biomedicina slovenica


"Financiranje" : 62

 1. Strojan Primož; Burgar Janko
  Protonska terapija
  2018
 2. Vlaisavljević Veljko
  Dobra klinička praksa u potpomognutoj reprodukciji
  2008
 3. Ihan Alojz
  Na koncu ostanejo - bolniki
  2016
 4. Kranjec Marko
  Zakaj sistem ne deluje in zakaj se vedno znova pojavljajo isti problemi?
  2015
 5. Stariha Jurij
  Vpliv dodatnih prihodkov nba poslovanje zavoda
  2014
 6. Knavs Nina; Cjuha Luka
  Manj denarja bolnišnicam
  2010
 7. Pičerko Peklar Slavica
  Nizki zneski za otroke, a se občine izmikajo
  2015
 8. Potočnik Karin
  Skoraj štiri milijone iz EU za urgentni center
  2014
 9. Košir Roman
  Quo vadis - urgentni centri v Sloveniji?
  [Quo adis - EMS in Slovenia?]
  2015
 10. Keber Dušan; Došenović Bonča Petra; Popovič Bojan; Javornik Lojze
  Kje boleha naše zdravstvo
  2011
 11. Simonišek Franc; Sotler Robert
  Vpliv modelov financiranja zdravstvenih storitev na poslovanje bolnišnic in izkoriščenost resursov
  [The influence of health care financing models on the operation of hospitals and the exploitation of resources]
  2012
 12. Smajila Barbara; Velikonja Bojan
  Za paciente naj se ne bi spremenilo nič
  2013
 13. Smajila Barbara; Zajelšnik Tomaž
  Spet v iskanju partnerja
  2013
 14. Smajila Barbara
  Ministrstvo s proračunsko telovadbo odtegnilo denar umirajočim
  2013
 15. Turk Eva
  Financiranje zdravstva v Sloveniji
  2010
 16. Klipšteter Tomaž
  Mariborski univerzitetni klinični center razmišlja o tožbi zoper ZZZS
  2008
 17. Celin Mateja
  Borut Miklavčič: Denar za bolnišnico v Slovenj Gradcu je zagotovljen
  2009
 18. Praprotnik Ivan
  Pri plačilu dežurstev po novem ne bo več posrednika
  2008
 19. Praprotnik Ivan
  Denar za dežurstva zdravstvenih domov po novem v blagajni reševalcev
  2008
 20. Celin Mateja
  Dravograd noče dodeliti sredstev za odvisnike
  2008
 21. Jaksetič Dragica
  Proti izgubi z ukrepi v zdravstvenem domu
  2010
 22. Jaksetič Dragica
  V zdravstvenem domu zmanjkuje za plače
  2009
 23. Košir Roman; Antolinc Košat Alenka; Bohinec Peter; Čander Darko; Fink Andrej; Jelačin Ivanovič Damjana; Kovačič Mežek Vlasta; Kramar Zdenka; Maček Rok; Petrič Dušanka; Prosen Gregor; Vindišar Franci; Zrim Viktor
  Enotna metodologija organizacije urgentnih centrov
  [Uniform methodology for emergency department development in Slovenia]
  2014
 24. Slapničar Sergeja; Ugovšek Jure
  Oskrba bolnikov odvisna od nadzora nad financami
  2012
 25. Kmetič Ksenija
  Izobraževanje - nujnost današnjega časa
  2010
 26. Bobokhojaeva Zamira; Mathivet Benoit; Egamov Farrukh; Miraliev Salohidin; Kodirov Saidali
  Reducing the financial burden of patients during hospitalization
  [Zmanjševanje finančnega bremena bolnikov med hospitalizacijo]
  2010
 27. Marušič Dorjan; Prevolnik Rupel Valentina
  Seminar Public Health Care in the Upper Adriatic Euroregion. New training models in European social and health care management. Module One
  2009
 28. Sajko Gorazd; Ferk Lidija
  Bolje dogovarjanje kot stavka
  2009
 29. Jaksetič Dragica
  Lekarniški denar bodo investirali
  2014
 30. Jaksetič Dragica
  Vroč dobiček Kraških lekarn
  2014
 31. Ocepek Anja; Slapničar Sergeja; Avberšek-Lužnik Ivica
  Presoja ustreznosti modela financiranja laboratorijskih preiskav na primarni ravni zdravstvenega varstva
  2013
 32. Rajgelj Barbara
  Vpliv delovnopravnega, državljanskega in družinskopravnega statusa na neenako obravnavo v zdravstvenem zavarovanju
  [The effects of labour, citizenship and family status on the unequal treatment in health insurance]
  2012
 33. Košnik Mitja
  Financiranje zdravstvenega sistema: splošni dogovor 2012?
  2011
 34. Ferk Jože
  Oblike sodelovanja zasebne prakse in javnega zavoda
  2010
 35. Albreht Tit; Klazinga Niek S
  Balancing equity and efficiency through health care policies in Slovenia during the period 1990-2008
  [Iskanje ravnotežja med pravičnostjo in učinkovitostjo v zdravstveni politiki v Sloveniji v obdobju 1990-2008]
  2010
 36. Košnik Mitja
  Financiranje zdravstva, kakovost in stanovska zrelost
  2009
 37. Novak Milojka; Turk Eva
  Predlog sprememb procesa vključevanja zdravil v javni zdravstveni sistem Republike Slovenije
  2008
 38. Kraigher Alenka
  Zakonske osnove presejalnega testiranja v nosečnosti
  [Legislation on screening in pregnancy]
  2006
 39. Mavčič Blaž; Antolič Vane; Pavlovčič Vinko
  Praktični vidiki registra totalne endoprotetike v Sloveniji
  [Practical issues of the national arthroplasty registry in Slovenia]
  2006
 40. Košir Franc
  Financiranje zdravstvenega varstva: javno-zasebno
  2005
 41. Sedmak Marjeta
  Pediatrična gastroenterologija v Sloveniji
  2004
 42. Rihter Liljana
  Testing the evaluation model in praxis in the field of drug addiction
  [Preverjanje modela evalviranja v praksi v programih, ki se ukvarjajo z odvisniki]
  2003
 43. Toth M
  Financiranje poškodb na delu in poklicnih bolezni: posebno zavarovanje z diferenciranimi prispevnimi stopnjami?
  2003
 44. Bohinc Franc
  Kritična presoja metodologije, ki jo uporablja ZZZS za financiranje storitev Kliničnega centra v Ljubljani
  [Critical assessment of methodology used by Institute for Health insurance of Slovenia for the financing of Ljubljana Clinical centre services]
  2002
 45. Petrič Drago
  Odgovor na prispevek: "Kritična presoja metodologije, ki jo uporablja ZZZS za financiranje KC"
  [Answer to the contribution: 'A critical evaluation of methodology for financing of Clinical centre, used by Institute for health insurance of Slovenia']
  2002
 46. Podgoršak Ervin B
  Ameriški in kanadski sistem zdravstva: podoben klinični standard, različno financiranje
  2002
 47. Radolli L
  Zdravstveno varstvo otrok-športnikov v Republiki Sloveniji - nekatere dileme
  [Health-care of children - involved in sports in the Republic of Slovenia - some dilemmas]
  2002
 48. Hajnrih Breda
  II. Mesto v malem. Organiziranost in financiranje Splošne bolnišnice Maribor nekoč in danes
  2001
 49. Fras Zlatko
  Končno razrešeno financiranje specializacij za nacionalni razpis
  2001
 50. Slabe Damjan; Lovrec Ksenija
  Tabori "Mladi za zdravje"
  [Camps "Youth for health"]
  2001
 51. Antolič IVO; Dolinšek Odon
  Kronološki pregled prizadevanj za financiranje gradnje I. faze Medicinske fakultete v Ljubljani od 1954 do 1974
  1974
 52. Kramberger Boris
  Ureditev in financiranje preventivnih programov v Sloveniji
  1999
 53. Albreht Tit
  Analiza skladnosti odpustnih diagnoz z mednarodno klasifikacijo bolezni 9. revizije in ustreznosti kodiranja le-teh na internističnih in pljučnih oddelkih nekaterih slovenskih bolnišnic
  [Analysis of the compatibility of discharge diagnoses with the international classification of diseases, 9th revision, and of adequacy of their coding at internal medicine and pulmonary departments of some Slovenian hospitals]
  2000
 54. Košir Franc
  Primerjava zasebnega in javnega zdravstva v razvitih državah in državah tranzicije
  [Comparation of private and public health care services in the developed countries and in countries in transition]
  1999
 55. Šuštaršič Boris
  Samoorganiziranost invalidov ter programska zasnova in financiranje invalidskih organizacij
  1997
 56. Teržan Metka; Jeren Blaženka
  Analiza bolniškega staleža za leto 1996
  [Analysis of the sick-leave for 1996]
  1998
 57. Petrič D; Cukjati F; Česen M; Jelisavčič S; Košir T; Štimnikar D; Židanik T
  Strokovne podlage za izhodišča za financiranje zdravstvene dejavnosti v letu 1993
  1992
 58. Bohinc F; Saražin-Klemenčič K; Jagodic H
  Pogoji in možnosti za uvajanje sistema diagnostičnih skupin (DS) za financiranje bolnišnic
  1992
 59. Macarol-Hiti M
  Spremljanje izvajanja nalog in zagotavljanje kvalitete dela
  [Follow-up tasks implementation and ensuring of work quality]
  1996
 60. Kostnapfel-Rihtar T; Kastelic A; Krek M
  Zdravljenje odvisnih od nedovoljenih drog: vzpostavitev mreže centrov
  [Treatment of drug addicts - Establishment of public network]
  1995
 61. Južnič P
  Koordinacija, selekcija in financiranje nabave primarnih dokumentov v osrednjih in specialnih knjižnicah
  [Co-operation, selection and financing the acquisition of primary documents in central and special libraries]
  1990
 62. Južnič P
  Bodočnost knjižnic in njihovo financiranje
  1990New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics