biomedicina slovenica


vo="cattle" : 323

 1. Šoba B; Logar J
  Genetic classification of Cryptosporidium isolates from humans and calves in Slovenia
  2008
 2. Borko Črtomir
  Humoral immune response to bacteria Borrelia burgdorferi s.l. in dairy cattle after experimental exposure
  [Humoralni imunski odziv goveda po poskusnem stiku z bakerijo Borrelia burgdorferi s.l.]
  2008
 3. Radovancevic Branislav; Gregorič Igor; Tamez Daniel; Vrtovec Bojan; Tuzun Egemen; Keun-Chee Hyun; Moore Sheila; Jarvik Robert K; Frazier OH
  Biventricular support with the Jarvik 2000 axial flow pump: a feasibility study
  2003
 4. Cotman M; Ježek D; Fon-Tacer K; Frangež R; Rozman D
  A functional cytochrome P450 lanosterol 14 alpha-demethylase CYP51 enzyme in the acrosome: transport through the Golgi and synthesis of meiosis-activating sterols
  2004
 5. Liang Feng-Xia; Bosland Maarten C; Huang Hongying; Romih Rok; Baptiste Solange; Deng Fang-Ming; Wu Xue-Ru; Shapiro Ellen; Sun Tung-Tien
  Cellular basis of urothelial squamous metaplasia: roles of lineage heterogeneity and cell replacement
  2005
 6. Ocepek Matjaž; Pate Mateja; Žolnir-Dovč Manca; Poljak Mario
  Transmission of Mycobacterium tuberculosis from human to cattle
  2005
 7. Arsov Zoran; Schara Milan; Zorko Matjaž; Štrancar Janez
  The membrane lateral domain approach in the studies of lipid-protein interaction of GPI-anchored bovine erythrocyte acetylcholinesterase
  2004
 8. Podpečan Ožbalt; Pengov Andrej; Hrastnik Uroš
  Treatment of subclinical staphylococcal mastitis
  [Zdravljenje subkliničnih stafilokoknih mastitisov]
  2004
 9. Erler Wilfried; Martin Gerald; Sachse Konrad; Naumann Ludmila; Kahlau Dagmar; Beer Joerg; Bartos Milan; Nagy Gyoergy; Cvetnić Željko; Žolnir-Dovč Manca; Pavlik Ivo
  Molecular fingerprinting of Mycobacterium bovis subsp. caprae isolates from central Europe
  2004
 10. Žel Jana
  Ali moramo kravo, ki je jedla gensko spremenjeno krmo označiti?
  2004
 11. Krt B
  Vpliv uporabe antigenov faze I in faze II Coxiella burnetii na serološko diagnostiko mrzlice Q pri govedu
  [The influence of Coxiella burnetii phase I and phase II antigens on the serological diagnosis of Q fever in cattle]
  2003
 12. Križanec F; Kosec M
  Učinkovitost uporabe sintetičnih prostaglandinov kot podpore manualnemu luščenju zaostale posteljice pri govedu
  [The effective use of synthetic prostaglandin to give support for the manual extraction of retained placenta in cattle]
  2003
 13. Zemljič Borut
  Bolezni prebavnega trakta pri kravah molznicah
  2003
 14. Turnšek Tamara; Kregar Igor; Lebez Drago
  Acid sulphydryl protease from calf lymph nodes
  1975
 15. Pavlik I; Yayo-Ayele W; Parmova I; Melicharek I; Hanzlikova M; Svejnochova M; Koermendy B; Nagy G; Cvetnić Z; Katalinić-Janković V; Ocepek M; Žolnir-Dovč M; Lipiec M; Havelkova M
  Mycobacterium tuberculosis in animal and human populations in six Central European countries during 1990-1999
  2003
 16. Ocepek M; Pate M; Žolnir-Dovč M; Cvetnić Z
  Tuberculosis in cattle caused by IS901+ Mycobacterium avium subsp. avium - a case report
  2003
 17. Čarman-Kržan Marija; Bavec Aljoša; Zorko Matjaž
  Molecular characterization of specific H1-receptor agonists histaprodifen and its Nalpha-substituted analogues on bovine aortic H1-receptors
  2003
 18. Zorec Maša
  Izolacija vampne bakterije z močno ksilanolitično aktivnostjo in opis njenega encimskega sistema za razgradnjo ksilana
  [Isolation of highly xylanolytic rumen bacterium and characterization of its enzymatic system for xylan degradation]
  2002
 19. Mesarič M; Zadnik T; Klinkon M
  Primerjava aktivnosti pepsinogena v serumu govejih pitancev, pozitivnih na enzootsko govejo levkozo (EGL), in krav s čirom na siriščniku
  [Comparison of serum pepsinogen activity between enzootic bovine leukosis (EBL) positive beef cattle and cows with abomasal ulcers]
  2002
 20. Gašperlin B; Zadnik T; Jazbec I; Žust J
  Vpliv kationsko-anionskega razmerja v obrokih na dinamiko kalcija, anorganskega fosforja in magnezija v krvi molznic v obporodnem obdobju
  [Effects of dietary cation-anion differences on serum calcium, phosphorus and magnesium concentrations in periparturient dairy cows]
  2002
 21. Pengov Andrej
  Zagotavljanje higienske in zdravstvene neoporečnosti surovega mleka
  [Hygienic and health aspects of raw milk]
  2002
 22. Toplak I; Barlič-Maganja D; Hostnik P; Grom J
  Genetic heterogeneity of bovine viral diarrhoea virus (BVDV) strains isolated in Slovenia
  [Genetska heterogenost virusnih sevov bovine virusne diareje (BVD), izoliranih v Sloveniji]
  2002
 23. Juntes P; Zabavnik-Piano J; Čurin-Šerbec V; Kovač Z; Pogačnik M
  Neuropathological lesions in the first case of bovine spongiform encephalopathy in Slovenia
  [Nevropatološke spremembe pri prvem primeru goveje spongiformne encefalopatije v Sloveniji]
  2002
 24. Debeljak Maruša
  Uravnavanje izražanja gena za kapa kazein ( kapa-CN) pri govedu
  [Regulation of the bovine kappa casein (kappa-CN) gene expression]
  2002
 25. Rakuljič-Zelov S; Zadnik T
  Hematološki in biokemični profil krav z zasukom maternice
  [Haematological and biochemical profile of cows affected with with uterine torsion]
  2002
 26. Avguštin G; Ramšak A; Peterka M
  Systematics and evolution of ruminal species of the genus Prevotella
  2001
 27. Berne Sabina; Križaj Igor; Pohleven Franc; Turk Tom; Maček Peter; Sepčić Keistina
  Pleurotus and Agrocybe hemolysins, new proteins hypothetically involved in fungal fruiting
  2002
 28. Jung Mirko
  Varianta Creutzfeldt-Jakobove bolezni in bovina spongiformna encefalopatija
  2002
 29. Podpečan O; Hrušovar-Podpečan S
  Terapija leve dislokacije siriščnika s tehniko valjanja in perkutane paramedialne abomasopeksije z drenovimi fiksatorji pri kravah v mlečni proizvodnji
  [Treatment of left abomasal displacement in dairy cattle rolling and percutaneous paramedian abomasopexy using toggle pin fixators of cornel wood]
  2001
 30. Pestevšek U; Žust J; Vengušt A
  Vpliv obroka z velikim deležem voluminozne krme na potek vampove fermentacije ter količino in kakovost mleka pri kravah
  [Influence of a high roughage diet for dairy cows on rumen fermentation, milk production and quality of milk]
  2001
 31. Zadnik T; Mesarič M; Reichel P
  A review of abomasal displacement - clinical and laboratory experiences at the Clinic for ruminants in Ljubljana
  [Pregled dislokacij siriščnika - klinične in laboratorijske izkušnje na Kliniki za prežvekovalce v Ljubljani]
  2001
 32. Barborič Matjaž; Taube Ran; Nekrep Nada; Fujinaga Koh; Peterlin Matija B
  Binding of Tat to TAR and recruitment of positive transcription elongation factor b occur independently in bovine immunodeficiency virus
  2000
 33. Tome Davorin; Verbič Jože; Verbič Janko; Volk Tinca; Rednak Miroslav; Babnik Drago; Pintar Marjeta; Fekonja Dare; Sovinc Andrej; Šere Dare
  Pogoji naravovarstveno in/ali ekonomsko sprejemljive košnje travnikov na Ljubljanskem barju: končno poročilo
