosis in the Republic Slovenia: analysis of the results of the 7 general tuberculization compaign]
  1990
 80. Čebulj-Kadunc N
  Aktivnost glutation peroksidaze pri teletih
  [Glutathione peroxidase activity in calves]
  1989
 81. Cestnik V; Pardubsky T; Čebulj N; Kobal S; Globočnik T
  Glutation peroksidaza v krvi domačih živali
  [Blood glutathione peroxidase activity in domestic animals]
  1989
 82. Petač D; Kosec M
  O nekaterih morfoloških značilnostih bikovih semenčic in njihovemu vplivu na plodnost
  [Some morphological characteristics of bull spermatozoa and their influence on fertility]
  1989
 83. Jurca J; Mehle J; Rigler J
  Proučevanje kužne presušitve vimena (Str. agalactiae)
  [Study of Str. agalactiae mastitis]
  1989
 84. Volner Z; van Ginneken CAM; Kozjek F; Primožič S; Nouws JFM
  The pharmacokinetics of penicillin G administered alone and in conjunction with phenylbutazone in calves
  1988
 85. Jazbec I; Klinkon M; Gregorović V
  Hematological profile in herd infected with enzootic leukosis
  1988
 86. Brglez I; Stropnik Z; Batis J; Motlova J; Jelnikova J; Colman G
  Str. agalactiae infections in dairy cattle and humans: epidemiological aspects
  1988
 87. Žust J; Pestevšek U; Vengušt A
  Die Mobilisierung der Koerpersubstanz und ihre Beziehung zu den Verdauungsvorgaengen im Pansen bei Hoghleistungskuehen in der Post-Partum-Phase
  1988
 88. Lah T; Kregar I; Šali A; Lenarčič B; Kotnik M; Kostka V; Turk V
  Circular dichroism studies of different aspartyl proteinases and their interactions with pepstatin
  1988
 89. Iglič A; Brumen M; Svetina S
  The determination of the inner surface potential of erythrocyte membrane by measuring the 1-anilino-8-naphthalene sulfonate uptake
  1987
 90. Volner Z; Kozjek F; Nouws JFM; van Ginneken CAM; Primožič S
  Ovisnost bubrežne eliminacije benzilpenicilina o funkcionalnoj razvijenosti bubrega u goveda
  [Dependence of the kidney elimination of penicillin G on the functional development of kidneys in cattle]
  1987
 91. Dominko T
  Vpliv starosti in proizvodnje mleka na plodnost pri visokoproizvodnih molznicah svetlolisaste pasme na usmerjenih kmetijah v Pomurju
  [Influence of age and milk yield on reproductive efficiency of high yielding Simmental cows in Pomurje]
  1988
 92. Kopljar M; Petričević S; Jakovac M; Bogdanić č
  Rezultati liječenja kroničnih endometritisa u krava i junica egocombin u pjenom
  1986
 93. Wikerhauser T; Brglez J; Kutičić V
  Eksperimentalno istraživanje otpornosti teladi i janjadi na Echinococcus granulosus svinjskog porijekla
  [Experimental study od the resistance of cattle and sheep to infection with Echinococcus granulosus of porcine origin]
  1986
 94. Demšar F; Schara M
  Segmental motion of bovine serum albumin
  1986
 95. Jazbec I; Klinkon M; Gregorović V
  Test ELISA v diagnostiki enzootske goveje levkoze iz tkivnih sokov notranjih organov
  [ELISA test in the diagnostics of enzootic bovine leukosis from the tissue fluids of internal organs]
  1987
 96. Zadnik T
  Podnevno nihanje nekaterih parametrov krvi pri molznicah v farmski reji
  [Variation of some blood parametrs of cows in dairy herds in relation to time of day]
  1987
 97. Brglez I; Batis J; Puškaš Z; Palancsai B
  Phagetypes of str. agalactiae on two dairy farms in Slovenia
  1987
 98. Jazbec I; Gregorović V; Skušek F
  Uspešno izkoreninjanje enzootske goveje levkoze na slovenskih farmah
  [Successful eradication of enzootic bovine leucosin on cattle farms in Slovenia]
  1987
 99. Ivačić Z; Nevjestić A; Jazbec I
  Dijagnostika leukoze goveda
  [Diagnosis of bovine leukosis]
  1987
 100. Ivačić Z; Jazbec I; Nevjestić A
  Primjena ELISA testa u određivanju titra antitjela kod enzootske goveđe leukoze
  [Application of ELISA test for establishing antibody titers in enzootic leukosis in cattle]
  1987

   1 24 124 224


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko