biomedicina slovenica


ct=2.08 : 1673

 1. Nilsson Lars Siersbaek; Parnas Josef; Zahavi Dan; Nordgaard Julie; Škodlar Borut
  The disrupted We
  2017
 2. Josipović Božo; Micić Dragan
  Funkcija kore nadbubrega i polnih žlezda u bolesnika sa reumatoidnim artritisom kratkog trajanja
  2000
 3. Cedilnik-Gorup Eva; Petek Šter Marija; Švab Igor; Kržan Mojca; Stare Janez
  Uporaba spletne aplikacije za podporo pri odločanju in kakovost predpisovanja zdravil pri doma živečih starostnikih
  [A web-based decision support application and quality of drug prescribing in home living elderly]
  2017
 4. Snoj Žiga; Salapura Vladka; Zupanc Oskar
  Degenerativne spremembe kolena po rekonstrukciji sprednje križne vezi
  [Degenerative changes of the knee after anterior cruciate ligament reconstruction]
  2017
 5. Drnovšek-Olup Brigita; Kolar Gorazd; Stiglmayer Neda
  Rekonstrukcija notranje lamele trepalnice s tarzomarginalnim transplantatom
  1994
 6. Cotič Jasna; Jevnikar Peter; Kocjan Andraž; Kopač Igor; Fidler Aleš
  The influence of sintering protocol and airborne-particle abrasion on ageing of zirconia ceramics in vitro and in vivo
  [Vpliv pogojev sintranja in peskanja na staranje cirkonijeve oksidne keramike in vitro ter in vivo]
  2017
 7. Potočar Urška; Jeras Matjaž; Erdani-Kreft Mateja; Horvat Simon; Antolič Vane; Knežević Miomir
  Preučevanje vpliva izbranih parametrov, značilnih za jedro medvretenčne ploščice, na fenotip celičnih virov s hondrogenim potencialom
  [The effects of selected intervertebral disc specific microenvironmental conditions on phenotype of cells with chondrogenic potential]
  2017
 8. Mesić Aner; Komel Radovan; Eminović Izet
  Karakterizacija nukleotidnih promjena (polimorfizama) u segregacijskim genima kod karcinoma želudca
  2017
 9. Dragin Jerman Urška; Erdani-Kreft Mateja
  Interakcije rakavih in normalnih urotelijskih celic in vzpostavitev urotelijsko vezivnega nadomestka na amnijski membrani
  [Interactions between cancer and normal urothelial cells and establishment of urothelial connective tissue equivalent on amniotic membrane scaffold]
  2017
 10. Horvat Anemari; Vardjan Nina; Zorec Robert
  Meritve citoplazemske vzdražnosti v astrocitih v kulturi
  [Measurements of cytoplasmic excitability in cultured astrocytes]
  2017
 11. Rozman Aleš; Fležar Matjaž; Kovač Viljem; Terčelj-Zorman Marjeta; Šurlan Popović Katarina; Crnjac Anton
  Ugotavljanje zasevanja karcinoma pljuč v mediastinalne bezgavke na osnovi elastičnosti mediastinalnih bezgavk pri bolnikih s sumom na karcinom pljuč
  [Detection of lung cancer metastases in mediastinal lymph nodes based on the elasticity of mediastinal lymph nodes in patients with suspected lung cancer]
  2017
 12. Margan Čačić Andrea; Dodič-Fikfak Metoda; Turk Zmago; Eržen Ivan
  Vpliv bolnišniškega staleža, invalidnosti in mnenja pooblaščenega zdravnika o delazmožnosti na odločanje delodajalca med procesom kadrovskega prestrukturiranja tipične delniške družbe
  2016
 13. Kacjan Žgajnar Katarina; Bilban Marjan; Čudina Mirko; Dodič-Fikfak Metoda; Tomori Martina; Polič Marko
  Vpliv hrupa v vrtcu na stres pri vzgojnem osebju v predšolskih oddelkih
  2016
 14. Dernovšček Hafner Nataša; Bucik Valentin; Dodič-Fikfak Metoda
  Dejavniki povezani z družino in raba drog pri mladostnikih
  2015
 15. Kukec Andreja; Zaletel-Kragelj Lijana; Eržen Ivan; Dodič-Fikfak Metoda; Bizjak Mirko
  An environmental model for the relationship between air pollution and respiratory diseases in children - the Zasavje case
  2013
 16. Kladnik Stabej Katja; Šmid Alojz
  Bralne sposobnosti in zaznavanje glasbe pri od rojstva gluhih otrocih s polževim vsadkom
  2017
 17. Stanojević-Jerković Olivera; Švab Igor
  Uporabnost EURO-URHIS metodologije za ugotavljanje razlik v zdravju znotraj urbanega okolja Slovenije
  [Applicability of EURO-URHIS methodology for assessment of health inequalities inside Slovenian urban areas]
  2016
 18. Korošec Jagodič Helena; Pregelj Peter
  Razpoložljivost psihiatričnih zdravstvenih storitev in samomorilnost po izbranih regijah Slovenije
  2017
 19. Djomba Janet Klara; Zaletel-Kragelj Lijana; Fras Zlatko
  Vpliv socialnih omrežij na uspešnost svetovanja za spodbujanje telesne dejavnosti za krepitev zdravja
  2016
 20. Janić Miodrag; Šabovič Mišo; Drevenšek Gorazd
  Pleiotropni učinki nizkih odmerkov zaviralcev sistema renin-angiotenzin in statinov na arterijsko steno
  2016
 21. Grapar Žargi Tina; Drobnič Matej; Kacin Alan
  Učinki predoperativne ishemične vadbe na atrofijo mišice quadriceps femoris po artroskopskih operacijah kolenskega sklepa
  [The effects of preoperative ischemic exercise on quadriceps femoris muscle atrophy after arthroscopic knee joint surgery]
  2016
 22. Matos Erika; Zakotnik Branko
  Ugotavljanje okvare srčne mišice pri bolnicah z rakom dojk na dopolnilnem zdravljenju s kemoterapijo in trastuzumabom
  2016
 23. Pokorn Marko; Čižman Milan
  Vpliv virusnih okužb na pojav vročinskih krčev
  [Influence of viral infections on the occurrence of febrile seizures]
  2016
 24. Čebron Lipovec Nanča; Lainščak Mitja; Schols Annemie M. W. J.
  Metabolic profiles of patients with chronic obstructive pulmonary disease before and after rehabilitation
  2016
 25. Grosek Jan; Omejc Mirko
  Influence of the surgical distal resection margin length on local recurrence and long-term survival in patients with locally advanced, non-metastatic rectal cancer preoperatively treated with chemoradiotherapy
  [Vpliv dolžine distalnega resekcijskega roba na lokalno ponovitev bolezni in dolgoročno preživetje pri bolnikih z lokalno napredovalim nemetastatskim rakom danke po predoperativni radiokemoterapiji]
  2016
 26. Južnič Šetina Tanja; Jezeršek Novaković Barbara
  Izhod zdravljenja bolnikov s folikularnimi limfomi v Sloveniji
  2016
 27. Krajnc Zmago; Drobnič Matej; Rupreht Mitja
  Osne deformacije spodnjih udov pri nogometaših
  2016
 28. Terlević Dabić Diana; Vučićević-Boras Vanja
  Usporedba učinkovitosti niskoenergetskog lasera i akupunkture u liječenju hiposalivacije
  [Comparison of the low level laser and acupuncture in the treatment of hyposalivation]
  2016
 29. Antolič Bor; Šinkovec Matjaž
  Primerjava vpliva dveh ablacijskih metod zdravljenja atrijske fibrilacije na vnetne in trombogene dejavnike
  2016
 30. Jenko Barbara; Dolžan Vita; Praprotnik Sonja
  Klinično farmakogenetski modeli za bolniku prilagojeno zdravljenje revmatoidnega artritisa
  [Clinical pharmacogenetic models for personalized rheumatoid arthritis treatment]
  2016
 31. Sentočnik Jožica Tina; Pfeifer Marija
  Učinki statičnega in dinamičnega pristopa k zdravljenju debelosti
  2016
 32. Frangež Maja; Kamenik Mirt
  Primerjava uspešnosti pouka temeljnih postopkov oživljanja na klasičen način in s pristopom štirih korakov pri študentih prvega letnika medicine
  2016
 33. Štupnik Tomaž; Pohar Perme Maja
  Analiza časa do ponovitve bolezni ob nepopolnih podatkih o smrti bolnikov
  2016
 34. Drobne David; Ferkolj Ivan
  Vpliv azatioprina in metotreksata na farmakokinetiko in učinkovitost infliksimaba pri zdravljenju Crohnove bolezni
  2016
 35. Brecelj Jernej; Orel Rok; Zidar Nina
  Morphological and functional assessment of oesophageal mucosa integrity in children with cystic fibrosis
  [Morfološka in funkcionalna ocena integritete sluznice požiralnika pri otrocih s cistično fibrozo]
  2016
 36. Poredoš Peter; Novak-Jankovič Vesna
  Vpliv višine bloka na hemodinamske spremembe med subarahnoidno anestezijo
  [The influence of block level on hemodynamic changes during subarachnoid anesthesia]
  2016
 37. Škerget Matevž; Černelč Peter
  Vpliv mobilizacije na repopulacijo limfocitov po avtologni presaditvi krvotvornih matičnih celic pri bolnikih z diseminiranim plazmocitomom
  2016
 38. Bedernjak-Bajuk Nataša; Zaletel Katja; Lenasi Helena
  Vpliv hipertiroze na mikrocirkulacijo kože pri bolnikih z bazedovko
  2016
 39. Banič Blaž; Milisav Irina
  Vpliv dimetilsulfoksida na stresni odziv primarnih podganjih jetrnih celic in njihova občutljivost na nodularin
  [Effects of dimethyl sulfoxide on stress response of primary rat hepatocytes and their sensitivity to nodularin]
  2016
 40. Trčko Katarina; Poljak Mario
  Klinična, patohistološka in molekularna opredelitev okužb z virusom Molluscum contagiosum v Sloveniji
  [Clinical, patohistological and molecular analysis of infections with Molluscum contagiosum in Slovenia]
  2016
 41. Kerin-Povšič Milena; Beović Bojana; Ihan Alojz
  CD64n kot zgodnji napovedovalec sistemske okužbe po operacijah karcinoma debelega črevesa in danke
  2016
 42. Zadravec Petra; Berlec Aleš
  Razvoj gensko spremenjenih mlečnokislinskih bakterij s sposobnostjo vezave toksina šiga
  2016
 43. Groleger Katja; Zupan Anton; Vidmar Gaj
  Ocena postopkov oskrbe v programu rehabilitacije otrok z zmanjšanimi zmožnostmi in ugotavljanje dejavnikov, ki vplivajo nanjo
  2016
 44. Norčič Gregor; Jelenc Franc; Novaković Srdjan
  Določanje prisotnosti krožečih tumorskih celic v periferni krvi bolnikov po RO-resekciji raka debelega črevesa in danke
  2016
 45. Markovič Božič Jasmina; Novak-Jankovič Vesna
  Primerjava anestezije s propofolom ali sevofluranom na možgansko okvaro in vnetni odziv pri operacijah možganskih tumorjev
  [The comparison of propofol or sevoflurane anaesthesia on brain damage and inflammatory response during brain tumour surgery]
  2016
 46. Novak Maruša; Sepčić Kristina; Anderluh Gregor
  Biološka vloga ter lastnosti egerolizinov in proteinov z domeno MACPF v nitasti glivi Aspergillus niger
  [Biological role and characterisation of aegerolysins and proteins with MACPF domain in filamentous fungus Aspergillus niger]
  2016
 47. Gros Katarina; Marš Tomaž; Pirkmajer Sergej
  Vloga agrina, interlevkina-6 in s hipoksijo induciranega dejavnika-1a pri regeneraciji skeletne mišice in vitro
  [The role of agrin, interleukin-6 and hypoxia-inducible factor-1a in regenerating skeletal muscle in vitro]
  2016
 48. Hawlina Gregor; Drnovšek-Olup Brigita; Gregorčič Peter
  Vpliv trajanja laserskega sunka na učinkovitost in nekatere neželene učinke Nd:YAG laserske iridotomije in kapsulotomije
  2016
 49. Limbäck-Stokin Clara; Vodušek David B.; Mayford Mark Richard
  Vloga jedrnega kompleksa kalcij/kalmodulin pri utrjevanju dolgoročnega spomina
  [The role of nuclear calcium/calmodulin complex in long-term memory consolidation]
  2016
 50. Klopčič Ulrika; Kloboves-Prevodnik Veronika
  Opredelitev nodalnih drobnoceličnih limfomov B v citopatologiji
  2016
 51. Golež Ana; Koritnik Blaž
  Primerjava načinov in klinična uporabnost merjenja časa prevajanja v kavdi ekvini
  [(A comparison and clinical use of measuring techniques of conduction time in cauda equina)]
  2016
 52. Bon Jurij; Škodlar Borut; Repovš Grega
  Nevrofiziološki korelati motenj implicitnih in eksplicitnih procesov v delovnem spominu pri bolnikih s shizofrenijo
  2016
 53. Visnovič-Poredoš Aleksandra; Kolšek Marko
  Ocena uspešnosti spletne intervencije za zmanjšanje pitja alkohola
  [Evaluation of efficacy of a web based intervention for drinking reduction]
  2016
 54. Pohlen Boštjan; Kopač Igor; Hawlina Marko
  Uspešnost določanja barvnih odtenkov zob pri ljudeh z različnimi motnjami barvne prepoznave
  2016
 55. Naneh Omar
  Biofizikalno-kemijske lastnosti človeškega rakombinatnega perforina in njegove interakcije z lipidnimi membranami
  2016
 56. Oštrbenk Anja; Poljak Mario
  Genetska opredelitev in tkivni tropizem kandidatnih izolatov za nove genotipe človeških papilomavirusov v Sloveniji
  2016
 57. Trošt Nuša; Stojan Jure; Fon Tacer Klementina; Križaj Igor
  Vloga proteina [gama]-Klotho v signalni poti fibroblastnega rastnega dejavnika 19 in njegov vpliv na preživetje ter proliferacijo rakavih celic
  [The role of [gamma]-Klotho protein in the signaling pathway of fibroblast growth factor 19 and its effect on survival and proliferation of cancer cells]
  2016
 58. Vodičar Miha; Vengust Rok
  Vpliv perforacije krovne plošče na višino medvretenčnega prostora šest mesecev po ledveni discektomiji
  2016
 59. Turk Monika; Pretnar-Oblak Janja
  Analiza ultrazvočnih parametrov zunaj in znotrajlobanjskih arterij pri bolnikih z ishemično levkoaraiozo
  [Analysis of utrasonic [!] parameters in extracranial and intracranial arteries in patients with ischemic leucoaraiosis]
  2016
 60. Jošt Anton; Kamenik Mirt
  Lajšanje porodne bolečine z remifentanilom in analiza modeliranja tarčnih koncentracij
  [Effect- site concentration of remifentanil during patient-controlled analgesia in labour]
  2016
 61. Topčič Viljem Haris; Geršak Borut
  Vpliv nekaterih dejavnikov na intraoperativno izmerjen pretok in kazalec utripanja koronarnih obvodov
  2016
 62. Savić Vedran; Šabovič Mišo
  Učinki kombinacije nizkih odmerkov fluvastatina in valsartana na lastnosti arterijske stene pri bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 1
  2016
 63. Rejc Barbara; Geršak Ksenija; Osredkar Joško
  Označevalci oksidativnega stresa v drugem trimesečju nosečnosti in ob porodu
  2016
 64. Koren Ana; Čufer Tanja; Korošec Peter
  Pomen tumorskih matičnih celic in epitelno-mezenhimskega prehoda pri napredovanju nedrobnoceličnega raka pljuč
  [The importance of cancer stem cells and epithelial-mesenchymal transition in the progression of non-small cell lung cancer]
  2016
 65. Verbovšek Urška; Lah Turnšek Tamara; Noorden Cornelis J. F. van
  Cathepsin K as a potential tumor marker in glioblastoma multiforme
  2016
 66. Klančar Gašper; Battelino Tadej; Trebušak Podkrajšek Katarina
  Genetske značilnosti hiperholesterolemij pri otrocih in mladostnikih v Sloveniji
  [Genetic charateristics of hypercholesterolemia in children and adolescents in Slovenia]
  2016
 67. Rebolj Anamarija; Pohar Perme Maja
  Nepristranske cenilke v relativnem preživetju
  2016
 68. Trampuš-Bakija Alenka; Jazbec Janez; Preložnik-Zupan Irena
  Opredelitev mutacij in ovrednotenje uporabnosti testov za oceno hemostatskega potenciala pri bolnikih z lahko hemofilijo A
  2016
 69. Pušenjak Nika; Grad Anton; Tušak Matej; Guttmann Giselher
  Effectiveness of using biofeedback method when practicing self-control of psychophysiological human responses
  [Učinkovitost metode biološke povratne zanke (biofeedback) pri treningu samonadzora psihofizioloških odzivov človeka]
  2015
 70. Rigler Tristan; Tomori Martina
  Odločanje in čustveni odziv mladostnikov, ki se namerno poškodujejo
  2015
 71. Danieli Aljoša; Bajrović Fajko
  Vpliv vzdržljivostnega treninga na upočasnitev srčne frekvence in njene variabilnosti po submaksimalnem naporu pri odraslih preiskovancih
  [The effect of endurance training on heart rate deceleration and variability after submaximal exercise in adult subjects]
  2016
 72. Krajnc Mitja; Pečovnik-Balon Breda
  Koronarne kalcifikacije in debelina karotidne intime-medije pri asimptomatskih bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 2 in bolnikih, zdravljenih s hemodializo
  2016
 73. Cajnko Miša Mojca; Anderluh Gregor
  Molekularni in fiziološki odzivi Caco-2 celičnega enosloja na listeriolizin 0 in ekvinatoksin II
  [Molecular and physiological responses of Caco-2 cell monolayer to listeriolysin 0 and equinatoxin II]
  2016
 74. Rakuša Martin; Koritnik Blaž; Battaglini Piero Paolo
  Nevrofiziološki vpogled v upravljanje seganja pri človeku
  2016
 75. Žmuc Veranič Lea; Pregelj Peter
  Vloga serotoninskega sistema pri bolnikih z Alzheimerjevo demenco in agitacijo
  [The role of serotonin system in patients with Alzheimer's disease and agitation]
  2015
 76. Kurent Alma; Stirn-Kranjc Branka; Brecelj Jelka
  Mrežnične distrofije v povezavi z nistagmusom pri otrocih
  2015
 77. Antonič Manja; Ponikvar Rafael
  Citratna antikoagulacija pri terapevtski plazmaferezi
  2015
 78. Vodušek Ana Lina; Jazbec Janez; Dolžan Vita
  Genetski polimorfizmi antioksidativnih encimov in mehanizmov popravljanja DNA pri sekundarnem raku ščitnice
  2015
 79. Mravljak Marija; Lindič Jelka
  Napovedni dejavniki uspešnosti zdravljenja z nizko odmerjenimi pulzi ciklofosfamida pri bolnikih s sistemskim vaskulitisom s pozitivnimi protitelesi proti citoplazemskim antigenom nevtrofilnih granulocitov (ANCA)
  2015
 80. Saletinger Rajko; Strle Franc; Poljak Mario
  Reaktivacija latentne okužbe s humanim virusom citomegalije pri bolnikih z zunajbolnišnično pljučnico
  2015
 81. Terzič Tea; Kores-Plesničar Blanka; Dolžan Vita
  Genska variabilnost nevrotransmiterskih poti centralnega živčnega sistema ter presnove antipsihotikov pri terapevtsko rezistentni shizofreniji
  [Genetic variability in neurotransmiter pathways of central nervous system and antipsychotic disposition in treatment refractory schizophrenia]
  2015
 82. Plemenitaš Anja; Kores-Plesničar Blanka; Dolžan Vita
  Vpliv genske variabilnosti presnove etanola in serotoninskega sistema na abstinenco in izražanje psiholoških komponent pri odvisnosti od alkohola
  [Genetic influences in metabolism of ethanol and serotonergic system on abstinence and expression of psychological traits]
  2015
 83. Sodja Eva; Čufer Tanja; Korošec Peter
  Vpliv izražanja molekularnih označevalcev rakavih matičnih celic v krvi in tumorskem tkivu na prognozo bolnikov s pljučnim rakom
  [The impact of cancer stem cell molecular markers expression in blood and tumour tissue on prognosis of lung cancer patients]
  2015
 84. Blaznik Urška; Hlastan-Ribič Cirila; Heath Ester
  Sprejemljivost vnosa organofosfornih in karbamatnih pesticidov s sadjem in zelenjavo z vidika zdravja otrok
  2015
 85. Papst Lea; Beović Bojana; Seme Katja
  Potek kolonizacije pri bolnikih z enterobakterijami, ki izločajo betalaktamaze razširjenega spektra
  2015
 86. Rutar Veronika; Zidar Janez; Belič Aleš
  Spremembe z nalogo povezane koherence kot odraz kompenzatornih sprememb kortiko-kortikalne sklopitve pri bolnikuh z Brocovo afazijo med verbalno nalogo
  2015
 87. Urbančič Mojca; Globočnik Petrovič Mojca; Milutinović Živin Aleksandra
  Vpliv kroničnega vnetja na prognozo vida pri bolnikih s proliferativno diabetično retinopatijo
  [The influence of chronic inflammation on visual outcome in patients with proliferative diabetic retinopathy]
  2015
 88. Spirkoska Ana; Ježovnik Mateja
  Obravnava bolnikov s povrhnjim tromboflebitisom
  2015
 89. Golli Tanja; Kenda Rajko
  Vpliv učenja na izid zdravljenja dnevnih motenj uriniranja pri otrocih
  [The Effects of voiding reeducation in the treatment of daytime voiding dysfunction in children]
  2016
 90. Berlot Rok; Pirtošek Zvezdan; O¼Sullivan Michael J.
  Integriteta bele možganovine pri zdravem staranju in blagi kognitivni motnji
  [White matter integrity in healthy ageing and mild cognitive impairment]
  2016
 91. Delić Mirjana; Pregelj Peter
  Dejavniki, povezani z izidom bolnišničnega zdravljenja pacientov z odvisnostjo od opioidov
  [Factors associated with outcome of inpatient treatment of patients with opioid addiction]
  2016
 92. Božič Abram Sabina; Gradišar Helena
  Samosestavljive nanostrukture iz polipeptidov, ki tvorijo obvite vijačnice
  [Self-assembling nanostructures from coiled-coil forming polypeptides]
  2016
 93. Večerić-Haler Željka; Perše Martina; Arnol Miha
  Vpliv presaditve humanih mezenhimskih matičnih celic na akutno ledvično okvaro v živalskem modelu
  2016
 94. Krajnc Natalija; Neubauer David
  Uspešnost protiepileptičnega zdravljenja in mehanizmi zmanjšanja centralne motorične latence pri bolnicah z Rettovim sindromom
  [Effectiveness of antiepileptic drug treatment and mechanisms of shortening of the central motor conduction time in patients with Rett syndrome]
  2016
 95. Ogrizek Mitja; Konc Janez; Stojan Jure
  In silico napovedovanje katalitičnega delovanja proteina DUF72 s primerjavo encimskih reakcijskih mehanizmov
  [In silico prediction of catalytic action of protein DUF72 by comparison of enzyme reaction mechanisms]
  2016
 96. Lipar Luka; Zupan Igor
  Pomen točkastega sledenja in viabilnosti srčne mišice na učinek resinhronizacijskega zdravljenja pri bolnikih s stalnim srčnim spodbujevalnikom
  2016
 97. Brožič Andreja; Kloboves-Prevodnik Veronika
  Klonalnost in antigenske lastnosti reaktivnih in neoplastičnih limfocitnih proliferacij
  2016
 98. Kuret Zala; Burger Helena
  Vpliv silikonskih protez po amputaciji enega ali več prstov roke na telesne funkcije, aktivnosti in kakovost življenja
  2016
 99. Fister Miša; Vrtovec Bojan
  Vpliv blokatorjev beta receptorjev na dinamiko repolarizacije prekatov pri bolnikih s srčnim popuščanjem
  2016
 100. Bartolić Miha; Šuput Dušan
  Vloga modulatorjev intracelularne koncentracije kalcijevih ionov na homeostazo kalcija in pH v celici
  2016

1 101 201 301 401 501 601 701 801 901  


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko