biomedicina slovenica


"INTELLIGENCE" : 201-276

 1. Prosen Simona; Černelč Matej
  Testing of finger recognition in children aged 4-8 years
  1997
 2. Radonjić-Miholič Vesna
  Nekateri psihološki dejavniki v rehabilitaciji oseb po poškodbi možganov
  1996
 3. Zajc Baldomir
  Zbornik 6. elektrotehniške in računalniške konference ERK'97. Zvezek B. Računalništvo in informatika, umetna inteligenca, robotika, razpoznavanje vzorcev - 3. letna konferenca SDRV, biomedicinska tehnika, močnostna elektrotehnika, didaktika, študentski članki; 1997 sep 25-27; Portorož
  [Proceedings of the 6th electrotechnical and computer science conference ERK' 97]
  1997
 4. Zajc B; Solina F
  Zbornik 5. elektrotehniške in računalniške konference ERK'96. Zvezek B. Računalništvo in informatika, umetna inteligenca, robotika, razpoznavanje vzorcev, biomedicinska tehnika, študentski članki; 1996 sep 19-21; Portorož
  [Proccedings of the 5th electrotechnical and computer science conference ERK'96. Vol B. Computer and information science, artificial intelligence, robotics, pattern recognition, biomedical engineering, student papers; 1996 Sep 19-21; Portorož]
  1996
 5. Anonymous ;
  Proceedings of the International atomic energy agency specialists meeting on Advanced information methods and artificial intelligence in nuclear power plant control rooms; 1994 Sep 13-15; Halden
  1996
 6. Rupnik Marjan; Zorec Robert
  Antisense strategy and stimulus-secretion coupling
  1996
 7. Raffa Robert B; Porecca Frank
  Neuroscience intelligence unit: antisense strategies for the study of receptor mechanisms
  1996
 8. Marinček Črt; Švab Igor; Premik Marjan; Pentek Metka; Burger Helena; Berger Tatjana
  Kvaliteta življenja starejše populacije: letno poročilo za leto 1996
  1997
 9. Todorovski Ljupčo; Džeroski Sašo
  Declarative bias in equation discovery
  1997
 10. Fisher DH Jr
  Machine learning. Proceedings of the 14th international conference (ICML'97); 1997 Jul 8-12; Nashville
  1997
 11. Todorovski L; Džeroski S; Kompare B
  Automated modeling of phytoplankton growth using ecological domain knowledge
  1997
 12. Jensterle Jože; Mlakar Janez
  Kratka oblika WB-II
  1984
 13. Jensterle Jože; Mlakar Janez; Glavič-Tretnjak Vali; Kobal Miloš
  Nevropsihološko ocenjevanje bolnikov z možganskimi poškodbami
  1991
 14. Kukar M; Bešić N; Kononenko I; Auersperg M; Robnik-Šikonja M
  Prognosing the survival time of the patients with the anaplastic thyroid carcinoma with machine learning
  1996
 15. Krusinska E; Babič A; Mathiesen U; Franzen L; Foberg U; Fryden A; Bodemar G; Wigertz O
  Empirical modelling versus commonly applied data analysis techniques as used for decision support in liver diseases
  1992
 16. Babič A; Hedin K; Mathiesen U; Franzen L; Fryden A; Bodemar G; Wigertz O
  Decision support for monitoring of chronic hepatitis C: can blood laboratory tests help?
  1996
 17. Babič A
  Case studies in machine learning for medical knowledge extraction
  1994
 18. Chowdhury S; Bodemar G; Haug P; Babič A; Wigertz O
  Methods for knowledge extraction from a clinical database on liver diseases
  1991
 19. Krusinska E; Babič A; Chowdhury S; Wigertz O; Bodemar G; Mathiesen U
  Integrated approach for designing medical decision support systems with knowledge extracted from clinical databases by statistical methods
  1991
 20. Babič A; Bodemar G; Mathiesen U; Ahlfeldt H; Franzen L; Wigertz O
  Machine learning to support diagnostics in the domain of asymptomatic liver disease
  1995
 21. Zupan B; Halter JA; Bohanec M
  Computer assisted reasoning on principles and properties of medical physiology
  1995
 22. Zrimec Tatjana
  Knowledge representation for image processing in medicine
  1995
 23. Kukar Matjaž
  Machine learning in blood group determination of Danish Jersey cattle
  1995
 24. Kompare Boris
  Activity prediction of drugs using artificial intelligence tools
  1995
 25. Gamberger Dragan
  Specific rule induction for medical domains
  1995
 26. Cestnik Bojan; Sušnik Janko; Bizjak Breda
  Computerised estimation of the compatibility of stresses and strains at work
  1995
 27. Bernard Rok; Pernuš Franjo
  Uporaba računalniškega vida za analizo kroženja označenih ali neoznačenih laboratorijskih miši
  [Computer vision analysis of the motion of a laboratory mouse]
  1995
 28. Radonjić-Miholič V
  Psihološka obravnava oseb, ki so utrpele poškodbo možganov
  1992
 29. Mladenić D; Bratko I; Karalič A
  Avtomatsko učenje v snovanju zdravil
  [Machine learning in drug design]
  1993
 30. Vizjak-Pavšič M; Musek J; Rajkovič V
  Razumljivost baz znanja kot dejavnik učinkovitosti ekspertnih sistemov za podporo odločanju
  [The comprehension of knowledge bases as a factor of effectiveness of expert systems for decision support]
  1995
 31. Sušelj M; Lasič D; Ahačič J
  Uvajanje direktorskega informacijskega sistema
  [Introducing an executive information system (EIS) in IHIS]
  1994
 32. Molan-Škof Marija; Molan Gregor
  Evaluation of human fitness for duty in a real working situation
  1994
 33. Kompare B
  The use of artificial intelligence in ecological modelling
  1995
 34. Pečjak V
  Inteligentnost in rasna, razredna ter etnična pripadnost
  [Intelligence and race, class and ethic allegiance]
  1995
 35. Novak B
  Umetna inteligenca - principi in uporaba v medicini - 2. del. Nevronska omrežja
  [Artificial intellige - principles and application in medicine - part 2. Artificial neural networks]
  1994
 36. Žagar D
  Psihološki vidiki obremenjenosti učencev s šolskim delom
  [Psychological aspects of schoolwork burdening]
  1994
 37. Klun B; Slodnjak V; Gostiša A; Gorišek M; Butinar D
  Late sequelae of brain injuries in children
  1993
 38. Musek J
  Izvorne poteze osebnosti: sinteza raziskovanj
  [Source traits of personality: a synthesis of research in Slovenia]
  1992
 39. Čoh M; Čuk I; Borštnik A
  Kinematični model skoka v višino, ovrednoten na podlagi ekspertnega modeliranja
  [Kinematic model of high jump evaluated on the basis of expert modelling]
  1993
 40. Jereb B; Korenjak R; Kržišnik C; Petrič-Grabnar G; Zadravec-Zaletel L; Anžič J; Stare J
  Late sequelae in children treated for brain tumors and leukemia
  1994
 41. Cugmas Z
  Povezave med vedenjem staršev, povezanim s pridobivanjem znanja, in otrokovo zaznavo lastne šolske uspešnosti
  [Connection between parents attitude with regards to learning and their children's awareness of their school success]
  1994
 42. Zupančič M
  Razvoj mišljenja v odraslosti
  [Mental development in adulthood]
  1994
 43. Završnik J; Kokol P
  Spremljanje otrokovega razvoja - od odločitvenih dreves do teorije kaosa
  1994
 44. Novak B; Kolmanič T
  Umetna inteligenca - principi in uporaba v medicini - prvi del: ekspertni sistemi
  [Artificial intelligence - principles and application in medicine - part one: expert systems]
  1994
 45. Žargi M; Hočevar-Boltežar I
  Effects of recurrent otitis media in infancy on auditory perception and speech
  1992
 46. Žagar D
  Obremenjenost in utrujenost učencev v luči psihologije
  [Burdening and fatigue of school children in the aspect of psychology]
  1993
 47. Dimec J
  Integrirano osebno informacijsko orodje za obvladovanje medicinskih dokumentov: prikaz stanja in načrtov
  [Integrated personal software tool for the processing of medical documents: the state of research and plans for the future]
  1992
 48. Škrinjarić I; Nikolić S
  Mentalne značajke osoba s fragilnim X-kromosomom
  1990
 49. Nikolić S
  Smetnje intelektualnog funkcioniranja
  1990
 50. Glavič-Tretnjak V
  Vpliv epilepsije na nevropsihološke funkcije pri otroku
  1992
 51. Šikić N; Stracenski M
  Longitudinal study of language development in preterm and term children - pilot study
  1991
 52. Zupančič M
  Moralno presojanje mladih v Sloveniji
  [The moral judgement of the youth of Slovenia]
  1992
 53. Arnerić N
  Duševna manjrazvitost pri kandidatih za voznike in voznikih motornih vozil
  1990
 54. Hrastar F; Bertoneclj-Pustišek S; Reljič-Prinčič A; Dražovič M; Bavcon I
  Značilnosti pacientov Centra za pedopsihiatrijo leta 1990
  [Characteristics of patients in the Centre for psychiatry in the year 1990]
  1992
 55. Bucik V; Brenk K
  Ali Bujasov "problemski test" sodi med staro šaro?
  [Should we throw the Bujas "PS-test" into a garbage can?]
  1991
 56. Jensterle J; Kobal M; Sever A; Tretnjak V
  Prireditev nevropsiholoških testov in konstrukcija kompleksnejše testne baterije
  1989
 57. Potrč M
  Biološke funkcije in funkcije orodij
  [Biological functions and functions of artefacts]
  1990
 58. Pukšič M; Grošelj J; Mrhar A; Primožič S
  Inteligentni informacijski sistemi v farmaciji
  [Artificial intelligence systems in pharmacy]
  1989
 59. Zrimšek D
  Računalniško podprto izobraževanje (programi RPI) (sanje in današnja realnost)
  1990
 60. Horvat L; Zupančič M
  Povezanost senzomotoričnih oblik mišljenja z mentalnim razvojem v obdobju prekonceptualnih oblik mišljenja
  [The link of senso-motoric forms of thought with mental development in the period of preconceptual forms of thought]
  1989
 61. Kambič V; Vračko-Tuševljak M; Radšel Z; Žargi M
  Vpliv psiholoških dejavnikov na govorno rehabilitacijo po laringektomiji
  [The influence of psychological factors on speech rehabilitation of the laryngectomee]
  1990
 62. Pogačnik V
  Razvoj računalniškega testa fluidne inteligentnosti
  [The development of the computer test for fluid intelligence]
  1988
 63. Zupančič M
  Temeljna psihološka spoznanja o moralnem razvoju. 2. del (nadaljevanje in konec)
  1989
 64. Piciga D
  Preverjanje Piagetove teorije kognitivnega razvoja: structure d'ensemble, formalno-logično mišljenje in model ekvilibracije
  [A reexamination of Piget's theory of cognitive development: structure d'ensemble, formal logical thinking and equilibration model]
  1989
 65. Ferbrežer I
  Identifikacija nadarjenih in "nadarjenostna hipokrizija"
  [The identification of the gifted and "gifted hypocrisy"]
  1987
 66. Ferberžer Ivan
  Identifikacija nadarjenih in "nadarjenostna hipokrizija"
  [The identification of the gifted and "gifted hypokrisy"]
  1988
 67. Kraigher B
  Analiza faktorjev, ki pogojujejo percepcijo nevarnosti cestnih zavojev
  [Analysis of the factors, determining the danger perception of road curves]
  1988
 68. Baloh S
  Testni rezultati psiholoških pregledov v starostnih obdobjih
  [Test results of psychological examinations in old-age period]
  1988
 69. Čačinovič-Vogrinčič G
  Šola more sprejeti drugačnega otroka le, če zmore pristati na individualnost slehernega otroka
  1987
 70. Kos A
  Od individualnih razlik prek drugačnosti do psihosocialnih motenj
  1987
 71. Bregant L
  Informacije o delu kliničnega psihologa
  1987
 72. Hrastar F
  Prevalenca duševne manjrazvitosti pri otrocih med tretjim in petnajstim letom starosti v Zasavju
  1986
 73. Vogrin S
  Psihosocialne značilnosti in faza alkoholne bolezni pri alkoholikih, ki jim je bil izrečen ukrep obveznega zdravljenja alkoholizma med prestajanjem zaporne kazni
  1986
 74. Ziherl S
  Samospoštovanje alkoholikov in njegova vloga v razvoju sindroma odvisnosti od alkohola
  1987
 75. Bras S
  Kliničnopsihološke metode in tehnike
  1986
 76. Milčinski L
  Nekaj osnovnih pojmov iz psihologije
  1986

   1 101 201New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics