Author/Editor     Prijatelj-Novak, Špela; Dreo, Tanja; Demšar, Tina; Ravnikar, Maja
Title     Določitev ras izolatov bakterije Ralstonia solanacearum povzročiteljice rjave gnilobe krompirja
Translated title     Determination of Ralstonia solanacearum rases causing brown rot in potatoes
Type     članek
Source     In: Maček J, editor. Zbornik predavanj in referatov 6. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin; 2003 mar 4-6; Zreče. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije,
Publication year     2003
Volume     str. 463-6
Language     slo
Abstract     Ralstonia solanacearum (Smith 1896) Yabuuchi et aL 1996 is a quarantine bacterium causing brown rot of potatoes and bacterial wilt in many other hosts. it is listed on IA II quarantine list. Strains of Ralstonia solanacearum have been informally grouped into five races on the basis of the primarily affected host or five biovars on the basis of the catabolism of certain sugars and sugar alcohols. Most frequently isolated strains from potatoes in Europe correspond to race 3 which is equivalent to biovar II. This race infects potato, tomato, aubergine and some commonly present weeds and is adapted to lower temperatures. The presence of race 1 which has a wide host range and is adapted to higher temperatures is also possible especially in green house facilities. Race 1 corresponds to biovars I, III or IV. Determination of race may influence phytosanitary measures taken and is therefore an important part of testing on Ralstonia solanacearum. Races of Ralstonia solanacearum can be determined using hypersensitivity reaction test in tobacco, utilisation of hexose alcohols and sugars (lactose, maltose, cellobiose, mannitol, sorbitol and dulcitol) or analysis of fatty acids profile. We have used hypersensitivity reaction test in tobacco and utilisation of hexose alcohols and sugars to determine races of Ralstonia solanacearum isolated from potatoes of different origine from 1997 to 2002. All tested isolates belonged to race 3, biovar II.
Summary     Ralstonia solanacearum (Smith 1896) Yabuuchi et al. 1996 je karantenska bakterija, ki povzroča rjavo gnilobo krompirja in bakterijsko venenje številnih drugih rastlin. Uvrščena je na seznam IAII karantenskih organizmov. Seve bakterije Ralstonia solanacearum lahko razdelimo na pet ras glede na primarnega gostitelja ali pet biovarjev glede na uporabo določenih sladkorjev in sladkornih alkoholov. V Evropi povzročajo rjavo gnilobo krompirja predvsem sevi rase 3. Rasa 3 ustreza biovarju II. Ta rasa okužuje krompir, paradižnik, jajčevce in nekatere razširjene plevele in je prilagojena nižjim temperaturam. Predvsem v rastlinjakih so možni tudi sevi rase 1, ki imajo širši krog gostiteljev in so prilagojeni višjim temperaturam. Sevi rase 1 ustrezajo sevom biovarjev I, III ali IV. Rasa izolata lahko vpliva na fltosanitarne ukrepe in je zato pomemben del določitve bakterije Ralstonia solanacearum. Raso lahko določimo s testom hipersenzitivne reakcije na tobaku, določanjem uporabe nekaterih sladkorjev in sladkornih alkoholov (laktoze, maltoze, celobioze, manitola, sorbitola in dulcitola) ali analizo profila maščobnih kislin. Za določanje rase izolatov bakterije Ralstonia solanacearum, izoliranih iz krompirja različnega izvora, smo uporabili test hipersenzitivne reakcije na tobaku in določanje uporabe nekaterih sladkorjev in sladkornih alkoholov. Vsi vzorci so bili vzorčeni v okviru posebnega nadzora slovenske službe za varstvo rastlin v letih 1997 do 2002. Vsi testirani izolati spadajo v raso 3, biovar II.
Descriptors     POTATOES
PLANT DISEASES
BACTERIA