biomedicina slovenica


"Diseases" : 12.861-12.960

 1. Senčar Miljan
  Bolezni kolkov pri otrocih in mladostnikih ter šport
  [Hip diseases in children and adolescents and sports]
  1986
 2. Veličkovič Milivoj
  Intrauterini zastoj rasti in kasnejši otrokov psihomotorični razvoj
  [Intrauterine growth retardation and consequent child development]
  1986
 3. Avanzo-Velkavrh Marija; Vandot-Pestevšek Maja; Zupan Jelka; Talan Tanja; Žerovnik-Turk Milena
  Analiza zahirančkov, rojenih v letu 1984 na Univerzitetni ginekološki kliniki v Ljubljani
  [Analysis of small for gestational age babies born in 1984 in the University department of gynecology and obstetrics in Ljubljana]
  1986
 4. Žic Ljubica; Burja Silva; Tekavc-Golob Andreja; Babič Cvetka; Kanič Zlatka
  Zahiranček - rezultati retrospektivne študije
  [Small-for-gestational-age - the results of retrospective study]
  1986
 5. Burja Silva
  Zahiranček - aktualen medicinski in družbeni problem
  [Growth retardation - actual medical and social problem]
  1986
 6. Barič Jana; Felc Zlata; Peterlin Slavko
  Oskrba novorojenčka v porodnišnici
  [Care of the newborn in obstetric hospital]
  1986
 7. Pertl Eman
  Oris nastanka Oddelka za otroške bolezni Splošne bolnišnice v Mariboru
  [Description of the begining of Department for childrens' diseases at the General hospital in Maribor]
  1986
 8. Sinkovič Karel
  40 let oddelka za otroške bolezni Splošne bolnišnice v Mariboru
  [40 years of Department for childrens' diseases at the General hospital in Maribor]
  1986
 9. Poredoš P
  Rehabilitacija starejših bolnikov s kronično periferno arterijsko boleznijo
  1986
 10. Štrucl Martin
  Slikovni elektroretinogram - nov test v nevrooftalmologiji
  [Pattern electroretinogram - a new test in neurooftalmology]
  1987
 11. Levačić-Turk Zora
  Nalezljive črevesne bolezni v Pomurju in SR Sloveniji v letih 1968 do 1982
  [Intestinal infectious diseases in Pomurjeand Slovenia during 1968-1982]
  1987
 12. Rakovec P; Starc R; Butinar D; Janežič A
  Conduction disturbances in the Kearns-Sayre syndrome
  1986
 13. Premik M; Farčnik F
  Stanje in nekateri razvojni problemi zobozdravstvenega varstva v SR Sloveniji do leta 2000
  1986
 14. Piškur-Kosmač D; Kraigher A; Eržen I; Razboršek M; Šmon L; Proj I
  Ukrepi za varstvo prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi v SR Sloveniji v letu 1985
  1986
 15. Obersnel D; Grošelj D
  Adhezivna mazilna podlaga.
  [Adhesive ointment base]
  1987
 16. Batis J; Brglez I; Jurca J
  Mastitis pri kravah, povzročen z drugimi streptokoki: persistenca mikrobov v vimenu. (Mastitis in cows, caused by other streptococci: persistence in microbes in the udder)
  1986
 17. Poredoš Pavel; Videčnik Viktor; Šurlan Miloš
  Lokalno zdravljenje arterijskih zapor na udih s trombolitičnimi sredstvi - Indikacije in ocena uspešnosti zdravljenja
  [Local thrombolytic treatment of arterial occlusions of the limbs]
  1987
 18. Gregorič Alojz; Japelj Igor
  Nadomeščanje intravenske urografije z ultrazvočnim pregledom sečil pri otrocih
  [Substituting renal sonography forintravenous urography in children]
  1987
 19. Tetičkovič Erih
  Angiosonografija karotidnega stebla
  [Angiosonography of the carotid trunk]
  1987
 20. Kansky A; Arzenšek J
  Keratodermia palmoplantaris diffusa (Unna-Thost)
  1986
 21. Berčič M; Kansky A; Dobrić I; Škrinjar Lj
  Micromorphology of the Papillon-Lefevre syndrome
  1986
 22. Kansky A; Berčič M; Rode M
  Syndroma Papillon-Lefevre in Slovenia
  1986
 23. Turel M; Noč M; Šega S
  Kreatinska kinaza
  [Creatin kinase]
  1987
 24. Jezernik J
  Zdravljenje akutnih arterijskih obtočnih motenj
  1987
 25. Jezernik J
  Kronične arterijske obliteracije
  1987
 26. Ustar-Latković M
  Dispanzer za pljučne bolezni in tuberkulozo. (Pulmonary diseases and tuberculosis centres)
  1987
 27. Jeras J
  Dječja neurologija nekad i danas
  1987
 28. Pokorn D
  Magnezij v vsakodnevni prehrani
  1987
 29. Bohinc P
  Glog - Crataegus - in njegovi zdravilni pripravki. (Hawthorn - Crataegus - and its therapeutics)
  1987
 30. Kramar M
  Obiski svojcev pri hospitaliziranem otroku: rezultati ankete na otroških oddelkih Klinike za nalezljive bolezni in vročinska stanja v Ljubljani
  1987
 31. Kraigher A
  Program cepljenja proti nalezljivim boleznim za otroke in mladino v letu 1987 v SR Sloveniji. (Programme of immunization of children and youth in Slovenia against communicable diseases in 1987)
  1987
 32. Skalerič U; Zajšek P; Cvetko E; Lah T; Babnik J
  Alpha 2-macroglobulin in gingival fluid: correlation with alveolar bone loss in periodontal disease
  1986
 33. Skalerič U; Zajšek P; Cvetko E; Lah T; Turk V; Zalokar V
  Alpha 2-macroglobulin in the sera of patients with periodontal disease
  1987
 34. Lah T; Skalerič U; Babnik J; Turk V
  Detection of cathepsin L-like proteinase and cathepsin D in gingival fluid
  1986
 35. Mozetič M
  Prispevek k ekologiji patogenih virusov. (Contribution to the ecology of pathogenic viruses)
  1987
 36. Mis D
  Nekateri vidiki zdravstvenih posledic zaradi škodljivih zdravstveno ekoloških vplivov iz okolja. (Some aspects of health consequences owing to harmful health ecological influences from environment)
  1986
 37. Nolimal Dušan
  Količinska prodaja in potrošnja alkoholnih pijač v SR Sloveniji. (Quantitative sale and consumption of alcoholic beverages in SR Slovenia)
  1986
 38. Mušič E; Bizjak M
  Biohemijske karakteristike i farmakoterapija imunoloških bolesti plućnog intersticijuma
  1987
 39. Preželj J
  Opis in vrednotenje kliničnih testov v endokrinologiji
  1987
 40. Kocijančič A
  Endokrinološki problemi v izrednih razmerah
  1987
 41. Petelin M
  Hormoni in duševnost
  1987
 42. Kocijančič A
  Dojke
  1987
 43. Meden-Vrtovec H
  Ovarij
  1987
 44. Kocijančič A; Reš P
  Testis
  1987
 45. Preželj J
  Bolezni nadledvične žleze
  1987
 46. Gantar-Rott U
  Bolezni obščitnic
  1987
 47. Porenta M; Kamarić L
  Ščitnica
  1987
 48. Pfeifer M
  Bolezni hipotalamo-hipofiznega področja
  1987
 49. Kocijančič A
  Endokrinologija. Uvod
  1987
 50. Guna V
  Vegetativni sindrom u respiratorno ugroženih bolesnika sa Guillain-Barre-ovim sindromom
  1986
 51. Skalerič U; Cevc P; Ravnik Č; Schara M
  Transport and binding of spin probes in human tooth cementum
  1986
 52. Kambič V; Fischinger J; Gale N; Šmid L; Vovk M; Žargi M; Župevc A
  Otekline na vratu
  1987
 53. Kržič M
  Sladkorna bolezen in zobje
  1987
 54. Koselj M
  Sladkorna bolezen - motnja presnove
  1987
 55. Likar M
  Neklasifikovani virusi
  1987
 56. Banič S
  Specifična otpornost i druge imunološke reakcije
  1987
 57. Vomer I; Pogačnik M
  Odgovornost in jamstvo pri razmnoževanju domačih živali
  1986
 58. Barovič J
  Indikacije in kontraindikacije za balneoterapijo
  1986
 59. Kač-Vičar M; Zupančič Ž; Kornhauser P; Strlič M; Vidmar I
  Invaginacija pri otroku - izziv diagnostiki in terapiji. (Intussusception in child - challenge for diagnostics and therapy)
  1987
 60. Lusič M
  Vpliv življenskega okolja na pojavljanje bolezni dihal pri otrocih v Zasavju. (Effects of environment on appearance of respiratory diseases in children in Zasavje)
  1987
 61. Rejc-Novak M; Šalehar M; Sušec-Michieli M; Šalehar D
  Motene funkcije orofacialnega sistema, disgnatije in bolezni dihal
  [Disturbed orofacial functions, malloclusions and the respiratory tract diseases]
  1987
 62. Mramor M; Igerc M; Grum D
  Izsledki spremljanja bolezni dihal v pulmološki ambulanti otroškega dispanzerja. (Pulmonary diseases in childhood in out-patients' clinic for children)
  1987
 63. Križnar Š
  Vzroki pojavljanja obstruktivnih obolenj dihal pri predšolskih in šolskih otrocih v Škofji Loki. (Causes of appearance of obstructive respiratory diseases in pre-school and school children in Škofja Loka)
  1987
 64. Šalehar M; Rejc-Novak M; Sušec-Michieli M; Šalehar D
  Analiza otrok s pogostim obolenjem dihal
  [Analysis of children with frequent respiratory illness]
  1987
 65. Bregar-Fuss Nevenka
  Morbiditeta predšolskih otrok v SR Sloveniji
  [Morbidity of pre-school children in SR Slovenia]
  1987
 66. Miksić K; Novak B
  Profunda femoris revascularization in limb salvage
  1986
 67. Klinkon-Ogrinec M
  Hematološki in biokemijski profil pri živalih, pozitivnih in negativnih glede na enzootsko govejo levkozo. (Haematological and biochemical prophyle in animals positive and negative regarding enzootic bovine leucosis)
  1986
 68. Klemenc N; Gregorović V; Vomer I
  Preventivna veterinarska medicina v sodobni govedorejski proizvodnji. (Preventive veterinary medicine in contemporary cattle production)
  1986
 69. Jazbec I; Klinkon M; Gregorović V
  Uporabnost imunodifuzijskega testa za diagnostiko enzootske goveje levkoze iz tkivnih sokov. (The applicability of immunodiffusion test in tissue juices of different organs at the diagnostics of enzootic bovine leucosis)
  1986
 70. Brglez J
  Pregled antihelmintične aktivnosti clevamisola. (The review of anthelmintic activity of clevamisole)
  1986
 71. Brglez J; Vidrih T; Drašler J
  Preveniranje želodčno-črevesnih invazij pašnih govedi na pašniku Pokojišče. (Control of the gastro-intestinal infections of the grazing cattle on the pasture Pokojišče)
  1986
 72. Novak B; Miksić K; Koželj M; Flis V; Nikolić T
  Takojšnja namestitev mavčnega stroka in zgodnja rehabilitacija po kolenski amputaciji
  [Immediate rigid dressing and early rehabilitation after below knee amputation]
  1986
 73. Štangl B
  Suvremeni pogledi na fiziologiju i patofiziologiju disanja
  1987
 74. Eržen N; Ravnikar B; Kovač H
  Epidemiološka situacija kardiovaskualrnih bolezni v SR Sloveniji v obdobju 1981-1985
  1986
 75. Kocijančič M; Pogačnik I
  Analiza poškodb pri delu poklicnih gasilcev. (Analysis of injuries at work of professional firemen)
  1987
 76. Oblak-Lukač A
  Novosti s področja karcinogenih in teratogenih snovi. (Novelties on the field of carcinogenic and teratogenic substances)
  1987
 77. Weilguny-Jereb Z
  Možnost okužb novorojenca s kozmetičnimi sredstvi
  1987
 78. Drinovec B
  Nove virusne okužbe
  1987
 79. Piršič Branka
  Kronični bronhitis in bronhialna astma v lakirnicah pohištvene industrije
  [Chronic bronchitis and bronchial asthma in workers employed in lacquerings of furniture industry]
  1987
 80. Snoj N; Jenčič V; Brglez J; Vidmar M
  Cystidiculosis of two-year-old brown trout in nursery streams
  1986
 81. Jurkovič J
  O začetkih načrtnega zdravstvenega varstva plemenskih žrebcev v Sloveniji. (About the beginings of systematic medical protection of breeding stallions in Slovenia)
  1986
 82. Gregorović V; Jazbec I; Skušek F
  Subklinične presnovne motnje v čredah molznic. 11. Hematološki in biokemijski profil pri kravah v SR Sloveniji. (Subclinical metabolic disorders in the herds of dairy cows. 11. Hematological and biochemical profile in dairy cattle in the SR Slovenia)
  1986
 83. Remškar Zlata; Štangl Branko
  Analiza pljučne in plevralne azbestoze pri bolnikih - delavcih tovarne "Salonit" Anhovo
  [Analysis of pulmonary and pleural asbestosis in patient - workers from the factory "Salonit" Anhovo]
  1987
 84. Ravnikar B; Eržen N; Pevc J; Lovše B
  Opravljeno delo pri pripravi za izvajanje prevencije in kontrole kardiovaskularnih bolezni v SR Sloveniji
  1986
 85. Debeljak A; Mušič E; Mermolja M
  Bronhoalveolno ispiranje (BAL) kod sarkoidoze i hipersenzitivnog pneumonitisa
  [Bronchoalveolar lavage in sarcoidosis and hypersenistivity pneumonitis]
  1986
 86. Štangl B; Bizjak M; Drinovec I; Dernič I; Stravnik B
  Ocena pulsnog oksimetra BIOX 3700 Ohmeda
  [Assessment of pulse Oximeter BIOX 3700 Ohmeda]
  1986
 87. Štangl B; Bizjak M; Drinovec I; Trinkaus D; Podbregar M; Srečnik M
  Koncentratori ili ekstraktori kiseonika
  [Concentrators or extractors of oxygen]
  1986
 88. Dobrić I; Kansky A; Škrinjar Lj; Pavičić Ž; Pipan N
  Epidermolysis bullosa hereditaria dystrophica Hallopeau-Siemens (EBHD H-S); "Anchoring fibrils" u klinički nepromijenjenoj koži
  1986
 89. Ferluga D; Hvala A; Vizjak A
  Elektronska mikroskopija u istraživanju imunih kompleksa u bubregu
  1986
 90. Padovan I; Kambič V
  Kirurgija larinksa. (Surgery of the larynx)
  1987
 91. Poredoš P
  Konservativno zdravljenje kroničnih motenj arterijske prekrvitve v spodnji udih
  1986
 92. Jezernik-Leskovšek J
  Operativno zdravljenje motenj prekrvitve v spodnjih udih
  1986
 93. Videčnik V
  Zdravljenje akutne tromboze ven in arterij spodnjih udov
  1986
 94. Poredoš P; Keber D
  Zapora arterij kot vzrok za bolečino v nogah
  1986
 95. Hrastnik F
  Nevrološke bolezni kot vzrok za boleče noge
  1986
 96. Viher S; Arčon J
  Vključevanje fizioterapevtov Zdravstvenega doma Nova Gorica v popolno zdravstveno varstvo prebivalstva
  1987
 97. Marinič T
  Bolečina v križu - ambulantno-fizioterapevtska obravnava
  1987
 98. Bohinc P; Budihna M; Godeša A; Kocjan R; Krašovec F; Porenta M; Soban D; Sušnik F
  Pegasti bodelj. Silybum marianum (L.) Gaertn.
  1986
 99. Bregant L
  Psihogeni dejavniki kardiovaskularnih disfunkcij
  1986
 100. Aćimović-Janežič R; Matoic B; Marn-Vukadinović D; Cerar M
  Rehabilitacijski (ortopedski) pripomočki in nomenklatura
  1986

   11.961 12.061 12.161 12.261 12.361 12.461 12.561 12.661 12.761 12.861 New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics