biomedicina slovenica


"Izobrazba" : 33

 1. Ačko Tina; Zidanšek Maša; Skela-Savič Brigita
  Uživanje pijač pri triletnih otrocih
  2018
 2. Lučovnik Miha; Starc Gregor; Golja Petra; Verdenik Ivan; Štucin Gantar Irena
  Effects of perinatal factors on body mass index and physical fitness of school-age children
  [Vpliv perinatalnih dejavnikov na indeks telesne mase in gibalno učinkovitost osnovnošolcev]
  2018
 3. Menhart Lara; Prosen Mirko
  Women's satisfaction with the childbirth experience
  [Zadovoljstvo žensk s porodno izkušnjo]
  2017
 4. Markotić Vedran; Zubac Damir; Miljko Miro; Šimić Goran; Zalihić Amra; Bogdan Gojko; Radančević Dorijan; Dugandžić Šimić Ana; Mašković Josip
  Level of education as a risk factor for extensive prevalence of cervical intervertebral disc degenerative changes and chronic neck pain
  2017
 5. Rok-Simon Mateja; Korošec Aleš; Bilban Marjan
  The influence of parental education and other socio-economic factors on child car seat use
  [Vpliv izobrazbe staršev in drugih socialno-ekonomskih dejavnikov na uporabo otroškega avtomobilskega sedeža]
  2017
 6. Skela-Savič Brigita
  Znanje zaposlenih in nekateri drugi dejavniki povezani s kakovostjo zdravstvene obravnave
  2011
 7. Mali Brigita; Močnik Lara; Skela-Savič Brigita
  Pogled medicinskih sester na napake pri deljenju zdravil v Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Republike Slovenije - Soča
  2015
 8. Selič Polona; Stare Ana
  Dejavniki, povezani z oceno preteklih izkušenj z izbranim zdravnikom družinske medicine
  [Patient's assessment of past experiences with their family physicians]
  2015
 9. Dobnik Mojca; Skela-Savič Brigita
  Menedžment kakovosti v bolnišnici
  [Quality management in hospitals]
  2015
 10. Palese Alvisa
  Effects of nursing care on patient outcomes
  [Učinki zdravstvene nege na izid zdravljenja]
  2014
 11. Omerzu Tjaša; Horvat Marina; Zorjan Saša
  Exploratory study of association between body mass index, 2nd to 4th digit ratio and neuropsychological performance among college students
  2013
 12. Skalerič Eva; Petelin Milan; Cvetko Erika; Pavlica Zlatko
  Dejavniki tveganja za napredovanje parodontalne bolezni in vpliv parodontalne rane na raven C-reaktivnega proteina pri prebivalcih Ljubljane
  2013
 13. Rok-Simon Mateja; Tomšič Sonja; Šelb-Šemerl Jožica; Nadrag Petra; Mihevc Ponikvar Barbara; Lavtar Darja; Korošec Aleš; Kofol-Bric Tatjana
  Inequalities in women's mortality by education
  [Neenakosti v umrljivosti žensk po izobrazbi]
  2013
 14. Kamin Tanja; Berzelak Jernej; Ule Mirjana
  The influence of education on differences in depressive symptoms between men and women in Slovenia
  [Vpliv izobrazbe na razlike med spoloma v prisotnosti simptomov depresije v Sloveniji]
  2012
 15. Strojan Nataša; Zurc Joca; Skela-Savič Brigita
  Odnos medicinskih sester do raziskovanja v zdravstveni negi
  [Nurses' attitudes towards research in nursing]
  2012
 16. Urdih-Lazar Tanja
  Nizka izobrazba kot socialni problem in determinanta zdravja
  2011
 17. Štular Suzana
  Izobrazba ali veščine?
  2007
 18. Zaletel-Kragelj Lijana; Fras Zlatko
  Identification of population groups with multiple hazardous health behaviors for cardiovascular diseases in Slovenia
  [Identifikacija skupin prebivalstva z več sočasno prisotnimi vedenjskimi dejavniki tveganja za srčno-žilne bolezni v Sloveniji]
  2005
 19. Vrbič V
  Število, dejavnost in izobrazba zobozdravstvenih preventivnih delavcev v Sloveniji v letu 2002
  2003
 20. Pokorn Dražigost; Koch Verena; Hlastan-Ribič Cirila
  Prehrana in zdravje v Sloveniji
  [Health and nutrition in Slovenia]
  2003
 21. Vrbič Vito
  Število in izobrazba medicinskih sester v zobozdravstveni preventivi Republike Slovenije v letu 2002
  2002
 22. Mrvič Polona; Mori-Lukančič Majda
  Zdravstvena vzgoja v diabetoloških dispanzerjih Slovenije
  [Health education in dispensaries for diabetics in Slovenia]
  2001
 23. Kostnapfel-Rihtar Tatja
  Kakovost storitve vzdrževalnega metadonskega programa v letih 1995 in 1997
  [Quality of methadone maintenance programme in Slovenia in 1995 and 1997]
  2001
 24. Štefančič Marija; Dragičević Klavdija
  Preučevanje nastopa menarhe pri Slovenkah
  [Studies of menarche in Slovenian girls]
  2001
 25. Rosenstein Mihaela; Pahor Majda
  Zdravje in zdravstvo v luči socioloških raziskav
  [Health and health care in the light of sociological research]
  2000
 26. Unterlechner Silva
  Vpliv dejavnikov na vpis učencev v Srednjo zdravstveno šolo v Mariboru
  [The influence of different factors on the enrollment of students to the High school of nursing in Maribor]
  1999
 27. Petraš Teodora; Belović Branislava; Verban Zdenka; Godić Dobrivoje
  Poznavanje problematike kajenja in uživanja alkohola med učenci - osnova za program zdravstvene vzgoje
  [Information on problematics of smoking and consuming of alcohol among pupils - base for the programme of health education]
  1998
 28. Moravec-Berger Daša; Stare Janez; Šošić Zvonko; Florjančič Mojca
  Povezanost med dejavniki tveganja in prevalenco klinično očitne ateroskleroze pri 3781 prebivalcih Slovenije
  [Relation between risk factors and prevalence of clinically manifest atherosclerosis in 3781 inhabitants of Slovenia]
  1998
 29. Mihelčič Dušan
  Menarha v cerkniški občini
  [Menarche in the municipality of Cerknica]
  1998
 30. Škerjanc Alenka
  Zdravo vedenje in vedenje bolnih: pogled na stanje v Sloveniji
  [Health bahaviour and illness behaviour]
  1998
 31. Truden-Dobrin Polonca; Leon David
  Izobrazba matere, kajenje v nosečnosti in porodna teža - analiza vseh rojstev v Sloveniji 1988-91
  1998
 32. Eržen I
  Uvajanje organizacijskih sprememb in novih oblik dela za uveljavitev promocije zdravja
  [Introduction of organization changes and new work forms for the health promotion]
  1996
 33. Bregant L
  Psihoanaliza in dramaturška izobrazba
  1986New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics