biomedicina slovenica

     podatkovna polja       iskanje       kazala       zbirka       povezave     

              Hitro iskanje

Splošno iskanje Besedno iskanje Iskanje po parih besed
zapora - kjerkoli v zapisu se nahaja beseda zapora angio - besede, ki vsebujejo niz angio bolezensk* * - pari, ki se začnejo z bolezenski
karpal in kanal - zapisi z besedami na karpal in kanal be=anatom* - besede, ki se začnejo na anatom * anatomija - druga beseda je anatomija
pr=furlan - priimek avtorja je Furlan (therap ali terap) in (psi ali psy) - psiho in terapija urg* med* - vse različice urgentne medicine
on%>300 - izvirni naslov je daljši kot 300 znakov be=hiper* in be=*ija - hiperalgezija ... kiru* *ika - kirurška taktika, tehnika

 
podatkovna polja

Zapisi v zbirki imajo podatkovna polja z naslednjimi oznakami (hitro iskanje je le po poljih z *):

ababstrakt     ikime korporacije     lkime druge korporacije     sršifra raziskovalca
av*avtor     im*ime     nanaslov     st*strani
bnbibliografski nivo     is*ISSN     on*originalni naslov     titip dokumenta
cicobiss id     it*začasni ISSN     opopombe     ulspletno mesto vira
ctcobiss tip     ivID avtorja v bazi     pdparent_docid     urURL (doi)
de*deskriptorji po MeSH     izizvleček     pi*priimek in 1. črka imena     u1naziv spletnega mesta
drdržava izdaje     jajezik abstrakta     pn*prevedeni naslov     vlvloga
dvdatum vnosa     jd*jezik dokumenta     po*podnaslov     vnvnesel
d1*deskriptorji 1     je*jeziki     pr*priimek     vovsebinske oznake
d2*deskriptorji 2     ji*jezik izvlečka     pv*proste vsebinske oznake     vu*volumen
hnhierarhični nivo     jpjezik prostih vseb. oznak      rczapis     za*založnik
iaID nadrejenega zapisa     ki*kraj izdaje     re*revija     zmzamrznjeno št. avtorjev
ib*ISBN     k1zaporedna št. sestanka     rfreference     zszaporedna številka
id*identifikacija dokumenta     k2kraj sestanka     saštevilo avtorjev     zv*zvezek
igime geslovnika     k3leto sestanka     sišifra inštitucije      
ijizdaja     le*leto     skime sekund. korporacije       


 
iskalni postopki

Iskalni izraz ima v splošnem obliko
operand   logični operator   operand   logični operator ... , kjer sta logična operatorja
            in , ta je lahko pisan tudi s simbolom & in
            ali , ki je lahko pisan tudi z vejico.
Najprej se izvrši in , potem ali , kadar pa želimo vrstni red izvajanja spremeniti, uporabimo oklepaje.

Operand ima obliko:   oznaka polja   relacijski operator   opis .

Relacijski operatorji so:
:     vsebuje          !=   ni enako          %<   dolžina polja manjša kot
!:   ne vsebuje          <   manj kot          %=   dolžina polja enaka
  je enako          >   več kot          %>   dolžina polja več kot

Iskalni izraz je lahko dolg do 200 znakov, število naenkrat prikazanih zadetkov pa je 100.


 
kazala 
o biomedicini slovenici

Biomedicina Slovenica (BS) je nacionalna bibliografska zbirka za področje biomedicine. Od začetka leta 1976 jo gradi Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko Medicinske fakultete v Ljubljani. Vključuje literaturo, objavljeno v Sloveniji ter dela slovenskih avtorjev, objavljena v tujini, ki dosegajo ustrezno kvaliteto in izpolnjujejo še nekaj dodatnih kriterijev.

Pri gradnji zbirke so bili upoštevani MEDLARSovi standardi, ki jih uporablja najpomembnejša svetovna medicinska zbirka MEDLINE. Vsebinska obdelava poteka z angleškimi deskriptorji iz hierarhično urejenega tezavra MeSH (Medical Subject Headings). Poleg teh deskriptorjev vsebujejo zapisi še do 5 domačih deskriptorjev 1, ki opisujejo najpomembnejše vidike članka ter do 12 deskriptorjev 2 za sekundarne teme. Pomen deskriptorjev lahko natančneje opredeljujejo kvalifikatorji. Po potrebi so dodani tudi dodatni izrazi za koncepte, ki jih tezaver MeSH ne pokriva.

Pomen BS je v pokrivanju specifičnih informacij na področju biomedicine, ki jih v mednarodnih zbirkah ni najti, prenosu novih spoznanj v medicini v slovenski prostor ter možnosti izdelave retrospektivnih poizvedb ter bibliografij posameznikov in inštitucij. V zadnjih letih je zbirka BS tudi osnova sistemu za podporo pri vrednotenju raziskovalnega dela v biomedicini.

Kriteriji za vnos v Biomedicino Slovenico

Biomedicina Slovenica vsebuje podatke o slovenskih znanstvenih in strokovnih dokumentih s področja biomedicine. Zato se odločanje o vključevanju posameznih dokumentov v zbirko opira na naslednje kriterije: avtorstvo, pripadnost biomedicini in kvaliteta dokumenta. Glede na avtorstvo so v zbirko vključena dela avtorjev, ki stalno delajo oziroma živijo v Sloveniji, ali pa so bodisi Slovenci bodisi slovenski državljani, ki stalno živijo v tujini. Ne glede na avtorstvo so v zbirko vključeni članki, objavljeni v eni od slovenskih revij ali prispevki v kongresnih zbornikih, v monografijah, ki so izšle pri nas; disertacije, magistrska in podobna dela s slovenskih univerz.

Glede na pripadnost biomedicini se brez posebne selekcije vključujejo: disertacije in magistrska dela z Medicinske, Veterinarske fakultete in Visoke šole za zdravstvo; publikacije sodelavcev Medicinske fakultete in zdravstvenih zavodov; članki v slovenskih biomedicinskih revijah; vsi dokumeti, ki so izšli pri nas in se nanašajo na področje biomedicine. Sem sodijo medicina, stomatologija, veterinarstva, biologija in njihove bazične vede.

Glede na vsebinsko pomembnost so dokumenti selekcionirani - v BS so vključeni: monografije, zborniki, raziskovalna poročila, diplomske in podiplomske naloge, doktorati, magistrske naloge, članki v domačih in tujih revijah, poglavja v knjigah, posamezni referate v zbornikih, jubileji, nekrologi in intervjuji ... Vključeni so izvlečki, objavljeni v revijah, ki so citirane v indeksu Science Citation Index - SCI ali v zbornikih od leta 1997 naprej.

Zaradi nepomembnosti ali efemernosti vsebine niso vključena poročila s kongresov in simpozijev, recenzije knjig, poročila s sestankov društev in podobno.

Kako dopolniti bibliografijo? Biomedicina Slovenica in COBISS - IBMI je član sistema COBISS od leta 1997. Od takrat naprej so bibliografije raziskovalcev s področja biomedicine dostopne tudi v bazi COBIB sistema COBISS. 
povezave

Stran je bila postavljena 2. aprila 2010 in nazadnje spremenjena 18.januarja 2023. Zbirka Biomedicina Slovenica vključuje letnike od 1922 do 2022 in obsega 222.428 zapisov. Pripombe prosim pošljite na naslov: ibmi@mf.uni-lj.si .

Naslov strani: http://ricinus2.mf.uni-lj.si/bs/index.htm