biomedicina slovenica


"INTELLIGENCE" : 201-287

 1. Kukar Matjaž; Grošelj Ciril; Kononenko Igor; Fettich Jure
  An application of machine learning in the diagnosis of ischaemic heart disease
  1997
 2. Keravnou Elpida; Garbay Catherine; Baud Robert; Wyatt Jeremy
  Artificial intelligence in medicine. Proceedings of the 6th conference on artificial intelligence in medicine Europe, AIME' 97; 1997 March; Grenoble
  1997
 3. Todorovski Ljupčo
  Omejevanje prostora hipotez pri odkrivanju enačb
  [Declarative bias in equation discovery]
  1998
 4. Jaušovec Norbert
  Nadarjeni možgani
  [Gifted brains]
  1997
 5. Pečjak Vid
  Psihološki in družbeni vidiki kloniranja
  1997
 6. Ihan A
  Short note: distinguishing "immune intelligence" and "immune response"
  1997
 7. Grošelj C; Kukar M; Fettich JJ; Kononenko I
  Impact of machine learning to the diagnostic certainty of the patient's group with low coronary artery disease probability
  1997
 8. Kukar Matjaž; Grošelj Ciril; Kononenko Igor; Fettich Jure J
  An application of machine learning in the diagnosis of ischaemic heart disease
  1997
 9. Lokar Jože
  Duševne motnje zaradi možganskih okvar
  1994
 10. Grošelj C; Kukar M; Fettich JJ; Kononenko I
  Machine learning improves the accuracy of coronary artery disease diagnostic methods
  1997
 11. Prosen Simona; Černelč Matej
  Testing of finger recognition in children aged 4-8 years
  1997
 12. Radonjić-Miholič Vesna
  Nekateri psihološki dejavniki v rehabilitaciji oseb po poškodbi možganov
  1996
 13. Zajc Baldomir
  Zbornik 6. elektrotehniške in računalniške konference ERK'97. Zvezek B. Računalništvo in informatika, umetna inteligenca, robotika, razpoznavanje vzorcev - 3. letna konferenca SDRV, biomedicinska tehnika, močnostna elektrotehnika, didaktika, študentski članki; 1997 sep 25-27; Portorož
  [Proceedings of the 6th electrotechnical and computer science conference ERK' 97]
  1997
 14. Zajc B; Solina F
  Zbornik 5. elektrotehniške in računalniške konference ERK'96. Zvezek B. Računalništvo in informatika, umetna inteligenca, robotika, razpoznavanje vzorcev, biomedicinska tehnika, študentski članki; 1996 sep 19-21; Portorož
  [Proccedings of the 5th electrotechnical and computer science conference ERK'96. Vol B. Computer and information science, artificial intelligence, robotics, pattern recognition, biomedical engineering, student papers; 1996 Sep 19-21; Portorož]
  1996
 15. Anonymous ;
  Proceedings of the International atomic energy agency specialists meeting on Advanced information methods and artificial intelligence in nuclear power plant control rooms; 1994 Sep 13-15; Halden
  1996
 16. Rupnik Marjan; Zorec Robert
  Antisense strategy and stimulus-secretion coupling
  1996
 17. Raffa Robert B; Porecca Frank
  Neuroscience intelligence unit: antisense strategies for the study of receptor mechanisms
  1996
 18. Marinček Črt; Švab Igor; Premik Marjan; Pentek Metka; Burger Helena; Berger Tatjana
  Kvaliteta življenja starejše populacije: letno poročilo za leto 1996
  1997
 19. Todorovski Ljupčo; Džeroski Sašo
  Declarative bias in equation discovery
  1997
 20. Fisher DH Jr
  Machine learning. Proceedings of the 14th international conference (ICML'97); 1997 Jul 8-12; Nashville
  1997
 21. Todorovski L; Džeroski S; Kompare B
  Automated modeling of phytoplankton growth using ecological domain knowledge
  1997
 22. Jensterle Jože; Mlakar Janez
  Kratka oblika WB-II
  1984
 23. Jensterle Jože; Mlakar Janez; Glavič-Tretnjak Vali; Kobal Miloš
  Nevropsihološko ocenjevanje bolnikov z možganskimi poškodbami
  1991
 24. Kukar M; Bešić N; Kononenko I; Auersperg M; Robnik-Šikonja M
  Prognosing the survival time of the patients with the anaplastic thyroid carcinoma with machine learning
  1996
 25. Krusinska E; Babič A; Mathiesen U; Franzen L; Foberg U; Fryden A; Bodemar G; Wigertz O
  Empirical modelling versus commonly applied data analysis techniques as used for decision support in liver diseases
  1992
 26. Babič A; Hedin K; Mathiesen U; Franzen L; Fryden A; Bodemar G; Wigertz O
  Decision support for monitoring of chronic hepatitis C: can blood laboratory tests help?
  1996
 27. Babič A
  Case studies in machine learning for medical knowledge extraction
  1994
 28. Babič A; Krusinska W; Stroemberg JK
  Extraction of diagnostic rules using recursive partitioning systems: a comparison of two approaches
  1992
 29. Chowdhury S; Bodemar G; Haug P; Babič A; Wigertz O
  Methods for knowledge extraction from a clinical database on liver diseases
  1991
 30. Krusinska E; Babič A; Chowdhury S; Wigertz O; Bodemar G; Mathiesen U
  Integrated approach for designing medical decision support systems with knowledge extracted from clinical databases by statistical methods
  1991
 31. Babič A; Bodemar G; Mathiesen U; Ahlfeldt H; Franzen L; Wigertz O
  Machine learning to support diagnostics in the domain of asymptomatic liver disease
  1995
 32. Zupan B; Halter JA; Bohanec M
  Computer assisted reasoning on principles and properties of medical physiology
  1995
 33. Zrimec Tatjana
  Knowledge representation for image processing in medicine
  1995
 34. Kukar Matjaž
  Machine learning in blood group determination of Danish Jersey cattle
  1995
 35. Kompare Boris
  Activity prediction of drugs using artificial intelligence tools
  1995
 36. Gamberger Dragan
  Specific rule induction for medical domains
  1995
 37. Cestnik Bojan; Sušnik Janko; Bizjak Breda
  Computerised estimation of the compatibility of stresses and strains at work
  1995
 38. Bernard Rok; Pernuš Franjo
  Uporaba računalniškega vida za analizo kroženja označenih ali neoznačenih laboratorijskih miši
  [Computer vision analysis of the motion of a laboratory mouse]
  1995
 39. Radonjić-Miholič V
  Psihološka obravnava oseb, ki so utrpele poškodbo možganov
  1992
 40. Mladenić D; Bratko I; Karalič A
  Avtomatsko učenje v snovanju zdravil
  [Machine learning in drug design]
  1993
 41. Vizjak-Pavšič M; Musek J; Rajkovič V
  Razumljivost baz znanja kot dejavnik učinkovitosti ekspertnih sistemov za podporo odločanju
  [The comprehension of knowledge bases as a factor of effectiveness of expert systems for decision support]
  1995
 42. Sušelj M; Lasič D; Ahačič J
  Uvajanje direktorskega informacijskega sistema
  [Introducing an executive information system (EIS) in IHIS]
  1994
 43. Molan-Škof Marija; Molan Gregor
  Evaluation of human fitness for duty in a real working situation
  1994
 44. Kompare B
  The use of artificial intelligence in ecological modelling
  1995
 45. Pečjak V
  Inteligentnost in rasna, razredna ter etnična pripadnost
  [Intelligence and race, class and ethic allegiance]
  1995
 46. Novak B
  Umetna inteligenca - principi in uporaba v medicini - 2. del. Nevronska omrežja
  [Artificial intellige - principles and application in medicine - part 2. Artificial neural networks]
  1994
 47. Žagar D
  Psihološki vidiki obremenjenosti učencev s šolskim delom
  [Psychological aspects of schoolwork burdening]
  1994
 48. Klun B; Slodnjak V; Gostiša A; Gorišek M; Butinar D
  Late sequelae of brain injuries in children
  1993
 49. Musek J
  Izvorne poteze osebnosti: sinteza raziskovanj
  [Source traits of personality: a synthesis of research in Slovenia]
  1992
 50. Čoh M; Čuk I; Borštnik A
  Kinematični model skoka v višino, ovrednoten na podlagi ekspertnega modeliranja
  [Kinematic model of high jump evaluated on the basis of expert modelling]
  1993
 51. Jereb B; Korenjak R; Kržišnik C; Petrič-Grabnar G; Zadravec-Zaletel L; Anžič J; Stare J
  Late sequelae in children treated for brain tumors and leukemia
  1994
 52. Cugmas Z
  Povezave med vedenjem staršev, povezanim s pridobivanjem znanja, in otrokovo zaznavo lastne šolske uspešnosti
  [Connection between parents attitude with regards to learning and their children's awareness of their school success]
  1994
 53. Zupančič M
  Razvoj mišljenja v odraslosti
  [Mental development in adulthood]
  1994
 54. Završnik J; Kokol P
  Spremljanje otrokovega razvoja - od odločitvenih dreves do teorije kaosa
  1994
 55. Novak B; Kolmanič T
  Umetna inteligenca - principi in uporaba v medicini - prvi del: ekspertni sistemi
  [Artificial intelligence - principles and application in medicine - part one: expert systems]
  1994
 56. Žargi M; Hočevar-Boltežar I
  Effects of recurrent otitis media in infancy on auditory perception and speech
  1992
 57. Žagar D
  Obremenjenost in utrujenost učencev v luči psihologije
  [Burdening and fatigue of school children in the aspect of psychology]
  1993
 58. Dimec J
  Integrirano osebno informacijsko orodje za obvladovanje medicinskih dokumentov: prikaz stanja in načrtov
  [Integrated personal software tool for the processing of medical documents: the state of research and plans for the future]
  1992
 59. Škrinjarić I; Nikolić S
  Mentalne značajke osoba s fragilnim X-kromosomom
  1990
 60. Nikolić S
  Smetnje intelektualnog funkcioniranja
  1990
 61. Glavič-Tretnjak V
  Vpliv epilepsije na nevropsihološke funkcije pri otroku
  1992
 62. Šikić N; Stracenski M
  Longitudinal study of language development in preterm and term children - pilot study
  1991
 63. Zupančič M
  Moralno presojanje mladih v Sloveniji
  [The moral judgement of the youth of Slovenia]
  1992
 64. Arnerić N
  Duševna manjrazvitost pri kandidatih za voznike in voznikih motornih vozil
  1990
 65. Hrastar F; Bertoneclj-Pustišek S; Reljič-Prinčič A; Dražovič M; Bavcon I
  Značilnosti pacientov Centra za pedopsihiatrijo leta 1990
  [Characteristics of patients in the Centre for psychiatry in the year 1990]
  1992
 66. Bucik V; Brenk K
  Ali Bujasov "problemski test" sodi med staro šaro?
  [Should we throw the Bujas "PS-test" into a garbage can?]
  1991
 67. Jensterle J; Kobal M; Sever A; Tretnjak V
  Prireditev nevropsiholoških testov in konstrukcija kompleksnejše testne baterije
  1989
 68. Potrč M
  Biološke funkcije in funkcije orodij
  [Biological functions and functions of artefacts]
  1990
 69. Pukšič M; Grošelj J; Mrhar A; Primožič S
  Inteligentni informacijski sistemi v farmaciji
  [Artificial intelligence systems in pharmacy]
  1989
 70. Zrimšek D
  Računalniško podprto izobraževanje (programi RPI) (sanje in današnja realnost)
  1990
 71. Horvat L; Zupančič M
  Povezanost senzomotoričnih oblik mišljenja z mentalnim razvojem v obdobju prekonceptualnih oblik mišljenja
  [The link of senso-motoric forms of thought with mental development in the period of preconceptual forms of thought]
  1989
 72. Kambič V; Vračko-Tuševljak M; Radšel Z; Žargi M
  Vpliv psiholoških dejavnikov na govorno rehabilitacijo po laringektomiji
  [The influence of psychological factors on speech rehabilitation of the laryngectomee]
  1990
 73. Pogačnik V
  Razvoj računalniškega testa fluidne inteligentnosti
  [The development of the computer test for fluid intelligence]
  1988
 74. Zupančič M
  Temeljna psihološka spoznanja o moralnem razvoju. 2. del (nadaljevanje in konec)
  1989
 75. Piciga D
  Preverjanje Piagetove teorije kognitivnega razvoja: structure d'ensemble, formalno-logično mišljenje in model ekvilibracije
  [A reexamination of Piget's theory of cognitive development: structure d'ensemble, formal logical thinking and equilibration model]
  1989
 76. Ferbrežer I
  Identifikacija nadarjenih in "nadarjenostna hipokrizija"
  [The identification of the gifted and "gifted hypocrisy"]
  1987
 77. Ferberžer Ivan
  Identifikacija nadarjenih in "nadarjenostna hipokrizija"
  [The identification of the gifted and "gifted hypokrisy"]
  1988
 78. Kraigher B
  Analiza faktorjev, ki pogojujejo percepcijo nevarnosti cestnih zavojev
  [Analysis of the factors, determining the danger perception of road curves]
  1988
 79. Baloh S
  Testni rezultati psiholoških pregledov v starostnih obdobjih
  [Test results of psychological examinations in old-age period]
  1988
 80. Čačinovič-Vogrinčič G
  Šola more sprejeti drugačnega otroka le, če zmore pristati na individualnost slehernega otroka
  1987
 81. Kos A
  Od individualnih razlik prek drugačnosti do psihosocialnih motenj
  1987
 82. Bregant L
  Informacije o delu kliničnega psihologa
  1987
 83. Hrastar F
  Prevalenca duševne manjrazvitosti pri otrocih med tretjim in petnajstim letom starosti v Zasavju
  1986
 84. Vogrin S
  Psihosocialne značilnosti in faza alkoholne bolezni pri alkoholikih, ki jim je bil izrečen ukrep obveznega zdravljenja alkoholizma med prestajanjem zaporne kazni
  1986
 85. Ziherl S
  Samospoštovanje alkoholikov in njegova vloga v razvoju sindroma odvisnosti od alkohola
  1987
 86. Bras S
  Kliničnopsihološke metode in tehnike
  1986
 87. Milčinski L
  Nekaj osnovnih pojmov iz psihologije
  1986

   1 101 201New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics