Author/Editor     Donik, Barbara; Lorber, Mateja; Pirš, Ksenija; Pajnkihar, Majda
Title     Teoretično in kritično razmišljanje v zdravstveni negi
Translated title     Teoretical and critical thinking in nursing
Type     članek
Source     In: Moč za spremembe - medicinske sestre in babice smo v prvih vrstah zdravstvenega sistema : zbornik prispevkov z recenzijo Ljubljana : Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Nacionalni center za strokovni, karierni in osebnostni razvoj medicinskih sester in babic
Publication year     2013
Volume     str. 40-47
Language     slv
Abstract     Izhodišča: Teoretično in kritično razmišljanje je pomemben element zagotavljanja kakovostne zdravstvene nege, zato se morajo izvajalci zdravstvene nege dejavno angažirati v procesu zbiranja, interpretiranja, analiziranja in evalviranja podatkov o pacientu, le-to pa terja vrsto miselnih veščin. Namen raziskave je bil ugotoviti samooceno teoretičnega in kritičnega razmišljanja med izvajalci zdravstvene nege. Metode: Izvedli smo kvantitativno študijo. V raziskavi je sodelovalo 144 izvajalcev zdravstvene nege, ki so zaposleni v različnih zdravstvenih ustanovah v Mariboru in okolici. Kot raziskovalni instrument smo uporabili strukturirani anketni vprašalnik. Podatke smo statistično obdelali z računalniškim programom SPSS 20.0, kjer smo uporabili opisno statistiko in s Pearsonovim korelacijskim koeficientom ugotavljali povezave med posameznimi proučevanimi spremenljivkami. Rezultati: Ugotovili smo, da je samoocena teoretičnega in kritičnega razmišljanja relativno visoka (3,84 +/- 0,67-4,59 +/- 0,58). Izvajalci zdravstvene nege so najvišje ocenili lastnosti kot sta iskrenost (4,79 +/- 0,41) in zanesljivost (4,77 +/- 0,44). Prav tako smo s korelacijsko analizo ugotovili, da se teoretično in kritično razmišljanje statistično pomembno pozitivno povezuje z osebnostnimi lastnostmi (r=0,781; p<0,001), čustveno inteligenco (r=0,601; p<0,001), reševanjem problemov (r=0,565; p<0,001) in kakovostjo (r=0,476; p<0,001). Diskusija in zaključki: Ob spodbujanju in učenju veščin teoretičnega in kritičnega razmišljanja se v zdravstveni negi poveča tudi interes za izobraževanje in vseživljenjsko učenje medicinskih sester, kar posledično vpliva na sistematičen razvoj znanja in raziskovanja v stroki zdravstvene nege ter nato tudi na zagotavljanje kakovostne zdravstvene nege.Introduction: Critical thinking is an important element of ensuring quality nursing care. That is why nurses must actively participate in the process of gathering, interpreting, analyzing and evaluating the data of a patient, which demands various mental skills from them. The purpose of this study was to determine the self-assessment of theoretical and critical thinking among nurses. Methods: We carried out a quantitative study. The sample included 144 nurses from different health institutions in and around Maribor. We used structured questionnaire. We analyzed the data with the help of the SPSS 20.0 computer program, calculating the descriptive statistics and with the Pearson correlation coefficient we assessed connections between the variables. Results: We found that the self-assessment of theoretical and critical thinking is relatively high (3.84 +/- 0.67 to 4.59 +/- 0.58). Nurses assessed with the highest grade: honesty (4.79 +/- 0.41) and reliability (4.77 +/- 0.44). Correlation analysis has shown that the theoretical and critical thinking are statistically significantly positively related to personal characteristics (r = 0.781, p <0.001), emotional intelligence (r = 0.601, p <0.001), problem solving (r = 0.565, p <0.001) and quality (r = 0.476, p <0.001). Discussion and conclusion: Through encouraging and teaching critical and theoretical thinking skills, in nursing we can increase the interest for education and lifelong learning of nurses, which have consequently impact on the systematic development of knowledge and research, as well as to ensure quality nursing care.
Keywords     zdravstvena nega
refleksija
kakovost
kritično razmišljanje
teoretično razmišljanje