  [Mowing conditions acceptable for nature conservation and/or economic use of meadows on Ljubljansko barje]
  2000
 34. Pengov A; Čeru S; Jurčevič A
  Zdravljenje vimenskih okužb (mastitisa) pri kravah, ki jih povzročajo bakterije vrste Staphylococcus aureus
  [Treatment of bovine udder infections caused by Staphylococcus aureus]
  2001
 35. Jurca Jože
  Začetniki zaščitnega cepljenja v humani in veterinarski medicini in imunizacija proti goveji kugi na Slovenskem, 1780
  [The origins of immunoprophylaxis in human and veterinary medicine and immunization against cattle plague on Slovenian territory, 1780]
  2001
 36. Ocepek M; Žolnir-Dovč M; Eržen D; Cvetnić Ž
  Transmission of Mycobacterium tuberculosis from TB patient to cattle, a case report
  2001
 37. Trkov M; Accetto T; Kostanjšek R; Avguštin G
  Preliminary characterization of a tentatively novel rumen bacterial species from the genus Treponema
  2001
 38. Čufer Tanja; Pfeifer Marija; Vrhovec Ivan; Frangež Robert; Kosec Marjan; Mrhar Aleš; Grabnar Iztok; Golouh Rastko; Vogrinc Sonja; Sikič Branimir Ivan
  Decreased cortisol secretion by adrenal glands perfused with the P-glycoprotein inhibitor valspodar and mitotane or doxorubicin
  2000
 39. Pogačnik Milan; Kovač Zoran; Juntes Polona; Čurin-Šerbec Vladka; Popović Mara
  Predvsem se mora vrniti naravna, rastlinska prehrana govedi: spongiformna encefalopatija govedi (BSE) - ali lahko Slovenija zagotovi boljšo zaščito?
  2000
 40. Pen Gregor
  BSE - bovina spongiformna encefalopatija v svetu in stanje v Sloveniji
  2001
 41. Klinkon M; Zadnik T; Nemec M
  The impact of breeding, breed successive lactation, stage of lactation, season and somatic cell count on basic milk components
  [Vpliv reje, pasme, zaporednega števila laktacije, obdobja laktacije, sezone in števila somatskih celic na osnovne sestavine mleka]
  2000
 42. Fidler Nataša; Stibilj Vekoslava
  Suitability of different methods for fat extraction and determination of the fatty acid composition of milk
  [Primerjava različnih metod za ekstrakcijo maščob in določitev maščobnokislinske sestave mleka]
  1996
 43. Borko Črtomir
  Okuženost klopov vrste Ixodes ricinus (Ixodidae, Acarina) z bakterijo Borrelia burgdorferi sensu lato na nekaterih območjih v Sloveniji in povezava s stopnjo okuženosti pašnih goved
  2000
 44. Kožuh-Eržen Nevenka; Cerkvenik Vesna; Skubic Valentin
  Razvoj analitskega postopka za določanje preostankov doramektina v iztrebkih goveda
  2000
 45. Cotman M; Lazar P
  Effect of population bottleneck on two populations of cattle: Istrian breed and Tolmin strain of Cika
  2000
 46. Debeljak M; Sušnik S; Marinšek-Logar R; Medrano JF; Dovč P
  Allelic differences in bovine kappa - CN gene which may regulate gene expresion
  2000
 47. Nemec M; Klinkon M
  Določanje vsebnosti prostih maščobnih kislin in beta-hidroksibutirata v krvnem serumu z avtomatskim analizatorjem
  [Determination of free fatty acids and beta-hydrohybutyrate in blood serum with automatic analyser]
  1999
 48. Borko Č; Bole-Hribovšek V
  Okuženost klopov vrste Ixodes ricinus (Ixodidae, Acarina) z bakterijo Borrelia burngdorferi sensu lato na nekaterih območjih v Sloveniji in povezava s stopnjo okuženosti pašnih goved
  [Infection rate tick Ixodes ricinus (Ixodidae, Acarina) with bacteria Borrelia burngdorferi sensu lato and in connection with the infection rate in grazing cattle]
  1999
 49. Lahajnar Gojmir; Škof Urška; Maček Peter
  Inhibition of diffusional water permeability of erythrocyte membrane by lipophilic solutes
  2000
 50. Čarman-Kržan Marija; Lipnik-Štangelj Metoda
  Molecular properties of central and peripheral histamine H1 and H2 receptors
  2000
 51. Svetina Monika; Kraševec Nada; Gaberc-Porekar Vladka; Menart Viktor; Komel Radovan
  Expression of catalytic subunit of bovine enterokinase in the filamentous fungus Aspergillus niger
  2000
 52. Majdič Gregor; Snoj Tomaž; Horvat Aleš; Mrkun Janko; Kosec Marjan; Cestnik Vojteh
  Relationship between postnatal thyorid hormone levels and testis size
  2000
 53. Zadnik T
  Zdravstveno varstvo čred molznic in vodenje proizvodnje v 21. stoletju
  [Herd health management and dairy production strategies in Slovenia in the 21st century]
  1999
 54. Ocepek M; Posedi J; Pislak M
  Razširjenost paratuberkuloze pri govedu v Sloveniji v letih 1997 in 1998
  [Prevalence of bovine paratuberculosis in Slovenia in 1997 and 1998]
  1999
 55. Cerkvenik V; Komar M
  Ostanki organskih pesticidov v uvoženih živilih živalskega izvora v odobju 1996-1997
  [Organochlorine pesticide residues in imported food of animal origin from 1996 to 1997]
  1999
 56. Zdovc I; Bole-Hribovšek V; Ocepek M
  Primerjava fluorescenčne in svetlobne mikroskopije z gojiščno preiskavo v diagnostiki živalskih dermatofitoz
  [A comparison of fluorescent and light microscopy with fungal culture for the diagnosis of animal dermatophytosis]
  1999
 57. Tepšič Katarina
  Odkrivanje bakterijskih vrst v prebavilih domačih živali z in situ hibridizacijo in epifluorescentno mikroskopijo
  [Detection of bacterial species in the gut of domestic animals with in situ hybridization and epifluorescent microscopy]
  1999
 58. Zadnik Tomaž
  Najpogostejše bolezni v intenzivni reji: zdravstveno varstvo, dobro počutje in vodenje proizvodnje molznic (2)
  1999
 59. Hoste AM; Sys SU
  The C2+ channel blocking activity of progranolol and betaxolol in isolated bovine retinal microartery
  1997
 60. Pestevšek U; Pitamic S; Žust J
  Vpliv dodatka kulture kvasovk v obroku na potek vampove fermentacije, spremembo telesne teže ter mlečno proizvodnjo pri kravah po porodu
  [Influence of addition of yeast culture to diets of dairy cows in postpartal period on body weight, ruminal fermentation and milk production]
  1998
 61. Nemec Alenka; Snoj T; Čebulj-Kadunc Nina; Cestnik V
  Vpliv koncentracije antikoagulanta K3EDTA na krvno sliko bikov
  [The influence of anticoagulant K3DELTA on CBS (complete blood count) in bulls]
  1998
 62. Sušnik Simona
  Kvantifikacija alelno specifičnih mRNA za kapa-kazein v mlečni žlezi krav
  [Quantification of allele specific kappa-casein mRNA in the bovine mammary gland]
  1998
 63. Debeljak Maruša
  Molekularna karakterizacija promotorja in 3'-neprevedene regije gena za kapa-kazein pri govedu
  [Molecular characterisation of promoter and 3'utr of the bovine kappa-casein gene]
  1998
 64. Barlič-Maganja Darja; Grom Jože
  Molekularna diagnostika pestivirusov
  1998
 65. Breznik Bety; Biasizzo Majda
  Prisotnost verotoksične bakterije Escherichia coli pri govedu, v mletem mesu in surovem mleku
  [Presence of verotoxic Escherichia coli in cattle, in minced meat and raw milk]
  1998
 66. Pengov Andrej; Zdovc Irena
  Diagnostika vimenskih vnetij, ki jih pri kravah povzročajo kvasovke
  [Diagnostic of bovine yeast udder infections]
  1998
 67. Ocepek M; Zabavnik-Piano Jelka; Pislak Metka
  Ugotavljanje Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis v tkivih prežvekovalcev z metodami PCR
  [Detection of Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis in the tissue of ruminants by methods of PCR]
  1998
 68. Minovič Aleksandra; Milošev Ingrid; Antolič V; Herman S
  Izolacija in identifikacija polietilenskih in kovinskih delcev iz tkiva ob kolčnih endoprotezah
  [Isolation and identification of UHMWPE and metal wear particles from periprosthetic tissues]
  1998
 69. Fajdiga M; Vizjak M
  Zdravljenje prirodno invadiranih govedi iz antihelmintikom L-ripercol
  [Treatment of naturally infected/invaded catlle with anthelmintic L-ripercol]
  1997
 70. Čarman-Kržan Marija
  Mehanizmi delovanja živčnega rastnega faktorja in sorodnih trofičnih faktorjev ter njihova farmakološka modulacija: zaključno poročilo
  1996
 71. Andlovic A; Marinšek J
  STEC isolated from humans, cattle and minced meat
  1997
 72. Iglič Aleš; Brumen Milan; Svetina Saša
  Determination of the inner surface potential of the erythrocyte membrane
  1997
 73. Bresjanac M; Sagen J; Seigel G; Paino CL; Kordower J; Gash DM
  Xenogeneic adrenal medulla graft rejection rather than survival leads to increased rat striatal tyrosine hydroxylase immunoreactivity
  1997
 74. Anderluh Gregor; Pungerčar Jože; Križaj Igor; Štrukelj Borut; Gubenšek Franc; Maček Peter
  N-terminal truncation mutagenesis of equinatoxin II, a pore-forming protein from the sea anemone Actinia equina
  1997
 75. Pogačnik Milan; Curk Aleš; Mehle Janez; Juntes Polona; Hostnik Peter; Jazbec Ivan; Grom Jože; Vengušt Mihael
  Sodobna strategija zatiranja živalskih kužnih bolezni in kontrola posameznih bolezni goveda v Sloveniji
  [Present strategy of animal contagious disease control and control of cattle diseases in Slovenia]
  1997
 76. Zabavnik-Piano J; Uršič M; Kosec M
  Introduction of DNA test for bovine leucocyte adhesion deficiency
  1997
 77. Cotman M; Lazar P
  Position of Istrian breed among European breeds of cattle
  1997
 78. Pungerčič Galina; Bevec Tadeja; Stoka Veronika; Klemenčič Ivica; Cigić Blaž; Turk Vito
  Inhibition of papain-like cysteine proteinases by thyroglobulin
  1997
 79. Černe Manica
  Določanje količine kalcija v očesni tekočini poginulih krav molznic
  [Estimation of postmortem calcium concentration in aqueous humor in dairy cows]
  1997
 80. Klinkon Martina; Zadnik T
  Bela krvna slika v obporodnem obdobju pri črno-belih molznicah
  [White blood cell picture during around partum period in black and white dairy cows]
  1997
 81. Zadnik T; Klinkon Martina
  The effect of different protein feed intake on blood, rumen fluid and milk composition in dairy cows
  [Vpliv različnega beljakovinskega obroka na parametre krvi, vampovega soka in mleka pri molznicah]
  1997
 82. Pengov A
  Razlike v obrambnem odzivu mlečne žleze pri kravah in ovcah ob kolonizaciji vimena s koagulazno negativnimi stafilokoki
  [Differences in the inflammatory response of the mammary gland of cows and ewes infected with coagulase-negative staphylococci]
  1997
 83. Barlič-Maganja Darja; Grom J
  Hitra metoda za določanje virusa goveje virusne diareje (BVDV) v serumu trajno okuženega goveda s polimerazno verižno reakcijo
  [Rapid detection of bovine viral diarrhea virus (BVDV) in the serum of persistently infected cattle by a nested polymerase chain reaction]
  1997
 84. Breznik Betty
  Verotoksična (enterohemoragična) Escherichia coli
  1997
 85. Čarman-Kržan M
  Pharmacological characterisation of histamine H1-, H2-, H3-receptor subtypes in vascular tissue
  1997
 86. Cimerman Nina; Drobnič-Košorok Marinka; Korant Bruce D; Turk Boris; Turk Vito
  Characterization of cystatin C from bovine parotid glands: cysteine proteinase inhibition and antiviral properties
  1996
 87. Zadnik T; Jazbec I; Mesarič M
  Variation of hematological parameters of dairy cows in relation to time of day
  1997
 88. Cicalo' A; Tavanti M; Casarosa L; Fabiani O; Pellegrini S
  Comparative histochemical and immunohistochemical investigations on connective tissue and muscular fibres of longissimus dorsi and semimembranosus muscles of castrated and entire steers of "Chianina" breed
  1997
 89. Tavanti M; Cicalo' A; Casarosa L; Fabiani O; Pellegrini S
  The composition in muscular fibres and connective tissue of longissimus dorsi and semimembranosus muscles in steers of "chianina" breed, fed up with low or high nutritive level: histochemical, immunohistochemical and ultrastructural study
  1997
 90. Tavanti M; Cicalo' A; Marchetti GL; Fabiani O; Pellegrini S
  Histochemical, immunohistochemical and ultrastructural methods for investigations about the skeletal muscular tissue and relative "image analysis"
  1997
 91. Walter I
  Distribution of S-100ao (alpha alpha) and S-100b (beta beta) protein in the bovine oviduct epithelium during the estrus cycle
  1997
 92. Čarman-Kržan Marija; Kržan Mojca; Schunack Walter
  Pharmacological properties of cardiovascular histamine H1 receptor binding sites: characterisation with 2-phenylhistamines
  1997
 93. Rajčevič Marija; Jazbec I
  Vsebnost sečnine in število somatskih celic v hlevskih vzrocih mleka iz bazena na definiranem območju
  [Content of urea and number of somatic cells in bulk tank milk samples in defined region]
  1997
 94. Mesarič M; Nemec Marija; Zadnik T
  Vsebnosti holesterola in trigliceridov v krvi molznic glede na fiziološko obdobje in sezono krmljenja
  [The variation of cholesterol and triglycerides in blood serum of dairy cows with regard to physiological time and feeding seasons]
  1997
 95. Nemec Marija; Zadnik T; Jazbec I
  Koncentracija acetona v vzrocih mleka iz bazena
  [Acetone concentration in milk bulk samples]
  1997
 96. Zorman-Rojs Olga; Čajavec S
  Primerjava različnih vakcinalnih programov proti bolezni gumboro pri piščancih brojlerjih z visoko stopnjo maternalne imunosti v terenskih pogojih
  [Comparison of different vaccination programmes against infectious bursal disease in broiler chickens with a high level of maternal antibodies in field conditions]
  1997
 97. Klinkon Martina; Jazbec I
  Vpliv pasme in starosti na koncentracijo serumskega železa (Fe) in serumskega bakra (Cu) pri govedih v Sloveniji
  [Breed and age effects on serum iron (Fe) and copper (Cu) concentrations in cattle of Slovenia]
  1997
 98. Hostnik P; Grom J
  Laboratorijska diagnostika in kontrola okužb z virusom IBR/IPV
  [Laboratory diagnostic and control of IBR/IPV infections]
  1997
 99. Doganoc Darinka Z
  Stopnja onesnaženosti živil živalskega izvora s kloniranimi ogljikovodiki, polikloriranimi bifenili, kovinami in nekovinami v obdobju 1984-1994
  [Degree of contamination of food of animal origin with chlorinated hydrocarbons, PCB's, metals and nonmetals in period from 1984 to 1994]
  1997
 100. Klun Nataša
  Mikrobiološka kvaliteta vode v proizvodnji mleka
  [Microbiological quality of water in milk industry]
  1997

1 101 201 301  


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko