Author/Editor     Planinšek, Odon; Zajc, Natalija; Srčič, Stane
Title     Uporaba diferenčne dinamične kalorimetrije v farmaciji
Translated title     Differential scanning calorimetry used in pharmacy
Type     članek
Source     Farm Vestn
Vol. and No.     Letnik 52, št. 2
Publication year     2001
Volume     str. 173-85
Language     slo
Abstract     Differential scanning calorimetry (DSC) is one of most often used thermal analytical methods in pharmacy. It involves heating, cooling or isothermal measurement under controlled conditions and observing the physical and chemical changes that occur. Different properties as melting point, heat capacity, enthalpy of reaction, kinetics of composition and others can be determined. It is applicable in analysis of drug substances, excipients, in process control, compatibility studies and in study of dosage forms. Often complementary techniques such as: chromatography, spectroscopy and others have to be used for the interpretation of the results. Most often phenomena that appear in measurements by means of diferrential scanning calorimetry are presented in the article together with causes and mechanisms, that can enable proper interpretation of the results.
Summary     Diferenčna dinamična kalorimetrija (DSC) je v farmaciji ena izmed najpogosteje uporabljanih termičnih analitskih metod. Obsega nadzorovano segrevanje, hlajenje vzorca ali vzdrževanje konstantne temperature ter opazovanje fizikalnih in kemijskih sprememb, ki medtem potekajo. S to metodo merimo različne lastnosti snovi, kot so: tališče, toplotna kapaciteta, entalpija reakcije, kinetika reakcije in druge. Uporabljamo jo za analizo zdravilnih učinkovin, pomožnih snovi, v kompatibilnostnih študijah, v nadzoru različnih farmacevtskih procesov in pri proučevanju farmacevtskih oblik. V mnogih primerih moramo za interpretacijo rezultatov'uporabiti dopolnilne tehnike, kot so kromatografija, spektroskopija in druge. V članku so predstavljeni najpogostejši termični pojavi, ki jih srečamo pri uporabi diferenčne dinamične kalorimetrije in vzroki ozirama mehanizmi za njihov nastanek, ki omogočajo ustrezno interpretacijo rezultatov merjenja.
Descriptors     TECHNOLOGY, PHARMACEUTICAL
CALORIMETRY, DIFFERENTIAL SCANNING